Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Carson-Stevens BSc (Hons), MBBCh, MPhil, PhD, HonMFPH, MRCGP, FRSA

Yr Athro Andrew Carson-Stevens

(e/fe)

BSc (Hons), MBBCh, MPhil, PhD, HonMFPH, MRCGP, FRSA

Athro Diogelwch Cleifion

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Carson-StevensAP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87779
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Llawr 8fed, Ystafell 808E, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n ymarferydd cyffredinol academaidd ac ymchwilydd gwasanaethau iechyd sy'n arwain ymchwil i sut mae sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn dysgu o ofal anniogel a brofir gan gleifion a theuluoedd. 

Rwy'n cynnull y Grŵp Ymchwil Diogelwch Cleifion (y 'grŵp PISA') yn yr Is-adran Meddygaeth Poblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, ac mae ein portffolio o ymchwil yn cael ei gefnogi gan NIHR, y Sefydliad Iechyd, y Sefydliad hwn, Ymchwil Canser y DU, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac mae'n cynnwys:

 • ymchwilio i natur a baich niwed y gellir ei osgoi mewn gofal iechyd;
 • nodi meysydd blaenoriaeth diogelwch cleifion o ddadansoddi data diogelwch cleifion arferol (e.e. adolygiad o nodiadau achos, adroddiadau digwyddiadau);
 • arloesedd methodolegol ar gyfer rhannu dysgu o ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch cleifion;
 • mesur diogelwch cleifion (datblygu tacsonomeg); a
 • datblygu a gweithredu ymyriadau i leihau niwed i gleifion mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ym mis Ebrill 2023, ymunais â Chanolfan Ymchwil Marie Curie yn yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth fel cyd-arweinydd ar gyfer ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Gofal Iechyd.

Ar draws Prifysgol Caerdydd, rwy'n cynnull Cynghrair Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA), grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr (Ysgol Meddygaeth, Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Peirianneg) a chlinigwyr sy'n cynnal ymchwil a gwerthuso gwasanaethau i alluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion mewn gofal iechyd.

Arweinyddiaeth academaidd genedlaethol

Fi yw Arweinydd Arbenigedd Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru lle rwyf wedi arwain y gwaith o ddatblygu dulliau canolog cynhwysol o ddarparu ymchwil glinigol yn y gymuned. 

Fi yw'r Arweinydd Pecyn Gwaith Diogelwch Cleifion yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (Canolfan PRIME Cymru).

Yn ystod pandemig COVID-19, roeddwn yn aelod o Grŵp Iechyd Cyhoeddus Brys y DU (NIHR / DHSC / CMOs) a'r Panel Gweithredu Dealltwriaeth a Dileu Treialon COVID-19 dilynol (CUE-TIP), Grŵp Cyflenwi Ymchwil Brechlyn COVID-19 Cymru, a chyfrannu at frechlyn a darparu treialon therapiwtig. 

Rwy'n Gynghorydd Gwyddonol i raglen GIG Addysg i'r Alban ar 'Ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd a Datblygu Addysgol' ac yn aelod o'r Grŵp Cyfeirio Gofal Sylfaenol ar gyfer rhaglen genomeg Iechyd Ein Dyfodol.

Arweinydd academaidd rhyngwladol

Rwy'n gynghorydd hirsefydlog i Sefydliad Iechyd y Byd ar ddiogelwch cleifion ac yn gynghorydd methodolegol i Weithgor OECD ar gyfer Canlyniadau Diogelwch a Adroddir gan Gleifion. 

Roeddwn ar y panel arbenigol ar gyfer adolygiad rhyngwladol Sefydliad Iechyd y Byd o Systemau Adrodd a Dysgu Digwyddiadau Diogelwch Cleifion gan arwain at adroddiad technegol ac arweiniad. Ym mis Chwefror 2020, cyd-gadeiriodd y gweithgor ar gyfer 'Mesur, adrodd, dysgu a gwyliadwriaeth' mewn Ymgynghoriad Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd yng Ngenefa, ac yna roeddwn yn un o dri uwch academydd a oedd yn gyfrifol am lunio'r cynnwys a'r argymhellion ar gyfer mesur a gynhwysir yn Cynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang WHO ( 2020-2030).

Rwy'n Athro Anrhydeddus yn Sefydliad Arloesi Iechyd Awstralia, Prifysgol Macquarie, Awstralia (2016 –) ac Athro Atodol ym Mhrifysgol Queen's, Canada (2019 –) lle rwy'n goruchwylio myfyrwyr doethurol. 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Trosolwg o Ymchwil

Dysgu o ganlyniadau iechyd a gofal cymdeithasol anniogel a brofir gan gleifion a'u teuluoedd

Rwyf wedi datblygu dull dulliau cymysg ar gyfer mesur amlder ac osgoi niwed, a nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella diogelwch.

Datblygwyd system ddosbarthu Diogelwch Cleifion (PISA), sy'n cynnwys fframweithiau codio aml-echelinol sy'n cyd-fynd â Dosbarthiad Rhyngwladol WHO ar gyfer Diogelwch Cleifion, yn empirig yn ystod agenda genedlaethol yn gosod astudiaeth o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn Ymarfer Cyffredinol (a ariennir gan raglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR, ac a elwir ar lafar fel 'astudiaeth PISA'). 

Astudiaeth PISA oedd y nodwedd fwyaf o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn practis cyffredinol ledled y byd. Ers hynny, mae'r system ddosbarthu PISA wedi darparu sylfaen i ymchwilwyr eraill efelychu ac ehangu'r ymchwil, a hyrwyddo'r agenda diogelwch cleifion gofal sylfaenol, yn rhyngwladol. O fewn y DU, er enghraifft, mae PISA wedi'i gymhwyso i nodi 'niwed sylweddol y gellir ei osgoi' mewn Meddygfeydd Cyffredinol yn Lloegr (a ariennir gan Raglen Ymchwil Polisi NIHR), yr astudiaeth a ariennir gan NIHR , i ymchwilio i niwed y gellir ei osgoi mewn gwasanaethau gofal iechyd carchardai yn Lloegr, a Chanser Meddwl a ariennir gan  Ymchwil Canser Cymru! Treial yn archwilio achosion yr oedi hiraf ar gyfer diagnosis canser.    

