Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Carson-Stevens BSc (Hons), MBBCh, MPhil, PhD, HonMFPH, MRCGP, FRSA

Yr Athro Andrew Carson-Stevens

(e/fe)

BSc (Hons), MBBCh, MPhil, PhD, HonMFPH, MRCGP, FRSA

Athro Diogelwch Cleifion

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Carson-StevensAP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87779
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Llawr 8fed, Ystafell 808E, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n ymarferydd cyffredinol academaidd ac ymchwilydd gwasanaethau iechyd sy'n arwain ymchwil i sut mae sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn dysgu o ofal anniogel a brofir gan gleifion a theuluoedd. 

Rwy'n cynnull y Grŵp Ymchwil Diogelwch Cleifion (y 'grŵp PISA') yn yr Is-adran Meddygaeth Poblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, ac mae ein portffolio o ymchwil yn cael ei gefnogi gan NIHR, y Sefydliad Iechyd, y Sefydliad hwn, Ymchwil Canser y DU, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac mae'n cynnwys:

 • ymchwilio i natur a baich niwed y gellir ei osgoi mewn gofal iechyd;
 • nodi meysydd blaenoriaeth diogelwch cleifion o ddadansoddi data diogelwch cleifion arferol (e.e. adolygiad o nodiadau achos, adroddiadau digwyddiadau);
 • arloesedd methodolegol ar gyfer rhannu dysgu o ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch cleifion;
 • mesur diogelwch cleifion (datblygu tacsonomeg); a
 • datblygu a gweithredu ymyriadau i leihau niwed i gleifion mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ym mis Ebrill 2023, ymunais â Chanolfan Ymchwil Marie Curie yn yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth fel cyd-arweinydd ar gyfer ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Gofal Iechyd.

Ar draws Prifysgol Caerdydd, rwy'n cynnull Cynghrair Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA), grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr (Ysgol Meddygaeth, Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Peirianneg) a chlinigwyr sy'n cynnal ymchwil a gwerthuso gwasanaethau i alluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion mewn gofal iechyd.

Arweinyddiaeth academaidd genedlaethol

Fi yw Arweinydd Arbenigedd Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru lle rwyf wedi arwain y gwaith o ddatblygu dulliau canolog cynhwysol o ddarparu ymchwil glinigol yn y gymuned. 

Fi yw'r Arweinydd Pecyn Gwaith Diogelwch Cleifion yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (Canolfan PRIME Cymru).

Yn ystod pandemig COVID-19, roeddwn yn aelod o Grŵp Iechyd Cyhoeddus Brys y DU (NIHR / DHSC / CMOs) a'r Panel Gweithredu Dealltwriaeth a Dileu Treialon COVID-19 dilynol (CUE-TIP), Grŵp Cyflenwi Ymchwil Brechlyn COVID-19 Cymru, a chyfrannu at frechlyn a darparu treialon therapiwtig. 

Rwy'n Gynghorydd Gwyddonol i raglen GIG Addysg i'r Alban ar 'Ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd a Datblygu Addysgol' ac yn aelod o'r Grŵp Cyfeirio Gofal Sylfaenol ar gyfer rhaglen genomeg Iechyd Ein Dyfodol.

Arweinydd academaidd rhyngwladol

Rwy'n gynghorydd hirsefydlog i Sefydliad Iechyd y Byd ar ddiogelwch cleifion ac yn gynghorydd methodolegol i Weithgor OECD ar gyfer Canlyniadau Diogelwch a Adroddir gan Gleifion. 

Roeddwn ar y panel arbenigol ar gyfer adolygiad rhyngwladol Sefydliad Iechyd y Byd o Systemau Adrodd a Dysgu Digwyddiadau Diogelwch Cleifion gan arwain at adroddiad technegol ac arweiniad. Ym mis Chwefror 2020, cyd-gadeiriodd y gweithgor ar gyfer 'Mesur, adrodd, dysgu a gwyliadwriaeth' mewn Ymgynghoriad Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd yng Ngenefa, ac yna roeddwn yn un o dri uwch academydd a oedd yn gyfrifol am lunio'r cynnwys a'r argymhellion ar gyfer mesur a gynhwysir yn Cynllun Gweithredu Diogelwch Cleifion Byd-eang WHO ( 2020-2030).

Rwy'n Athro Anrhydeddus yn Sefydliad Arloesi Iechyd Awstralia, Prifysgol Macquarie, Awstralia (2016 –) ac Athro Atodol ym Mhrifysgol Queen's, Canada (2019 –) lle rwy'n goruchwylio myfyrwyr doethurol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Trosolwg o Ymchwil

Nodgweithgareddau ymchwil a datblygu yw pennu amlder, baich ac atalioldeb niwed sy'n gysylltiedig â gofal iechyd mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, a datblygu  a gweithredu ymyriadau i wella diogelwch cleifion mewn meysydd blaenoriaeth

Dysgu o iechyd a gofal cymdeithasol anniogel a brofir gan gleifion a theuluoedd

Rwyf wedi datblygu dull dulliau cymysg ar gyfer ymchwilio i amlder ac osgoi niwed sylweddol mewn gofal iechyd; a nodi meysydd blaenoriaeth diogelwch cleifion o ddadansoddi data diogelwch cleifion ar gyfer ysgogi gwybodaeth gyda rhanddeiliaid lluosog gan gynnwys sefydliadau'r GIG a llunwyr polisi.

Datblygwyd fy datblygiadau methodolegol ar gyfer cynhyrchu dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion yn ystod astudiaeth agenda genedlaethol o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn Ymarfer Cyffredinol (wedi'i ariannu gan raglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR, ac a elwir ar lafar fel 'astudiaeth PISA').

