Ewch i’r prif gynnwys
Isabelle Durance AE, PhD

Yr Athro Isabelle Durance AE, PhD

Athro a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ysgol y Biowyddorau

Email
Durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74484
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae dyfroedd croyw yn fannau poeth o fioamrywiaeth a hefyd yn adnoddau naturiol hanfodol y mae lles dynol yn dibynnu arnynt. Fodd bynnag, mae defnydd lluosog ac aml sy'n gwrthdaro o'r dyfroedd hyn a'u dalgylchoedd wedi dirywio ecosystemau dŵr croyw yn sylweddol ledled y byd. Mae angen tystiolaeth ac offer ar frys i arwain rheolaeth dyfroedd croyw a'u dalgylchoedd o fewn terfynau amgylcheddol diogel.

Gan ddefnyddio dull ecosystem, mae fy ngwaith yn cyfuno dadansoddiad empirig ar raddfa fawr gyda manipulations ar raddfa lai yn y fan a'r lle, i fynd i'r afael â chwestiynau brys ar:

 1. Rôl bioamrywiaeth afonydd wrth gynnal gwasanaethau ecosystem allweddol
 2. Rôl prosesau'r dirwedd wrth reoleiddio bioamrywiaeth dŵr croyw
 3. Effaith newidiadau byd-eang ar ecosystemau dŵr croyw

Rolau

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Dŵr

Lansiwyd y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn 2015 i fynd i'r afael â'r her fawr o reoli dŵr yn gynaliadwy i bobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol sy'n arwain y byd a fydd yn cael effaith gref ac yn cael ei defnyddio fel tystiolaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Rydym yn gwneud hyn drwy ddarparu amgylchedd creadigol lle mae ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau yn cyd-ddylunio a chyd-gyflwyno ymchwil gyda rhanddeiliaid a defnyddwyr terfynol i ddarparu dealltwriaeth ac atebion integredig i fynd i'r afael â heriau dŵr byd-eang.

Cyfarwyddwr, Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Mae diogelwch dŵr yn golygu sicrhau bod digon o ddŵr o'r ansawdd cywir yn y lle iawn ar yr adeg iawn i bobl, ffermio, busnesau a'r amgylchedd.

Gyda 200+ o academyddion ar draws pedwar sefydliad ymchwil blaenllaw yn y DU (Caerfaddon, Bryste, Caerdydd, Caerwysg), Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4 (WSA) yw'r grŵp ymchwil dŵr mwyaf yn y DU - ac un o'r mwyaf ledled y byd. Mae'n dwyn ynghyd academyddion a rhanddeiliaid gyda gweledigaeth gyffredin o fynd i'r afael â heriau diogelwch dŵr rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang

Cyfarwyddwr, Canolfan NEWYDD NERC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol NERC mewn Biowyddorau Dŵr Croyw a Chynaliadwyedd (GW4 FRESH CDT) yn darparu amgylchedd ymchwil a hyfforddiant doethurol o'r radd flaenaf, ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr dŵr croyw rhyngddisgyblaethol sydd â'r offer i fynd i'r afael â heriau dŵr byd-eang yn y dyfodol.

Mae'r CDT FRESH yn harneisio gwyddonwyr dŵr croyw o bedair o brifysgolion mwyaf ymchwil-ddwys y DU (Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg) ynghyd â sefydliadau ymchwil o'r radd flaenaf y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH) ac Arolwg Daearegol Prydain (BGS). Mae FRESH yn adeiladu ar rwydweithiau sefydledig sydd ar waith, gyda chytundebau cydweithio profedig a phrofedig, a chymorth rhagorol i randdeiliaid hirsefydlog o ystod o gefndiroedd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Articles

Book sections

Ymchwil

Ymchwil

Mae fy niddordebau yn rhychwantu amrywiaeth eang o heriau amgylcheddol. O gefndir agronomeg, mae fy ymchwil yn pontio'r ffin rhwng y gwyddorau ffisegol, ecolegol a chymdeithasol, gan groesi ffiniau disgyblaethol mewn persbectif cyfannol. Mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar ddyfroedd croyw fel lens integreiddio lle gwelir heriau amgylcheddol. Mae dŵr croyw yn hanfodol i fywyd, yr amgylchedd ac economïau, ond mae ei reolaeth gynaliadwy ledled y byd mewn perygl trwy'r cylch dŵr cyfan o newid byd-eang, y galw cynyddol a rheolaeth annigonol. O ystyried cymhlethdodau'r broblem, mae hon yn enghraifft wych lle mae datrysiadau cynaliadwy yn gofyn am ddull systemau cyfan sy'n integreiddio sawl sector ar raddfeydd.  

Ariannwyd yr ymchwil hon dros y degawd diwethaf gan ystod o gyllidwyr (UKRI, EU, diwydiant, elusennau) a dros y 10 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn ymwneud â PI neu gyd-PI mewn ymdrechion ymchwil amgylcheddol gwerth cyfanswm o dros £20m. 