Mae gan grŵp PISA bortffolio helaeth o astudiaethau wedi'u cwblhau sydd wedi nodi blaenoriaethau gwella diogelwch ar draws y continwwm iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys: rhyddhau anniogel o leoliadau gofal eilaidd i ofal sylfaenol a digwyddiadau diogelwch a brofir gan blant mewn gofal sylfaenol, oedolion hŷn, cleifion sy'n derbyn gofal lliniarol, cynllunio gofal uwch, cleifion â dementia, oedolion sy'n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl mewn gofal sylfaenol,  ac oedolion sy'n derbyn opiate replacement.

Enghreifftiau o astudiaethau wedi'u cwblhau:

Gofal iechyd mewn carchardai

Gofal pediatrig mewn cyd-destunau cymunedol

Lleoliadau gofal acíwt

 • Harms from discharge to primary care: Mixed methods analysis of incident reports – cyhoeddwyd yn British Journal of General Practice https://doi.org/10.3399/bjgp15X687877
 • Camgymeriad diagnostig yn yr adran frys: dysgu o ddadansoddiad cenedlaethol o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion – a gyhoeddwyd yn BMC Emergency Medicine https://doi.org/10.1186/s12873-019-0289-3.
 • Dysgu o ddigwyddiad diogelwch cleifion yn ymwneud ag oedolion sâl acíwt mewn unedau asesu ysbytai yng Nghymru a Lloegr: dadansoddiad dulliau cymysg ar gyfer gwella ansawdd – cyhoeddwyd yn Journal of the Royal Society of Medicine. https://doi.org/10.1177/01410768211032589
 • Dysgu o wallau diagnostig i wella diogelwch cleifion pan fydd meddygon teulu yn gweithio mewn adrannau brys neu ochr yn ochr: ymgorffori methodoleg realaeth i ddadansoddi adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion – cyhoeddwyd yn BMC Emergency Medicine https://doi.org/10.1186/s12873-021-00537-w  

Deintyddiaeth

Grwpiau cymdeithasol bregus ar draws y continwwm gofal

 • Niwed sy'n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol ymhlith plant bregus mewn gofal sylfaenol: dulliau cymysg dadansoddi adroddiadau diogelwch cenedlaethol – cyhoeddwyd yn Archives of Disease in Childhood. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2019-318406
 • Dadansoddiad dulliau cymysg o ddigwyddiadau diogelwch cleifion sy'n cynnwys triniaeth amnewid opioid gyda methadone neu buprenorffin mewn gofal yn y gymuned yng Nghymru a Lloegr – cyhoeddwyd yn Addiction https://doi.org/10.1111/add.15039
 • Digwyddiadau diogelwch cleifion ymlaen llaw cynlluniau gofal ar gyfer salwch difrifol: dadansoddiad dulliau cymysg – cyhoeddwyd yn BMJ Supportive and Palliative Care http://dx.doi.org/10.1136/bmjspcare-2019-001824
 • Ffynonellau gofal sylfaenol anniogel i oedolion hŷn: Dadansoddiad dulliau cymysg o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion – cyhoeddwyd yn Age and Ageing https://dx.doi.org/10.1093%2Fageing%2Fafx044
 • Blaenoriaethau gwella ansawdd ar gyfer gofal lliniarol mwy diogel y tu allan i oriau: Lessons from a mixed methods analysis of a national incident-reporting database – a gyhoeddwyd yn Palliative Medicine https://doi.org/10.1177%2F0269216318817692
 • Diogelwch cleifion mewn gofal lliniarol: Astudiaeth dulliau cymysg o adroddiadau i gronfa ddata genedlaethol o ddigwyddiadau difrifol – cyhoeddwyd yn Lliniative Medicine https://doi.org/10.1177/0269216318776846


Adeiladu gallu a gallu i alluogi pontio o 'ddysgu i weithredu'

Ledled y byd, mae ymdrechion i adnabod a dysgu o'r ffynonellau niwed pwysicaf i gleifion wedi cael eu cyfyngu gan ddiffyg system safonol gyffredinol ar gyfer dosbarthu difrifoldeb niwed ac esgeulustod cyffredinol niwed seicolegol yn y cyd-destun hwn. Mae fy ngrŵp ymchwil wedi datblygu cyfres o systemau dosbarthu yn empirig, er enghraifft System Dosbarthu Difrifoldeb Niwed PISA a gyhoeddwyd ym Mwletin Sefydliad Iechyd y Byd, i'w defnyddio'n rhyngwladol i wella canfod ac atal digwyddiadau sy'n achosi'r niwed mwyaf difrifol i gleifion. 


Mae profiadau gofal dirdynnol, anniogel cleifion a'u teuluoedd yn cael eu darlunio'n rhy aml mewn adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion. Mae adroddiadau o'r fath yn cynrychioli persbectif unigryw ar gyfer dysgu. Fodd bynnag, mae maint y data mewn llawer o systemau adrodd am ddigwyddiadau diogelwch cleifion mor fawr fel nad yw llawer erioed wedi'u dadansoddi na'u defnyddio i gefnogi gwelliant mewn diogelwch cleifion. Rydym wedi datblygu dulliau dysgu peiriannau (hy dulliau dosbarthu testun) i oresgyn yr her hon a fydd yn awtomeiddio casglu gwybodaeth hanfodol i ddeall digwyddiadau diogelwch cleifion gan gynnwys tynnu manylion am yr hyn a ddigwyddodd (math o ddigwyddiad), pam y digwyddodd (ffactorau cyfrannol) a difrifoldeb y canlyniad (difrifoldeb niwed).

