Ewch i’r prif gynnwys
David Doddington  BA (hons), MA, PhD, FHEA, FRHistS

Dr David Doddington

BA (hons), MA, PhD, FHEA, FRHistS

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Gogledd America

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

Rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Gogledd America ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gynullydd Rhaglen ar gyfer yr Adran Hanes. Fi yw Golygydd (DU) prif gyfnodolyn hanes yr Unol Daleithiau, American Nineteenth Century History. Derbyniais fy PhD o Brifysgol Warwick ym mis Chwefror 2013.  Cyn dechrau yn y swydd yng Nghaerdydd yn 2014, roeddwn mewn swyddi addysgu ac ymchwil ym Mhrifysgol Warwick, Prifysgol Caerlŷr, a Phrifysgol Efrog. 

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gaethwasiaeth, hil, oedran a rhyw yn Ne antebellum, gyda diddordeb arbennig mewn archwilio ymwrthedd ac undod o fewn cymunedau caethweision. Rwyf wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion fel Gender & History, Slavery & Abolition, Journal of Global Slavery, Journal of Southern History, ac mewn casgliadau wedi'u golygu, gan gynnwys Daina Ramey Berry a Leslie Harris (Eds.) Rhywioldeb a Chaethwasiaeth: Adennill Hanesion Intimate yn yr America (Athens: Univeristy of Georgia Press, 2018). Cyhoeddwyd fy monograff cyntaf, Contesting Slave Masculinity, yn Ne America, gan Wasg Prifysgol Caergrawnt yn 2018, a chyhoeddwyd fy ail, Old Age and American Slavery gan Wasg Prifysgol Caergrawnt ym mis Tachwedd 2023 (DU) ac Ionawr 2024 (UDA).

Ochr yn ochr â'r Athro Enrico Dal Lago (NUI Galway), fi oedd golygydd Writing the History of Slavery, a gyhoeddwyd gan Bloomsbury Academic yn 2022. Disgrifiwyd hyn gan yr Athro Orlando Patterson fel "y casgliad gorau o astudiaethau ar hanesyddiaeth, methodolegau a dulliau damcaniaethol o hanes cymharol a thrawswladol caethwasiaeth."

Mae fy ngwaith wedi cael cefnogaeth hael gyda chymrodoriaethau ymchwil a ddyfarnwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prydain (BAAS), Canolfan Eccles yn y Llyfrgell Brydeinig, Haneswyr Prydeinig y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg America (BrANCH), a Sefydliad Astudiaethau Americanaidd Roosevelt, Middelburg.

Mae gen i ddiddordebau ehangach yn hanes ehangiad yr Unol Daleithiau yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan nodi'r gwrthdaro a'r trais a oedd yn nodi ehangu o'r fath, yn ogystal â materion ehangach sy'n gysylltiedig â mudo, symud a gwladychu. Rwy'n croesawu ymholiadau ynghylch addysgu a goruchwylio caethwasiaeth, rhywedd a hil yn hanes America.

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

 • Doddington, D. 2019. Slavery and the family. In: Burnard, T. ed. Oxford Bibliographies in Atlantic History. Oxford: Oxford University Press

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Books

Websites

Ymchwil

Prosiectau ymchwil

Herio Masculinity Caethweision yn Ne America (Efrog Newydd; Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2018)

Mae'r monograff hwn yn dangos bod hunaniaeth wrywaidd yn safle cystadleuaeth a chymhariaeth o fewn cymunedau caethweision De Antebellum. Wrth archwilio sut y trafododd caethweision hunaniaethau mewn perthynas â'i gilydd, ac nid gyda chymdeithas wen mewn golwg yn unig, rwy'n helpu i ddangos hylifedd rhywedd fel adeilad cymdeithasol a diwylliannol a'r cyfyngiadau i unrhyw fodel monolithig o undod du.

Writing the History of Slavery (Llundain: Bloomsbury Academic, 2022)

Gan archwilio'r prif ddulliau hanesyddiaethol, damcaniaethol a methodolegol sydd wedi llunio astudiaethau ar gaethwasiaeth, mae'r ychwanegiad hwn i'r gyfres Ysgrifennu Hanes yn tynnu sylw at y ffyrdd amrywiol y mae haneswyr wedi mynd at systemau hylifol a chymhleth caethiwed, arglwyddiaeth a chamfanteisio dynol sydd wedi datblygu mewn cymdeithasau ledled y byd. Mae'r rhan gyntaf yn archwilio ymdrechion mwy diweddar i roi caethwasiaeth mewn cyd-destun byd-eang, gan gyffwrdd â chyd-destunau megis crefydd, ymerodraeth a chyfalafiaeth.

