Ewch i’r prif gynnwys
David Gillespie  BSc, PhD

David Gillespie

(e/fe)

BSc, PhD

Cyfarwyddwr Treialon Heintio, Llid ac Imiwnedd a Phrif Gymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
GillespieD1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 503, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fi yw Cyfarwyddwr yr Is-adran Treialon Heintio, Llid ac Imiwnedd ac yn Brif Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Treialon Ymchwil.

Yn fy rôl fel Cyfarwyddwr, rwy'n darparu uwch arweinyddiaeth ar draws ein Is-adran Heintio, Llid ac Imiwnedd ac rwy'n gyfrifol am bortffolio mawr o dreialon ac astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio'n dda sy'n ymdrin â'r themâu canlynol:

 • Clefydau heintus
 • Anhwylderau fasgwlaidd
 • Amodau llidiol cyfryngol immune

Mae gen i Gymrodoriaeth Ymchwil Iechyd pum mlynedd a ddyfarnwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i ymchwilio i'r defnydd o Prophylaxis Cyn-Exposure (PrEP) mewn unigolion sydd mewn perygl o gaffael HIV sy'n byw yng Nghymru.

Rwyf hefyd yn Arweinydd Academaidd ar gyfer Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn elfen Treialon Cymru.

Mae fy nghefndir mewn Ystadegau Meddygol, ac rwyf wedi bod yn gweithio ar ddylunio, cynnal, dadansoddi ac adrodd ar hapdreialon ac astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio'n dda ers 2007. Cwblheais fy PhD ar ddiwedd 2016, gyda fy nhraethawd ymchwil yn dwyn y teitl " Glynu wrth Feddyginiaeth mewn Ymchwil Glinigol a Heriau Methodolegol Cysylltiedig".

Yn glinigol, mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio meddyginiaeth ddarbodus ym maes clefydau heintus, a gellir rhannu fy ngwaith yn fras yn ddau faes allweddol:

 • Glynu wrth feddyginiaeth - yn benodol, ffyrdd y mae cadw at feddyginiaeth yn gysyniadol, mesuredig, a modelu
 • Datblygu a gwerthuso ymyriadau stiwardiaeth gwrthficrobaidd

Mae fy meysydd o ddiddordeb methodolegol yn cynnwys:

 • Treialon a methodoleg ymchwil gyffredinol (gwella'r ffyrdd yr ydym yn cynnal hapdreialon ac astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio'n dda)
 • modelu achosol (modelu dulliau sy'n anelu at ateb cwestiynau achosol, yn hytrach na chymdeithasu'n unig)
 • Data ar goll (atal, a gosod modelau pan fydd data ar goll).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Rwyf wedi derbyn tua >£37m mewn cyllid grant ar draws 40 o grantiau, gan gynnwys £0.5m fel prif ymchwilydd a >£7m ar gyfer ymchwil ryngwladol.

Grantiau ymchwil (yn fwyaf diweddar yn gyntaf):

2023

 • Harding, et al. Paratoadau intraVESical ar gyfer Atal Heintiau TrAct Wrinol Rheolaidd (Astudiaeth VESPA): treial rhagoriaeth ar hap label agored aml-fraich, aml-safle. NIHR HTA. £2.1M.
 • Kotecha, et al. Imiwnotherapi mwcosaidd bacteriol ar gyfer atal cenhedlu mewn babanod a aned cyn y tymor (BALLOON Trial). NIHR/MRC EME. £2.7M.
 • Edwards, et al. Deunydd hunan-lanhau gyda catalysis ffoto-weithredol: treialon maes yn Nepal. BMGF. £658k.
 • Pallmann P a Carrol E, et al. Gwerthuso ar hap platfform o ganlyniadau clinigol gan ddefnyddio technolegau newydd i optimeiddio therapi gwrthficrobaidd (PROTECT). NIHR HTA. £204,987.

2022

 • Gore N, et al. Hapdreial rheoledig clwstwr o ddulliau cynnar cadarnhaol o gymorth (e-PAtS) ar gyfer teuluoedd plant ifanc ag anabledd deallusol. NIHR PHR. £1.9m.
 • Hayward G, Llewelyn M, et al. Effaith hyd therapi gwrthfiotig ar effeithiolrwydd, diogelwch a dewis ymwrthedd gwrthfiotig mewn menywod sy'n oedolion sydd â heintiau'r llwybr wrinol (UTI): treial rheoledig ar hap. NIHR HTA. £2.4m.
 • Channon S, et al. Cwmpasu dichonoldeb datblygu a gwerthuso gwasanaeth cymorth cymheiriaid i bobl sy'n byw gyda HIV yng Nghymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. £32,000.
 • Courtenay M, et al. Ymyrraeth dysgu electronig ar sail theori i gefnogi rhagnodi gwrthfiotigau priodol gan ragnodwyr nyrsio a fferyllwyr: astudiaeth arbrofol derbynioldeb a dichonoldeb. Arloesi i bawb. £2,150.