Astudiaeth PISA oedd y nodwedd fwyaf o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn practis cyffredinol ledled y byd. Mae allbynnau methodolegol astudiaeth PISA wedi darparu sylfaen i ymchwilwyr eraill efelychu ac ehangu'r ymchwil, a hyrwyddo'r agenda diogelwch cleifion gofal sylfaenol, yn rhyngwladol. Yn y DU, er enghraifft, fe'u cymhwyswyd i nodi 'niwed sylweddol y gellir ei osgoi' mewn Meddygfeydd Cyffredinol yn Lloegr (a ariennir gan Raglen Ymchwil Polisi NIHR) a'r astudiaeth a ariennir gan NIHR, i ymchwilio i niwed y gellir ei osgoi mewn gwasanaethau gofal iechyd carchardai yn Lloegr.      

Nododd astudiaeth PISA a ariannwyd gan NIHR & DR, (2013-15) i nodweddu digwyddiadau diogelwch cleifion sy'n digwydd mewn practis cyffredinol amrywiaeth o grwpiau cleifion agored i niwed a gwendid systemig a oedd yn cyfiawnhau ymchwiliad manylach.

Yn dilyn hynny, mae'r grŵp PISA wedi arwain astudiaethau mawr o feysydd blaenoriaeth a nodwyd ar gyfer diogelwch cleifion ar draws y continwwm iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys: rhyddhau anniogel  o leoliadau gofal eilaidd i ofal sylfaenol a gwallau a brofir gan blant mewn gofal sylfaenol, oedolion hŷn, cleifion sy'n derbyn gofal lliniarol , cynllunio gofal uwch, cleifion â dementia, oedolion sy'n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl mewn gofal sylfaenol, ac oedolion sy'n derbyn opiate ailosod.

Mae'r astudiaethau gorffenedig yn cynnwys:

 • Nodweddu natur adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion gofal sylfaenol yn System Adrodd a Dysgu Cenedlaethol Cymru a Lloegr: astudiaeth gosod agenda dulliau cymysg ar gyfer ymarfer cyffredinol – a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn NIHR HS&DR https://doi.org/10.3310/hsdr04270
 • Digwyddiadau diogelwch cleifion yn ymwneud â phlant sâl mewn gofal sylfaenol yng Nghymru a Lloegr: Dadansoddiad dulliau cymysg – cyhoeddwyd yn PLOS Medicine https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002217
 • Dosbarthiad awtomataidd o ofal sylfaenol am ddigwyddiadau diogelwch cleifion yn adrodd cynnwys a difrifoldeb gan ddefnyddio dulliau dysgu peiriannau dan oruchwyliaeth (ML)  - cyhoeddwyd yn Health Informatics https://doi.org/10.1177/1460458219833102
 • Digwyddiadau diogelwch yn ymwneud â phlant mewn practis cyffredinol – cyhoeddwyd yn Pediatrics https://doi.org/10.1542/peds.2014-3259
 • Niwed o ryddhau i ofal sylfaenol: Dadansoddiad dulliau cymysg o adroddiadau digwyddiad – cyhoeddwyd yn British Journal of General Practice https://doi.org/10.3399/bjgp15X687877
 • Datblygu system ddosbarthu ryngwladol ar gyfer diogelwch cleifion mewn gofal sylfaenol – a gyhoeddwyd ym Mwletin Sefydliad Iechyd y Byd http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.199802
 • Natur y bai mewn adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion: Dadansoddiad dulliau cymysg o gronfa ddata genedlaethol – cyhoeddwyd yn Annals of Family Medicine http://dx.doi.org/10.1370/afm.2123
 • Digwyddiadau diogelwch sy'n gysylltiedig ag imiwneiddio pediatrig mewn gofal sylfaenol: Dadansoddiad dulliau cymysg o gronfa ddata genedlaethol – cyhoeddwyd yn Brechlyn https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.06.068
 • Sources of unsafe primary care for older adults: A mixed methods analysis of patient safety incident reports – cyhoeddwyd yn Age and Ageing https://dx.doi.org/10.1093%2Fageing%2Fafx044
 • Blaenoriaethau gwella ansawdd ar gyfer gofal lliniarol mwy diogel y tu allan i oriau: Lessons from a mixed methods analysis of a national incident-reporting database – a gyhoeddwyd yn Palliative Medicine https://doi.org/10.1177%2F0269216318817692
 • Diogelwch cleifion mewn gofal lliniarol: Astudiaeth dulliau cymysg o adroddiadau i gronfa ddata genedlaethol o ddigwyddiadau difrifol – cyhoeddwyd yn Palliative Medicine https://doi.org/10.1177/0269216318776846
 • Digwyddiadau diogelwch cleifion mewn deintyddiaeth gofal sylfaenol yng Nghymru a Lloegr: Astudiaeth dulliau cymysg – cyhoeddwyd yn y Journal of Patient Safety http://dx.doi.org/10.1097/PTS.0000000000000530
 • Digwyddiadau diogelwch cleifion ymlaen llaw cynlluniau gofal ar gyfer salwch difrifol: dadansoddiad dulliau cymysg – cyhoeddwyd yn BMJ Supportive and Palliative Care http://dx.doi.org/10.1136/bmjspcare-2019-001824
 • Camgymeriad diagnostig yn yr adran frys: dysgu o ddadansoddi adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion cenedlaethol – cyhoeddwyd yn BMC Emergency Medicine https://doi.org/10.1186/s12873-019-0289-3.
 • Niwed sy'n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol ymhlith plant bregus mewn gofal sylfaenol: dulliau cymysg dadansoddi adroddiadau diogelwch cenedlaethol – cyhoeddwyd yn Archives of Disease in Childhood. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2019-318406
 • Dysgu o ddigwyddiad diogelwch cleifion yn ymwneud ag oedolion sâl acíwt mewn unedau asesu ysbytai yng Nghymru a Lloegr: dadansoddiad dulliau cymysg ar gyfer gwella ansawdd – cyhoeddwyd yn Journal of the Royal Society of Medicine. https://doi.org/10.1177/01410768211032589
 • Dadansoddiad dulliau cymysg o ddigwyddiadau diogelwch cleifion sy'n cynnwys triniaeth amnewid opioid gyda methadone neu buprenorffin mewn gofal yn y gymuned yng Nghymru a Lloegr – cyhoeddwyd yn Addiction https://doi.org/10.1111/add.15039
 • Dysgu o wallau diagnostig i wella diogelwch cleifion pan fydd meddygon teulu yn gweithio mewn adrannau brys neu ochr yn ochr â nhw: ymgorffori methodoleg realaeth i ddadansoddi adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion – i'w gyhoeddi yn BMC Emergency Medicine.


