Ewch i’r prif gynnwys
Anwen Cope  PhD BDS MPH FDS(DPH) RCPS(Glasg)

Dr Anwen Cope PhD BDS MPH FDS(DPH) RCPS(Glasg)

Uwch Ddarlithydd Clinigol ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol

Ysgol Deintyddiaeth

Email
CopeA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10614
Campuses
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Ystafell 5F.06 Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Ddarlithydd Clinigol ac yn Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol ac yn rhannu fy amser rhwng ymchwil, addysgu a'r GIG.

Mae fy mhrosiectau ymchwil presennol yn ymwneud â defnyddio gwrthfiotigau wrth reoli problemau deintyddol; effaith tlodi ar iechyd y geg; a gwneud penderfyniadau ar y cyd mewn deintyddiaeth.

Rwy'n addysgu Iechyd Cyhoeddus Deintyddol a Deintyddiaeth Seiliedig ar Dystiolaeth i israddedigion ar raglenni BDS BSc a Deintyddfa Hylendid Deintyddol a Therapi. Rwyf hefyd yn dysgu Iechyd Cyhoeddus Deintyddol ar lefel ôl-raddedig ac yn goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Rwy'n darparu arweinyddiaeth academaidd i Uned Gwybodaeth Iechyd y Geg Cymru gan gynnwys Rhaglen Epidemioleg Ddeintyddol y GIG.

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2016

2015

2014

2012

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Prosiectau Amlygwyd

PRIDA - Astudiaeth Cymorth Penderfyniad Adalw Cleifion

Mae llawer o gleifion yn ymweld â'u deintydd bob 6 mis i gael archwiliad i fyny. Fodd bynnag, efallai nad hwn yw'r defnydd gorau o amser ac arian cleifion, nac adnoddau'r GIG. Yn 2004, argymhellodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) y dylid teilwra'r amser rhwng archwiliadau deintyddol ar gyfer pob claf, yn seiliedig ar ba mor debygol yr oeddent o ddatblygu afiechydon megis pydredd dannedd, clefyd y deintgig, neu ganser y geg. Dywedodd y canllawiau hyn nad oedd angen i lawer o gleifion fynychu bob 6 mis bellach ac y gellid cynyddu'r amser rhwng archwiliadau hyd at uchafswm o 24 mis i gleifion sy'n oedolion a oedd mewn perygl isel o ddatblygu clefyd deintyddol. Gan fod yr amser rhwng archwiliadau yn dibynnu ar risg cleifion o ddatblygu clefydau, rydym yn galw'r 'galw hwn yn ôl sy'n seiliedig ar risg'.

Fodd bynnag, dros ddegawd ers cyhoeddi canllawiau NICE, mae 80% o gleifion deintyddol y GIG sy'n oedolion yn dal i fynd am archwiliadau bob 6-8 mis. Mae hyn yn broblem oherwydd gallai'r adnoddau sy'n cael eu gwario ar archwiliadau ar gyfer cleifion risg isel sy'n mynychu'n rhy rheolaidd gael eu defnyddio'n well i ddarparu gofal i bobl sydd wedi cael trafferth cael deintydd am amser hir neu sydd â toothache. Mae hyn wedi'i nodi fel blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, sef un o'r rhesymau pam ein bod yn ymgymryd â'r ymchwil hwn.

Mae'r ymchwil hon yn cynnwys ymchwilwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Prifysgol Caerdydd (Ysgolion Deintyddiaeth a Meddygaeth), Iechyd Cyhoeddus Cymru, practisau deintyddol a chynrychiolwyr cyfranogiad cleifion a'r cyhoedd. Fe'i hariannwyd gan Grant Ymchwil ar gyfer Cleifion a Budd Cyhoeddus gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Nodau Nod yr astudiaeth hon oedd:
(1) Archwilio hwyluswyr a rhwystrau i weithredu canllawiau NICE ar adalw deintyddol mewn practis deintyddol cyffredinol.
(2) Archwilio agweddau deintyddion y GIG a chleifion tuag at SDM mewn penderfyniadau am gyfnod adalw.