Bywgraffiad

Yn dilyn gradd mewn Gwyddorau Naturiol a gradd Meistr mewn Peirianneg (Ingenieur Agronome, Agrotech Paris), gweithiais mewn Ymchwil a Datblygu mewn cyd-destun diwydiannol (Danone Gwlad Belg). Yna dechreuais ar PhD mewn Ecoleg Tirwedd gan weithio yn yr Wcrain a Ffrainc, a datblygais fy ymchwil fwyfwy gan ddefnyddio ecosystemau dŵr croyw fel model yn ystod darlithyddiaeth 10 mlynedd yn Ffrainc (Rouen).

Gyda chefnogaeth elusen Daphne Jackson, elusen a sefydlwyd i helpu menywod yn ôl i fyd gwyddoniaeth, cefais 3 chymrodoriaeth ymchwil annibynnol ar ôl seibiant fy ngyrfa, cyn derbyn uwch ddarlithyddiaeth yn Ysgol Biosceinces Caerdydd lle rwyf bellach yn dal Cadair mewn Gwyddorau Dŵr Integredig.

Yn ei dro, mae gen i gyfle nawr i gyfrannu at fywyd academaidd a chyhoeddus, er enghraifft drwy ymwneud â:

 • Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) a'r UKRI, fel aelod o'r panel ond hefyd fel rhan o grwpiau cynghori: Pwyllgor Llywio ReFIT Cadeirydd NERC ers mis Ebrill 2023 (Cyfalaf), grŵp Cynghori Rhaglen Ansawdd Dŵr NERC (ers 2023), Cadeirydd Grŵp Cynghori Anghenion Strategol NERC (S&F, 2020-21), Cadeirydd Gweithgor Deifio Dwfn NERC 2022, Pwyllgor Llywio Llifogydd a Sychder NERC (FDRI) ers 2020 (2 dymor), Grŵp Cynghori Rhaglen Strategol NERC (2016-2019, 2 derm), grŵp Cynghori ar Gapasiti ar y Cyd NERC (2016-2019, 2 derm ).
 • y sector Addysg ac Ymchwil yn ehangach, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mewn rolau cynghori ar gyfer: Canolfannau ar gyfer Byrddau Hyfforddiant Doethurol (CDT NERC FRESH 2017-24, EPSRC Sustainable Plastics DTH 2020-28, NERC ECORISC CDT 2020-28), Bwrdd Cyfarwyddwyr Ymchwil Prifysgol Caerdydd, Bwrdd Cynghori Rhyngwladol Cynllun Doethurol H2O (Ffrainc) ers 2020, Bwrdd Cynghori Rhyngwladol Canolfan Ymchwil Dŵr Brasil ers 2020, Bwrdd Cynghori Llwyfan Amgylchedd Cymru ers 2022, paneli Horizon 2020 (2014, 2018, 2022), rhaglen Water4All yr UE 2023.  
 • y sector Dŵr a'r Amgylchedd, er enghraifft mewn rolau cynghori fel rhan o: DCWW – Panel Cynghori Amgylchedd Annibynnol Dŵr Cymru ers 2019, tîm Cyd-arweinwyr Arloesi Sector Dŵr y Gwanwyn ers 2021, pwyllgor Effaith WWF ers 2018 (3 thymor)

   

   

 

 

Pwyllgorau ac adolygu

Panel Asesu Cynllun Newid yr Amgylchedd NERC, 27 a 28 Hydref 2021 - Dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr NERC, mae sawl buddsoddiad o £10m i gefnogi cymunedau ymchwil ac arloesedd y DU nid yn unig i fynegi problemau amgylcheddol, ond i ddyfeisio a datblygu'r atebion system gyfan gan ddefnyddio dulliau rhyngddisgyblaethol.

Gweithdy gwahodd Neuadd y Dref Amrywiaeth Cymunedol NERC, 10 Tach 2021

Bwrdd crwn Cynhwysiant Cydweithredol dan arweiniad Susan Waldron, 24 Mehefin 2021 - Canolbwyntio ar eirioli a hyrwyddo gwyddor amgylcheddol i greu cronfa dalent a sgiliau cynhwysol

Gwahodd UKRI bwrdd crwn - 'bargen newydd' ar gyfer ymchwil ôl-raddedig,1 Chwefror 2021

Gweithdy Cymrodoriaeth NERC - gweithdy gwahoddedig i lunio datblygiad a gwella Cymrodoriaethau NERC yn y dyfodol, 4 Mehefin 2021

Cadeirydd Grŵp Cynghori ar Anghenion Strategol NERC, Ionawr 2021 - Awst 2021 - Cadeirydd grŵp annibynnol i roi cyngor ar gyfeiriad strategol portffolio cymorth a chyfleusterau Gwyddonol NERC.

Gweithgor Plymio Dwfn NERC ar y Ddaear a Chymorth Gwyddonol Daearol a Chyfleusterau (S&F), Ionawr - Mai 2022.

Aelod pwyllgor llywio Cydnerthedd Llifogydd a Sychder (FDR), Gorffennaf 2020 - Rhagfyr 2021