 • Dosbarthiad awtomataidd o ofal sylfaenol am ddigwyddiadau diogelwch cleifion yn adrodd cynnwys a difrifoldeb gan ddefnyddio dulliau dysgu peiriannau dan oruchwyliaeth (ML)  - cyhoeddwyd yn Health Informatics https://doi.org/10.1177/1460458219833102


Mae sefydliadau hefyd wedi cael eu rhwystro gan ddiffyg buddsoddiad ar gyfer meithrin gallu a gallu staff i ddadansoddi data o'r fath. Gyda chefnogaeth Gwobr Hybu Analytics gan y Sefydliad Iechyd, rydym ar hyn o bryd yn archwilio dulliau o 'harneisio dadansoddeg data i wneud y mwyaf o ddysgu'r GIG o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion' ac yn gweithio i wireddu synergedd rhwng dadansoddwyr data, rheolwyr a chlinigwyr ar gyfer nodi a gweithredu ar ddysgu o ddata diogelwch cleifion.

 

Addysgu

Trosolwg o ysgolheictod addysgol

Yn rhyngwladol, rwyf wedi rhannu gydag ymchwilwyr eraill y dulliau dull cymysg arloesol a ddatblygwyd gan fy ngrŵp ymchwil i ymchwilio a deall epidemioleg digwyddiadau diogelwch cleifion (darlithydd gwadd yn Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard Chan yn  2017). Rwyf wedi hyfforddi ymchwilwyr i ddysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion gan ddefnyddio Dull PISA yn genedlaethol ac yn fyd-eang (Awstralia, Brasil, Canada, Ffrainc, Kuwait, Mecsico, Sbaen, Twrci, UDA) gan arwain at lawer o gydweithrediadau ymchwil rhyngwladol ac allbynnau effeithiol. Mae Grŵp PISA yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan y rhai sy'n ceisio hyrwyddo eu hyfedreddau ymchwil diogelwch cleifion (myfyrwyr ôl-raddedig, academyddion clinigol, cymrodyr ôl-ddoethurol, uwch academyddion) trwy apwyntiadau ymweld ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r gwersi a ddysgwyd o fy astudiaethau ymchwil wedi dylanwadu ar strategaeth Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer diogelwch cleifion. Caiff dysgu ei rannu'n ôl i ddarparwyr rheng flaen drwy systemau addysgol sefydledig fel Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol; Mae un enghraifft yn cynnwys rhaglen a gynlluniwyd i gefnogi'r gweithlu gofal sylfaenol i gydnabod, adrodd a dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion trwy gyrsiau e-ddysgu, seminarau cenedlaethol, a chanllaw ymarferol 'Sut i'. Rwyf hefyd wedi cyfrannu'n rhyngwladol at raglen OPEN Pediatrics Ysbyty Plant Boston / Ysgol Feddygol Harvard, wedi'i hanelu'n bennaf at ddysgwyr o leoliadau incwm isel a chanolig, ar ddatgelu ac ymddiheuro i gleifion a theuluoedd yn dilyn gofal iechyd anniogel

Rhwng 2012-16, fi oedd Arweinydd Cyfadran Sefydliad Gwella Gofal Iechyd y DU ac Iwerddon ar gyfer y rhaglen addysgol ar-lein a chymunedol, Ysgol Agored yr IHI (2012-16) - bellach y darparwr mwyaf o addysg gwella ansawdd a diogelwch cleifion ledled y byd. Yn 2008, roeddwn yn intern i'r Athro Donald Berwick yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd yng Nghaergrawnt, UDA. Roeddwn i'n gyd-sylfaenydd Ysgol Agored yr IHI. Gan ddefnyddio dulliau trefnu cymdeithasol a rhwydwaith cynyddol Ysgol Agored yr IHI o selogion gwella ansawdd, roeddwn yn gyd-sylfaenydd ymgyrch diogelwch cleifion byd-eang ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol iau o'r enw "Check a Box." Achub bywyd." cefnogi lledaeniad a lledaeniad Rhestr Wirio Diogelwch Llawfeddygol WHO . Yn y blynyddoedd diweddarach, fel aelod o'r gyfadran, datblygais ddulliau i fyfyrwyr ddysgu am brofiad cleifion a theuluoedd mewn gofal iechyd i lywio gwelliant ansawdd drwy Holi Un Cwestiwn – annog myfyrwyr i fabwysiadu strategaethau syml fel gofyn i bob claf y maent yn ei gyfarfod, "Beth alla i ei wneud i wella'ch gofal heddiw?". Ers hynny, mae'r datblygiadau arloesol hyn wedi cael eu rhoi ar waith mewn sawl cwricwla meddygol, er enghraifft, ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol British Columbia (Canada).

Arweinyddiaeth addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd

Arweinyddiaeth a chyfraniadau modiwlau

Blwyddyn o/i

Ysgol

Teitl y modiwl/cwrs

Lefel yr astudiaeth

Rôl

2019 – 2021

Meddyginiaeth

Modiwl Ansawdd a Diogelwch (20 credyd) a ddatblygwyd i'w ddefnyddio yn y: MSc Gofal Critigol, Arweinyddiaeth Glinigol a Rheoli Newid mewn Cardioleg MSc, Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol MSc.

Msc

Arweinydd y modiwl

2019 – 2021

Busnes

Cynllunio Strategol ac Arloesi

Diploma PG mewn Cynllunio Gofal Iechyd

Cynneddf

2014 – parhaus

Meddyginiaeth

Meddygaeth Blwyddyn 5: Newid Arferion, MB BCh

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 5 (n = 300+)

Arweinydd y modiwl

2017 – parhaus

Meddyginiaeth

Gwella ansawdd gofal clinigol

Meddygaeth Boblogaeth Intercalated BSc (n = 10+)

Arweinydd y modiwl

2018 – parhaus

Meddyginiaeth

Wythnos Blasu Ymchwil SSC Blwyddyn 2

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 2 (n = 20)

Tiwtor SSC

2018/2019

Meddyginiaeth

Practical Research Experience Student Selected Component

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 1 (n = 10)

Tiwtor

Rolau arweinyddiaeth academaidd , rheoli ac addysgu/gweinyddu sy'n gysylltiedig ag ymchwil