Dulliau Cynhaliwyd cyfweliadau ffôn lled-strwythuredig gyda 25 o ymarferwyr deintyddol cyffredinol y GIG (GDP) yng Nghymru, y DU. Dadansoddwyd trawsgrifiadau yn thematig.

Canlyniadau Disgrifiodd deintyddion integreiddio gwybodaeth ar risg glinigol, hanes cymdeithasol a deintyddol cleifion a barn broffesiynol wrth wneud penderfyniadau am gyfnod adalw. Er bod y rhan fwyaf o GDPs yn adrodd fel mater o drefn gan ddefnyddio cyfyngau galw i gof sy'n seiliedig ar risg, mae nifer o rwystrau yn bodoli i gofio ysbeidiau ar eithafion argymhellion NICE. Nid oedd llawer o ymarferwyr yn fodlon ymestyn cyfnodau adalw i 24 mis, hyd yn oed i'r cleifion sydd â'r risg isaf. Disgrifiodd deintyddion i'r gwrthwyneb sut y gallai fod yn heriol sicrhau bod cleifion risg uchel yn cael eu cytuno i gofio am 3 mis. Yn ogystal, roedd pwysau amser a llwyth gwaith, yr angen i fodloni rhwymedigaethau cytundebol, pwysau gan sefydliadau contractio, ac ofn ymgyfreitha hefyd wedi dylanwadu ar weithredu galwadau yn seiliedig ar risg. Er y byddai llawer o gleifion yn hapus i dderbyn newidiadau i'w cyfnod adalw, roedd y rhan fwyaf am gael eu gweld o leiaf bob blwyddyn. Roedd y rhan fwyaf o gleifion yn barod i gael eu harwain gan eu deintydd mewn penderfyniadau am gyfnod adalw, cyn belled â bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i faterion fel amser, teithio a chost. Roedd hyn yn cyferbynnu ag awydd i gymryd rhan weithredol mewn penderfyniadau am driniaeth weithredol. Er bod dealltwriaeth deintyddion o SDM yn amrywio, roedd ymarferwyr o'r farn ei bod yn bwysig cynnwys cleifion mewn penderfyniadau am eu gofal. Fodd bynnag, roedd deintyddion yn gweld bod amser, pryder cleifion a phryderon am ganlyniadau niweidiol posibl yn rhwystrau rhag defnyddio SDM.

Casgliadau Er bod ymwybyddiaeth o CG19 Canllaw NICE yn uchel, mae angen archwilio sut y gellir cefnogi atgofion sy'n seiliedig ar risg orau trwy fecanweithiau cytundebol. Gan fod ansicrwydd ynghylch y strategaeth adalw ddeintyddol fwyaf clinigol a chost-effeithiol, gall dewis cleifion chwarae rhan yn y penderfyniadau hyn.

Beth yw'r rhesymau pam mae cleifion yn ymgynghori ag Ymarferydd Meddygol Cyffredinol wrth brofi problem ddeintyddol?

Bob blwyddyn yn y DU, bydd tua 380,000 o gleifion yn ymgynghori â'u meddyg teulu oherwydd problem ddeintyddol. Er gwaethaf y baich sylweddol hwn o ymgynghoriadau deintyddol mewn practis meddygol cyffredinol, prin fu'r ymchwiliad i'r rhesymau pam mae cleifion yn ymgynghori â meddyg teulu wrth brofi problemau gyda'u dannedd a'u deintgig.

Nod yr astudiaeth hon felly oedd archwilio rhesymau cleifion dros ymgynghori â meddyg teulu yn hytrach na deintydd wrth brofi problem ddeintyddol. Cafodd 39 o oedolion a oedd wedi ymgynghori â GMP yn y DU oherwydd problem ddeintyddol yn y flwyddyn flaenorol eu recriwtio i gymryd rhan mewn astudiaeth gyfweld ansoddol lled-strwythuredig.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn dangos bod ymddygiad ymgynghori yn cael ei ddylanwadu gan ddehongliad cleifion o'u symptomau a'u disgwyliadau o ofal; beth maen nhw'n ei ystyried yn ymarferwyr gofal sylfaenol cwmpas ymarfer i fod; eu profiadau blaenorol o ofal deintyddol, gan gynnwys gorbryder deintyddol ac anfodlonrwydd â thriniaeth flaenorol; y costau sy'n gysylltiedig â gofal deintyddol; a rhwyddineb cymharol llywio systemau gofal meddygol a deintyddol. O'r herwydd, gellir ystyried bod dewis o ddarparwr gofal iechyd yn ystod cyfnodau o broblemau deintyddol yn deillio o ryngweithio rhwng nodweddion personol cleifion, nodweddion y system gofal iechyd y maent yn ceisio gofal ynddo, a'r cyd-destun y mae'r broses hon yn digwydd.