Yn ei ail ran, mae'r llyfr yn edrych yn fanwl ar y themâu a'r dulliau allweddol sy'n dod i'r amlwg wrth i haneswyr gyfrif â deinameg caethwasiaeth hanesyddol. Mae'r rhain yn amrywio o wleidyddiaeth, economeg a dadansoddiadau meintiol, i hil a rhyw, i pyschohistory, hanes oddi isod, a llawer mwy. Trwy gydol y cyfnod hwn, ystyrir enghreifftiau o gaethwasiaeth a'i effaith ar draws amser a lle: yng Ngwlad Groeg a Rhufain yr Henfyd, Ewrop Ganoloesol, Asia drefedigaethol, Affrica, ac America, a chrefftau ledled Cefnforoedd yr Iwerydd ac India. Hefyd yn cael eu hystyried mae meddylwyr o hynafiaeth i'r 20fed ganrif a'r effaith y mae eu syniadau wedi'i chael ar y pwnc a'r dadleuon sy'n dilyn.

Mae'r llyfr hwn yn ddarlleniad hanfodol i fyfyrwyr ac ysgolheigion ar bob lefel sydd â diddordeb nid yn unig yn hanes caethwasiaeth ond yn y modd y mae'r hanes hwnnw wedi dod i gael ei ysgrifennu a sut mae ei ddadleuon wedi'u fframio ar draws gwareiddiadau.

Hen Oes a Chaethwasiaeth Americanaidd (Efrog Newydd; Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2023).

Mae Hen Oes a Chaethwasiaeth America yn datgelu sut mae antbellum southerners, Du a Gwyn, wedi addasu i, gwrthsefyll, neu fethu â goresgyn newidiadau sy'n gysylltiedig â henaint, go iawn a dychmygol. System o ecsbloetio economaidd ac yn safle dadleuol o dra-arglwyddiaeth bersonol oedd caethwasiaeth: effeithiwyd ar y ddwy elfen hon gan bryderon ynghylch oedran. Wrth archwilio sut roedd unigolion, teuluoedd a chymunedau yn teimlo am y broses heneiddio, ac yn delio â henuriaid, rwy'n pwysleisio'r cysylltiadau cymdeithasol cymhleth a ddatblygodd mewn cymdeithas gaethweision. Wrth gysylltu henaint â dadleuon gweithredwyr Du, diddymwyr, caethwaswyr a'u propagandistiaid, rwy'n datgelu sut y siaradodd cynrychiolaethau o henaint, a phrofiadau o heneiddio, â brwydrau ehangach yn ymwneud â meistrolaeth, tadaeth, ymwrthedd a goroesiad mewn caethwasiaeth. Mae'r llyfr yn gofyn i ni ailfeddwl naratifau hirsefydlog sy'n ymwneud â rhwydweithiau undod yn Ne America ac mae'n goleuo natur dreisgar a manteisiol caethwasiaeth Americanaidd.

 

Prosiectau'r Dyfodol

 

Oxford Handbook of the Histories of Age and Aging (golygwyd gyda Tracey Loughran)

Mae 'Oedran' yn gategori eang. Mae pob cymdeithas, ym mhob amser a lle, wedi cyflogi dosbarthiadau yn seiliedig ar oedran. Ar yr un pryd, mae gan oedran wahanol gyseiniannau mewn gwahanol gyd-destunau gwleidyddol, cyfreithiol, cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol. Mae'n cael ei fyw'n wahanol yn dibynnu nid yn unig ar amser a lle, ond ar y corff sy'n oesoedd: sut mae'n cael ei rywio, ei hil a'i ryw, a pha alluoedd sydd ganddo. Mae ysgolheigion ar draws gwahanol ddisgyblaethau yn defnyddio cysyniadau ffurfiol ac anffurfiol o oedran, ac mae'r arferion hyn hefyd wedi ymdreiddio i ddull cynhenid rhyngddisgyblaethol hanes.