 • Cyfarwyddwr Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ebrill 2021 – parhaus
 • Cydlynydd Amserlen Cyfarfod Academaidd yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Tachwedd 2018 – parhaus.
 • Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth, Gorffennaf 2020 – Ebrill 2021
 • Cyfwelydd myfyrwyr meddygol, Rhagfyr 2019 – parhaus
 • Diwrnod blasu Wellcome INSPIRE, Rhagfyr 2019 – parhaus
 • Cadeirydd Bwrdd Arholi PhD, Medi 2019
 • Aelod o'r gyfadran yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Diploma Prifysgol Caerdydd mewn Cynllunio Gofal Iechyd, 2018
 • Aelod o brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd, 2018 – 2020
 • Arweinydd ac Aelod C21, Grŵp Rheoli Addysg, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Hydref 2018 – Mawrth 2021
 • Arweinydd thema diogelwch cleifion, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Awst 2018 – parhaus
 • Aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Awst 2018 – parhaus
 • Aelod o'r Grŵp Rheoli Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Awst 2018 – Mawrth 2021
 • Y Ganolfan Gofal Sylfaenol ac Argyfwng: Arweinydd Pecyn Gwaith ar gyfer Diogelwch Cleifion, Mai 2015 – Parhaus
 • Bwrdd arholi ar gyfer Epidemioleg Glinigol BSc Intercalated, Mehefin 2017 – ongiong
 • Mentor academaidd / tiwtor personol, Tachwedd 2015 – parhaus

Rolau sicrwydd ansawdd / arholwr

 • Cynghorydd arbenigol, BMJ Learning Collection on Quality Improvement, 2023 – parhaus
 • PhD Arholwr, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Glasgow, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Sydney
 • Cadeirydd Arholiad PhD, Prifysgol Caerdydd
 • Arholwr Allanol, Gwella Ansawdd mewn cwricwlwm MB BS, Coleg y Brenin Llundain, 2016 – 2021.
 • Arfarnwr Allanol ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd i'r Astudiaeth 'Hyfforddiant Gwyddoniaeth Gwella ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Ewropeaidd', prosiect ymchwil a datblygu addysgol aml-wlad, 2013 - 2016.

Cyfraniadau addysgu allanol

 • Gweithdy gwahoddedig, 'Cynhyrchu dysgu y gellir ei weithredu o niwed sy'n gysylltiedig â gofal iechyd', 9fed Diwrnod Hyfforddi a Myfyrwyr Diogelwch Cleifion Blynyddol, Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain, y DU, Tachwedd 2019
 • Ymgynghorydd arbenigol, prosiect Cancer Research UK i ddatblygu cyfres o sgrin-ddarllediadau addysgol ar 'Gwella Ansawdd i Gynorthwyo Diagnosis Cynnar o Ganser mewn Ymarfer Cyffredinol', Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Llundain, y DU, Mawrth - Hydref 2019
 • Cynghorydd arbenigol, fel yr uchod ar gyfer darllediadau sgrinio 'Gwella Gofal Diwedd Oes' RCGP, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Gorffennaf 2019 –
 • Datblygu dau fodiwl e-ddysgu ar-lein ar 'Gwella diogelwch cleifion mewn ymarfer cyffredinol', modiwlau eDdysgu RCGP, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Llundain, y DU, Ebrill 2018
 • Cyflwynwyd gweithdai cenedlaethol ar 'Dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn practis cyffredinol', Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (Caerdydd, Lerpwl, Llundain), Gwanwyn 2017
 • Siaradwr gwadd mewn digwyddiadau Cyfadran RCGP (RCGP Midlands, RCGP Gorllewin yr Alban, Gaeaf 2017 / Gwanwyn 2018) a Chynhadledd Flynyddol RCGP (Lerpwl), Hydref 2017
 • Cyfadran, 'Adeiladu Sgiliau QI Hanfodol', a gyd-addysgir (gyda Dr Kedar Mate) cwrs undydd ar gyfer Sefydliad Gwella Gofal Iechyd ym Mhrifysgol British Columbia, Vancouver, Canada, Mehefin 2017
 • Cyfadran wahoddedig, 'Dulliau Epidemiologig ar gyfer diogelwch cleifion', a gyd-addysgir (gyda'r Athro Malcolm Maclure) cwrs wythnos yn Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard Chan, Boston, UDA, Ionawr 2017
 • Darlithydd ar-lein, 'Datgelu ac ymddiheuro i gleifion a theuluoedd yn dilyn gofal iechyd anniogel', Ysbyty Plant Boston / rhaglen OPEN Pediatrics Ysgol Feddygol Harvard, Boston , UDA, Rhagfyr 2015 (a gyflwynir ar gyfer DPP yn flynyddol rheolaidd)
 • Cyfadran, IHI Ysgol Agored Myfyriwr Trefnu Academi Arweinyddiaeth, Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, Caergrawnt, UDA; a, wedi cyflwyno gweithdy ar 'Defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer mobileiddio cymdeithasol i wella iechyd cleifion a'r boblogaeth', Awst 2015
 • Darlith ar-lein, 'Beth yw Gwella Ansawdd?' ar gyfer y Meistr Rhaglen Iechyd y Cyhoedd yng Ngholeg y Brenin, Llundain, 2015
 • Cyd-drefnydd, Dosbarth Meistr Gwella Ansawdd ar gyfer Arweinwyr Gofal Iechyd a Pholisi, Cyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol, Mawrth 2013

Gwerslyfr

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2014: Improvement Advisor Professional Development Program, Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, USA
 • 2011: Harvard Macy Scholar (Leading Innovation in Health Care & Education), Harvard University, Boston, USA
 • 2010: MPhil (Medicine), Cardiff University, Cardiff, UK
 • 2010: MB BCh, University of Wales College of Medicine, Cardiff, UK
 • 2007: BSc (1st Class Hons, Public Health), University of Wales, Cardiff, UK 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dyfarniadau

 • Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Diwydiant (cyd-dderbyniwr) a ddyfarnwyd gan MediWales, 2020
 • Dyfarnwyd statws 'arbenigwr ISQua' gan y Gymdeithas Ryngwladol er Ansawdd mewn Gofal Iechyd (ISQua), 2018
 • Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd – Enillydd Gorau, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, 2018
 • Aelodaeth Anrhydeddus o'r Gyfadran Iechyd y Cyhoedd, 2017
 • Gwobr Tîm Ymchwil Gorau (Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol ac Argyfwng), Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, 2017
 • 'Gwobr Spotlight' Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, 2016
 • Ysgolhaig Peter Wall Ymweld Rhyngwladol, Sefydliad Astudiaethau Uwch, Prifysgol British Columbia, 2016/17
 • Gwobr Rising Star Journal y Gwasanaeth Iechyd, 2015
 • Cymrawd Churchill, Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill, 2013–2015
 • Gwobr Arloesi ac Ymgysylltu, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, 2013
 • Gwobr GIG Cymru (cyd-dderbyniwr) am Hyrwyddo Ymchwil Clinigol a Chymhwyso i Ymarfer, 2012
 • Gwobr Gwasanaethau Iechyd Permanente Journal 2012
 • Enillydd Gwobr Aur, Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, 2010

Parch cyfoedion

Rhyngwladol

 • Aelod o Ymgynghoriad Arbenigol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fonitro ac Adrodd ar Gynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang 2021-2030, Tachwedd 2021 –
 • Aelod o'r Grŵp Cynghori Arbenigol ar fesur, Cynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang WHO (2020-2030), Gorffennaf - Awst 2020
 • Aelod o'r Tasglu ar gyfer drafftio ac adolygu Cynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang WHO (2020-2030), Mehefin 2020 –
 • Siaradwr gwadd a chyd-gadeirydd gweithgor ar gyfer 'Mesur, adrodd, dysgu a gwyliadwriaeth', Ymgynghoriad Byd-eang – Degawd o Ddiogelwch Cleifion 2020-2030: Llunio'r Cynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang, Sefydliad Iechyd y Byd, Genefa, y Swistir, Chwefror 2020
 • Adolygydd grantiau prosiect rhyngwladol, Cyngor Ymchwil Iechyd , Seland Newydd, Ionawr 2020
 • Aelod o'r Panel Cynghori Ymchwil Rhyngwladol, Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil ar gyfer Ecwiti Gofal Iechyd Cynhenid a ariennir gan Ganolfan Rhagoriaeth Ymchwil Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol Llywodraeth Awstralia (NHMRC), Ionawr 2020
 • Aelod o grŵp cynghori arbenigol rhyngwladol, Cyfarfod Diogelwch Cleifion WHO ar Rhannu Gwybodaeth Fyd-eang, Florence, Yr Eidal, Rhagfyr 2019
 • Adolygydd grant, Bwrdd Ymchwil Iechyd, Iwerddon, Hydref 2019 –
 • Aelod (cynrychiolydd Llywodraeth Cymru) o'r Gweithgor Rhyngwladol, rhaglen Arolygon Dangosyddion Adroddedig Cleifion OECD (PaRiS). Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), Paris, Ffrainc, Mai 2019 –
 • Aelod o'r Gweithgor Rhyngwladol, prosiect Profiadau Diogelwch Cleifion OECD. OECD, Paris, Ffrainc, Chwefror 2019 –
 • Prif siaradwr, Fforwm Ymchwil Ansawdd Iechyd Prifysgol y Frenhines, Kingston, ON, Canada, Mai 2019
 • Aelod gwahoddedig o grŵp gweithredu rhyngwladol, Her Diogelwch Meddyginiaeth WHO, Sefydliad Iechyd y Byd, Genefa, Y Swistir, Tachwedd 2018
 • Siaradwr gwahoddedig, Uwchgynhadledd Weinidogol WHO ar Ddiogelwch Cleifion, Tokyo, Japan, Ebrill 2018
 • Arbenigwr ISQua, Y Gymdeithas Ryngwladol er Ansawdd mewn Gofal Iechyd, Mawrth 2018
 • Siaradwr gwahoddedig , Cyfarfod Arbenigol Diogelwch Cleifion WHO ar Rhannu Gwybodaeth Fyd-eang, Fflorens, yr Eidal, Tachwedd 2017
 • Aelod o fwrdd cynghori ymchwil rhyngwladol, Harneisio systemau gwyddoniaeth i adeiladu grant rhaglen system iechyd effeithiol ac effeithlon, NHMRC, Awstralia, Gorffennaf 2017 –
 • Darlithydd gwadd, Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard T. H. Chan, Prifysgol Harvard, Boston, UDA, Ionawr 2017
 • Aelod, Sefydliad Iechyd y Byd Grŵp Adolygu System Adrodd Digwyddiadau Diogelwch Cleifion, Geneva, Y Swistir, Tachwedd 2016
 • Aelod gwahoddedig, Ymgynghoriad Byd-eang WHO 'Gosod Blaenoriaethau ar gyfer Diogelwch Cleifion Byd-eang', Fflorens, yr Eidal, Medi 2016
 • Aseswr allanol, asesydd a benodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, rhaglen "Hyfforddiant Gwyddoniaeth Gwella ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Ewropeaidd (ISTEW)" (Funder: Rhaglen Erasmus Dysgu Gydol Oes Ewrop ar gyfer prosiect amlochrog), 2014-2015
 • Arweinydd Cyfadran y DU ac Iwerddon, Ysgol Agored IHI, Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, Boston, UDA, 2012-2016