Dysgu sut i wella diogelwch cleifion mewn gwahanol gyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys cartrefi gofal)

Defnyddiwyd canfyddiadau o ddadansoddiadau blaenorol o ddigwyddiadau diogelwch cleifion i lywio dyluniad mentrau a phrosiectau gwella ansawdd yn empirig i wella diogelwch cleifion mewn sefydliadau gofal iechyd.  Mae'r gwersi a ddysgwyd o'n hastudiaethau gofal sylfaenol yn cael eu defnyddio gan y gwasanaeth Gwella 1000 o Fywydau yng Nghymru i ddylunio eu strategaeth gwella ar lefel genedlaethol ar gyfer diogelwch cleifion gofal sylfaenol. Ar lefel leol, defnyddiodd un bwrdd iechyd yng Nghymru, ein dadansoddiad o adroddiadau am gamgymeriadau sy'n gysylltiedig â gwrthgeulo i dynnu sylw at risgiau i gleifion sy'n cael eu cychwyn ar Warfarin yn yr ysbyty. Arweiniodd y prosiect gwella ansawdd dilynol at  Wasanaeth Gwell dan Gyfarwyddyd cenedlaethol ar gyfer darparu gwasanaethau  gwrthgeulo i gleifion mewn lleoliadau cymunedol yn lle hynny (am fwy o fanylion, gwyliwch fideo byr ar YouTube).

Yn ogystal, rydym yn cysyniadu, ymchwilio a chefnogi timau i wella diogelwch cleifion ar gyfer grwpiau cleifion agored i niwed ar draws y continwwm gofal. Er enghraifft, gyda chymorth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a chymrodoriaeth a ariennir gan Marie Curie, rydym wedi datblygu model 'ymchwilydd-preswyl' o weithio mewn bwrdd iechyd mawr yng Nghymru i werthuso prosiect gwella ansawdd gyda'r nod o wella gofal diwedd oes yn y lleoliad gofal y tu allan i oriau meddyg teulu. 

Rydym yn gwerthuso datblygiad, profi a gweithredu ymyriadau diogelwch cleifion i ddeall sut ac ym mha gyd-destunau y gallant wella canlyniadau. Mae'r Grŵp PISA yn defnyddio dull gwerthuso proses sy'n cael ei yrru gan theori a ddatblygwyd gyda chydweithwyr yn Ysgol Feddygol Harvard a'r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (gweler Parry, Carson-Stevens et al. 2013 am fwy o fanylion). 

Adeiladu gallu a gallu i alluogi pontio o 'ddysgu i weithredu'

Rwy'n gweithio'n agos gyda sefydliadau'r GIG i weithredu arloesiadau methodolegol ac archwilio sut i gynyddu cyrhaeddiad ac effaith y buddion i gleifion a'u teuluoedd (gan gynnwys rhoddwyr gofal anffurfiol), er enghraifft, trwy:

Mae ymdrechion blaenorol i adnabod a dysgu o'r ffynonellau niwed pwysicaf i gleifion wedi cael eu cyfyngu gan ddiffyg system safonol gyffredinol ar gyfer dosbarthu difrifoldeb niwed ac esgeulustod cyffredinol niwed seicolegol yn y cyd-destun hwn. Mae fy ngrŵp ymchwil wedi datblygu cyfres o systemau dosbarthu yn empirig, er enghraifft y System Dosbarthu Difrifoldeb Niwed Gofal Sylfaenol a gyhoeddwyd ym Mwletin Sefydliad Iechyd y Byd, i'w defnyddio'n rhyngwladol, ar draws lleoliadau gofal sylfaenol, i wella canfod ac atal digwyddiadau sy'n achosi'r niwed mwyaf difrifol i gleifion

Mae profiadau gofal dirdynnol, anniogel cleifion a'u teuluoedd yn cael eu darlunio mewn adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion. Mae adroddiadau o'r fath yn cynrychioli persbectif unigryw ar gyfer dysgu. Fodd bynnag, mae maint y data mewn llawer o systemau adrodd am ddigwyddiadau diogelwch cleifion mor fawr fel nad oes llawer erioed wedi'i ddadansoddi na'i ddefnyddio i gefnogi gwelliant mewn diogelwch cleifion.

Rydym wedi datblygu dulliau dysgu peiriannau (hy dulliau dosbarthu testun) i oresgyn yr her hon a fydd yn awtomeiddio casglu gwybodaeth hanfodol i ddeall digwyddiadau diogelwch cleifion gan gynnwys tynnu manylion am yr hyn a ddigwyddodd (math o ddigwyddiad), pam y digwyddodd (ffactorau cyfrannol) a difrifoldeb y canlyniad (difrifoldeb niwed).

