Ewch i’r prif gynnwys
Meike Heurich-Sevcenco

Dr Meike Heurich-Sevcenco

Senior Lecturer

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
HeurichM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76657
Campuses
Adeilad Redwood , Ystafell 2.57B, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fe ddechreuais yn Ddarlithydd yn Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym mis Ionawr 2017.

Fe hyfforddais yn Fiocemegydd (yr Almaen, 2003) ac enillais fy PhD (DU, 2008) ym maes Biocemeg Gymhwysol a datblygu Biosynhwyryddion.

Dechreuais weithio ym maes ymchwil Ategu yn 2008 yn ymchwilydd ôl-ddoethurol yng ngrŵp Bioleg Ategu (Complement Biology) yr Athro C Harris a'r Athro P Morgan yn yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

Yn 2012, dyfarnwyd cymrodoriaeth datblygu gyrfa annibynnol i mi (NISCHR, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru erbyn hyn) i ymchwilio i fecanwaith y cydgysylltu (crosstalk) a geir rhwng y broses ategu â’r system geulo, gan weithio gyda'r Athro P Collins yn Ysgol Meddygaeth, Caerdydd. Yno, sefydlais grŵp ymchwil annibynnol ym maes ymchwil Ategu a Cheulo.

Yn 2017, symudais fy labordy ymchwil i'r Ysgol Fferylliaeth, Caerdydd, lle rwy'n arwain grŵp sy'n canolbwyntio ar ddarganfod a dogfennu nodweddion swyddogaethol y cydgysylltu moleciwlaidd a geir o ran proteinau gwaed, ac yn bennaf felly o ran y llwybrau ategu a cheulo. Rwyf hefyd yn ymchwilio i bathoffisioleg y llwybrau hyn o ran clefydau.

Yn rhan o fy ngwaith rwyf hefyd yn gwneud gwaith dadansoddi biofarcwyr ar gyfer cydrannau ategu a cheulo a'u cynhyrchion actifadu ym mhlasma’r gwaed, o ran clefydau. Yn ogystal, rwy'n ymgymryd â sgrinio moleciwlau bach ar gyfer darganfod a dogfennu nodweddion ar gyfer therapiwteg serin proteas wedi'i dargedu.

Geiriau allweddol: system imiwnedd gynhenid, ategu; ceulo

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Ymchwil

Meysydd ymchwil

 • Mecanweithiau traws-sgwrsio ategu a cheulo mewn iechyd a chlefydau.
 • Llwybrau ategu a cheulo mewn seicosis
 • Biofarcwyr gwaed
 • Therapiwteg ategol

Mae fy ymchwil blaenorol wedi canolbwyntio'n bennaf ar nodweddu swyddogaeth a swyddogaeth protein sy'n arwain at ddadreoleiddio'r system ategol, rhan o'r amddiffyniad imiwnedd cynhenid, gan gynnwys y complotype.

https://doi.org/10.1016%2Fj.molimm.2015.03.248

https://doi.org/10.1016%2Fj.it.2012.06.001

https://doi.org/10.1073%2Fpnas.1019338108

https://doi.org/10.1172%2Fjci43343

Mae fy labordy ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth yn ymchwilio i’r traws-sgwrsio moleciwlaidd rhwng y ddwy system amddiffyn gynhenid rhag ymlediad pathogenau a gwaedu, sef ategu a cheulo. Mae systemau ategu a cheulo yn rhaeadrau protein tebyg yn strwythurol ac yn drefniadol sy'n cael eu hysgogi gan sbardunau diffiniedig, yn aml ochr yn ochr.

Mae dadreoleiddio'r systemau hyn wedi bod yn gysylltiedig â llawer o glefydau â phatholeg sy’n hybu llidio ac sy’n hybu ceulo.

Ar hyn o bryd rydym yn astudio traws-sgwrsio ategu a cheulo ar y lefel protein a chellog in vitro ac yn ymchwilio i fecanweithiau in vivo.

Mae prosiectau cyfredol yn cynnwys:

i) Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr clinigol yn yr Ysgol Feddygaeth ac Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd. Rydym yn dadansoddi effaith ffactor cyflenwol H ar swyddogaeth ceulo gan adeiladu ar waith blaenorol sy’n nodweddu traws-sgwrsio rheoleiddiwr ceulo thrombomodulin â rheolydd ategol ffactor H.

https://doi.org/10.1016%2Fj.thromres.2016.07.017

Gellir gweld ein gwaith diweddaraf sy’n disgrifio "Complement Regulator Factor H is a Cofactor for Thrombin in both Pro- and Anticoagulant Roles" yn destun llawn cyn-argaffu: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.22.452893v1

ii) Mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn RCSI Dulyn mae fy labordy yn astudio effaith actifadu ategu a cheulo ar unigolion sy'n symud ymlaen i gael profiadau seicotig neu anhwylderau seicotig.

https://doi.org/10.1038/s41380-018-0306-z

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.01.018

https://doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.245

Mae fy erthygl adolygu ddiweddaraf "Dysregulation of complement and coagulation pathways: emerging mechanisms in the development of psychosis" yn disgrifio rolau annatod y llwybrau hyn a gludir yn y gwaed yn natblygiad seicosis. Gallwch weld yr erthygl adolygu yma:https://www.nature.com/articles/s41380-021-01197-9

Rydym hefyd yn y NEWYDDION. Gweler isod.

Cyfleoedd i fyfyrwyr ôl-ddoethurol

Dyfarnwyd cyllid Ymddiriedolaeth Wellcome i Dr Heurich ar gyfer swydd ôl-ddoethurol yn ei labordy gan ddechrau yn 2021.

Mae sgitsoffrenia ymhlith yr anhwylderau drutaf o ran ansawdd bywyd a chost cymdeithasol ac mae angen dybryd i wella ein dealltwriaeth o'r rhyngweithio rhwng ffactorau genynnol ac amgylcheddol sy'n bwysig yn y clefyd. Rydym yn ymchwilio i fiofarcwyr protein plasma seicosis gan ddefnyddio dulliau’n seiliedig ar sbectrometreg màs a biocemeg. Rydym yn defnyddio samplau sy'n unigryw yn rhyngwladol, y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer astudiaethau darganfod a dilysu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos â labordy proteomeg Dr Gerard Cagney yng Ngholeg Prifysgol Dulyn a labordy’r Athro David Cotter yn RSCI Dulyn (gweler uchod am brosiectau cydweithredol a chyhoeddiadau, ii)

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gydymaith ymchwil ôl-ddoethurol i ymuno â thîm y prosiect dan arweiniad Dr Meike Heurich yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd sy'n astudio biofarcwyr plasma gwaed swyddogaethol i ddadansoddi'r risg o drosglwyddo o risg uchel clinigol i anhwylder seicotig. Ariennir y prosiect ymchwil hwn gan Raglen Flaenllaw Arloesedd  Ymddiriedolaeth Wellcome.

Dyddiad cychwyn yng Ngwanwyn/Haf 2021 (swydd wag /hysbyseb i'w gyhoeddi).

Os oes gennych ymholiadau pellach, ebostiwch heurichm@caerdydd.ac.uk

MAE UNIGOLYN BELLACH WEDI'I BENODI I'R SWYDD HON.

Cyfleoedd PhD

(PROSIECT YR YDYCH YN EI ARIANNU EICH HUN)

Mae Dr Heurich gyda'r Athro Collins (Ysgol Meddygaeth, Caerdydd) yn cynnig cyfle i fyfyrwyr PhD. Sylwch, prosiect yr ydych yn ei ariannu eich hun fydd hwn.

Nodweddu'r rhyngweithio rhwng ceulo ac imiwnedd cynhenid ymhlith pobl sy'n cael eu trin am anhwylder gwaedu hemoffilia A

Mae triniaeth newydd ar gyfer cleifion hemoffilia wedi bod yn gysylltiedig â thrombosis mewn pibellau gwaed bach yn yr aren. Mae hyn hefyd i'w gael mewn anhwylder arennau prin a achosir gan nam ar swyddogaeth imiwnedd proteinau gwaed. Bydd y prosiect hwn yn pennu mecanweithiau'r driniaeth hon ar geulo a'r system imiwnedd trwy brofion in vitro a samplau clinigol.

Os oes gennych ymholiadau pellach, ebostiwch heurichm@caerdydd.ac.uk

Beth sy'n digwydd yn labordy Heurich:

Dyma’r ddolen i gyngres ISTH 2020 ( https://www .isth2020.org/ ), lle dewiswyd ein crynodeb ar gyfer cyflwyniad llafar, a draddodwyd gan Genevieve McCluskey, myfyriwr PhD.

https://academy.isth.org/isth/2020/milan/303436/enevieve.mccluskey.complement.regulator.factor.h.is.a.cofactor.for.thrombin.html?f=listing%3D4%2Abrowseby%3D8%2Asortby%3D2%2Amedia%3D3%2Aspeaker%3D788727%2Ace_id%3D1697%2Atopic%3D21498

Dyma'r ddolen i gyfweliad uchafbwyntiau ISTH:

https://isth.totalcme.com/Articles/ArtMID/3695/ArticleID/45/Complement-Regulator-Factor-H-Is-a-Cofactor-for-Thrombin-in-Both-Pro-and-Anticoagulant-Roles#.XwyKjMr08wY.linkedin

Dyma’r ddolen i gyfarfod Complement UK 2021, lle dewiswyd ein crynodeb ar gyfer cyflwyniad llafar a poster. Cyflwynodd Genevieve McCluskey, myfyriwr PhD y cyflwyniad llafar ac enillodd y wobr. Llongyfarchiadau!

https://complement.org.uk/conference/

Digwyddiadau diweddar a NEWYDDION

Gorffennaf

Rydym yn falch o roi rhagflas o'n hymchwil cyffrous diweddaraf "Complement Regulator Factor H is a Cofactor for Thrombin in both Pro- and Anticoagulant Roles" yn destun llawn cyn-argaffu: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.22.452893v1

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadolygiad "Dysregulation of complement and coagulation pathways: emerging mechanisms in the development of psychosis" yn disgrifio rolau annatod y llwybrau hyn a gludir yn y gwaed yn natblygiad seicosis. Gallwch weld yr erthygl adolygu yma:https://www.nature.com/articles/s41380-021-01197-9

Gellir gweld NEWYDDION perthnasol yma:

https://www.rcsi.com/dublin/news-and-events/news/news-article/2021/07/new-theory-suggests-changes-in-blood-immune-and-clotting-components-could-contribute-to-psychosis

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210716112446.htm

https://www.psychiatrictimes.com/view/blood-clotting-immune-system-psychosis

https://neurosciencenews.com/blood-immune-clotting-psychosis-18932/

Ebrill

Dr Meike Heurich yn rhoi cyflwyniad llafar yn Sesiwn 5 ar 1 Ebrill 2021 yn Wythnosau Gwyddoniaeth Hemostasis rhithwir 2021.

https://www.siemens-healthineers.com/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weekstps://live.hemostasis-science-weeks.siemens-healthineers-events.com/

Symposiwm SPR 2021. Bydd ein rhith Symposiwm SPR Biacore ar 20 Ebrill 2020 o 13.30pm yn dod â gwyddonwyr ynghyd i rannu a gwella eu gwybodaeth am dechnoleg  Cyseiniant Plasmon Arwyneb Biacore (SPR) ar gyfer dadansoddi ystod o ryngweithiadau biomoleciwlaidd.

Ar gyfer cofrestru a manylion:

https://www.cardiff.ac.uk/events/view/2501591-biacore-spr-symposium-2021

a drefnwyd gan Wasanaethau Biotechnoleg Canolog Caerdydd a Dr Meike Heurich.

--------------------------------

Gobeithiwn fod y symposiwm SPR rhithwir ar yr 20fed o Ebrill o ddiddordeb i chi - ac wedi eich ysbrydoli i ddechrau meddwl sut y gallwch ddefnyddio technoleg SPR-Biacore ar gyfer eich gwaith!

Mae CBS Caerdydd yn cynnal digwyddiad rhithwir arall rhad ac am ddim sy'n canolbwyntio ar gymhwyso a hyfforddiant SPR/BIACORE a gyflwynir gan arbenigwr Biacore, John Sinfield:

'Diwrnod Hyfforddiant Cais Symposiwm SPR Biacore gan Cytiva (a gynhelir gan CBS) ' ddydd Mawrth 11 Mai.

Dyma'r ddolen i gofrestru:

https://www.eventbrite.co.uk/e/biacore-spr-symposium-application-training-day-by-cytiva-hosted-by-cbs-tickets-150773614941

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â mi ar bob cyfrif.

------------------------------

Digwyddiadau ar y gweill

Adolygiadau Arbenigol mewn Meddygaeth Foleciwlaidd - Galwad am bapurau

https://www.cambridge.org/core/journals/expert-reviews-in-molecular-medicine/information/call-for-papers

Adolygiadau Arbenigol mewn Meddygaeth Foleciwlaidd - Gweminarau awduron

https://www.cambridge.org/core/journals/expert-reviews-in-molecular-medicine/information/author-webinars

Addysgu

Cyrsiau

MPharm

 • MSc Bioleg Canser
 • MSc Ymchwil Glinigol
 • Darlithoedd

Arweinydd y Modiwl, Modiwl PH1123: Biocemeg, Microbioleg, Bioleg celloedd

 • MODIWL PH1123: Strwythur a swyddogaeth celloedd - Bioleg Celloedd
 • MODIWL PH1124: Systemau'r corff dynol - Imiwnoleg Sylfaenol
 • MODIWL PH2113: Cyffuriau a Chlefydau 1 - Imiwnoleg Glinigol
 • MODIWL PH3113: Cyffuriau a Chlefydau 2 - Rhewmatoleg
 • PHT801 Bioleg Cellau a Moleciwlau Canser - Imiwnoleg
 • PHT801 Bioleg Cellau a Moleciwlau Canser - Imiwnotherapi
 • PHT804 MSc Bioleg Canser - Dulliau Ymchwil
 • PHT202 MSc Ymchwil Glinigol - Imiwnoleg

Ymarferol

 • MODIWL PH1124: Anatomeg Sylfaenol
 • MODIWL PH1124: Ffarmacoleg

Gweithdai

 • PH1124: Imiwnoleg clefydau
 • PHT801: Imiwnotherapi yn ymwneud â Chanser
 • PHT804: Methodoleg Ymchwil, bioffiseg, cyseiniant plasmon arwynebau

Arall

Cymorth addysgu ac addysgu nad yw'n ymwneud â modiwlau, goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PhD, MSc)

Bywgraffiad

01/2017 – PRESENNOL Darlithydd (Addysgu ac Ymchwil, penagored)

Ymchwil mewn Biocemeg Protein a Therapiwteg Arbrofol, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd, y DU.

06/2016 -12/2016 Uwch Ôl-ddoethuriaeth mewn Firoleg Foleciwlaidd, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Ysgol Meddygaeth, Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd, y DU, “Developing human cytomegalovirus (CMV) for expansion of CD8+ T Cells with improved in vivo lifespan for immunotherapy”.

09/2013 — 08/2014 Secondiad Darlithydd (Meddygaeth Glinigol, rhan amser ochr yn ochr â chymrodoriaeth datblygu gyrfa), Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU

03/2012 — 06/2016 Cymrodoriaeth Ymchwil Datblygu Gyrfa mewn Biocemeg Protein Gwaed, Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. “Cross-interaction of the innate immune response (complement system) with coagulation proteins in blood disorders”.

09/2011 — 02/2012 Ôl-ddoethuriaeth/Cydymaith Ymchwil mewn Bioleg Ategol, Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol a Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. “The role of complement receptor CR1 in Alzheimer’s disease”.

09/2008 — 08/2011 Ôl-Ddoethuriaeth/Cydymaith Ymchwil mewn Bioleg Ategu, Adran Heintiau, Imiwnedd a Biocemeg, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. “The role of complement dysregulation in disease” & “The Complotype: dictating risk for inflammation and infection”.

04/2007-07/2008 Cynorthwyydd Ymchwil mewn Bioleg Ategol, Adran Biocemeg Feddygol, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.

Addysg

04/2004 — 04/2008 PhD mewn Ymchwil Biocemegol a Bioffisegol, Canolfan Biotechnoleg Cranfield, Prifysgol Cranfield, y DU. “Development of a screen-printed, voltammetric electrochemical biosensor for the immunosuppressant mycotoxin ochratoxin A”.

03/2003 — 09/2003 Traethawd ymchwil Meistr, Sefydliad Biofeddygaeth a Chemeg, Prifysgol Kalmar, Sweden. “Development of a diagnostic tool for markers of ischemic heart disease for early diagnosis of acute myocardial infarction”.

10/1997 — 09/2003 Diploma mewn Biocemeg, Yr Almaen

Anrhydeddau a dyfarniadau

02/2012 Gwobr Cymrodoriaeth Ymchwil Datblygu Gyrfa, NISCHR (Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru erbyn hyn)

12/2010 Gwobr Gwyddonydd Ifanc y Flwyddyn, Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

Aelodaeth o gyrff proffesiynol

2017 – presennol Cymdeithas Haematoleg Ewrop

2012 - presennol Cymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis

2009 - presennol         Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

2008 - presennol Cymdeithas Gyflenwol Ryngwladol

2005 - presennol Cymdeithas Biocemegol, y DU

Anrhydeddau a dyfarniadau

02/2012                         Career Development Research Fellowship Award, NISCHR (now Health and Care Research Wales)

12/2010                         Young Scientist of the Year Award, British Society for Immunology

Aelodaethau proffesiynol

2017 – present                                    European Haematology Association

2012 – present                                    International Society on Thrombosis and Haemostasis

2009 – present                                    British Society for Immunology

2008 – present                                    International Complement Society

2005 – present                                    Biochemical Society, UK

Meysydd goruchwyliaeth

Protein Biochemistry

Protein-protein interaction

Complement Biology

Blood proteins of the immune and coagulation systems

Blood proteins in the pathophysiology of disease