Cenedlaethol

 • Siaradwr gwadd, 30ain Cynhadledd Cymdeithas Rheoli Clwyfau Ewrop, Llundain UK, Mai 2020
 • Gwahoddiad llawn, 'Dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn gofal sylfaenol: y manteision, yr heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau', Cwestau, Indemniad a Digwyddiadau mewn Gofal Sylfaenol, Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain, y DU, Ebrill 2020
 • Prif siaradwr, Fforwm Ymchwil 999 EMS, Brighton, y DU, Mawrth 2020
 • Siaradwr gwadd, Gweithdy Gofal Lliniarol a Diwedd Oes Marie Curie y Tu Allan i Oriau, Llundain UK, Ionawr 2020
 • Cynghorydd arbenigol gwahoddedig i banel NIHR, Rhaglen Polisi Ymchwil Cenedlaethol y Sefydliad Iechyd, Rhagfyr 2019
 • Gweithdy gwahoddedig a 'Dragon's Den Judge', 9fed Diwrnod Hyfforddi a Myfyrwyr Diogelwch Cleifion Blynyddol, Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain, y DU, Tachwedd 2019
 • Adolygydd grant ar gyfer y Cyngor Ymchwil Feddygol, Cymrodoriaeth Ymchwil Glinigol, Llundain, y DU, Tachwedd 2019
 • Penodwyd yn aelod o Ffrwd Waith Gofal Clefydau Uwch a Gofal Diwedd Oes, Living With and Beyond Cancer Group, y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI), Llundain, y DU, Tachwedd 2019 –
 • Pwyllgor Cynghori Gwyddonol (gwerthuso), Hyrwyddo Cynghrair Ansawdd (AQuA), Manceinion, y DU, Medi 2019
 • Adolygydd grant rhaglenni, Grantiau Rhaglen NIHR ar gyfer Ymchwil Gymhwysol, UK, Medi 2019
 • adolygydd grant, NIHR Health Services and Delivery Research, Chwefror 2019
 • adolygydd cymheiriaid , Cymrodoriaethau Cyflymydd Arloesedd y GIG, Tachwedd 2018
 • Ymgynghorydd gwyddonol i NHS Education for Scotland, Ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd a Datblygu Addysgol, Yr Alban, y DU, Ebrill 2018 –
 • Gwahodd cyfranogwr, Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwiliad Diogelwch mewn Gofal Iechyd, a drefnwyd gan y Gangen Ymchwilio Diogelwch Gofal Iechyd (Lloegr), Mawrth 2018
 • Aelod gwahoddedig, Lleihau Niwed sy'n Gysylltiedig â Meddyginiaethau yng Ngweithgor GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, y DU, Tachwedd 2017 –
 • Prif siaradwr, Cymdeithas Genedlaethol Addysgwyr mewn Ymarfer, y DU, Mawrth 2015

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (2018–)
 • Cymrodyr, Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (2018–)
 • Aelod, Q fenter, Sefydliad Iechyd (2017–)
 • Aelod, Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus Ewrop (2017–)
 • Aelod Anrhydeddus, Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU (2017–)
 • Aelod Cyswllt, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (2012–8)
 • Ymarferydd meddygol cofrestredig, Cyngor Meddygol Cyffredinol (2010–)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019 – presennol: Athro Atodol, Prifysgol y Frenhines, Kingston, ON, Canada
 • 2016 – yn bresennol: Athro Anrhydeddus, Awstralia Sefydliad Arloesi Iechyd, Prifysgol Macquarie , Sydney, Awstralia
 • 2015 – 2018: Cadeirydd Ymweld (Athro) Gwella ac Arweinyddiaeth Gofal Iechyd, Adran Ymarfer Teulu, Prifysgol British Columbia
 • 2015 – presennol: Arweinydd Ymchwil Diogelwch Cleifion, Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys, Cymru
 • 2012 – 2018: Darlithyddiaeth Hyfforddiant Academaidd Clinigol Cymru (Darlithydd Clinigol), Prifysgol Caerdydd
 • 2010 – 2012: Cymrawd Clinigol, Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Cochrane, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Cenedlaethol

 • Aelod, Pwyllgor Cyllid Ymchwil Marie Curie, Ionawr 2022 – yn parhau. 
 • Member, Clinical Research Delivery in Wales Review, Llywodraeth Cymru, Medi - Rhagfyr 2023.
 • Aelodau, Gweithgor Rhaglen Data ar gyfer Ymchwil Cymru, Mehefin 2022 – yn parhau. 
 • Observer (sy'n cynrychioli Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru), Bwrdd Rhaglen Gofal Sylfaenol NIHR, Awst 2021 – yn parhau. 
 • Aelod, Grŵp Arbenigol COVID Hir mewn Plant, NIHR, Awst 2021
 • Aelod, Grŵp Cyfeirio Arbenigol Ymchwil Gwasanaeth Iechyd Cymru, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Awst 2021.
 • Aelod, panel cyllido ymchwil COVID hir (cleifion nad ydynt yn yr ysbyty), NIHR, Mehefin 2021
 • Aelodau, COVID-19 Deall a Dileu Panel Gweithredu Treialon COVID-19 (CUE-TIP), Ebrill 2021 - Mawrth 2022
 • Aelod, Grŵp Cyflenwi Ymchwil Brechlyn COVID-19 Cymru (Grŵp Cyflenwi Ymchwil Brechlynnau Cymru erbyn hyn), Gorffennaf 2020 – parhaus
 • Aelod, Grŵp Iechyd y Cyhoedd Brys (COVID-19), NIHR / DHSC / CMOs, Mawrth 2020 – 2021
 • Pwyllgor Goruchwylio Blaenoriaethu, NIHR / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – RfPPB (2020–) a Gwobrau Ymchwil Iechyd (2020–)
 • Adolygydd y grant / adroddiad terfynol ar gyfer: Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd – HS&DR (2015-); Rhaglen Ymchwil Polisi NIHR (2019–), Sefydliad Iechyd (2017–), grantiau Rhaglen NIHR ar gyfer Ymchwil Gymhwysol (2018-); Gwobrau Cyflymydd Arloesedd y GIG (2018–); Cyngor Ymchwil Meddygol (2019-); Cymrodoriaethau Uwch NIHR (2020–); Wellcome (2022 –). 
 • Arbenigwr gwahoddedig, Pwyllgor Ariannu Rhaglen Ymchwil Polisi Ymchwil y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd (2019)
 • Ffrwd waith Byw, Byw gyda a Thu Hwnt i Ganser, Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI), Llundain, y DU (2019-2022)
 • Aelod, Salford Panel Gwerthuso Sefydliad Gofal Integredig, Hyrwyddo Cynghrair Ansawdd (AQuA) (2019-)
 • Ymgynghorydd gwyddonol, Ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd a Datblygu Addysgol, Addysg GIG i'r Alban (2018-)
 • Aelod, Coleg yr Aseswyr ar gyfer Arloesi ar gyfer Gwella a Chynyddu Grantiau Gwella, Sefydliad Iechyd (2017-)
 • Aelod, Grŵp Arbenigol Diogelwch Gofal Sylfaenol, Gwasanaeth Gwella Bywydau 1000, Iechyd Cyhoeddus Cymru (2017-)
 • Aelod, Lleihau Niwed sy'n Gysylltiedig â Meddyginiaethau yn y GIG Cymru, Llywodraeth Cymru (2017-)
 • Pwyllgor Rheoli Gweithredol, Canolfan PRIME Cymru (2015-) a Chyd-Gadeirydd Cyfarfod Blynyddol PRIME (2021)