Mae sefydliadau hefyd wedi cael eu rhwystro gan ddiffyg buddsoddiad ar gyfer meithrin gallu a gallu staff i ddadansoddi data o'r fath. Gyda chefnogaeth Gwobr Hyrwyddo Analytics gan Sefydliad Iechyd, rydym ar hyn o bryd yn archwilio dulliau o 'harneisio dadansoddeg data i wneud y mwyaf o ddysgu'r GIG o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion' ac yn gweithio i wireddu'r synergedd rhwng dadansoddwyr data, rheolwyr a chlinigwyr ar gyfer nodi a gweithredu ar ddysgu o ddata diogelwch cleifion.

Mae'r gwersi a ddysgwyd o fy mhrosiectau ymchwil wedi cael eu lledaenu gyda chefnogaeth Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i hyfforddi'r gweithlu i gydnabod, adrodd a dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion trwy gyrsiau e-ddysgu, seminarau cenedlaethol, a chanllaw ymarferol 'sut i '.

Mae Grŵp PISA yn ymdrechu i feithrin gallu a gallu ymchwilwyr y gwasanaeth iechyd i ymchwilio i ddiogelwch cleifion (myfyrwyr ôl-raddedig, academyddion clinigol, cymrodyr ôl-ddoethurol) trwy ymweld ag apwyntiadau gyda'r grŵp PISA .


Cydweithredwyr academaidd

Rhyngwladol 
Ysgol Feddygol Harvard, Boston, UDA
Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, Boston, UDA
Prifysgol Macquarie, Sydney, Awstralia
Prifysgol British Columbia, Vancouver, Canada
Prifysgol y Frenhines, Kingston, Canada

Cenedlaethol 
Canolfan Ymchwil Marie Curie, Prifysgol Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain
NIHR Greater Manchester Primary Care Canolfan Ymchwil Drosiadol Diogelwch Cleifion
Prifysgol Caeredin
Prifysgol Manceinion
Prifysgol Nottingham
Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain

Addysgu

Trosolwg o ysgolheictod addysgol

Yn rhyngwladol, rwyf wedi rhannu'r dulliau dull cymysg arloesol a ddatblygwyd gan fy ngrŵp ymchwil i ymchwilio a deall epidemioleg digwyddiadau diogelwch cleifion gydag ymchwilwyr eraill. Rwyf wedi hyfforddi dros 70 o ymchwilwyr gwasanaethau iechyd i ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch cleifion ac mae hyn wedi arwain at nifer o wahoddiadau rhyngwladol ar gyfer cynnal ymchwil a chyd-ysgrifennu cyhoeddiadau.

Roeddwn yn ddarlithydd gwadd yn Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard Chan yn 2017 ac yn  cyd-ddysgu cwrs wythnos ar ddulliau epidemiolegol ar gyfer deall diogelwch cleifion. Rwyf hefyd yn ymdrechu i gefnogi staff, rheolwyr ac arweinwyr gofal iechyd rheng flaen i ddysgu o ofal iechyd anniogel; er enghraifft, fi oedd yr Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwella Ansawdd mewn Diogelwch Cleifion yng Ngholeg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (2016-17) ac fe wnes i gyd-ysgrifennu 'RCGP Guide for Reporting and Learning from Patient Safety Incidents in General Practice' a datblygais ddau fodiwl ar-lein a gynhaliwyd gan RCGP Learning. Rwyf hefyd wedi cyfrannu'n rhyngwladol at raglen OPEN Pediatrics Ysbyty Plant Boston / Ysgol Feddygol Harvard, wedi'i hanelu'n bennaf at ddysgwyr o leoliadau incwm isel a chanolig, ar ddatgelu ac ymddiheuro i gleifion a theuluoedd yn dilyn gofal iechyd anniogel

Rhwng 2012-16, fi oedd Arweinydd Cyfadran Sefydliad Gwella Gofal Iechyd y DU ac Iwerddon ar gyfer y rhaglen addysgol ar-lein a chymunedol, Ysgol Agored yr IHI (2012-16) - bellach y darparwr mwyaf o addysg gwella ansawdd a diogelwch cleifion ledled y byd.

Yn 2008, roeddwn yn intern i'r Athro Donald Berwick yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd yng Nghaergrawnt, UDA. Roeddwn i'n gyd-sylfaenydd Ysgol Agored yr IHI. Gan ddefnyddio dulliau trefnu cymdeithasol a rhwydwaith cynyddol Ysgol Agored yr IHI o selogion gwella ansawdd, roeddwn yn gyd-sylfaenydd ymgyrch diogelwch cleifion byd-eang ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol iau o'r enw "Check a Box." Achub bywyd." cefnogi lledaeniad a lledaeniad Rhestr Wirio Diogelwch Llawfeddygol WHO . Yn y blynyddoedd diweddarach, fel aelod o'r gyfadran, datblygais ddulliau i fyfyrwyr ddysgu am brofiad cleifion a theuluoedd mewn gofal iechyd i lywio gwelliant ansawdd drwy ofyn Un Cwestiwn – annog myfyrwyr i fabwysiadu strategaethau syml fel gofyn i bob claf y maent yn ei gyfarfod, "Beth alla i ei wneud i wella'ch gofal heddiw?".    Ers hynny, mae'r datblygiadau arloesol hyn wedi cael eu rhoi ar waith mewn sawl cwricwla meddygol, er enghraifft, ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol British Columbia (Canada).

Arweinyddiaeth addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd

Arweinyddiaeth a chyfraniadau modiwlau

Blwyddyn o/i

Ysgol

Teitl y modiwl/cwrs

Lefel yr astudiaeth

Rôl

2019 – 2021

Meddyginiaeth

Modiwl Ansawdd a Diogelwch (20 credyd) a ddatblygwyd i'w ddefnyddio yn y: MSc Gofal Critigol, Arweinyddiaeth Glinigol a Rheoli Newid mewn Cardioleg MSc, Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol MSc.