2021

 • Jones L, et al. Epidemioleg ac effaith heintiau eilaidd bacteriol ac ymwrthedd gwrthficrobaidd ar Ofal Dwys yn ystod y pandemig SARS-CoV-2. Grant Iechyd HCRW. £175,517
 • Ahmed H, et al. Myocardaidd Infarction a strôc Dilynol tO URInary tract infection (MISSOURI). Grant Ymchwil BHF. £220,000.
 • Nicholls J, Gillespie D. Optimeiddio modelau darparu gwasanaeth Atal HIV a phroffylacsis cyn amlygiad (PrEP) ar gyfer pob poblogaeth yng Nghaerdydd / Cymru. Gwobr Amser Ymchwil GIG HCRW. £89,000.
 • Carreg J, et al. Ffactorau sy'n benodol i gyd-destun sy'n gyrru trosglwyddiad HIV ymhlith dynion sy'n cael rhyw gyda dynion: Modelu rôl ffactorau ymddygiadol, cymdeithasol a chyfreithiol. GW4 Ysgoloriaeth PhD.
 • Butler CC, et al. Cyflwyno, rheoli a chanlyniadau haint RSV mewn oedolion mewn gofal sylfaenol: meta-ddadansoddiad cleifion unigol. Janssen Astudiaeth a gychwynnwyd gan ymchwilydd clinigol.

2020

 • Langdon P, et al. Ymyriadau ymddygiadol i drin pryder mewn oedolion ag awtistiaeth ac anableddau deallusol cymedrol i ddifrifol (BEAMS – ID). NIHR HTA. £200,000.
 • Hastings R, et al. Mapio a Gwerthuso Gwasanaethau ar gyfer Plant ag Anableddau Dysgu ac Ymddygiad sy'n Herio (MELD). NIHR &DR. £1,200,000.
 • Holmes et al. Economeg diagnosteg gyflym i leihau presgripsiynu gwrthfiotigau yn GIG Cymru (TRaDe). HCRW HRF. £350,000.
 • Gillespie D, et al. Defnyddio dulliau modelu modern ar gyfer dadansoddi ystadegol data microbiolegol mewn treialon clinigol ymyriadau stiwardiaeth gwrthficrobaidd. Ysgol Meddygaeth / Treialon Partneriaeth Ymchwil Methodoleg PhD efrydiaeth.
 • Phillips R, et al. Profiadau cyhoeddus COVID-19 yng Nghymru: Astudiaeth hydredol dulliau cymysg o agweddau, credoau ac ymddygiad mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws (COPE Cymru). Mae Ser Cymru yn galw am ymchwil COVID-19. £130,000.
 • Waterman H, et al. Archwilio rhagdybiaethau, cywirdeb a derbyniad dyfais monitro electronig er mwyn cadw at ddiferion llygaid: yr astudiaeth label EASY. Cymdeithas Ryngwladol Glaucoma. £30,000.