Rhyngwladol

 • Golygydd Academaidd Gwadd, PLOS Medicine (2020)
 • Adolygydd Grant, Bwrdd Ymchwil Iechyd, Iwerddon (2019), Bwrdd Ymchwil Iechyd, Seland Newydd (2020), Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir (2020).
 • Panel Cynghori Ymchwil Rhyngwladol, Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil ar gyfer Ecwiti Gofal Iechyd Cynhenid a ariennir gan Ganolfan Rhagoriaeth Ymchwil Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol Llywodraeth Awstralia (NHMRC), Sydney. CI: Yr Athro Ross Bailie. (2020-)
 • Aelod, Gweithgor ar gyfer rhaglen Arolygon Dangosyddion Adroddedig Cleifion OECD (PaRIS). Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd Paris, Ffrainc. (2019-2022)
 • Aelod, Gweithgor ar gyfer rhaglen Canlyniadau Diogelwch Cleifion OECD a Adroddwyd. Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd Paris, Ffrainc. (2019-)
 • Grŵp cynghori arbenigol, Llwyfan Rhannu Gwybodaeth Byd-eang WHO ar gyfer Diogelwch Cleifion (cyfarfod 1af 2017, 2il gyfarfod 2019)
 • Bwrdd cynghori gwyddonol rhyngwladol, "Care Track Aged: gofal priodol a ddarperir i Awstraliaid sy'n byw mewn gofal preswyl oed." Dyfarnwyd Prosiect Rhif 1143223 gan y Cyngor Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol i Brifysgol Macquarie, Sydney. Yr Athro Jeffrey Braithwaite. (2018-)
 • Bwrdd cynghori gwyddonol rhyngwladol, "Harneisio gwyddoniaeth systemau i adeiladu system iechyd effeithiol ac effeithlon" grant rhaglen ($ 10.75 miliwn) a ddyfarnwyd gan y Cyngor Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol i Brifysgol Macquarie, Sydney. Yr Athro Jeffrey Braithwaite. (2017-)
 • Bwrdd cynghori golygyddol, BMJ Open Quality (2017-)
 • Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Aelod o'r Bwrdd Cynghori Symposiwm Gwyddonol (2013)
 • Aelod cydlynol, Sefydliad Iechyd y Byd Grŵp Arbenigol Gofal Sylfaenol Mwy Diogel, (2012-)

Meysydd goruchwyliaeth

PhD cyfredol / goruchwylio ymchwilwyr / myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig:

Myfyrwyr PhD

 • Dr Imogen John, Diogelwch gofal diwedd oes. Cymrawd Hyfforddiant Academaidd Clinigol Cymru.
 • Dr Thomas Buy, IncorporAting aDVOcaCy iechyd rhieni wrth mAnaging yn sâl Plant mewn gofal primary (ADVOCACY): dull systemau aml-ddulliau o gyd-ddatblygu ymyrraeth gymhleth. Cymrodoriaeth Ddoethurol NIHR.
 • Dr Joy McFadzean, PhD yn ôl portffolio. 
 • Elinor MacFarlane, Gwerthusiad o ddiogelwch cleifion wrth ddarparu gofal i gleifion â phroblemau sy'n gysylltiedig â'r llygaid. KESS.
 • Nichole Pereira, Gwerthuso gweithrediad cofnod iechyd electronig gweithredu mewn gofal pediatreg. 
 • Shalini Ganasan, Dysgu sy'n cael ei yrru gan wydnwch i wella a chynnal systemau gofal iechyd mwy diogel. Cymrodoriaeth PhD ESRC.
 • Laura Pozzobon, Mesur niwed sy'n gysylltiedig â meddyginiaeth.
 • Deddfau Samantha, Diogelwch diffyg cludo ambiwlans.

Mentoriaeth mewn Ymarfer / Ôl-ddoethurol

 • Dr Sarah Yardley, Defnyddio methodolegau 'agos at ymarfer' i esbonio a newid effaith perthnasoedd rhyngbersonol wrth wella ansawdd. HWN Sefydliad Ôl-ddoethurol Cymrodoriaeth, Coleg Prifysgol Llundain (2019–).
 • Dr Ben Bowers, Defnyddio meddyginiaethau rheoli symptomau diwedd oes chwistrellu gartref: deall ffactorau dynol a system trwy ddylunio cynhwysol. Gwobr Cymrodoriaeth Gyrfa Gynnar Wellcome, Prifysgol Caergrawnt (2023–).
 • Dr Rebecca Barnes, Optimeiddio rheolaeth risg cleifion mewn gwasanaethau gofal sylfaenol brys. Cymrodoriaeth Uwch NIHR, Prifysgol Rhydychen (2023–).
 • Dr Peter Edwards, Cymrodoriaeth mewn Ymarfer NIHR, Prifysgol Bryste (2022–).