Msc

Arweinydd y modiwl

2019 – 2021

Busnes

Cynllunio Strategol ac Arloesi

Diploma PG mewn Cynllunio Gofal Iechyd

Cynneddf

2014 – 2021

Meddyginiaeth

Meddygaeth Blwyddyn 5: Newid Arferion, MB BCh

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 5 (n = 300+)

Arweinydd y modiwl

2017 – 2021

Meddyginiaeth

Gwella ansawdd gofal clinigol

Meddygaeth Boblogaeth Intercalated BSc (n = 10+)

Arweinydd y modiwl

2018 – 2021

Meddyginiaeth

Wythnos Blasu Ymchwil SSC Blwyddyn 2

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 2 (n = 20)

Tiwtor SSC

2018 – 2021

Meddyginiaeth

Hwyluso Tiwtorial ar gyfer Rhaglen Epidemioleg Glinigol a ddarperir gan Is-adran Meddygaeth Boblogaeth

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 3 (n = 60)

Tiwtor

2018/2019

Meddyginiaeth

Practical Research Experience Student Selected Component

Myfyrwyr Meddygol Blwyddyn 1 (n = 10)

Tiwtor

Rolau arweinyddiaeth academaidd , rheoli ac addysgu/gweinyddu sy'n gysylltiedig ag ymchwil

 • Cyfarwyddwr Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ebrill 2021 –
 • Aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth, Gorffennaf 2020 – Ebrill 2021
 • Cyfwelydd myfyrwyr meddygol, Rhagfyr 2019 –
 • Diwrnod blasu Wellcome INSPIRE, Rhagfyr 2019 –
 • Cadeirydd Bwrdd Arholi PhD, Medi 2019
 • Aelod o'r tîm aml-ysgol buddugol dan arweiniad Ysgol Busnes Caerdydd (Yr Athro Aoife McDermott et al.) a fynychodd gyfweliadau ar y rhestr fer i sicrhau cyllid o tua £800,000 i ddarparu Diploma mewn Cynllunio Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd.
 • Aelod o brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd, Tachwedd 2018 –
 • Cydlynydd Amserlen Cyfarfod Academaidd yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Tachwedd 2018 –
 • Arweinydd ac Aelod C21, Grŵp Rheoli Addysg, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Hydref 2018 –
 • Arweinydd thema ansawdd a diogelwch, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Awst 2018 –
 • Aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Awst 2018 –
 • Aelod o'r Grŵp Rheoli Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Awst 2018 –
 • Y Ganolfan Gofal Sylfaenol ac Argyfwng: Arweinydd Pecyn Gwaith ar gyfer Diogelwch Cleifion, Mai 2015 –
 • Bwrdd arholi ar gyfer Epidemioleg Glinigol BSc Intercalated, Mehefin 2017 –
 • Mentor academaidd / tiwtor personol, Tachwedd 2015 –

Cyfraniadau addysgu allanol

 • Gwahoddiad llawn, 'Dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn gofal sylfaenol: y manteision, yr heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau', Cwestau, Indemniad a Digwyddiadau mewn Gofal Sylfaenol, Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain, y DU, Ebrill 2020
 • Gweithdy gwahoddedig, 'Cynhyrchu dysgu gweithredadwy o niwed sy'n gysylltiedig â gofal iechyd', 9fed Diwrnod Cenedlaethol Hyfforddeion Diogelwch Cleifion a Myfyrwyr, Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth, Llundain, y DU, Tachwedd 2019
 • Ymgynghorydd arbenigol, prosiect Cancer Research UK i ddatblygu cyfres o sgrin-ddarllediadau addysgol ar 'Gwella Ansawdd i Gynorthwyo Diagnosis Cynnar o Ganser mewn Ymarfer Cyffredinol', Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Llundain, y DU, Mawrth - Hydref 2019
 • Cynghorydd arbenigol, fel yr uchod ar gyfer darllediadau sgrinio 'Gwella Gofal Diwedd Oes' RCGP, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Gorffennaf 2019 –
 • Datblygu dau fodiwl e-ddysgu ar-lein ar 'Gwella diogelwch cleifion mewn ymarfer cyffredinol', modiwlau eDdysgu RCGP, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Llundain, y DU, Ebrill 2018
 • Cyflwynwyd gweithdai cenedlaethol ar 'Dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn practis cyffredinol', Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (Caerdydd, Lerpwl, Llundain), Gwanwyn 2017
 • Siaradwr gwadd mewn digwyddiadau Cyfadran RCGP (RCGP Midlands, RCGP Gorllewin yr Alban, Gaeaf 2017 / Gwanwyn 2018) a Chynhadledd Flynyddol RCGP (Lerpwl), Hydref 2017
 • Cyfadran, 'Adeiladu Sgiliau QI Hanfodol', a gyd-addysgir (gyda Dr Kedar Mate) cwrs undydd ar gyfer y Sefydliad ar gyfer Gwella Gofal Iechyd ym Mhrifysgol British Columbia, Vancouver, Canada, Mehefin 2017
 • Cyfadran wahoddedig, 'Dulliau Epidemiologig ar gyfer diogelwch cleifion', a gyd-addysgir (gyda'r Athro Malcolm Maclure) cwrs wythnos yn Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard Chan, Boston, UDA, Ionawr 2017
 • Darlithydd ar-lein, 'Datgelu ac ymddiheuro i gleifion a theuluoedd yn dilyn gofal iechyd anniogel', Ysbyty Plant Boston / rhaglen OPEN Pediatrics Ysgol Feddygol Harvard, Boston , UDA, Rhagfyr 2015 (a gyflwynir ar gyfer DPP yn flynyddol rheolaidd)
 • Cyfadran, IHI Ysgol Agored Myfyriwr Trefnu Academi Arweinyddiaeth, Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, Caergrawnt, UDA; a, wedi cyflwyno gweithdy ar 'Defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer mobileiddio cymdeithasol i wella iechyd cleifion a'r boblogaeth', Awst 2015
 • Darlith ar-lein, 'Beth yw Gwella Ansawdd?' ar gyfer y Meistr Rhaglen Iechyd y Cyhoedd yng Ngholeg y Brenin, Llundain, 2015
 • Cyd-drefnydd, Dosbarth Meistr Gwella Ansawdd ar gyfer Arweinwyr Gofal Iechyd a Pholisi, Cyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol, Mawrth 2013