Rydym yn cynnig trafod statws oedran eang drwy strwythur y llawlyfr ac egwyddorion penodol sy'n arwain y dewis o gyfranwyr a dull pob pennod. Bydd y llawlyfr yn cael ei rannu'n adrannau ar 'gyfnodau bywyd', 'amseroedd a lleoedd', 'hunaniaeth a rhyngtoriadedd', a 'safbwyntiau a dulliau', pob un â chyflwyniad ar wahân sy'n tynnu themâu penodol. Mae'r adran gyntaf yn sefydlu oedran fel categori perthynol, mae'r ail yn dangos ei fod yn gyd-destun-benodol, mae'r trydydd yn mynd i'r afael â sut mae oedran yn cydblethu â, yn cysylltu â, ac weithiau'n disodli hunaniaethau amgen, ac mae'r pedwerydd yn darparu trosolygon methodolegol. Bydd cyfranwyr yn arbenigwyr mewn gwahanol ranbarthau a chyfnodau amser, gan sicrhau bod y llyfr yn fyd-eang o ran cwmpas. Gall penodau ym mhob adran gynnwys astudiaethau achos sylweddol o feysydd arbenigol y cyfranwyr ond rhaid iddynt wneud cymariaethau mewn cyd-destun byd-eang i gynnal ymwybyddiaeth o statws oedran perthynol a chyd-destun-benodol. Rhaid i bob pennod ystyried sut mae 'hil', rhyw, rhywioldeb, dat/gallu, a pherthnasoedd pŵer yn effeithio ar gynrychiolaethau a phrofiadau oedran sy'n cael eu trafod. Byddwn yn annog awduron i ymgysylltu ag amrywiaeth o ddeunyddiau ffynhonnell gan gynnwys diwylliant gweledol a materol.

 

Celfyddydau Ymladd Cymysg: Rhyw, Pŵer, a Hunaniaeth Americanaidd

Celfyddydau Ymladd Cymysg (MMA) yw un o'r chwaraeon mwyaf poblogaidd ledled y byd, ond hefyd yn un o'r rhai mwyaf dadleuol. Ers i'w "enedigaeth" gael ei herio fel camp wedi'i sancsiynu yn yr Unol Daleithiau yn ystod y 1990au, mae beirniaid wedi rhagori ar ei thrais - tybiedig a real - ond hefyd pa mor aml y mae ymarferwyr, hyrwyddwyr a chefnogwyr wedi cefnogi safbwyntiau gwleidyddol eithafol. Mae'r rhain yn aml yn gysylltiedig â gweledigaethau o ddyndod sy'n seiliedig ar gryfder a goruchafiaeth ac wedi eu clymu â symudiadau gwleidyddol sy'n gysylltiedig â "cryfion," gyda rhethreg waharddol a ffocws ar awdurdod trwy rym. Mae poblogrwydd cynyddol MMA, ochr yn ochr â'i natur ddadleuol, yn rhoi ffocws delfrydol ar gyfer astudiaeth ryngddisgyblaethol sy'n datgelu mewnwelediadau i gymdeithas yr Unol Daleithiau a'r DU. Bydd y prosiect yn archwilio hanes MMA a'i gysylltiadau â thensiynau cymdeithasol a diwylliannol ym myd yr Iwerydd rhwng 1970 a 2022, gan ganolbwyntio ar oedran, dosbarth, rhywedd a hil.

Addysgu

Mae fy addysgu yng Nghaerdydd yn cynnwys:

 • Blwyddyn 1: Creu'r Byd Modern
 • Blwyddyn 1: Hanes mewn Ymarfer.
 • Blwyddyn 1: Rhagfynegi'r Gorffennol.
 • Blwyddyn 2: Dulliau Hanes
 • Blwyddyn 2: Archwilio dadleuon hanesyddol.
 • Blwyddyn 2: "Ymerodraeth dros Ryddid": Hil, Gofod a Grym yn yr Unol Daleithiau, 1775-1898.
 • Blwyddyn 3: Traethawd Hir
 • Blwyddyn 3: Caethwasiaeth a Bywyd Caethweision yng Ngogledd America, 1619-1865.
 • PGT: Sgiliau mewn Ymchwil Hanesyddol
 • PGT: Tueddiadau mewn Ymchwil Hanesyddol
 • Caethwasiaeth, Ymwrthedd a Goroesi yn Ne yr Unol Daleithiau, 1815-1865.

