Ewch i’r prif gynnwys
Frank Hailer

Dr Frank Hailer

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
HailerF@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74125
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell C5.12 (adain ganolog, 5ed llawr), Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n fiolegydd esblygiadol sy'n gweithio ar ryngwyneb genomeg, ecoleg foleciwlaidd a bioleg gadwraeth.

Rwy'n rhan o Brosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, lle rydym yn astudio dyfrgwn yn y DU a thu hwnt. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwyddonol, er enghraifft astudio eu hamlygiad i halogion amgylcheddol, ymwrthedd gwrthficrobaidd a'u strwythuro poblogaeth.

Rwyf hefyd yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ar adar môr, yn rhan o grŵp gwych o fiolegwyr storm petrel (@CUStormies ar Twitter).

Mae'n rhaid i lawer o'm gwaith ymwneud ag organebau sy'n byw dŵr, ac felly mae ein Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Cardfiff yn darparu cyfleoedd gwych ar gyfer rhyngweithio.

Gwasanaeth academaidd

Rwy'n gwasanaethu fel Adolygiadau/Golygydd Cyswllt ar gyfer y cyfnodolyn Heredity (gweler yma am ganllawiau cyflwyno) ac fel Golygydd Cyswllt ar gyfer Cadwraeth Anifeiliaid. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno i'r cyfnodolion hyn.

Yn ystod 2016-2020, gwasanaethais ar swydd â chyfyngiad amser fel Aelod Pwyllgor ar fwrdd y Genetics Society UK, gan gynrychioli Geneteg a Geneteg Esblygiadol.

Rolau

 • Arweinydd Grŵp Cwrs Maes Ysgol y Biowyddorau.
 • Arweinydd modiwl BI3153 Esblygiad a Rhywogaethau Addasu
 • Arweinydd cyd-fodiwl ar gyfer cyrsiau maes haf (Ecoleg BI2136 a BIT055 ar gyfer M.Sc. mewn myfyrwyr Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang)
 • Cyfres seminarau adrannol Trefnydd Organebau a'r Amgylchedd
 • Cydlynydd diogelwch ar gyfer labordai Ecoleg Moleciwlaidd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'm grŵp ymchwil?

Rwy'n mwynhau cynnwys myfyrwyr yn fy ymchwil. Mae fy ngrŵp ymchwil yn cynnig cyfleoedd amrywiol i fyfyrwyr israddedig, Meistr a PhD, sydd fel arfer yn cynnwys gwaith labordy a/neu biowybodeg / dadansoddi ystadegol. Rwyf hefyd yn hapus i drafod gydag ymgeiswyr postdoc sydd â diddordeb am y potensial i wneud cais am gyllid o ffynonellau fel cymrodoriaethau NERC, BBSRC, Marie-Sklodowska-Curie, ac ati.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â mi drwy e-bost.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Geneteg a Genomeg

Mae fy niddordebau ymchwil yn eang, gan ganolbwyntio ar arolygu amrywiadau genetig o fewn ac ymhlith rhywogaethau i gasglu prosesau allweddol mewn ecoleg ac esblygiad, megis nodi, addasu, ymchwydd a strwythuro poblogaethau. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn achosion a chanlyniadau gwasgaru, mecanweithiau colli neu gynnal amrywiaeth enetig, ac ecoleg afiechydon.

Mae deall y prosesau hyn yn aml yn gofyn am wybodaeth am strwythur poblogaeth a hanes ffylogeographic. Felly, mae fy ymchwil yn olrhain tarddiad a thynged amrywiadau genetig o fewn unigolion i'w poblogaethau a'u rhywogaethau, ac yn parhau i ddyfnach i raddfeydd amser ffylogeneteg. Yn y cyd-destun hwn, mae'n arbennig o ddiddorol gweld sut mae rhannau o'r genom a etifeddwyd yn annibynnol yn adlewyrchu gwahanol agweddau ar brosesau'r presennol a'r gorffennol.

Yn fy ymchwil rwyf wedi astudio amrywiaeth eang o dacsa, gan gynnwys eirth, eryrod, dyfrgwn, gwahanol rywogaethau o adar môr trofannol, bleiddiaid, coyotes a chŵn, crwbanod, pryfed ffrwythau, lyncsau, eliffantod ac ati, sy'n rhychwantu arctig i gynefinoedd trofannol.