Gwyliwch fideo YouTube yn esbonio canlyniadau'r astudiaeth

Ariannwyd yr astudiaeth hon gan Goleg Brenhinol y Meddygon a Llawfeddygon Glasgow.

Addysgu

Rwy'n addysgu Iechyd Cyhoeddus Deintyddol a Deintyddiaeth Seiliedig ar Dystiolaeth ar raglenni BDS BSc a Deintyddfa Hylendid Deintyddol a Therapi.

Rwy'n arholwr allanol ar gyfer cwrs BDS Prifysgol Birmingham.

Bywgraffiad

Graddiais o Brifysgol Caerdydd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol yn 2009 ac yna cwblheais PhD yn 2015 a gradd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd (gyda rhagoriaeth) yn 2018. Dechreuais hyfforddiant arbenigedd Iechyd y Cyhoedd Deintyddol yn 2015 a phasio'r Arholiad Cymrodoriaeth Arbenigedd Cyd-golegol yn 2020 a dyfarnwyd y Dystysgrif Cwblhau Hyfforddiant Arbenigol i mi yn 2021. Mae gen i gofrestriad llawn gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac rydw i wedi fy enwi ar y rhestr arbenigol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Deintyddol. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel Uwch Ddarlithydd Clinigol ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol ym mis Medi 2021.

Cymwysterau

 • FDS mewn iechyd cyhoeddus deintyddol. Coleg Brenhinol y Meddygon a Llawfeddygon Glasgow, 2021
 • Meistr Iechyd y Cyhoedd (Rhagoriaeth). Prifysgol Caerdydd, 2018
 • Doethur mewn Athroniaeth (Meddygaeth). Prifysgol Caerdydd, 2015. Thesis Title: Deall y defnydd o wrthfiotigau ar gyfer cyflwr deintyddol acíwt mewn gofal sylfaenol yn y DU.
 • Diploma Aelodaeth o'r Cyd-Gyfadrannau Deintyddol. Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr, 2013
 • Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Prifysgol Caerdydd, 2009

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Rownd derfynol, Cyfraniad Eithriadol i Addysg Feddygol, Gwobrau Hyfforddeion GORAU. Addysg Iechyd a 
  Gwella Cymru (AaGIC). 2019
 • Gwobr Darlith Gwyn T C. Coleg Brenhinol y Meddygon a Llawfeddygon Glasgow. 2017
 • Gwobr Poster Roger Anderson Cymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio Deintyddiaeth Gymunedol. 2017
 • Gwobr Poster Roger Anderson Cymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio Deintyddiaeth Gymunedol. 2015
 • TC White Young Researcher Award. Coleg Brenhinol y Meddygon a Llawfeddygon Glasgow. 2015
 • Enillydd Cystadleuaeth y Myfyrwyr. Cochrane UK ac Iwerddon Symposiwm Blynyddol. 2014

Aelodaethau proffesiynol

Cofrestru llawn gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Cymrawd Coleg Brenhinol y Meddygon a'r Llawfeddygon yn Glasgow

Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio Deintyddiaeth Gymunedol

Safleoedd academaidd blaenorol

2015 – 2021: Hyfforddai Arbenigol ac Anrhydedd Darlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

2014 – 2015: Cymrawd Ymchwil Glinigol Ôl-ddoethurol mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod, Pwyllgor Iechyd a Gwyddoniaeth Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr MPhil, MPhil a PhD ym meysydd:

 • Epidemioleg lafar
 • Ymchwil gwasanaethau iechyd
 • Deintyddiaeth glinigol