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD ar y pynciau canlynol:

 • Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Elizabeth Maeve Barnes, 'Rape, Power, and Race: Ymatebion Menywod Du i Drais Rhywiol yn yr Antebellum, Rhyfel Cartref ac Ailadeiladu De America.'  
 • Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Erin Shearer, 'Women of Violence: Challenging Perceptions of Enslaved Women's Resistance in the Antebellum USA, 1815-1861'.  CWBLHAU
 • Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Pamela Price, 'Pwy sy'n dal y llyfr? Cynnydd y plentyn o'r ddeunawfed ganrif a'r darllenydd oedolion ifanc cyfoes.'  CWBLHAU

Rwy'n croesawu ymholiadau am oruchwyliaeth mewn pynciau sy'n ymwneud â chaethwasiaeth, rhyw a hil yn hanes America.

Dysgu allgymorth ac ymgysylltu:

 • Allgymorth ac ymgysylltu â myfyrwyr ECR a PhD. Yn cynnwys gwahoddiad i gyflwyno PhD "Dosbarth Meistr" ar Gaethwasiaeth yn America, Prifysgol Leiden. Wedi'i drefnu gan y NW Posthumus Institute, Ysgol Ymchwil ar gyfer Hanes Economaidd a Chymdeithasol yn yr Iseldiroedd a Fflandrys. Cyflwyniadau mewn digwyddiadau ECR ar gyfer BrANCH, BGEAH, a BAAS; cyhoeddi ar gyfer BAAS online yn ymwneud â cheisiadau am swyddi.
 • Allgymorth ac ymgysylltu ag ysgolion a sefydliadau cymunedol. Yn cynnwys cyhoeddiadau wedi'u targedu at fyfyrwyr lefel ysgol uwchradd, sef Gwerslyfr Hanes Safon Uwch AQA, The Making of a Superpower: USA, 1865-1975, Modern History Review. Darparu gweithdai mewn ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd, Caint, Coventry, Malvern, Trefynwy. Cyflwyno darlith gyhoeddus yn eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Tŷ Tredegar, Casnewydd.

Bywgraffiad

 Education and qualifications

2005-2008 – BA (Hons), First Class, History, the University of Warwick

2008-2009 – MA in the History of Race in the Americas, the University of Warwick

2009-2013 – PhD in History, the University of Warwick

Career overview

2009 – 2013 – Seminar Tutor, the University of Warwick

2012-2013 – Lecturer in U.S. History (fixed term), the University of Leicester

2012-2013 – Early Career Fellow, the Institute of Advanced Studies, the University of Warwick

2013-2014 – Lecturer in U.S. History (fixed term), the University of York

Anrhydeddau a dyfarniadau

12/2013 – Centre for the Americas at York, Award for a conference entitled, Representing and Remembering Slavery in the Americas

05/2013 – Travel Award, Humanities Research Centre and the Institute of Advanced Study, the University of Warwick

02/2013 – Warwick Transatlantic Fellowship, Humanities Research Centre - Declined.

08/2011 – Conference Bursary, Harriet Tubman Institute for Research on the Global Migrations of African Peoples, York University Toronto

06/2011 - The Eccles Centre Postgraduate Award in North American Studies at the British Library: awarded for the best proposal in research at the British Library, Eccles Centre.

02/2011 – The University of Warwick American Study and Student Exchange Committee Travel Award.

09/2010 - Peter J. Parish Memorial Award – British American Nineteenth Century Historians.

2009/2012 - The Richard and Anne Crossman Award for doctoral research, the University of Warwick.

Aelodaethau proffesiynol

 • British Association for American Studies (BAAS).
 • The Association of British American Nineteenth Century Historians (BrANCH).
 • The Southern Historical Association (SHA).
 • Society for the History of Women in the Americas (SHAW).
 • Reviewer, Oxford University Press
 • Book reviews for journals, including Nineteenth Century American History
 • Contributor to AQA A Level History Textbook, The Making of a Superpower: USA, 1865-1975

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Dewiswch ymrwymiadau siarad:

2023 'Henaint, pŵer, a hunaniaeth'. Gwahoddwyd y cyweirnod i gyflwyno'r MA rhyngddisgyblaethol newydd a gynigir ym Mhrifysgol Essex, 'Hanes, Pŵer, a Hunaniaeth'.