Ecoleg a Chadwraeth

Yn fy ngrŵp rydym hefyd yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau seiliedig ar faes neu ddulliau eraill (angenetig) i astudio bioamrywiaeth, er enghraifft:

 • Gweithio ar wahanol agweddau ar fioleg adar y môr a'n cysylltiad â thîm Storm Petrel Prifysgol Caerdydd (gweler ni ar Twitter), yn ogystal â
 • Amrywiaeth o astudiaethau mamal a chysylltiadau â Grŵp Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd (Twitter)

Addysgu

Undergraduate level:

 • BI1003 Introduction to Conservation Biology
 • BI2131 Animal Diversity and Adaptation
 • BI2132 Genetics and its Applications
 • BI2134 Ecology and Conservation (part B: field course 'Marine Conservation' on Borneo)
 • BI3153 Evolution and Adaptation (module leader)
 • BI3154 Biodiversity and Conservation

Master's level:

 • BIT002 Research Techniques in Biosciences

Bywgraffiad

Ers 2015 Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
(Hyrwyddwyd yn 2022 gan Ddarlithydd
2011-2014 Postdoc, Canolfan Ymchwil Bioamrywiaeth a Hinsawdd (BiK-F), Sefydliad Ymchwil Senckenberg a Phrifysgol Goethe Frankfurt
2007-2010 Postdoc, Sŵ Genedlaethol Smithsonian, Canolfan Cadwraeth a Geneteg Esblygiadol, Sefydliad Smithsonian, Washington, DC, UDA
2006-2007 Postdoc, Adran Bioleg Esblygiadol (EBC), Prifysgol Uppsala, Sweden
2006 PhD, Geneteg Esblygiadol, Prifysgol Uppsala, Sweden
2001 MSc, Bioleg, Prifysgol Uppsala, Sweden
1998 Arholiad sylfaenol mewn Bioleg ('Vordiplom'), Prifysgol Marburg, yr Almaen

Ar ôl astudio mewn bioleg ym Mhrifysgol Marburg (yr Almaen), cwblheais fy ngradd Meistr ym Mhrifysgol Uppsala (Sweden), lle parheais i ddilyn astudiaethau PhD yn labordy Hans Ellegren a Carles Vilà (bellach yn CSIC, Sbaen). Roedd fy ngwaith PhD yn canolbwyntio ar eneteg cadwraeth eryrod cynffon-wen, ond gweithiais hefyd ar brosiectau eraill ar ddof cŵn a geneteg poblogaeth canid. Yna gweithiais gyda Jennifer Leonard ar hybrideiddio coyotes a bleiddiaid yng Ngogledd America. Yn 2007 dechreuais postdoc newydd gyda Rob Fleischer yn y Smithsonian National Sw. Yn 2010-2014 gweithiais yn BiK-F yng ngrŵp Axel Janke, gan astudio geneteg poblogaeth ac addasu fertebratau arctig a'u cymheiriaid boreotemperate.

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

2015: NESCent (Canolfan Synthesis Esblygiadol Genedlaethol), Prifysgol Duke. Ymwelydd ymchwilydd.

Pwyllgorau ac adolygu

Since 2018Reviews Editor for Heredity
Since 2012Associate Editor for Animal Conservation
2014 - 2017Junior researcher representative on Goethe University Frankfurt's Graduate Academy (GRADE)
 Peer reviewer for >40 journals [count updated in spring 2020] including PNAS, Molecular Biology and Evolution, Nature Ecology and Evolution, Molecular Ecology, Heredity, Nature Communications and Conservation Genetics

Meysydd goruchwyliaeth

I currently supervise/co-supervise the following PhD students:

Goruchwyliaeth gyfredol

Annalea Beard

Annalea Beard

Myfyriwr ymchwil

Sarah Du Plessis

Sarah Du Plessis

Arddangoswr Graddedig

Lucy Rowley

Lucy Rowley

Arddangoswr Graddedig

Holly Hulme

Holly Hulme

Arddangoswr Graddedig

Emily O'rourke

Emily O'rourke

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Myfyrwyr PhD blaenorol

Dr Ali Basuony, myfyriwr PhD, Prifysgol Caerdydd: Geneteg esblygiadol dwy chwaer tacsi, llwynog Rüppell (Vulpes rueppelli) a llwynog coch (V. vulpes). 2018-2023 (prif oruchwyliwr)

