Ewch i’r prif gynnwys
Lucy Jenkins

Ms Lucy Jenkins

National Coordinator MFL Student Mentoring Project

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
JenkinsL27@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76630
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Cyfres PGR, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS

Trosolwyg

Fel Cyfarwyddwr Prosiect ar gyfer prosiect Mentora ITM, mae fy arbenigedd yn cwmpasu ymchwil, arloesi a rheoli prosiectau.

O ran ymchwil, rydw i'n ymchwilio ar hyn o bryd yn y meysydd canlynol: polisi iaith, amlieithrwydd, rhyngddisgyblaethol a thechnolegau digidol. Rwy'n cymryd ymagwedd gydweithredol a gweithredol tuag at ymchwil, gan ddatblygu ymchwil yn seiliedig ar gyflawni a chanlyniadau'r Prosiect Mentora ITM a chronfeydd data ffynhonnell agored.

O ran rheoli prosiectau, mae gen i brofiad helaeth o gyflawni prosiectau aml-randdeiliad ar raddfa fawr, gwerth uchel ar draws sefydliadau cyhoeddus. Rwyf wedi dod i rym wrth ddylunio, cyflwyno, gweithredu, rheoli a gwerthuso data.

Ar hyn o bryd rwy'n datblygu arbenigedd mewn arloesi, gan ddatblygu dealltwriaeth o'r diwylliannau ymchwil ac effaith ehangach a'u perthynas ag arloesedd a masnacheiddio'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

Articles

Book sections

Monographs

Ymchwil

Ymchwil 

Mae fy niddordebau ymchwil yn seiliedig i raddau helaeth ar Ieithoedd, Mentora ac Amlieithrwydd yng Nghymru a thu hwnt ac maent yn cysylltu'n uniongyrchol â'm rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Prosiect ar gyfer prosiect Mentora ITM.

Mae gennyf ddiddordeb cynyddol mewn ymchwil sy'n ymwneud ag arloesi, technolegau digidol a rhyngddisgyblaethol mewn dysgu. 

Mae Mentora MFL yn ysgogi methodolegau mentora i wella cymhelliant a gwytnwch ar gyfer dysgu iaith ar lefel TGAU a thu hwnt. Mae ein prosiect yn annog meddylfryd amlieithog byd-eang sy'n agored i bawb waeth beth yw cefndir economaidd-gymdeithasol neu hyfedredd dysgwr yn yr ystafell ddosbarth iaith. Mae ein dysgwyr yn cael eu hannog i fod yn chwilfrydig ac i herio eu safbwyntiau a'u rhagdybiaethau trwy archwilio'r byd trwy iaith a diwylliant. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae'n mwynhau partneriaethau ffrwythlon gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant.

Mae'r prosiect yn hyfforddi myfyrwyr prifysgol i fentora dysgwyr 12-14 oed wrth iddynt wneud eu dewisiadau dewis TGAU. Cynhelir sesiynau mentora naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein yn dibynnu ar anghenion yr ysgol. Mae mentoriaid yn cynnal chwe sesiwn bob tymor yr hydref a'r gwanwyn gyda grwpiau bach o fentoriaid i ddarparu dull sy'n canolbwyntio ar y dysgwr. Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar thema wahanol i helpu dysgwyr i weld natur amlddisgyblaethol dysgu iaith. Mae'r themâu yn archwilio pob iaith a diwylliant ledled y byd yn hytrach na hyrwyddo un iaith yn benodol. Mae hyn yn sicrhau, waeth beth yw proffil iaith neu hyfedredd y dysgwr, bod rhywbeth i'w ysbrydoli a'i ysgogi. Rydym wedi gweithio mewn dros 130 o'r Ysgolion Uwchradd ledled Cymru.

Mae effeithiolrwydd y methodolegau wedi denu sylw cenedlaethol a rhyngwladol ac mae'r prosiect wedi cael prosiectau lloeren yn Lloegr, Sbaen ac mewn anghysondebau eraill, fel Ffiseg. Mae hyn wedi arwain at ymgysylltu â rhaglen UKRI ASPECT sy'n cefnogi prifysgolion i ddatblygu eu hymchwil gwyddorau cymdeithasol yn gynigion busnes hyfyw. Rydym hefyd wedi ennill a chyflwyno grantiau ymchwil bach a ariennir gan yr ESRC, AHRC a'r GW4.  

Cyhoeddiadau 

2021

  • Arfaethedig. Jenkins, L., Machin. T. (2021) Agor y byd yn ystod y cyfnod clo: Profiadau amlieithog ac amlddiwylliannol ar gyfer disgyblion ôl-16, prosiect dan arweiniad mentoriaid. Profiad plentyndod yn ystod y pandemig.
  • Jenkins, L, Beckley, R, Kirkby, R, Owen, G. 2021. Rainbows in our Windows: Childhood in the Time of Corona, Symud Ar-lein: Prosiect adfer ieithoedd ôl-16 mewn cyfnod o Covid-19. Materion Cymdeithas Saesneg yn Saesneg. 2020(15), tt. 75-90. Ddim ar gael ar-lein.  

2020

2019

  • Gorrara, C., Jenkins, L. a Mosley, N. 2019. Ieithoedd modern a mentora: Gwersi o ddysgu digidol yng Nghymru.  Amlieithrwydd: Grymuso Unigolion, Trawsnewid Cymdeithasau (MEITS). Ar gael yn:
  • Arfon, E., Gorrara, C, Jenkins, L. 2019. Adolygiad Cyflym o Dyfodol Byd-eang 2015-2020. Adroddiad a noddir gan Lywodraeth Cymru. Ddim ar gael yn gyhoeddus.

2018

Addysgu

Cefnogais gyflwyno modiwl Israddedig blwyddyn olaf yn MLANG: y Modiwl Addysgu Myfyrwyr (2018-2020).

Cefnogais hefyd gyflwyno modiwl ar gyfer myfyrwyr Erasmus (2018-2020).

Bywgraffiad

Addysg

2015: Meistr mewn Astudiaethau Ewropeaidd (Rhagoriaeth): Prifysgol Caerdydd

2014: BA Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (Dosbarth Cyntaf): Prifysgol Caerdydd

Gyrfa

(2020-) yn bresennol: Ymgynghorydd Addysg, SHAPE (Ysgol Economeg Llundain)

(2017-) yn bresennol: Cyfarwyddwr Prosiect, Prosiect Mentora ITM (Llywodraeth Cymru)

2019-2020: Cyfarwyddwr a Rheolwr Datblygu Prosiectau , Language Horizons (Adran Addysg, Lloegr)

2018-2019: Rheolwr Datblygu Prosiectau , Language Horizons (Adran Addysg, Lloegr)

2016-2018: Awdurdod Gweithredol Ymchwil a Datblygu, Sefydliad Dysgu Rewise

Cyllid

Cyd-ymchwilydd ar y prosiectau canlynol:

2021-22: Llywodraeth Cymru: £230,000: Codi Proffil Ieithoedd Tramor Modern: Cam VI Menter Mentora

2021: ESRC IAA: £11,100: Datblygu Cyfathrebu Pobl

2020-21: Llywodraeth Cymru: £230,000: Codi Proffil Ieithoedd Tramor Modern: Cam V Menter Mentora

2019-20: Llywodraeth Cymru: £180,000: Codi Proffil Ieithoedd Tramor Modern: Cam IV Menter Fentora

2019: AHRC: £1,500: 'Ailfeddwl y piblinell ieithoedd yn oes Brexit, Deddfau Iaith a Gwneud y Byd, Menter Ymchwil y Byd Agored

2019-2020: Yr Adran Addysg, DU: £430,000: Mentora Ieithoedd Digidol, cyflwyno ymhellach

2018-19: Yr Adran Addysg, DU: £94,000: Prosiect Mentora Ieithoedd Digidol Peilot

2018-19: Llywodraeth Cymru: £139,000: Codi Proffil Ieithoedd Tramor Modern: Cam III Menter Mentora

2018: AHRC: £1,500: 'Dysgu iaith yn agor drysau i fydoedd eraill: gweithredoedd cof trwy dechnolegau digidol'. Deddfau Iaith a Gwneud y Byd, Menter Ymchwil y Byd Agored

2018: AHRC: £2,900: 'Gwerthuso effeithiolrwydd e-fentora a llwyfan ieithoedd digidol ar gyfer FLL yng Nghymru', Amlieithrwydd: Grymuso Unigolion, Trawsnewid Cymdeithasau (MEITS) Menter Ymchwil y Byd Agored