Ewch i’r prif gynnwys
Angela Casbard   BSc MSc

Angela Casbard

(hi/ei)

BSc MSc

Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Ganser ac Uwch Gymrawd Ymchwil - Ystadegau

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
CasbardAC@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil mewn ystadegau ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Ganser yn y Ganolfan Treialon Ymchwil. Mae fy mhortffolio ymchwil yn cynnwys treialon canser y fron (ZICE, FAKTION, FURVA), canser yr ysgyfaint a mesothelioma (PIN, VIM, SKOPOS), bledren (TOUCAN, SUCCINCT) a chanserau gynaecolgical (CEBOC, COPELIA).  Yn fwy diweddar rwyf wedi bod yn rhan o ddylunio dyluniadau basged ac ymbarél protocol platfform a meistr mwy effeithlon nad ydynt o reidrwydd yn canolbwyntio ar un safle canser penodol.

Mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar weithio gyda chlinigwyr i ddatblygu syniadau cynllunio treialon cychwynnol o'r cysyniad hyd at geisiadau cyllido, ac yna goruchwylio agweddau gwyddonol ac ystadegol treialon a ariennir, hyd at y cam cyhoeddi.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Fy niddordebau yw dylunio a dadansoddi amrywiaeth o dreialon oncoleg. Yn ddiweddar mae gen i brofiad arbennig o ran manteision maeth ac ymarfer corff wrth wella canlyniadau i gleifion canser, ac rwy'n gobeithio ennill cyllid ymchwil ar gyfer y gwaith hwn yn y dyfodol. 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddau dreial gynaecolegol gweithredol: mae treial COPELIA yn gwerthuso a all cediranib ac olaparib wella amser i gynnydd canser mewn canser endometriaidd; Mae treial CEBOC yn ymchwilio i ddiogelwch trin cleifion canser yr ofari sydd mewn perygl uchel o rwystro'r coluddyn gyda cediranib. Rwyf hefyd yn goruchwylio agweddau ystadegol treial CORINTH, sef treial cam cynnar sy'n asesu diogelwch pembrolizumab mewn canser rhefrol sy'n gysylltiedig â HPV, a'r astudiaeth ADVANCE sy'n gwerthuso'r defnydd o beiriant y gellir ei ddefnyddio mewn clinig i wirio cyfrif gwaed cleifion cemotherapi  a chwilio am arwyddion o sepsis niwtropenig.

Mae fy niddordebau hefyd yn cynnwys canser y fron, treial ZICE oedd treial cam 3 mawr a werthusodd a oedd tabledi ibandronate llafar yn israddol i zoledronate IV wrth drin metastases esgyrn mewn cleifion canser y fron. Nid oeddem yn gallu dod i'r casgliad nad oedd yn israddol, a IV zoledronate oedd y driniaeth a ffefrir, ond gellid ystyried ibandronate llafar o hyd ar gyfer cleifion oedd am osgoi trwythiadau IV. Mae'r treial FAKTION yn dreial cam 2 yn ER positif cleifion canser y fron yn gwerthuso a allai capivasertib triniaeth newydd wella amser i gynnydd clefyd pan gaiff ei ychwanegu at therapi hormon fulvestrant, dangosodd y prif ganlyniadau a gyhoeddwyd yn 2020 fod yr amser i symud clefydau yn hirach yn y cleifion hynny sy'n derbyn capivasertib. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar ddata dilynol tymor hwy cleifion FAKTION i weld a yw'r capivasertib hefyd yn gwella goroesiad cyffredinol, ac a yw cleifion sydd â threigladau genynnau penodol yn y tiwmor, sy'n gysylltiedig â llwybr signalau AKT, yn fwy tebygol o elwa o driniaeth. Cynhaliwyd treial tebyg FURVA, sy'n edrych ar a all ychwanegu vandetanib i therapi hormonau fulvestrant wella amser i ddilyniant clefydau hefyd mewn cleifion â chanser positif y fron ER ac rydym yn bwriadu cyhoeddi'r canlyniadau eleni. Cynhaliwyd treialon FAKTION a FURVA mewn cydweithrediad ag AstraZeneca, ac fe'u hariannwyd a'u cymeradwyo gan CRUK. 

Bywgraffiad

Trosolwg gyrfa:

Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd

Dirprwy Gyfarwyddwr - Adran Ganser

Tachwedd 2020 – Cyfredol 

Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd

Uwch Gymrawd Ymchwil (Ystadegau)

Chwefror 2007 – Cyfredol 

Uned Treialon Clinigol MRC, Llundain

Ystadegydd

Ionawr 2002 – Ionawr 2007

 

Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain

Ystadegydd Hydref 2000 – Rhagfyr 2001

Coleg Imperial, Ysbyty Hammersmith

Cynorthwy-ydd Ymchwil Rhagfyr 1997 – Medi 1999

Cyfreithiau:

MSc Ystadegau Meddygol

Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain,

1999-2000

BSc Biocemeg (Meddygol)

Royal Holloway, Prifysgol Llundain

1994-1997 

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio prosiectau BSc ac MSc rhyng-gyfrifedig, lle dadansoddodd myfyrwyr ansawdd bywyd a data genetig o'n treialon a'i gysylltu â chronfeydd data clinigol y treial.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Treialon clinigol
  • Oncoleg a charsinogenesis
  • Ystadegau