Ewch i’r prif gynnwys
Hesam Kamalipour

Dr Hesam Kamalipour

Cyfarwyddwr Cyd-sefydlu Canolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus
Cyd-gyfarwyddwr MA Dylunio Trefol
Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Trefol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
KamalipourH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74463
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.98, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fi yw Cyfarwyddwr Cyd-sefydlu'r Ganolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus a Chyd-Gyfarwyddwr y rhaglen MA Dylunio Trefol ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn Uwch-ddarlithydd Dylunio Trefol yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, Advance HE.

Mae fy ngwaith yn gorwedd ar groesffordd dylunio trefol, trefolaeth anffurfiol, man cyhoeddus, morffoleg drefol, a threfoli cymharol. Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar yr her o ddeall deinameg trefolaeth anffurfiol mewn perthynas â dylunio trefol trefol a'r ffyrdd y mae gwahanol fathau o anffurfioldeb yn gweithio mewn cyd-destun byd-eang. Mae Google Scholar yn rhestru dros 1,520 o ddyfyniadau i'm cyhoeddiadau, gyda mynegai h o 20 a mynegai i10 o 30.

Rwyf wedi archwilio ystod eang o astudiaethau achos rhyngwladol o wahanol wledydd, gan gynnwys yr Ariannin, Brasil, Colombia, Ecuador, yr Aifft, India, Indonesia, Iran, Nigeria, Pacistan, Periw, Philippines, De Affrica, Gwlad Thai, Twrci, Venezuela, a Fietnam.

Rwyf wedi arwain prosiect llawlyfr mawr ar y cyd o'r enw The Routledge Handbook of Urban Design Research Methods. Mae'r llawlyfr yn cynrychioli penllanw sawl blwyddyn o waith ac mae'n cynnwys penodau gan 80 o gyfranwyr rhyngwladol o dros 20 o wledydd ledled y byd. Ar hyn o bryd rwy'n arwain prosiect llyfrau cyd-awdur ar addysg dylunio trefol.

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn cynnwys trefolaeth anffurfiol, ffurfiau o anffurfioldeb trefol ac addasu, teipoleg, morffoleg drefol a morffogenesis, trefolaeth dactegol a dros dro, mannau cyhoeddus a bywyd stryd, hunaniaeth lleoedd a mapio trefol.

Rwy'n aelod o'r Grŵp Dylunio Trefol, Academi Trefolaeth, Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol, Mannau Cyhoeddus AESOP a Diwylliannau Trefol, y Morffoleg Esblygiad Trefol UReM , Cynllunio a Chymhlethdod AESOP a Rhwydwaith GUDesign - Achyddiaeth Dylunio Trefol. Rwyf hefyd yn aelod o'r Arsyllfa Ymchwil Anffurfioldeb a'r Pwyllgor Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ac yn aelod Seneddol ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Rwyf wedi cael gwahoddiad i adolygu erthyglau ar gyfer mwy na 30 o gyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, gan gynnwys Dinasoedd, Habitat International, Astudiaethau Trefol, Urban Geography, Urban Design International, Geoforum, Journal of Environmental Psychology, Sustainability, Urban Design and Planning, Journal of Urban Management, Heliyon, The Journal of Public Space, Urban, Planning and Transport Research, Journal of Environmental Engineering and Landscape Rheoli, Gwyddorau Addysg, Ffiniau Cynllunio Trefol a Gwledig, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Astudiaethau Cynllunio Rhyngwladol, Dinasoedd a Chymdeithas Cynaliadwy, Journal of Urban Affairs, Datblygu Ardal a Pholisi, Cynllunio Trefol, Journal of Urban Mobility, Cynllunio Cynllunio ac Ymarfer, Daearyddiaeth Cwmpawd, The International Journal of Housing Policy, Planning Practice and Research, Daearyddiaeth Gymhwysol, a Pholisi Defnydd Tir, ymhlith eraill. Mae Web of Science yn rhestru dros 85 o adolygiadau cyfoedion wedi'u gwirio ar fy proffil.