Dr Hannah Hereward, myfyriwr PhD, Prifysgol Caerdydd: Bioleg Gadwraeth Storm-Petrel Monteiro a Storm-Petrel wedi'u Rumped Band ar Ilhéu da Praia, Azores. 2018-2022.  (cyd-oruchwyliwr)

Dr Nia Thomas, myfyriwr PhD, Prifysgol Caerdydd: Dynameg ehangu demograffig a strwythur poblogaeth yn y dyfrgi (Lutra lutra). 2016-2021 (cyd-oruchwyliwr)

Dr Sophie Watson, myfyriwr PhD, Prifysgol Caerdydd: Microbiota o rywogaethau'r Arctig. 2017-2021. (cyd-oruchwyliwr)

Dr Alexandra McCubbin, myfyriwr PhD, Prifysgol Caerdydd: Arwyddion genetig ac olfactory o ddewis cymar mewn adar môr. 2016-21. (Prif oruchwyliwr)

Myfyrwyr blaenorol a myfyrwyr presennol:

Robert Frew, Myfyriwr MBiol, 2023-24. Monitro genomig anfewnwthiol dyfrgwn Ewrasia (Lutra lutraI).

Reem Ghanem, Myfyriwr MBiol, 2023-24. Monitro genomig anfewnwthiol o eryrod cynffon wen (Haliaeetus albicilla).

Ash Noble, myfyriwr MSc, Prifysgol Caerdydd, 2022-2023: Asesiad genomig o lwyth genetig mewn bleiddiaid Asiaidd.

Jenny Smith, myfyrwraig MRes, Prifysgol Caerdydd, 2022-2023. Biofonitro AMR mewn dyfrgwn a dŵr afon.

Madeline Davis, myfyrwraig MBiol, Prifysgol Caerdydd, 2022-2023. Adnabod a dilysu marcwyr microsatellite newydd Y cromosomal ar gyfer dadansoddiad genetig y boblogaeth o'r dyfrgi Ewrasia (Lutra lutra).

Sam Walker, myfyriwr MBiol, Prifysgol Caerdydd, 2022-2023. Cymharu strwythur poblogaeth arth brown gwrywaidd a benywaidd ymhlith is-boblogaethau Balcanaidd anhafal.

Sion d'Arcy, myfyrwraig MBiol, Prifysgol Caerdydd, 2022-2023. Ymchwilio i strwythur genetig poblogaethau dyfrgwn yn ne'r Deyrnas Unedig.

Tyler Cuddy, myfyriwr MSc, Prifysgol Caerdydd: Newid Defnydd Tir Spatio-amserol o Eryrod Gwyn-Tailed Iau (Haliaeetus albicilla) ar Ynys Wyth. 2022

Alicia Shroll, myfyriwr MSc, Prifysgol Caerdydd: Defnyddio samplau o Spraint i astudio'r dyfrgi Ewrasia (Lutra lutra): y cofnod genetig cyntaf o rywogaethau dyfrgwn prin sydd mewn perygl difrifol yn Libanus. 2022

Matthew Hopes, myfyriwr MBiol, Prifysgol Caerdydd: Gwahaniaeth rhwng adferiad daearyddol a genetig y Dyfrgi Ewrasia (Lutra lutra) yn y DU. 2021-22

Hannah James, myfyriwr MRes, Prifysgol Caerdydd: Ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn Ecosystemau Dŵr Croyw yn y DU. 2020-21

Lucy Rowley, MBiol. myfyriwr, Prifysgol Caerdydd: Geneteg Parakeets Cyanoramphus . 2019-20

Nicholas Price, M.Sc. myfyriwr, Prifysgol Caerdydd: ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn dyfroedd croyw. 2019-20

Matthew Pollard, myfyriwr MRes, Prifysgol Caerdydd, 2017-18. Adnabod a nodweddu rhanbarthau o'r cromosom arth frown Y arth.

Liam Thomas, myfyriwr MRes, Prifysgol Caerdydd, 2016-17. Bear Y cromosom geneteg.