2019

 • Hood K, et al. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Canolfan Treialon Adnewyddu Seilwaith Ymchwil. £2,500,000.
 • Stenfert-Kroese B, et al. Astudiaeth ddichonoldeb ar hap o raglen llythrennedd emosiynol yn yr ysgol (Zippy's Friends) ar gyfer plant ag anableddau deallusol (ZIP-SEND). NIHR PHR. £550,000.
 • Scior K, et al. Ymyrraeth grŵp seicogymdeithasol STanding up fOR Myself (STORM) ar gyfer pobl ifanc ac oedolion ag anableddau deallusol: Astudiaeth dichonoldeb. NIHR PHR. £600,000.
 • Marsal S, et al. DocTIS - Penderfyniad ar therapïau cyfuniadol gorau posibl mewn IMIDs gan ddefnyddio dulliau system. H2020. € 7,000,000.
 • Solomon T, et al. Enceph-IG - Imiwnoglobwlin mewnwythiennol mewn enseffalitis hunanimiwn mewn Oedolion: Treial a reolir gan placebo-ddall dwbl-ddall ar hap. NIHR/MRC EME. £2,400,000.
 • Denne L, et al. Addysgu sgiliau darllen cynnar i oedolion ag anableddau deallusol (READ-IT) gan ddefnyddio gweithiwr cymorth/gofalwr teulu rhaglen ddarllen ar-lein gyfryngol – astudiaeth ddichonoldeb. NIHR RfPB. £250,000.
 • Pickles T, et al. Adroddodd cleifion fesurau canlyniadau ar gyfer difrifoldeb symptomau Arthritis Rheumatoid. Datblygu prawf addasol cyfrifiadurol o fanc eitem gan ddefnyddio theori mesur Rasch (SOCRATES). Cymrodoriaeth Ddoethurol NIHR. £350,000.
 • Gillespie D a Hood K, et al. Deall y berthynas rhwng proffylacsis cyn-amlygiad, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, ac ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru. KESS2 Dwyrain £50,000.
 • Kotecha S, et al. AZithromycin ThErapy ar gyfer clefyd cronig yr ysgyfaint (AZTEC): Treial ar hap, a reolir gan placebo o azithromycin ar gyfer atal clefyd cronig yr ysgyfaint cyn-aeddfedrwydd mewn babanod cynamserol. NIHR HTA. £2,100,000.

2018

 • Gillespie D, et al. Datblygu ymyriad i wneud y defnydd gorau posibl o broffylacsis cyn-gysylltiad (PrEP) i atal caffaeliad HIV mewn unigolion sydd mewn perygl sy'n byw yng Nghymru (DO-PrEP). Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Iechyd Cymru. £430,000.
 • Walsh T, et al. Baich ymwrthedd gwrthfiotig mewn newydd-ddyfodiaid o Gymdeithasau sy'n Datblygu - Dadansoddiadau Epidemiolegol a Genomig o BARNARDS Network. Sefydliad Bill a Melinda Gates £600,000.

2017

 • Jahoda A, et al. Ysgogi ymddygiad (BeatIt) ar gyfer iselder mewn oedolion ag anableddau deallusol difrifol. Astudiaeth rheoledig ar hap dichonoldeb o BeatIt yn erbyn triniaeth fel arfer. Cronfa Elusennol Baily Thomas. £100,000.
 • Hastings R, et al. Dulliau Cadarnhaol Cynnar o Gymorth (E-PAtS) ar gyfer teuluoedd plant ifanc ag anabledd deallusol: Astudiaeth Ddichonoldeb. NIHR PHR. £500,000.
 • Courtenay M et al. Ymyrraeth i ragnodi gofal sylfaenol i gefnogi'r dewis a'r defnydd o wrthfiotigau. ESRC IAA. £20,000.
 • Rosser A, et al. Dyluniadau treial ar gyfer darparu therapïau newydd ar gyfer niwro-genhedlaeth (TRIDENT). £220,000.
 • Waterman H, et al. Dichonoldeb a Derbynioldeb Llwybr Clinigol newydd ar gyfer Adnabod Ymatebwyr nad ydynt yn Ymatebwyr i Glaucoma Eye Drops (yr astudiaeth TRIAGE). Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru RfPPB. £225,000.

2015

 • Butler CC, et al. Probiotics i leihau heintiau mewn preswylwyr cartrefi gofal (PRINCESS). NIHR/MRC EME. £1,900,000.
 • McNamara R, et al. Treial rheoledig pragmatig ar hap o therapi integreiddio synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn anhwylder sbectrwm awtistiaeth mewn plant, a'i effaith ar anawsterau ymddygiad, sgiliau addasol a chymdeithasu (SenITA). NIHR HTA. £1,500,000.

2014

 • Butler CC a Francis NA, et al. Ymarferydd Cyffredinol (GP) defnydd o Brawf Pwynt Gofal Protein C-Adweithiol (CRP) (POCT) i helpu i dargedu rhagnodi gwrthfiotigau i gleifion sydd â Gwaethygu Aciwt o Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (AECOPD) sydd fwyaf tebygol o elwa (PACE). NIHR HTA. £1,400,000.

2013

 • Kerr M, et al. Lleihau cyffuriau gwrth-seicotig a arweinir gan y gymuned ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu: treial a reolir plasebo dwbl-ddall ar hap (ANDREA-LD). £1,500,000.