2023 – 'Addysgu hanesion am gaethwasiaeth a rhywedd ym Mhrifysgolion y DU: Cyfarfod Llawn y Bwrdd Crwn', cynhadledd flynyddol Hanesyddion Prydain o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Agor y Cyfarfod Llawn.

2023 - 'Oedran, rhyw, a phŵer mewn Caethwasiaeth Americanaidd', gwahoddodd siaradwr yn Seminarau Sawyer Sefydliad Mellon ym Mhrifysgol Bloomington, Indiana (UDA) ar "Gaethwasiaeth Fyd-eang."

(Covid + 2 o blant...)

2019 – 'Roedd haf fy mywyd yn mynd heibio': Oed, Gwrywdod, a Gwrthsafiad yn Ne Slafiaid yr Unol Daleithiau'. Siaradwr gwadd, Cynhadledd Gwrywdod Hanesyddol, Prifysgol Newcastle.

2019 – 'Trais ac anrhydedd mewn cymunedau caethweision De America'. Siaradwr gwadd, Caethwasiaeth ac Anrhydedd yn yr Hen Wlad Groeg, Prifysgol Caeredin.

2018 – 'Oedran, Hunaniaeth, Hunan a Chaethwasiaeth'. Siaradwr gwahoddedig, Rhyw, Corff a Selfhood, Prifysgol Essex.

2017 – 'Oedran, hunaniaeth, ac undod mewn cymunedau caethweision Americanaidd'. Siaradwr gwahoddedig, Y tu hwnt i'r Gymuned Gaethwasiaeth a Paradeimau Resistance: Dulliau amgen o Fywydau Cymdeithasol Bondpeople ym Myd yr Iwerydd, Prifysgol Leiden.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o'r Senedd, Prifysgol Caerdydd
 • Pwyllgor Athena Swan (2022-23), SHARE, Prifysgol Caerdydd.
 • Golygydd (DU) ar gyfer Hanes y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg America.
 • Aelod o'r Pwyllgor dros Hanes y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg America Brydeinig.
 • Pwyllgor Gwobrau Gwobr Peter Parish Dissertation , British American Nineteenth Century History.
 • Bwrdd Cynghori ar gyfer Gwyddoniadur Ar-lein Routledge o hil a hiliaeth.
 • Y Bwrdd Cynghori, Journal of Global Slavery.
 • Aseswr allanol ar gyfer cymrodoriaeth ECR Ceisiadau i Golegau Prifysgol Caergrawnt: Churchill, Fitzwilliam, Murray Edwards, Robinson, Trinity Hall.
 • Aseswr a safonwr ar gyfer Cynllun DTP AHRC.
 • Pwyllgor Gwobrau ar gyfer Gwobr Myfyrwyr BAAS.
 • Adolygiadau llyfr solicited , adolygiadau cymheiriaid, a chymeradwyaethau o lawysgrifau llyfrau ac erthyglau, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): American Historical Review, Family History, Journal of the Civil War Era, Black Perspectives, Slavery & Abolition, Journal of Southern History, William & Mary Quarterly, Hanes America y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Rhyw a Hanes, Journal of Global Slavery, Journal of the Early Republic, Journal of the Early Republic, Adolygiadau mewn Hanes, Journal of Social History, Gwyddorau Cymdeithasol, Gwasg Prifysgol Rhydychen, Louisiana State University Press, Gwasg Prifysgol Gogledd Carolina, De Gruyter.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ymholiadau ynghylch addysgu a goruchwylio caethwasiaeth, rhyw, oedran a hil yn hanes America.

Goruchwyliaeth gyfredol

Myya Helm

Myya Helm

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Erin Shearer (PhD): Merched Trais - Herio Canfyddiadau o Wrthwynebiad Menywod Caethweision yn yr Unol Daleithiau, 1808-1861. Mabwysiadwyd ar gyfer 2023.

Pamela Price (PhD): Caethwasiaeth, llythrennedd, a phŵer, a phan nad oeddem yn neb. Dyfarnwyd 2022. 

Elizabeth Maeve Barnes (PhD): 'Rape, Power, and Race: Ymatebion Menywod Du i Drais Rhywiol yn yr Antebellum, Rhyfel Cartref ac Ailadeiladu De America.' Dyfarnwyd 2020.