Rwy'n Olygydd  Cyswllt Frontiers in Sustainable Cities - Cities in the Global South ac yn aelod o dîm golygyddol Habitat International (Bwrdd Golygyddol), Dylunio a Chynllunio Trefol (Panel Golygyddol), The Journal of Public Space (Bwrdd Gwyddonol), International Journal of Architectural Research (Bwrdd Adolygu), a Urban Planning (Bwrdd Golygyddol).). Rwyf hefyd yn aelod o'r Panel Cynghori Amserol ar Gynaliadwyedd - Datblygu Trefol a Gwledig Cynaliadwy, Tir - Cyd-destunau Trefol a Rhyngweithio Trefol-Gwledig, a Gwyddoniaeth Drefol.

Newyddion

The Routledge Handbook of Urban Design Research Methods 

Mae prosiect llawlyfr mawr a gyd-olygwyd a arweiniais ar ddulliau ymchwil dylunio trefol wedi'i gyhoeddi'n ddiweddar. Dolenni i dudalennau gwe'r cyhoeddwr ar gyfer y llyfr: Routledge | Taylor & Francis

 

Fel maes esblygol a chystadleuol, mae dylunio trefol wedi'i wneud, ei ddadwneud, a'i ail-wneud ar groestoriadau disgyblaethau a phroffesiynau lluosog. Mae bellach yn foment bendant i ddylunio trefol fyfyrio ar ei drylwyredd a'i berthnasedd. Mae'r llawlyfr hwn yn ymgais i fanteisio ar y foment hon ar gyfer dylunio trefol i ddatblygu ei sylfaen wybodaeth ddamcaniaethol a methodolegol ymhellach ac ymgysylltu â'r cwestiwn "beth y gall dylunio trefol fod" gyda ffocws sylfaenol ar ei ymchwil. 

Mae'r llawlyfr hwn yn cynnwys cyfraniadau gan ysgolheigion sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg ar draws y Gogledd a'r De byd-eang i ddarparu pwynt mynediad mwy penodol i'r maes trwy gyflwyno ystod o bynciau a llinellau ymchwilio a thrafod sut y gellir eu harchwilio gyda ffocws ar y dyluniadau a'r dulliau ymchwil cysylltiedig. Mae nod, cwmpas a strwythur penodol y llawlyfr hwn yn apelio at amrywiaeth o gynulleidfaoedd sydd â diddordeb a/neu sy'n ymwneud â llunio lleoedd a mannau cyhoeddus.

Yr hyn sy'n gwneud y llyfr hwn yn eithaf nodedig o lawlyfrau confensiynol ar ddulliau ymchwil yw'r ffordd y mae wedi'i strwythuro mewn perthynas â rhai pynciau a chwestiynau ymchwil allweddol ym maes dylunio trefol ynghylch materion asiantaeth, fforddiadwyedd, lle, anffurfioldeb, a pherfformiad. Yn ogystal â'r bennod gyflwyno, mae'r llawlyfr hwn yn cynnwys 80 o gyfranwyr a 52 pennod wedi'u trefnu'n bum rhan. Mae'r penodau comisiwn yn arddangos ystod eang o bynciau, dyluniadau ymchwil, a dulliau gyda chyfeiriadau at weithiau ysgolheigaidd perthnasol ar y pynciau a'r dulliau cysylltiedig.

 

 

Trefoli Anweledig / Gweladwy: fframio gofod cyhoeddus mewn cyd-destun byd-eang

 

 

Mae arddangosfa ffotograffiaeth drefol wedi cael ei harddangos yng nghyntedd a choridor canolog Adeilad Morgannwg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r arddangosfa'n cyflwyno archwiliad gweledol o sut mae lleoedd a mannau cyhoeddus yn cael eu gwneud, heb eu gwneud, a'u hail-greu mewn cyd-destun byd-eang. Mae'n cynnwys casgliad o ffotograffau du a gwyn a dynnwyd gennyf fel rhan o'm prosiect ffotograffiaeth drefol adrodd straeon, sy'n archwilio ffurfiau trefoldeb ar draws dinasoedd yn y Gogledd a'r De byd-eang.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil presennol ar y groesffordd o:

 • Urbanism Anffurfiol, Mathau o Anffurfioldeb Trefol ac Addasiad
 • Teipoleg, Morffoleg Drefol a Morffogenesis
 • Mannau Cyhoeddus, Bywyd Stryd a Mapio Trefol
 • Hunaniaeth Lleoedd, Gwelededd a Delwedd

Mae gen i ddiddordeb mewn archwilio deinameg trefolaeth anffurfiol mewn cyd-destun byd-eang gyda ffocws penodol ar fapio morffolegau a thrawsnewidiadau cynyddol aneddiadau anffurfiol yn ogystal â'r berthynas rhwng anffurfiol a ffurfiol ar draws gwahanol raddfeydd ac astudiaethau achos lluosog. Yna mae ymchwilio i brosesau morffogenesis mewn perthynas â dynameg hunaniaeth lle yn rhan allweddol o'm hymchwil i archwilio gofod posibiliadau ar gyfer harneisio galluoedd cynhyrchiol anffurfioldeb trefol yn y prosesau o uwchraddio a ffurfioli.

PROJECTAU

Cyd-gynhyrchu Naratifau Lle

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo agenda effaith trwy gynhyrchu gwybodaeth ar y cyd , meithrin dysgu a myfyrio cysylltiedig, meithrin sgiliau ymarferol, codi ymwybyddiaeth, a hyrwyddo cydweithio. Gan adeiladu ar ymchwil presennol y tîm, mae ein menter raddadwy yn rhoi'r grym i'r cymunedau, yn enwedig y bobl ifanc, i rannu eu naratifau yn seiliedig ar le trwy ffotograffiaeth drefol adrodd straeon cyfranogol. Mewn cydweithrediad â: Dr Nastaran Peimani. Cyllid cysylltiedig: Cyfrif Cyflymu Effaith Cysoni UKRI

Ffurfiau o anffurfioldeb mewn mannau cyhoeddus

Mae'r prosiect hwn yn ymgysylltu â'r ffyrdd y mae ffurfiau o waith anffurfioldeb mewn perthynas â bywyd stryd a chymysgedd rhywedd mewn mannau cyhoeddus gyda ffocws ar osodiadau gofodol ac amserol gofodol. Gan dynnu ar astudiaethau achos lluosog, nod y prosiect hwn yw darparu gwell dealltwriaeth o sut mae gwahanol fathau o anffurfioldeb yn negodi gofod a gwelededd o fewn y parth cyhoeddus. Mewn cydweithrediad â: Dr Nastaran Peimani

Morphogenesis of Urban Villages

Mae dinasoedd y De Byd-eang wedi bod yn profi prosesau trefoli cyflym lle mae llawer o aneddiadau pentrefol wedi dod yn bentrefi yn y ddinas. Mae'r prosiect hwn yn archwilio morffogenesis pentrefi trefol trwy fapio eu trawsnewidiadau cynyddrannol. Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn llywio sut y gall proffesiynau'r amgylchedd adeiledig ymgysylltu'n effeithiol ag uwchraddio pentrefi yn y ddinas. Mewn cydweithrediad â: Dr Ngo Kien Thinh

Mapio Trefolaeth Incremental

Mae'r prosiect hwn yn mabwysiadu mapio trefol fel dull allweddol i ddatrys sut mae prosesau morffogenesis yn gweithio mewn aneddiadau sy'n dod i'r amlwg. Gydag ychydig eithriadau, gellir uwchraddio'r mwyafrif o aneddiadau anffurfiol yn gynyddrannol heb eu dadleoli. Mae ymgysylltu â phrosesau o'r fath o uwchraddio yn dibynnu ar ddealltwriaeth soffistigedig o'r ffyrdd y mae prosesau addasol yn gweithio mewn aneddiadau sy'n dod i'r amlwg. Mewn cydweithrediad â: Dr Aminreza Iranmanesh

Fframio Urbanity mewn Cyd-destun Byd-eang

Mae'r prosiect hwn yn ymgorffori archwiliad gweledol o sut mae lleoedd a mannau cyhoeddus yn cael eu gwneud, eu dadwneud, a'u hail-wneud mewn cyd-destun byd-eang. Mae'n cynnwys adrodd straeon ffotograffiaeth drefol fel dull sylfaenol, gan archwilio ffurfiau trefol ar draws dinasoedd yn y Gogledd a'r De byd-eang. Cefnogwyd arddangosfa o'r prosiect hwn gan Gronfa Gymunedol GEOPL 2022-23.

Ffurfiau o anheddiad anffurfiol

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sut mae morffoleg drefol, prosesau addasol, a gwelededd yn gweithio mewn aneddiadau anffurfiol i lywio'r ffyrdd y gall proffesiynau'r amgylchedd adeiledig ymgysylltu'n fwyaf effeithiol â chymhlethdod prosesau uwchraddio. Gan ddefnyddio sawl astudiaeth achos o ddinasoedd y De Byd-eang, nod y prosiect hwn yw archwilio sut mae gwahanol fathau o anheddiad anffurfiol yn gweithio. Mewn cydweithrediad â'r Athro Kim Dovey. Cyllid cysylltiedig: Ysgoloriaethau RTP, IPRS ac APA

Bywyd Trefol a Dylunio Mannau Cyhoeddus

Mae'r prosiect hwn yn rhan o ymchwil gwerthuso ôl-deiliadaeth, sy'n ceisio archwilio bywyd cyhoeddus mewn mannau trefol sy'n newid trwy ymchwilio i'r ffyrdd y mae rhai mannau agored cyhoeddus penodol yng Nghaerdydd yn cael eu defnyddio, eu priodoli a'u rheoli gan wahanol grwpiau o bobl. Mewn cydweithrediad â: Dr Nastaran Peimani. Cyllid Cysylltiedig: Cynllun Interniaethau ar y campws

Trafod Bywoliaethau a Hawliau mewn Gofod Trefol Ardystiedig

Mae'r prosiect ymchwil hwn yn mynd i'r afael â'r her o drefolaeth anffurfiol gyda ffocws penodol ar y ffyrdd y mae mathau o waith masnachu stryd mewn perthynas â rhyw, gwleidyddiaeth a mathau mewn mannau cyhoeddus. Mae'n ymwneud â deinameg masnachu stryd ac yn archwilio'r synergeddau a'r gwrthddywediadau ymhlith asiantau lluosog mewn mannau cyhoeddus. Mewn cydweithrediad â: Dr Nastaran Peimani a Dr Debdulal Saha. Cyllid cysylltiedig: Prosiectau Bach GCRF

Canolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus

Mae'r Ganolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus wedi'i chyd-sefydlu fel llwyfan cyfnewid gwybodaeth mewn ymchwil, ymarfer a pholisi mannau cyhoeddus. Y genhadaeth yw dod ag academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd sy'n ymwneud â darparu, dylunio, rheoli a defnyddio mannau cyhoeddus. Mewn cydweithrediad â: Dr Patricia Aelbrecht a Dr Nastaran Peimani

Ymgyrch My/Eich Gofod Cyhoeddus Caerdydd

Mae Ymgyrch My/Your Cardiff Public Space wedi cael ei gyd-sefydlu gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o werthoedd cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol a buddion mannau cyhoeddus sydd wedi'u cynllunio'n dda, eu defnyddio a'u rheoli. Mewn cydweithrediad â: Dr Patricia Aelbrecht, Dr Nastaran Peimani a Dr Wesley Aelbrecht. Cyfraniad i'r prosiect tan fis Tachwedd 2021. Cyllid Cysylltiedig: Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC

Pecyn Cymorth Mannau Cyhoeddus i Gymru

Nod y prosiect hwn yw cyflwyno pecyn cymorth gofod cyhoeddus i Gymru i gefnogi gwaith Awdurdodau Lleol. Gall y pecyn cymorth ddod yn gam tuag at arferion arloesol yn ymwneud â chreu lleoedd ar gyfer y parth cyhoeddus yng Nghymru. Mewn cydweithrediad â: Dr Patricia Aelbrecht, Dr Francesca Sartorio, Dr Wesley Aelbrecht, Dr Richard Gale a Dr Nastaran Peimani. Cyfraniad i'r prosiect tan fis Rhagfyr 2021. Cyllid Cysylltiedig: Grant Prosiect Arloesi

Addysgu

Cyd-Gyfarwyddwr y Cwrs

Mae'r rhaglen MA Dylunio Trefol ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o'r rhaglenni mwyaf o'i math ac fe'i cyflwynir ar y cyd gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. Mae addysgu mewn stiwdio ddylunio yn y rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu cynigion gwybodus yn feirniadol yn ogystal â chreadigol ac ymarferol ar gyfer safleoedd go iawn, gan fynd i'r afael â materion cyfoes pwysig dylunio a threfoli.