Rolau sicrwydd ansawdd / arholwr

 • PhD Arholwr, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Glasgow, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Sydney
 • Cadeirydd Arholiad PhD, Prifysgol Caerdydd
 • Arholwr Allanol, Gwella Ansawdd mewn cwricwlwm MB BS, King's College Llundain
 • Gwerthuswr Allanol i'r Comisiwn Ewropeaidd i'r Astudiaeth 'Hyfforddiant Gwyddoniaeth Gwella ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Ewropeaidd', prosiect ymchwil a datblygu addysgol aml-wlad

Cymedroli addysgol mewn cyfarfodydd (rhyngwladol)

 • Cyfarfod Rhyngwladol Ysgol Agored IHI. BMJ / Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Cynhadledd Ryngwladol ar Ansawdd mewn Gofal Iechyd. Gothenburg, Sweden. Ebrill, 2016
 • Cyngres Genedlaethol (Unol Daleithiau) Ysgol Agored IHI. Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Gwella Gofal Iechyd. Florida, UDA. Rhagfyr, 2015
 • IHI Agored Myfyrwyr Ysgol Trefnu ar gyfer Academi Arweinyddiaeth. Sefydliad ar gyfer Gwella Gofal Iechyd. Cambridge, UDA. Awst, 2015
 • Cyfarfod Rhyngwladol Ysgol Agored IHI. BMJ / Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Cynhadledd Ryngwladol ar Ansawdd mewn Gofal Iechyd. Llundain, Lloegr. Ebrill, 2015
 • Cyngres Ysgol Agored IHI. Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Gwella Gofal Iechyd. Florida, UDA. Rhagfyr, 2014
 • Academi Arweinyddiaeth Ansawdd Myfyrwyr Ysgol Agored IHI. Sefydliad ar gyfer Gwella Gofal Iechyd. Cambridge, UDA. Awst, 2014
 • Cyfarfod Rhyngwladol Ysgol Agored IHI. BMJ / Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Cynhadledd Ryngwladol ar Ansawdd mewn Gofal Iechyd. Paris, Ffrainc. Ebrill, 2014
 • Cyngres Ysgol Agored IHI. Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Gwella Gofal Iechyd. Florida, UDA. Rhagfyr, 2013

Gwerslyfr

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2014: Improvement Advisor Professional Development Program, Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, USA
 • 2011: Harvard Macy Scholar (Leading Innovation in Health Care & Education), Harvard University, Boston, USA
 • 2010: MPhil (Medicine), Cardiff University, Cardiff, UK
 • 2010: MB BCh, University of Wales College of Medicine, Cardiff, UK
 • 2007: BSc (1st Class Hons, Public Health), University of Wales, Cardiff, UK 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Awards

 • Honorary Membership of The Faculty of Public Health, 2017 
 • Peter Wall Scholar, Institute of Advanced Studies, University of British Columbia, 2016
 • Health Service Journal Rising Star Award, 2015
 • Churchill Fellow, Winston Churchill Memorial Trust, 2013–2015
 • Innovation and Engagement Award, School of Medicine Cardiff University, 2013
 • NHS Wales Award (co-recipient) for Promoting Clinical Research and Application to Practice, 2012
 • Permanente Journal Health Services Award, 2012
 • Gold Award Winner, Worshipful Livery Company of Wales, 2010

Peer esteem

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (2018–)
 • Cymrodyr, Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (2018–)
 • Aelod, Q fenter, Sefydliad Iechyd (2017–)
 • Aelod, Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus Ewrop (2017–)
 • Aelod Anrhydeddus, Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU (2017–)
 • Aelod Cyswllt, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (2012–8)
 • Ymarferydd meddygol cofrestredig, Cyngor Meddygol Cyffredinol (2010–)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019 – presennol: Athro Atodol, Prifysgol y Frenhines, Kingston, ON, Canada
 • 2016 – yn bresennol: Athro Anrhydeddus, Awstralia Sefydliad Arloesi Iechyd, Prifysgol Macquarie , Sydney, Awstralia
 • 2015 – 2018: Cadeirydd Ymweld (Athro) Gwella ac Arweinyddiaeth Gofal Iechyd, Adran Ymarfer Teulu, Prifysgol British Columbia
 • 2015 – presennol: Arweinydd Ymchwil Diogelwch Cleifion, Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys, Cymru
 • 2012 – 2018: Darlithyddiaeth Hyfforddiant Academaidd Clinigol Cymru (Darlithydd Clinigol), Prifysgol Caerdydd
 • 2010 – 2012: Cymrawd Clinigol, Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Cochrane, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Cenedlaethol