Goruchwyliaeth gyfredol

Elinor MacFarlane

Elinor MacFarlane

Myfyriwr ymchwil

Shalini Ganasan-Ryan

Shalini Ganasan-Ryan

Tiwtor Graddedig

Sam Laws

Sam Laws

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Jaafer Qasem, Archwilio derbynioldeb system ddysgu diogelwch cleifion rhyngwladol: dull dulliau cymysg dilyniannol, PhD. Goruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2023. 
 • Samuel Evans, Ansawdd y dystiolaeth a gasglwyd yn y meddygol amddiffyn plant: Datblygu a phrofi peilot is-goch, uwchfioled, traws-bolareiddio ac uwchsain amledd uchel i wella safoni
  casgliad o gleisiau, PhD. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2022. 
 • Khalid Muhammad, Adroddwyd am ddigwyddiadau diogelwch meddyginiaeth gofal sylfaenol i'r System Adrodd a Dysgu Genedlaethol (NRLS), PhD. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2021. 
 • Alison Cooper, Archwilio cyfleoedd ar gyfer diogelwch cleifion pan fydd meddygon teulu yn gweithio mewn adrannau brys neu ochr yn ochr â nhw: synthesis realist a gwerthuso, PhD. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2020. 
 • Flore Laforest, MPH, a Jawaher Alkhaldi, MPH, Prifysgol Caerdydd. Goruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2019. 
 • Myfyrwyr doethurol ym Mhrifysgol Macquarie, Sydney: Melissa Riddoch DPT, Avanthi Rajaratnam DPT, Natalie Fowler DPT, Kelsy Weavil DPT, Michelle Khan DPT,  Maxine Delaney DPT. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2019. 
 • Haroon Chughtai, MSc Biowybodeg Clinigol, Prifysgol Lerpwl. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2019. 
 • Myfyrwyr doethurol ym Mhrifysgol Macquarie, Sydney: Harriet Amey DPT, Luke Davies DPT, Sarah Trifogli DPT, Kathryn Walker DPT. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2018. 
 • Eduardo Ensaldo-Carrasco, Disgrifio a deall digwyddiadau diogelwch cleifion mewn deintyddiaeth gofal sylfaenol ac adeiladu consensws ar Byth Digwyddiadau, PhD, Prifysgol Caeredin. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2018. 
 • Huw Evans, MSc Gwybodeg Iechyd, Prifysgol Abertawe. Cyd-oruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2016. 
 • Philippa Claire Rees, Diogelwch Pediatrig mewn Gofal Sylfaenol: Astudiaeth dulliau cymysg trawsdoriadol o ddata adroddiadau digwyddiadau cenedlaethol, MPhil, Prifysgol Caerdydd (myfyriwr meddygol sy'n rhyng-gyfrifo). Goruchwyliwr. Mabwysiadwyd ar gyfer 2015. 

Ymgysylltu

Enghreifftiau o weithgareddau ymgysylltu

Gweithgaredd

Partner

Effaith

Astudiaeth i wella ansawdd gwasanaethau gofal lliniarol y tu allan i oriau ar gyfer cleifion diwedd oes (Cymrodoriaeth Ymchwil Marie Curie / RCGP, 2016–2018)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIUHB)

 • Cynnydd naw gwaith o ddogfennaeth ragnodi rhagnodol, cynnydd o 42% mewn dogfennaeth dewisiadau dadebru a rhannu gwybodaeth yn well   gyda gwasanaethau y tu allan i oriau ;
 • Dau gyhoeddiad a adolygir gan gymheiriaid (Meddygaeth Lliniarol, BMJ Supportive a Gofal Lliniarol) a thri chyflwyniad llafar mewn cynadleddau rhyngwladol (un enillydd gwobr) yn amlinellu'r blaenoriaethau diogelwch cleifion ar gyfer gwella ymarfer cyffredinol y tu allan i oriau ar gyfer cleifion diwedd oes;
 • Canllaw 'sut i' gyda enghreifftiau o'r prosiect gwella ansawdd a gynhaliwyd yn BIPBC, i'w gyhoeddi gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol; ac, 
 • Cydweithrediad ymchwil newydd wedi'i ariannu i astudio ffactorau sy'n dibynnu ar bobl ar gyfer gofal diogel / anniogel mewn Gofal Lliniarol ac Iechyd Meddwl rhwng Adran Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie, UCL a Chanolfan Ymchwil Marie Curie, Prifysgol Caerdydd (cais llwyddiannus am gymrodoriaeth ôl-ddoethurol, THIS Institute, Prifysgol Caergrawnt).

Harneisio dadansoddeg data i wneud y mwyaf o ddysgu gan y GIG o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion; ariannwyd gan Health Foundation (Gwobr Hyrwyddo Analytics, Medi 2019-2020)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Gwella sut mae sefydliad mawr y GIG yn trefnu, cefnogi mynediad a dysgu o ddata diogelwch cleifion;
 • Mae meddygon iau yn cynnal prosiectau gwella ansawdd i liniaru'r risgiau i gleifion a nodwyd yn ystod y prosiect;
 • Llunio cais am gyllid ar gyfer gwaith pellach;
 • Modiwlau e-ddysgu DPP lluosog ar gyfer staff;
 • Arddangoswyd canfyddiadau cynnar drwy'r Cyfarfod Llawn yng nghynhadledd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (12/2019);
 • Datblygu dangosfwrdd data ar gyfer clinigwyr a staff y GIG i ddadansoddi data diogelwch cleifion yn ddiogel i nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella diogelwch cleifion;

PhD a ariennir gan KESS-2 i archwilio diogelwch cleifion mewn iechyd llygaid

Optometreg Cymru

 • Mae'r prosiect wedi cychwyn ar biblinell o brosiectau sy'n gysylltiedig â diogelwch rhwng ysgolion MEDIC ac OPTOM, a gwaith rhagarweiniol a cheisiadau cyllid grant yn cael eu datblygu;
 • Hysbysu cynnwys a fformat 'Ffurflen Adrodd Digwyddiadau Difrifol' ar gyfer optometreg yng Nghymru (01/2020);
 • Gweithdai ar adrodd a dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion gyda gweithwyr optometreg proffesiynol (02/2020); a
 • Mynediad rhagorol i randdeiliaid a sianel glir ar gyfer lledaenu gwybodaeth drwy Optometreg (sefydliad ymbarél ar gyfer proffesiwn iechyd llygaid sylfaenol yng Nghymru).

Cyfraniadau parhaus yn seiliedig ar ymchwil at gyfieithu gwybodaeth o fewn y proffesiwn ymarfer cyffredinol (allanol i'r sector HEI)

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol