Ewch i’r prif gynnwys
Simon Jones  PhD, BSc (Hons) FLSW MAE FRSB

Yr Athro Simon Jones

PhD, BSc (Hons) FLSW MAE FRSB

Cyd-gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
JonesSA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87325
Campuses
Adeilad Ymchwil Cardiofasgwlaidd Syr Geraint Evans, Llawr Ail Lawr, Ystafell 2F/02, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae Simon Jones wedi gwneud cyfraniadau pwysig i faes bioleg cytokine gydag effaith drosiadol ar y clinig. Roedd ei ymchwil yn ennyn mecanweithiau sylfaenol lle mae sytocinau yn hyrwyddo clefydau imiwn-gyfryngol. Mae'r rhain yn cynnwys darganfyddiadau sy'n cynnig esboniad perswadiol o heterogenedd arthritis gwynegol ar ôl dod i gysylltiad â chyffuriau biolegol. Arweiniodd yr astudiaethau cyntaf yn disgrifio pwysigrwydd traws-signalu rhyngleukin-6 mewn llid, gan nodi rheoleiddio ffisiolegol y llwybr signalau hwn, ac arloesi atal traws-signalu rhyng-signalau-6 gan olamkicept. Dyfynnir ei waith yn uchel mewn llenyddiaeth gyfoes ac mae'n cynnwys cyhoeddiadau mewn cyfnodolion o fri (e.e., Nature Immunology, Immunity, a Journal of Experimental Medicine).

I gydnabod yr arweinyddiaeth hon, etholwyd Jones yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn Aelod o'r Academia Europaea. Mae wedi cynhyrchu dros £25M mewn dyfarniadau grant, gan gynnwys cyllid gan UKRI, elusennau (e.e., Versus Arthritis, Wellcome Trust), a diwydiant. Bu'n Ddeon Ymchwil i'r Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd (2017-2021) ac yn ddiweddar fe'i penodwyd yn Gyd-Gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, lle mae'n arwain Ymchwil Amlforbidrwydd.

Mae Jones wedi ymrwymo i fentoriaeth. Mae ei ymchwilwyr ôl-ddoethurol wedi trawsnewid i apwyntiadau tenured (Athro 1x, Athro Cynorthwyol 1x, 2x Uwch Ddarlithydd, 2x Darlithydd). Sicrhaodd eraill gymrodoriaethau annibynnol (x4) neu swyddi mewn diwydiant (x3), ysgrifennu meddygol (x2) a gweinyddu prifysgolion (x1). Mae ei gyn-fyfyrwyr PhD yn parhau i fod mewn ymchwil academaidd.

Mae Jones yn cefnogi'r gymuned wyddonol yn weithredol, yn enwedig hyrwyddo dealltwriaeth rhwng ymchwilwyr sylfaenol a chlinigol. Mae'n gwasanaethu ar baneli dyfarnu grantiau a byrddau golygyddol a chyfrannodd at lansio mentrau a arweinir gan y llywodraeth ac elusennau. Mae Jones yn cynghori'r sector fferyllol ar therapïau targedu cytokine ac yn cyfathrebu rhaglenni addysgol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y pwnc hwn. Yn ddiweddar, bu'n cadeirio'r pwyllgor trefnu ar gyfer cyfarfod Cymdeithas Ryngwladol Cytokine & Interferon 2021  .

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

Articles

Book sections

Ymchwil

Mae cytokinau yn rheoleiddio swyddogaethau sy'n hanfodol ar gyfer ffisioleg arferol. Fodd bynnag, mae eu gweithredoedd hefyd yn hyrwyddo clefydau imiwn-gyfryngol a chyd-afiachau cysylltiedig. Mae Jones wedi cyfrannu darganfyddiadau sy'n datgelu sut mae celloedd yn synhwyro ac yn dehongli ciwiau cytokine i gyfarwyddo llid a'r newid i glefydau cronig. Mae'r wybodaeth hon yn esbonio sut mae cytocinau sy'n arwydd trwy lwybr Jak-STAT yn hyrwyddo heterogenedd clefydau mewn arthritis gwynegol a methiant triniaeth mewn cleifion arennol ar ddialysis peritoneal. Mae ei ymchwil wedi llywio astudiaethau clinigol (NCT03235752) a datblygu cyffuriau yn y sector fferyllol. Mae gan Jones dair rhaglen gydgysylltiedig a gefnogir gan gyllid gan UKRI, elusennau a chydweithrediadau diwydiant:

1. Nodi pwyntiau gwirio llidiol yn cyfarwyddo'r newid o imiwnedd cynhenid i ymaddasol- Mae cyfathrebu effeithiol rhwng leukocytes ymdreiddio a'r meinwe stromal yn sicrhau rheolaeth briodol o imiwnedd cynhenid ac addasol a datrys llid. Nododd Jones briodweddau rheoleiddio'r derbynnydd hydawdd interleukin (IL) -6 (sIL-6R) hydawdd yn y broses hon a sefydlodd bwysigrwydd traws-signalu IL-6 wrth bontio imiwnedd cynhenid ac addasol. Cynhyrchodd y dystiolaeth gyntaf yn vivo o ymwneud traws-signalu IL-6 â chlefyd, nododd y rheoleiddiwr ffisiolegol cyntaf o gynhyrchu sIL-6R a sefydlodd sut mae sIL-6R sy'n siedio rhag niwtroffiliaid ymdreiddio yn cydamseru ymatebion IL-6 rhwng meinweoedd stromal a leukocytes ymdreiddio (Jones et al., J. Meddygaeth Arbrofol 1999; Hurst et al., Imiwnedd 2001; Nowell et al., J. Imiwnoleg 2003; McLoughlin et al., PNAS 2005). Newidiodd y cyhoeddiadau hyn ein dealltwriaeth o sut mae therapïau IL-6 (ee, tocilizumab) yn gweithio mewn patholeg ac wedi sefydlu olamkicept fel cyffur biolegol dosbarth cyntaf sy'n atal traws-signalu IL-6 (Hurst et al., Immunity 2001; Nowell et al., J. Imiwnoleg 2003, 2009).

2. Diffinio mecanweithiau sy'n hyrwyddo anaf meinwe a dilyniant clefyd- nododd Jones sut mae heintiau rheolaidd yn peryglu rheolaeth cytokine homeostasis meinwe i yrru ffibrossis (Fielding et al., Immunity 2014). Dangosodd fod newidiadau i'r rhwydwaith cytokine lleol yn dilyn pyliau dro ar ôl tro o lid yn ystumio llid acíwt i ddatrys llid a hyrwyddo ailfodelu meinwe trwy fwy o weithgaredd ffactor trawsgrifio STAT1 (Jones et al., J. Imiwnoleg 2010; Fielding et al., Imiwnedd 2014). Wrth gysylltu'r canfyddiadau hyn ag arthritis gwynegol, dangosodd Jones fod STAT1 yn siapio allbwn trawsgrifiol STAT3 mewn synovitis ac yn cyfrannu at heterogenedd clefydau (Nowell et al., J. Immunology 2009; Jones et al., Clefyd Rhewmatig Annals 2013; Twohig et al., Nature Immunology 2019) . Mae ei astudiaethau o fioleg IL-27 yn pwysleisio pwysigrwydd y mecanwaith hwn wrth sefydlu synovitis lymffoid-gyfoethog lymffoid, lle mae strwythurau tebyg i lymffoid ectopig yn hyrwyddo clefyd difrifol (Jones et al., J. Meddygaeth Arbrofol 2015). Mewn cydweithrediad â GSK, mae Jones yn archwilio ffyrdd o frwydro yn erbyn patholeg sy'n cael ei gyrru gan lymffoid yn seiliedig ar fioleg IL-27.

3. Sefydlu sut mae celloedd yn synhwyro ac yn dehongli ciwiau cytokine- Mae llwybrau signalau mewngellol yn cael eu tiwnio'n fân i newid dehongliad ciwiau cytokine. Wrth ymchwilio i ymatebion cytokine mewn celloedd T CD4 + , nododd Jones fod ffosffatases tyrosine protein yn newid allbwn trawsgrifiol IL-6 yn y cof neu is-setiau wedi'u actifadu trwy atal gweithgaredd STAT1 (Twohig et al., Nature Immunology 2019). Mae'r mecanwaith rheostat hwn yn esbonio sut mae celloedd imiwnedd yn cynhyrchu ymatebion cytokine sy'n ddibynnol ar gyd-destun ac yn darparu rhagdybiaeth ar gyfer mwy o dueddiad clefydau mewn cleifion â pholymorffedd genetig mewn ffosffatases tyrosine protein.

Bywgraffiad

Addysg:

 • Hydref 1990- Rhag 1993 Ph.D. (Biocemeg) Goruchwylwyr: Yr Athro O.T.G. Jones (Adran Biocemeg, Prifysgol Bryste, Bryste, y DU) a Dr N. Topley (Sefydliad Meddygaeth Arennol, Prifysgol Cymru, Coleg Meddygaeth, Caerdydd, y DU
 • Hydref 1986 - Jun 1990 B.Sc. Gwyddorau Biolegol Cymhwysol (2.i Anrh.) Bristol Polytechnic, Bryste, UK

Trosolwg gyrfa:

 • 2023: Cyd-gyfarwyddwr, Canolfan Hodge ar gyfer Niwrowyddoniaeth Drosiadol
 • 2022: Cyd-gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2021: Deon Ymchwil, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2020: Arweinydd Thema ar gyfer Haint, Imiwnoleg a Llid, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd
 • 2012 - 2017: Cyfarwyddwr Cyswllt Ymchwil , Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2008 - Athro Bioleg Llid, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2005 - 2008: Darllenydd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
 • 2004 - 2005: Darllenydd, Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd
 • 2003 - 2004: Uwch Ddarlithydd, Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd
 • 1999 - 2003: Darlithydd, Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd
 • 1996 - 1998: Cymrawd Cymdeithas y Galon America, Adran Bioleg Celloedd, Prifysgol Alabama yn Birmingham, Alabama, UDA (Cyfarwyddwr: Yr Athro G.M. Fuller).
 • 1994 - 1996: Cymrawd Ymchwil Sefydliad Sefydliad y Swistir, Sefydliad Theodor Kocher, Prifysgol Bern Y Swistir (Cyfarwyddwr: Yr Athro M. Baggiolini).

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelod o Academia Europaea (Etholwyd Awst 2021)

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (Etholwyd Mai 2019)

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (Etholwyd Mehefin 2015)

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Arweinydd Ymchwil Cyfadran (Etholwyd Mehefin 2014)

Gwobr Bolzmann 2004 Cyflwynwyd gan y Gymdeithas Cytokine Rhyngwladol (ICS) a'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ymyrryd a Cytokine (ISICR) am gyfraniadau i fioleg cytokine.

Aelodaethau proffesiynol

Aelodaeth Panel Grant:

Cyngor Ymchwil Meddygol (UKRI)          

Bwrdd Heintiau ac Imiwnedd (2020-25)

Pwyllgor Hyblyg COVID-19 (2020-21)

Yn erbyn arthritis.                                         

Is-bwyllgor Ymchwil (2011-16; Is-gadeirydd 2015, 2016)

Pwyllgor Amlinellol Grant Rhaglen (2015, 2016)

Pwyllgor DEFNYDDIWR (Cynghorydd Gwyddonol, Panel Lleyg; 2015, 2016)

Grŵp Partneriaeth Versus Arthritis/Cancer Research UK (2018)

Is-bwyllgor Clefydau– (Is-gadeirydd 2017-20)

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.                        

Aelod o'r Pwyllgor Grantiau (2012)

Ymchwil ar gyfer Budd Cleifion a'r Cyhoedd (Dirprwy Gadeirydd; 2013-18)

Pwyllgor Cymrodoriaethau Iechyd (2014)

Health Research Board Ireland.           

Pwyllgor Elusennau Ymchwil Meddygol ar y Cyd (2016, 2018)

Prosiectau dan arweiniad ymchwilwyr (Cadeirydd 2019, 2022)

Panel Adolygu Rhwydwaith Ymchwil Methodoleg Treialon (Cadeirydd 2021)

Academi Frenhinol Iwerddon.                           

Panel Grant Mynediad Cynnar (2008)

 

Grwpiau Cynghori Ymchwil:

Llywodraeth

Bwrdd Addysg Uwch Cymru Brwsel (WHEB) – Datblygu Cyllid Ewropeaidd i Brifysgolion Cymru

Llysgennad Caerdydd – Cefnogi gweithgareddau masnachol yng Nghaerdydd (e.e. cysylltiadau diwydiannol, cynadleddau)

Cwmnïau fferyllol

Roche / Chugai- Aelod Panel dros Fwrdd Ymchwil Drosiadol Actemra (tocilizumab) (2008-2012)

Genentech– Bwrdd Cynghori Uwchgynhadledd Imiwnoleg Drosiadol

11 Biotherapiwteg– Cymhwyso clinigol cyffuriau biolegol EBI-029 ac EBI-031

EUSA Pharma- Defnyddio Sirukumab wrth drin canser a chyd-afiachedd cysylltiedig.

Janssen (Johnson & Johnson & GSK) – Cais clinigol Sirukumab.

NovImmune AG- Datblygu cyffuriau biolegol NI-0101 a NI-1201

Ferring Pharmaceuticals- Datblygiad clinigol Olamkicept.

Regeneron/Sanofi– Cymhwyso clinigol Sarilumab

Glaxo-Smith-Kline- Datblygu cyffuriau biolegol yn erbyn oncostatin-M ac IL-27

Sector Elusen

Yn erbyn Grŵp Uwch Randdeiliaid Arthritis –

Pwyllgor Adolygu Strategaeth Canolfan Arthritis (2019-2020)

Academi'r Gwyddorau Meddygol– Gwahoddiad i grwpiau llywio ymchwil ('Hyrwyddo ymchwil i fynd i'r afael ag amlafiachedd – safbwynt y DU'; 'Amlafiachedd: blaenoriaeth ar gyfer ymchwil iechyd byd-eang'– 2018, 2019).

 

Aelodaeth Bwrdd Golygyddol:   

Journal of Biological Chemistry (Aelod Bwrdd Golygyddol – Imiwnoleg) (2015-2021)

Ffiniau mewn Imiwnoleg (Cytokines Llidiol)

Swyddogaeth (yn gysylltiedig â Chymdeithas Ffisioleg America)

 

Aelodaeth y Gymdeithas:             

Y Gymdeithas Biocemegol (Aelod Panel V thema; 2008-2013)

Cymdeithas Ryngwladol Cytokine ac Ymreolaethol (Aelod o'r Pwyllgor Cyfarfod; 2017-2024, Aelod o'r Pwyllgor Datblygu; 2018-2022)

Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Academia Europaea

Cymdeithas Frenhinol Bioleg

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Ebrill 2021 - i gyflwyno. Cyd-gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Ebrill 2017- Mawrth 2021. Deon Ymchwil, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2015- Medi 2020. Arweinydd Thema'r Coleg ar gyfer Haint, Imiwnoleg a Llid, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd. 
 • Mai 2015 - Mawrth 2017. Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Yr Ysgol Meddygaeth
 • Meh 2012-Mai 2015 Cyfarwyddwr Cyswllt Ymchwil ar gyfer Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd ar gyfer Heintiau ac Imiwnedd, Yr Ysgol Meddygaeth
 • Ionawr 2005 - Jul 2008 Ysgol Reader Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Ionawr 2004- Rhag 2004 Darllenydd Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Medi 2003- Ion 2004 Uwch Ddarlithydd Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Ionawr 1999- Medi 2003 Darlithydd Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 1996 - Rhagfyr 1998 Cymrawd Ymchwil Cymdeithas y Galon America . o Bioleg Celloedd, Prifysgol Alabama yn Birmingham
 • Ionawr 1994 - Jun 1996 Cymrawd Ymchwil Sylfaen y Swistir Theodor Kocher Institute, Prifysgol Bern, Y Swistir

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Enghreifftiau o ddarlithoedd cynhadledd a wahoddwyd:

 • 3ydd Int. Symposiwm o Ganolfan Ymchwil Cydweithredol-877 (2022)– Siaradwr Llawn, Kiel, Yr Almaen
 • Cwrs Darlith EMBO (2022) - Aelod Cyfadran, Siaradwr Llawn Gwahoddedig, Spetses, Gwlad Groeg
 • Cymdeithas Ryngwladol Cytokine & Interferon (2019) - Siaradwr llawn gwahoddedig, Fienna, Awstria
 • 16th Scleroderma Research Workshop (2019) – Siaradwr llawn gwahoddedig, Caergrawnt, UK
 • 37fed Gyngres Cymdeithas Ffarmacoleg Sbaen (Wedi'i bartneru â Chymdeithas Ffarmacoleg Prydain) - Siaradwr llawn gwahoddedig, Barcelona, Sbaen (2017)
 • Cymdeithas Brydeinig ar gyfer Rheumatoleg – Siaradwr llawn (Sesiwn a noddir gan Gymdeithas Imiwnoleg Prydain), Birmingham, UK (2017)
 • Cwrdd â'r Mesotheliwm (Noddwyd: Kidney Research UK) – siaradwr gwadd, Manceinion, DU (2016)
 • Cyngres Ryngwladol Imiwnoleg (2016) - Siaradwr gwahoddedig, Melbourne, Awstralia
 • Keystone - signalau cytokine Jak-STAT mewn clefyd imiwnedd (2016) - Siaradwr gwahoddedig, Colorado, UDA
 • 12th Cyfarfod dialysis peritoneal Ewropeaidd (2015) - Siaradwr llawn gwahoddedig, Krakow, Gwlad Pwyl
 • 14th Scleroderma Research Workshop (2015)– Siaradwr llawn gwahoddedig, Caergrawnt, UK
 • Cymdeithas Ryngwladol Cytokine & Interferon (2014) - Siaradwr llawn gwahoddedig, Melbourne, Awstralia
 • Cymdeithas Brydeinig ar gyfer Rheumatoleg (2014) – Siaradwr llawn gwahoddedig, Lerpwl, UK
 • Coleg Americanaidd Rheumatoleg (2013) - Prif siaradwr llawn, San Diego, UDA
 • Cynhadledd Keystone- Bioleg Cytokines a Th17 Celloedd mewn Iechyd a Chlefydau (2012), Colorado, UDA
 • Prifysgol Pennsylvania, UDA, Adran Patholeg Milfeddygol – Siaradwr Gwadd (2011)
 • Prifysgol Alabama yn Birmingham, UDA, Adran patholeg – Siaradwr Gwadd (2011)
 • Cymdeithas Almaeneg Biocemeg a Bioleg Foleciwlaidd (2007) - Siaradwr llawn, Hamburg, yr Almaen
 • Cymdeithas Awstralia ar gyfer Ymchwil Meddygol (2006) - Siaradwr llawn gwahoddedig, Melbourne, Awstralia

Enghreifftiau o gyfraniadau i raglenni addysg feddygol:

 • Uwchgynhadledd Clefydau Cyfryngol a Llidiol Imiwnedd (gyda Janssen Pharmaceuticals) - Coleg Brenhinol y Meddygon, Llundain (2017)
 • Cyfarfod Rhewmatoleg Glinigol Canolbarth LloegrPrif Ddarlith: 'Y bioleg y tu ôl i therapi IL-6' (2017)
 • CESAS Medical– 'Ystyried Interleukin-6' (un o bump siaradwr gwadd) – Llundain, y DU (2017) (gweler: https://considerations.bmj.com/content/2/1)
 • Cyfarfod Rheumatoleg Glinigol Penrhyn & Hafren Darlith wahoddedig – Taunton, Gwlad yr Haf, DU (2016)
 • Cynghrair Ewropeaidd yn erbyn rhewmatiaeth: Noddodd Roche gyfarfod lloeren (2012) Berlin, yr Almaen.
 • Coleg Americanaidd Rheumatoleg: Cyfarfod lloeren noddedig Roche (2011) Chicago, UDA

Sefydliad Cynadleddau Gwyddonol Rhyngwladol:

 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Cytokine ac Interferon (2026) Cadeirydd y Pwyllgor Trefnu ar gyfer Cytokines2026 sydd ar ddod, Caerdydd, Cymru, DU
 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Cytokine ac Ymreolaethol (2021) Cadeirydd y Pwyllgor Trefnu ar gyfer Cytokines2021, Neuadd y Ddinas Caerdydd, Caerdydd, Cymru, DU
 • Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Cytokine & Interferon (Hydref 2014) - Aelod o'r Pwyllgor Trefnu Rhyngwladol ar gyfer Cytokine 2014, Melbourne, Awstralia
 • Cymdeithas Biocemegol Aelod; Panel Thema-V (2008-12) Adolygiad o gyfarfodydd yn Transduction Signal.

Pwyllgorau ac adolygu

Current management and leadership responsibilities-

 • Dean of Research for The School of Medicine - since May 2017
 • School Board Committee - since May 2017
 • School of Medicine, Executive Committee - since May 2017
 • Chair of The REF Planning Committee, The School of Medicine - since July 2017
 • Theme Lead for Infection, Immunity & Inflammation, College of Biomedical & Life Sciences (CBLS) - since 2015
 • College Research Board Member, CBLS - since 2015
 • Wellcome Trust ISSF Board member
 • Lead for Equipment & Infrastructure in CBLS - Since 2016
 • Research Management Group Committee, School of Medicine - Since 2013
 • Division of Infection & Immunity Steering Committee - 2010-2017
 • Research Lead for Inflammation Research, Division of Infection & Immunity, The School of Medicine - 2012-2017
 • Systems Immunity URI Executive Committee- Since 2015
 • Research Lead for Inflammation Research, Systems Immunity URI - 2015-2017
 • Member of the College of Experts Peer Review Panel - Since 2012
 • Internal Review Panel member for Wellcome Trust ISSF Awards (Chair of Mobility Award Panel, Equipment Assessment Panel member)
 • Review panel member of the COFUND/Ser Cymru, and Capital Medical University (China) Fellowship Schemes
 • Executive Committee for the Cardiff Regional Experimental Arthritis Treatment Centre (Basic Science Lead) - Since 2013
 • Governance Committee for Human Tissue Bank (Kidney) - Since 2014
 • Management Committee, Arthritis Research UK Centre of Excellence - Since 2015
 • Scientific Misconduct Review – member of a panel that conducted an internal allegations review process (2016).
 • Member of the Hodge Foundation Executive Committee – linking immunology & Neuroscience