 • Pwyllgor Goruchwylio Blaenoriaethu, NIHR / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – RfPPB (2020–) a Gwobrau Ymchwil Iechyd (2020–)
 • Grant / adolygydd adroddiad terfynol ar gyfer: Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd – HS&DR (2015-); Rhaglen Ymchwil Polisi NIHR (2019–), Sefydliad Iechyd (2017–), grantiau Rhaglen NIHR ar gyfer Ymchwil Gymhwysol (2018-); Gwobrau Cyflymydd Arloesedd y GIG (2018–); Cyngor Ymchwil Meddygol (2019-); Cymrodoriaethau Uwch NIHR (2020–)
 • Arbenigwr gwahoddedig, Pwyllgor Ariannu Rhaglen Ymchwil Polisi Ymchwil y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd (2019)
 • Ffrwd waith Byw, Byw gyda a Thu Hwnt i Ganser, Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI), Llundain, y DU (2019-2022)
 • Aelod, Salford Panel Gwerthuso Sefydliad Gofal Integredig, Hyrwyddo Cynghrair Ansawdd (AQuA) (2019-)
 • Ymgynghorydd gwyddonol, Ymchwil Diogelwch Cleifion a Gwella Ansawdd a Datblygu Addysgol, Addysg GIG i'r Alban (2018-)
 • Aelod, Coleg yr Aseswyr ar gyfer Arloesi ar gyfer Gwella a Chynyddu Grantiau Gwella, Sefydliad Iechyd (2017-)
 • Aelod, Grŵp Arbenigol Diogelwch Gofal Sylfaenol, Gwasanaeth Gwella Bywydau 1000, Iechyd Cyhoeddus Cymru (2017-)
 • Aelod, Lleihau Niwed sy'n Gysylltiedig â Meddyginiaethau yn y GIG Cymru, Llywodraeth Cymru (2017-)
 • Pwyllgor Rheoli Gweithredol, Canolfan PRIME Cymru (2015-) a Chyd-Gadeirydd Cyfarfod Blynyddol PRIME (2021)

Rhyngwladol

 • adolygydd cymheiriaid ar gyfer cyfnodolion 3* a 4* e.e. The Lancet, BMC Medicine, BMJ Quality and Safety.
 • Golygydd Academaidd Gwadd, PLOS Medicine (2020)
 • Adolygydd Grant, Bwrdd Ymchwil Iechyd, Iwerddon (2019), Bwrdd Ymchwil Iechyd, Seland Newydd (2020), Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir (2020).
 • Panel Cynghori Ymchwil Rhyngwladol, Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil ar gyfer Ecwiti Gofal Iechyd Cynhenid a ariennir gan Ganolfan Rhagoriaeth Ymchwil Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol Llywodraeth Awstralia (NHMRC), Sydney. CI: Yr Athro Ross Bailie. (2020-)
 • Aelod, Gweithgor ar gyfer rhaglen Arolygon Dangosyddion Adroddedig Cleifion OECD (PaRIS). Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd Paris, Ffrainc. (2019-)
 • Aelod, Gweithgor ar gyfer rhaglen Canlyniadau Diogelwch Cleifion OECD a Adroddwyd. Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd Paris, Ffrainc. (2019-)
 • Grŵp cynghori arbenigol, Llwyfan Rhannu Gwybodaeth Byd-eang WHO ar gyfer Diogelwch Cleifion (cyfarfod 1af 2017, 2il gyfarfod 2019)
 • Bwrdd cynghori gwyddonol rhyngwladol, "Care Track Aged: gofal priodol a ddarperir i Awstraliaid sy'n byw mewn gofal preswyl oed." Dyfarnwyd Prosiect Rhif 1143223 gan y Cyngor Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol i Brifysgol Macquarie, Sydney. Yr Athro Jeffrey Braithwaite. (2018-)
 • Bwrdd cynghori gwyddonol rhyngwladol, "Harneisio gwyddoniaeth systemau i adeiladu system iechyd effeithiol ac effeithlon" grant rhaglen ($ 10.75 miliwn) a ddyfarnwyd gan y Cyngor Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol i Brifysgol Macquarie, Sydney. Yr Athro Jeffrey Braithwaite. (2017-)
 • Bwrdd cynghori golygyddol, BMJ Open Quality (2017-)
 • Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Aelod o'r Bwrdd Cynghori Symposiwm Gwyddonol (2013)
 • Aelod cydlynol, Sefydliad Iechyd y Byd Grŵp Arbenigol Gofal Sylfaenol Mwy Diogel, (2012-)

Meysydd goruchwyliaeth

Deilliannau o'm goruchwyliaeth academaidd

Rwyf wedi goruchwylio gyda chanlyniadau rhagorol dros 70 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i gwblhau graddau uwch a chymrodoriaethau ymchwil.  Ar hyn o bryd rwy'n uwch fentor academaidd i chwe ymchwilydd ôl-ddoethurol ac yn Fentor Cymrodyr Arweinwyr y Dyfodol UKRI.


PhD cyfredol / goruchwylio ymchwilwyr / myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig:

Myfyrwyr PhD

 • Elinor MacFarlane, Blwyddyn 3 (PhD KESS)
 • Nichole Pereira, Blwyddyn 3
 • Shalini Ganasan, Blwyddyn 2 (Cymrawd PhD ESRC)
 • Laura Pozzobon, Blwyddyn 2
 • Deddfau Samantha, Blwyddyn 1 (rhan amser)

Mentoriaeth mewn Ymarfer / Ôl-ddoethurol

 • Dr Sarah Yardley, Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Sefydliad THIS, Coleg Prifysgol Llundain (2019–)
 • Dr Ben Bowers, Gwobr Cymrodoriaeth Gyrfa Gynnar Wellcome, Prifysgol Caergrawnt (2023–)
 • Dr Rebecca Barnes, Cymrodoriaeth Uwch NIHR, Prifysgol Rhydychen (2023–)
 • Dr Peter Edwards, Cymrodoriaeth mewn Ymarfer NIHR, Prifysgol Bryste (2022–)


Cwblhau Doethur mewn Ffisiotherapi (DPT), Meistr Iechyd y Cyhoedd (MPH), MPhil, goruchwyliaeth PhD:

Gradd

Rôl (e.e. goruchwyliwr / cyd-oruchwyliwr)

Statws (e.e. dyfarnu, cyflwyno, ar y gweill)

Jaafer Qasem, PhD

Goruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2023

Samuel Evans, PhD

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2022

Khalid Muhammad, PhD

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2021

Alison Cooper, PhD

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2020

Flore Laforest, MPH, a Jawaher Alkhaldi, MPH, Prifysgol Caerdydd

Goruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2019

Myfyrwyr doethurol ym Mhrifysgol Macquarie, Sydney: Melissa Riddoch DPT, Avanthi Rajaratnam DPT, Natalie Fowler DPT, Kelsy Weavil DPT, Michelle Khan DPT,   Maxine Delaney DPT.