Arweinydd Modiwl / Cyd-Arweinydd

 • Sefydliad Dylunio Trefol 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Hydref 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2022/2023 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Hydref 2022/2023 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Hydref 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Gwanwyn 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Prosiect Dylunio Seiliedig ar Ymchwil 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Lle a Lle 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Theori ac Ymarfer Cynllunio 2019/2020 (Israddedig)
 • Lle a Lle 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Theori ac Ymarfer Cynllunio 2018/2019 (Israddedig)

Cyfraniad Modiwl / Goruchwyliaeth

 • Sefydliad Dylunio Trefol 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Hydref 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Canllawiau Dylunio Trefol mewn Ymarfer Cynllunio 2023/2024 (Israddedig)
 • Prosiect Ymchwil 2023/2024 (Israddedig)
 • Dulliau Ymchwil Dylunio Trefol 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Traethawd Hir Dylunio Trefol 2023/2024 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2022/2023 (Ôl-raddedig)
 • Dulliau Ymchwil Dylunio Trefol 2022/2023 (Ôl-raddedig)
 • Traethawd Hir Dylunio Trefol 2022/2023 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Dulliau Ymchwil Dylunio Trefol 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Traethawd Hir Dylunio Trefol 2021/2022 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Stiwdio Hydref 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Dulliau a Thechnegau Ymchwil 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Prosiect Dylunio Seiliedig ar Ymchwil 2020/2021 (Ôl-raddedig)
 • Sefydliad Dylunio Trefol 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Lle a Lle 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Theori ac Ymarfer Cynllunio 2019/2020 (Israddedig)
 • Stiwdio Hydref 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Dulliau a Thechnegau Ymchwil 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Prosiect Dylunio Seiliedig ar Ymchwil 2019/2020 (Ôl-raddedig)
 • Lle a Lle 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Theori ac Ymarfer Cynllunio 2018/2019 (Israddedig)
 • Stiwdio Gwanwyn 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Rheoli Datblygu 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Prosiect Ymchwil 2018/2019 (Israddedig)
 • Traethawd Hir Ymchwil 2018/2019 (Israddedig)
 • Traethawd Hir 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Dulliau a Thechnegau Ymchwil 2018/2019 (Ôl-raddedig)
 • Prosiect Dylunio Seiliedig ar Ymchwil 2018/2019 (Ôl-raddedig)

Bywgraffiad

Yn flaenorol, rwyf wedi gwasanaethu fel Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Monash, Cynorthwyydd Ymchwil a Darlithydd Gwadd mewn Dylunio Trefol ym Mhrifysgol Melbourne ac aelod o'r Academi Ddoethurol yn Sefydliad Ecwiti Cymdeithasol Melbourne. Mae gen i gefndir mewn Pensaernïaeth ac mae gennyf PhD mewn Dylunio Trefol o Brifysgol Melbourne yn ogystal â Thystysgrif Addysgu Melbourne o Ganolfan Melbourne ar gyfer Astudio Addysg Uwch.

Profiadau Ymchwil ac Addysgu

 • Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Trefol, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Cyfarwyddwr Cyd-sylfaenydd y Ganolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Cyd-gyfarwyddwr y rhaglen MA Dylunio Trefol, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • Darlithydd mewn Dylunio Trefol, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Celf Monash, Dylunio a Phensaernïaeth, Prifysgol Monash, Awstralia
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil mewn Dylunio Trefol, Ysgol Dylunio Melbourne, Prifysgol Melbourne, Awstralia
 • Darlithydd Gwadd mewn Dylunio Trefol, Ysgol Dylunio Melbourne, Prifysgol Melbourne, Awstralia
 • Tiwtor Academaidd mewn Dylunio Trefol, Ysgol Dylunio Melbourne, Prifysgol Melbourne, Awstralia

Datblygiad Proffesiynol ac Aelodaeth

 • Aelod o'r Grŵp Dylunio Trefol
 • Aelod o'r Academi Urbanism
 • Memebr o Gymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol
 • Aelod o'r Grŵp Mannau Cyhoeddus a Diwylliannau Trefol, Cymdeithas Ysgolion Cynllunio Ewrop
 • Aelod o'r UReM - Urban Evolution Morphology
 • Aelod o'r Grŵp Cynllunio a Chymhlethdod, Cymdeithas Ysgolion Cynllunio Ewrop
 • Aelod o'r Rhwydwaith GUDesign - Genealogy Dylunio Trefol
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, Advance HE
 • Aelod o'r Senedd, Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o bwyllgor Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Arsyllfa Ymchwil Anffurfioldeb, Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Ganolfan Ymchwil Dinasoedd, Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o Grŵp Ymchwil SPACE yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Academi Ddoethurol yn Sefydliad Ecwiti Cymdeithasol Melbourne, Prifysgol Melbourne (2016)
 • Aelod o Ddirprwyaeth Prifysgol Melbourne yng Nghynhadledd Cynefin III yn Quito (2016)

Pwyllgorau Allanol ac Adolygu Ymrwymiadau

 • Adolygydd ar gyfer mwy na 30 o gyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, gan gynnwys Dinasoedd, Habitat International, Astudiaethau Trefol, Daearyddiaeth Drefol, Dylunio Trefol Rhyngwladol, Geoforum, Journal of Environmental Psychology, Sustainability, Urban Design and Planning, Journal of Urban Management, Heliyon, The Journal of Public Space, Urban, Planning and Transport Research, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Gwyddorau Addysg, Ffiniau Cynllunio Trefol a Gwledig,  Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Astudiaethau Cynllunio Rhyngwladol, Dinasoedd a Chymdeithas Gynaliadwy, Journal of Urban Affairs, Datblygu Ardal a Pholisi, Cynllunio Trefol, Journal of Urban Mobility, Planning Theory and Practice, Geography Compass, The International Journal of Housing Policy, Planning Practice and Research, Daearyddiaeth Gymhwysol, a Pholisi Defnydd Tir, ymhlith eraill
 • Golygydd  Cyswllt Frontiers in Sustainable Cities - Dinasoedd yn y De Byd-eang
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol Habitat International 
 • Aelod Panel Golygyddol o Ddylunio a Chynllunio Trefol
 • Aelod o'r Panel Cynghori Amserol ar Gynaliadwyedd - Datblygu Trefol a Gwledig Cynaliadwy
 • Aelod o'r Bwrdd Gwyddonol Journal of Public Space
 • Aelod o'r Panel Cynghori Amserol ar y Tir - Cyd-destunau Trefol a Rhyngweithio Trefol-Gwledig
 • Aelod Bwrdd Adolygu Journal of International Journal of Architectural Research
 • Aelod o'r Panel Cynghori Amserol Gwyddoniaeth Drefol
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol Cynllunio Trefol

Meysydd goruchwyliaeth

Mae fy niddordeb goruchwylio yn gorwedd ar groesffyrdd y canlynol:

 • Urbanism Anffurfiol, Mathau o Anffurfioldeb Trefol ac Addasiad
 • Teipoleg, Morffoleg Drefol a Morffogenesis
 • Mannau Cyhoeddus, Bywyd Stryd a Mapio Trefol
 • Hunaniaeth Lleoedd, Gwelededd a Delwedd

Goruchwyliais gyfanswm o 23 o fyfyrwyr ôl-raddedig/israddedig a chyd-oruchwyliais 7 cynorthwyydd ymchwil.

Arbenigeddau

 • Dylunio trefol
 • Urbanism anffurfiol
 • Gofod cyhoeddus
 • Morffoleg drefol
 • Trefolaeth gymharol