Addysgu

Addysgu

 • Ers 2023, rwyf wedi rhoi darlith gwadd gwadd ar gyfer Modiwl Meistr mewn Treialon Clinigol Iechyd y Cyhoedd Coleg Prifysgol Dulyn o'r enw "Dylunio a dadansoddi hapdreialon ymyriadau stiwardiaeth gwrthfiotigau".
 • Ers 2019/2020, rwyf wedi traddodi darlith ar "Hapdreialon strategaethau triniaeth i helpu i wella rhagnodi gwrthfiotigau a chanlyniadau cysylltiedig â haint" ar gyfer Modiwl Amodau Aciwt y BSc Rhyng-gyfrifedig Iechyd Poblogaeth.
 • Yn ystod blynyddoedd academaidd 2018/2019 a 2019/2020 cynhaliais sesiynau ar ddatblygu protocolau astudio fel rhan o'r modiwl Dulliau Ymchwil 2 ar gyfer myfyrwyr BSc Rhyng-gyfrifedig Meddygol
 • Ym mis Mehefin 2016, fe wnes i gyd-ddatblygu a chyflwyno cwrs tridiau ar ddadansoddi data sylfaenol gan ddefnyddio'r iaith rhaglennu ystadegol R (o'r enw "dysgwr") i staff ym Mhrifysgol Namibia fel rhan o Brosiect Phoenix (http://www.cardiff.ac.uk/phoenix-project)
 • Yn flaenorol, rwyf wedi dysgu meintiau grwpiau bach a chanolig ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ar bynciau gan gynnwys dulliau ymchwil meintiol, ystadegau, ac arfarniad beirniadol

Arolygiaeth

 • Yn flaenorol, rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Meddygaeth, Ysgol Fferylliaeth, a'r Ysgol Mathemateg, a'r Ysgol Seicoleg (ym Mhrifysgol Caerfaddon) ar bynciau megis agweddau methodolegol ar werthuso ymyriadau stiwardiaeth gwrthficrobaidd, defnyddio meddyginiaeth a chadw meddyginiaeth, a HIV-stigma.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r myfyrwyr PhD cofrestredig canlynol:

Adam Williams (goruchwyliwr arweiniol): Deall y berthynas rhwng PrEP, STIs, ac AMR yng Nghymru (https://www.cardiff.ac.uk/people/research-students/view/1738495-williams-adam)

Timothy Pickles (cyd-oruchwyliwr): Mesurau canlyniadau a adroddir gan gleifion ar gyfer difrifoldeb symptom arthritis gwynegol: datblygu prawf addasol cyfrifiadurol o fanc eitem gan ddefnyddio theori mesur Rasch (https://www.cardiff.ac.uk/people/view/39427-pickles-timothy)

Mandy Lau (goruchwyliwr cyd-arweiniol): Defnyddio dulliau modelu modern ar gyfer dadansoddi ystadegol data microbiolegol mewn treialon clinigol ymyriadau stiwardiaeth gwrthficrobaidd (https://www.cardiff.ac.uk/people/view/362467-lau-mandy)

Saher Aijaz Khan (cyd-oruchwyliwr, dan arweiniad Prifysgol Bryste): Ffactorau sy'n benodol i gyd-destun sy'n ysgogi trosglwyddiad HIV ymhlith dynion sy'n cael rhyw gyda dynion: Modelu rôl ffactorau ymddygiadol, cymdeithasol a chyfreithiol (https://gw4biomed.ac.uk/cohort-6/)

Eskild Johansen (cyd-oruchwyliwr, dan arweiniad Prifysgol Aalborg): Y cyfnod triniaeth gwrthfiotig gorau posibl ar gyfer niwmonia a gaffaelir yn y gymuned mewn oedolion sy'n cael diagnosis mewn practis cyffredinol yn Nenmarc: treial rheoledig ar hap label agored, pragmatig, ar hap (https://vbn.aau.dk/en/persons/142036)

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

 • 2013 - 2016: PhD "Ymlyniad meddyginiaeth mewn Ymchwil Glinigol a Heriau Methodolegol Cysylltiedig" (Ysgol Meddygaeth) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU
 • 2005 - 2009: BSc mewn Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegau (Ysgol Mathemateg) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU (gyda blwyddyn lleoliad)

Trosolwg gyrfa:

 • Hydref 2022 - Yn bresennol: Cyfarwyddwr Treialon Heintio, Llid ac Imiwnedd, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Awst 2022 - Yn bresennol: Prif Gymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Ebrill 2020 - Gorffennaf 2022: Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Ebrill 2020 - Medi 2022: Uwch Gymrawd Ymchwil mewn Ystadegau Meddygol, Adran Gwyddorau Iechyd Gofal Sylfaenol Nuffield, Is-adran Gwyddorau Meddygol Prifysgol Rhydychen (secondiad rhan-amser)
 • Mai 2018 - Mawrth 2020: Dirprwy Gyfarwyddwr Treialon Heintio, Llid ac Imiwnedd ac Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Rhagfyr 2016 - Mai 2018: Cymrawd Ymchwil mewn Ystadegau, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2015 - Mawrth 2016: Gwasanaeth Methodolegol, Dylunio ac Ymddygiad Methodolegol, Prifysgol Caerdydd (secondiad rhan-amser)
 • Awst 2015 - Tachwedd 2016: Cydymaith Ymchwil mewn Ystadegau, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2012 - Tachwedd 2016: Cydymaith Ymchwil mewn Ystadegau, Uned Treialon De-ddwyrain Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • Mehefin 2009 - Mawrth 2012: Ystadegydd Iau, Uned Treialon De Ddwyrain Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • Gorffennaf 2007 - Medi 2008: Ystadegydd dan hyfforddiant, Uned Treialon De-ddwyrain Cymru, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Derbyn gwobr am Oruchwylydd Ymchwil Ôl-raddedig y Flwyddyn yr Ysgol Meddygaeth (2023)
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd yng nghategori "Rising Star" (2016)
 • Wedi derbyn Gwobr Cyfraniad Eithriadol gan Brifysgol Caerdydd (2016)
 • Derbyn gwobr ar ôl graddio am ennill y radd uchaf ar draws yr Ysgol Mathemateg am fy nhraethawd hir BSc (2009)

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau allanol

 • Aelod presennol o'r bwrdd ar gyfer Pwyllgor Comisiynu HTA NIHR
 • Arweinydd Ymchwil a Gwerthuso ar gyfer Fast Track Cymru (https://fasttrack.wales/about/)
 • Aelod o Bwyllgor Goruchwylio Cynllun Gweithredu HIV Llywodraeth Cymru
 • Pwyllgor Llywio Treial Annibynnol Cyfredol / Aelod Pwyllgor Monitro Data Annibynnol ar gyfer: PROMPPT, BLIPA, ATHENA, ADDEWID, CADET, GWELLA, REDUCe 2, Prawf Cyflym, COAT, a neoGASTRIC.
 • Arweinydd Ymchwil a Gwerthuso blaenorol ar gyfer Fast Track Caerdydd a'r Fro (https://fasttrackcardiff.wales/)
 • Aelod o bwyllgor Grŵp Diddordeb Arbennig Gofal Iechyd Sylfaenol y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol (2011 i 2014)
 • Aelod blaenorol o'r bwrdd ar gyfer panel Ymchwil ar gyfer Cleifion a Budd Cyhoeddus Ymchwil i Gleifion a Gofal Cymru (RfPPB) (2016 i 2019)
 • Aelod blaenorol o'r bwrdd cyswllt ar gyfer NIHR HTA (2019 i 2021)
 • Aelod annibynnol blaenorol ar gyfer nifer o TSCs ac IDMCs
 • Aelod blaenorol o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynllun Gweithredu HIV Llywodraeth Cymru

adolygydd cymheiriaid

 • Rwy'n Olygydd Cyswllt ar gyfer Treialon
 • Rwy'n aelod o'r Bwrdd Cynghori Ystadegol ar gyfer BMJ Open
 • Golygydd ymgynghori blaenorol mewn ystadegau ar gyfer y Journal of Intellectual Disabilities Research.
 • Yn flaenorol yn Olygydd Gwadd Argraffiad Arbennig ar gyfer y cyfnodolyn Antibiotics.
 • Rwy'n adolygu cyflwyniadau i The Lancet (a chyfnodolion cysylltiedig), BMJ Open (aelod o'r bwrdd cynghori ystadegol), Journal of Infection Prevention Research, Research in Developmental Disabilities, Trials, JAIDS, AIDS and Behavior, Respiratory Medicine, a Patient Preference and Adlynence. Rwyf hefyd yn adolygu ceisiadau am gyllid ac adroddiadau terfynol ar gyfer paneli amrywiol ar draws NIHR, MRC, a HCRW.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Adam Williams

Adam Williams

Cyswllt Ymchwil - Rheolwr Treial