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2019

Haroon Chughtai, MSc Biowybodeg Clinigol, Prifysgol Lerpwl

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2019

Myfyrwyr doethurol ym Mhrifysgol Macquarie, Sydney: Harriet Amey DPT, Luke Davies DPT, Sarah Trifogli DPT, Kathryn Walker DPT

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2018

Eduardo Ensaldo-Carrasco, PhD, Prifysgol Caeredin

Swydd gyfredol: Pennaeth Ymchwil, Y Comisiwn Cenedlaethol ar gyfer Cyflafareddu Meddygol ac Athro, Prifysgol Pan-Americanaidd, Dinas Mecsico.

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2018

Huw Evans, MSc Gwybodeg Iechyd, Prifysgol Abertawe

Cyd-oruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2016

Philippa Claire Rees, MPhil, Prifysgol Caerdydd (myfyriwr meddygol rhynggyfrifol)

Swydd bresennol: Cymrawd Clinigol Academaidd Pediatreg, Coleg Prifysgol Llundain a Darlithydd Anrhydeddus, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Goruchwyliwr

Gwobrwywyd, 2015

Goruchwyliaeth gyfredol

Elinor MacFarlane

Elinor MacFarlane

Myfyriwr ymchwil

Shalini Ganasan-Ryan

Shalini Ganasan-Ryan

Tiwtor Graddedig

Ymgysylltu

Enghreifftiau o weithgareddau ymgysylltu

Gweithgaredd

Partner

Effaith

Astudiaeth i wella ansawdd gwasanaethau gofal lliniarol y tu allan i oriau ar gyfer cleifion diwedd oes (Cymrodoriaeth Ymchwil Marie Curie / RCGP, 2016–2018)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIUHB)

 • Cynnydd naw gwaith o ddogfennaeth ragnodi rhagnodol, cynnydd o 42% mewn dogfennaeth dewisiadau dadebru a rhannu gwybodaeth yn well   gyda gwasanaethau y tu allan i oriau ;
 • Dau gyhoeddiad a adolygir gan gymheiriaid (Meddygaeth Lliniarol, BMJ Supportive a Gofal Lliniarol) a thri chyflwyniad llafar mewn cynadleddau rhyngwladol (un enillydd gwobr) yn amlinellu'r blaenoriaethau diogelwch cleifion ar gyfer gwella ymarfer cyffredinol y tu allan i oriau ar gyfer cleifion diwedd oes;
 • Canllaw 'sut i' gyda enghreifftiau o'r prosiect gwella ansawdd a gynhaliwyd yn BIPBC, i'w gyhoeddi gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol; ac, 
 • Cydweithrediad ymchwil newydd wedi'i ariannu i astudio ffactorau sy'n dibynnu ar bobl ar gyfer gofal diogel / anniogel mewn Gofal Lliniarol ac Iechyd Meddwl rhwng Adran Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie, UCL a Chanolfan Ymchwil Marie Curie, Prifysgol Caerdydd (cais llwyddiannus am gymrodoriaeth ôl-ddoethurol, THIS Institute, Prifysgol Caergrawnt).

Harneisio dadansoddeg data i wneud y mwyaf o ddysgu gan y GIG o adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion; ariannwyd gan Health Foundation (Gwobr Hyrwyddo Analytics, Medi 2019-2020)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Gwella sut mae sefydliad mawr y GIG yn trefnu, cefnogi mynediad a dysgu o ddata diogelwch cleifion;
 • Mae meddygon iau yn cynnal prosiectau gwella ansawdd i liniaru'r risgiau i gleifion a nodwyd yn ystod y prosiect;
 • Llunio cais am gyllid ar gyfer gwaith pellach;
 • Modiwlau e-ddysgu DPP lluosog ar gyfer staff;
 • Arddangoswyd canfyddiadau cynnar drwy'r Cyfarfod Llawn yng nghynhadledd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (12/2019);
 • Datblygu dangosfwrdd data ar gyfer clinigwyr a staff y GIG i ddadansoddi data diogelwch cleifion yn ddiogel i nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella diogelwch cleifion;

PhD a ariennir gan KESS-2 i archwilio diogelwch cleifion mewn iechyd llygaid

Optometreg Cymru

 • Mae'r prosiect wedi cychwyn ar biblinell o brosiectau sy'n gysylltiedig â diogelwch rhwng ysgolion MEDIC ac OPTOM, a gwaith rhagarweiniol a cheisiadau cyllid grant yn cael eu datblygu;
 • Hysbysu cynnwys a fformat 'Ffurflen Adrodd Digwyddiadau Difrifol' ar gyfer optometreg yng Nghymru (01/2020);
 • Gweithdai ar adrodd a dysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion gyda gweithwyr optometreg proffesiynol (02/2020); a
 • Mynediad rhagorol i randdeiliaid a sianel glir ar gyfer lledaenu gwybodaeth drwy Optometreg (sefydliad ymbarél ar gyfer proffesiwn iechyd llygaid sylfaenol yng Nghymru).

Cyfraniadau parhaus yn seiliedig ar ymchwil at gyfieithu gwybodaeth o fewn y proffesiwn ymarfer cyffredinol (allanol i'r sector HEI)

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol