Ewch i’r prif gynnwys
Katerina Kaouri

Dr Katerina Kaouri

Darllenydd (Athro Cyswllt)

Yr Ysgol Mathemateg

Email
KaouriK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75259
Campuses
Abacws, Ystafell 5.03, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd (Athro Cyswllt) mewn Mathemateg Gymhwysol a'r Cyfarwyddwr Adrannol ar gyfer Effaith ac Ymgysylltu. Yn fy ymchwil rwy'n defnyddio modelu i ddatrys heriau arloesol mewn bioleg, peirianneg, ffiseg, busnesau a chymdeithas. Fy mhrif ffocws ymchwil yw bioleg fathemategol a chyfrifiannol. Yn ystod pandemig COVID-19 rwyf wedi bod yn gweithio'n ddwys ar ddatblygu modelau trosglwyddo awyr mewn gofodau dan do, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen a chyda chyllid gan Lywodraeth Cymru; Rwyf bellach yn parhau i weithio ar greu offer ar gyfer epidemigau yn y dyfodol. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar fodelau ar gyfer IVF (Ffrwythloni In-Vitro) ac ar gyfer embryogenesis, gan ganolbwyntio ar ryngchwarae signalau calsiwm gyda mecaneg cellog ac arwain rhwydwaith inFfer , academia-clinig, rhyngddisgyblaethol GW4 lle rydym yn anelu at wella cyfraddau llwyddiant IVF.

Rwyf wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau ymchwil diwydiant-academaidd dros y blynyddoedd. Rwyf wedi cychwyn a chydlynu Grŵp Astudio Ewropeaidd gyda Diwydiant yng Nghyprus, yn 2016 (ESGI125) ac yn 2018 (ESGI146). O 2015-2019 roeddwn yn aelod craidd yn y Rhwydwaith Mathemateg ar gyfer Diwydiant a ariannwyd  gan yr UE (32 o wledydd) ac rwy'n parhau i gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau Mathemateg diwydiannol Ewropeaidd. O 2017-2020 roeddwn hefyd yn aelod craidd o brosiect SciShops.eu H2020 lle bu 18 sefydliad mewn 12 gwlad yn gweithio'n agos gyda chymdeithas ar ddatrys heriau cymdeithasol dybryd.

Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd cyfathrebu ac allgymorth gwyddoniaeth fel cyfathrebwr neu drefnydd. Rwyf wedi cyd-sefydlu Gŵyl Wyddoniaeth Môr y Canoldir yng Nghyprus a'r sefydliad dielw SciCo Cyprus. Fel siaradwr  TEDx siaradais am 'Ailfeddwl mathemateg' ac rwyf wedi creu fideo TED Ed ar fodelu ffyniant sonig (5 miliwn o olygfeydd). Yng Nghaerdydd, rwyf wedi cychwyn y Diwrnod Anturiaethau Mathemateg a'r Diwrnod Mathemateg ar gyfer Diwydiant. Rwyf bob amser yn croesawu gwahoddiadau i roi sgyrsiau poblogaidd i ysgolion a lleoliadau eraill yn ogystal â syniadau eraill ar gyfer cydweithredu ar ymgysylltu â'r cyhoedd, gwyddoniaeth dinasyddion ac ymchwil cyfranogol yn y gymuned.

NEWYDDION:

 • Ionawr 2024: Rydym yn croesawu Dr Yidan Xue fel postdoc ar grant Cyfrif Cyflymu Effaith "Creu efelychydd epidemig o'r radd flaenaf"! Rydym yn creu ap gwe ar gyfer llunwyr polisi a'r cyhoedd.
 • Tachwedd 23: Pleser o fod yn un o'r tri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth Caerdydd eleni am ein hymchwil ar epidemigau a llywio llunio polisïau (categori: Arloesi a Menter) (Gyda Thomas Woolley a Josh Moore)
 • 22 Tach 2023: Heddiw rwy'n westai arbennig ym mhwydlediad Bydysawd Beautiful Jo Durrant lle cawn sgwrs wych am yr hyn a dynnodd fi i mewn i fathemateg a rhai prosiectau rwy'n angerddol amdanynt! 
 • Hydref 2023: Rydym yn croesawu Dr Jayathilake Pahala Gedara fel postdoc ar grant Cyfrif Cyflymu Effaith "Creu efelychydd epidemig o'r radd flaenaf"!
 • Hydref 2023: Rydym yn croesawu Neha Bansal i'r grŵp fel myfyriwr PhD newydd! Ariennir Neha gan y CDT OneZoo (Canolfan Hyfforddiant Doethurol) sy'n mynd i'r afael â chlefydau milheintiol ac yn gweithio ar baratoi offer ar gyfer epidemigau yn y dyfodol.
 • Sefyllfa PhD ar fodelu IVF! Ymgeisio tan 1 Tachwedd 2023. 
 • Post PDRA ar agor! Gwnewch gais tan 1 Awst 2023, i weithio ar fodelau mathemategol ac ap i lywio llunio polisïau ar gyfer epidemigau yn y dyfodol. 
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol, Prifysgol Caerdydd, 2022
 • Ysgoloriaeth PhD, a ariennir trwy'r CDT OneZoo ar firysau zoonotig. "Modelu ymyriadau nad ydynt yn fferyllol mewn mannau caeedig" (Dyddiad cau: 01/05/2023 - bellach ar gau).
 • Ysgoloriaeth PhD, a ariennir drwy Raglen Hyfforddiant Doethurol BioMed GW4 (Dyddiad cau: 02/11/22-nawr ar gau). "Creu offeryn newydd nad yw'n ddiagnostig ar gyfer ffrwythloni In-Vitro trwy fodelu mathemategol a dadansoddi data."  
 • 28 Mehefin 2022: Yn y Mathemateg Ddiwydiannol yn yr 21ain Ganrif ym Mhrifysgol Rhydychen (Digwyddiad ymddeol i'r Athro Colin Please), gan roi sgwrs ar drosglwyddo firysau yn yr awyr yn yr awyr.
 • Rwyf wedi cael gwahoddiad i draddodi darlith Cockcroft-Walton eleni gan y Sefydliad Ffiseg a Chymdeithas Ffiseg India (02/08/2022). Byddaf hefyd yn cadeirio panel gydag arbenigwyr blaenllaw ar COVID-19 ar 03/08/22.
 • Mae ein papur newydd ar fodelu trosglwyddo firysau yn yr awyr allan! Rydym wedi datblygu model cyflym i'w redeg i bennu'r  risg o haint gofodol dan do.
 • PDRA AR ÔL YMGEISIO ERBYN 26/11 (bellach ar gau): Modelu COVID-19 gyda ffocws ar burwyr aer a lleoliadau addysgol er mwyn cynhyrchu argymhellion polisi. Dyddiad dechrau: 1 Chwefror 4 mis diwethaf neu gellir ei gynnig yn rhan-amser hefyd. Cysylltwch â mi am sgwrs anffurfiol. Hysbyseb: www.jobs.ac.uk/job/CKR852/research-associate
 • Seminarau i ddod (Diweddarwyd 14/11/21): Warwick (17/11), Birmingham (29/11), Prifysgol Belgrade (8/12), Prifysgol Leiden (8/12)
 • Papur newydd ar optimeiddio prosesau wrth rewi embryo neu wyau yn IVF. Dan arweiniad Tim Oster ac mewn cydweithrediad â Thomas Woolley, Karl Swann ac embryolegwyr yng Nghlinig Menywod Llundain (cyd-ariannu PhD Tim) ac mewn mannau eraill.
 • Ebr-Gorffennaf 2021: Gwahoddiad i roi sgyrsiau ar ein modelau trosglwyddo aerosol COVID-19. Trafodaethau diddorol iawn gyda gwyddonwyr o sawl disgyblaeth ar sut i fynd i'r afael â'r pandemig.
 • Mawrth 2021: Enwebwyd ar gyfer Menyw y Flwyddyn yn y categori "Arloesi" yng Nghyprus (gwobrau Madame Figaro). Gyffrous!
 • Chwefror 2021: Rwyf wedi ymuno ag is-grŵp amgylcheddol Grŵp Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru, sy'n cynghori'r llywodraeth ar y pandemig.
 • Chwefror 2021: gyffrous i gael gwahoddiad fel un o'r beirniaid yng Ngwres Caerdydd FameLab (wedi'i wreiddio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd)
 • Chwefror 2021: Mae Dr Raquel Gonzalez Farina a Dr Xander Ramage yn ymuno heddiw â phrosiect COVID-19, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Croeso i Raquel a Xander!
 • Tachwedd 2020: Postdoc swyddi ar gael drwy grant newydd gan Lywodraeth Cymru (galwad COVID-19 Ser Cymru) i fodelu trosglwyddiad COVID-19 dan do ac effeithiolrwydd haenau gwrthfeirysol. Mewn cydweithrediad â'r Athro Ian Griffiths yn Rhydychen a Smart Separations Ltd. (Ar gau nawr).  
 • 23 Tach 2020: Rydym yn croesawu Dr Aaron English sydd newydd ymuno â'n prosiect COVID-19 ar fodelu trosglwyddiad yn yr awyr mewn mannau dan do fel PDRA. 
 • Hydref 2020: Grant newydd! "Modelu mathemategol a haenau craff: brwydro yn erbyn pandemig COVID-19" a ariennir gan Lywodraeth Cymru (galwad COVID-19). Gyda: CoIs yr Athro Ian Griffiths yn Oxford Mathematics and Smart Separations Ltd
 • Mae COST wedi cydnabod Grwpiau Astudio Ewropeaidd gyda Diwydiant fel stori lwyddiant ar gyfer cyfnewidfeydd y byd academaidd-diwydiant ledled Ewrop. Gweler y stori hon yn yr Adroddiad Blynyddol, yn seiliedig ar gyfweliad gyda mi.
 • Chwefror-Mehefin 2020: Mae Anastasios Koulogiannis yn ymweld â'r grŵp o École des Ponts ParisTech/Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Athen, tan fis Gorffennaf. Croeso Anestis!
 • Tachwedd 2019: Rwyf wedi cael fy nhethol yn Is-lywydd y Senedd Gyfochrog dros "Ymchwil, Arloesi a Thrawsnewid Digidol" yng Nghyprus.
 • Gwobr cyfraniad rhagorol, Prifysgol Caerdydd, 2019
 • 4 Hydref 2019: Rydw i yn Senedd Cyprus heddiw fel siaradwr yn y gweithdy "Amrywiaeth a chynhwysiant yn oes AI"  (cynhadledd ar Ddiwydiant 4.0)
 • 1 Chwefror 2019: Mae Claudia Fanelli yn ymweld â ni o Centre de Recerca Matemàtica yn Barcelona lle mae'n dilyn ei PhD gyda'r Athro Tim Myers, tan ddiwedd mis Ebrill. Croeso Claudia!
 • 25 Ionawr a 18 Mawrth 2019: Cefais wahoddiad i Sioe Deledu Cyprus "Thekla milame anoikta" (sianel SIGMA) lle buom yn trafod cymwysiadau amrywiol Mathemateg yn ein bywydau, a chyfathrebu gwyddoniaeth.
 • 7 Rhagfyr 2018: Mae'r 146fed Grŵp Astudio Ewropeaidd gyda Diwydiant bellach wedi gorffen! ESGI146 oedd yr 2il Grŵp Astudio gyda Diwydiant yng Nghyprus  (fi oedd trefnydd arweiniol). Daeth â 37 o ymchwilwyr o 10 gwlad ynghyd a aeth i'r afael am wythnos, mewn timau, tair her bywyd go iawn gydag effaith gymdeithasol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2017

2015

2012

2010

2008

2006

2005

2004

2002

2001

 • Choumilina, A., Fernandez, J., Kaouri, K., Reinhardt, V., Sampo, J. and Weber, T. 2001. Rocket propulsion. Presented at: 15th ECMI Modelling Week, Klagenfurt, Austria, 1-8 Sept 2001.
 • Kaouri, K. and Allwright, D. J. 2001. Sharpening images: from optics to acoustics. Project Report. Oxford: University of Oxford.

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Modelu penderfynol a stochastig mewn bioleg, peirianneg, a ffiseg, busnes a chymdeithas. Ffocws: Bioleg Fathemategol a Chyfrifiannol (modelau trosglwyddo firaol awyr, ffrwythloni ac embryogenesis, signalau calsiwm, cyplu mecanocemegol). Hefyd: Mecaneg hylif; Mathemateg Ddiwydiannol; Dulliau symptotig.

Prosiectau Bioleg Fathemategol / Cyfrifiannol:

 • Modelau mecanocemegol o signalau calsiwm mewngellol a rhynggellog, sy'n ystyried cyplu calsiwm i ymddygiad mecanyddol y celloedd a'r meinwe. Mae'r cyplu mecanocemegol hwn yn chwarae rhan hanfodol mewn llawer o brosesau a chlefydau'r corff, er enghraifft embryogenesis, gwella clwyfau, atherosglerosis a chanser. Cydweithredwyr: Yr Athro Philip Maini (Prifysgol Rhydychen) Yr Athro Jon Chapman (Prifysgol Rhydychen), Dr Paris Skourides a Dr Neophytos Christodoulou (Prifysgol Cyprus, Biowyddorau), Dr Ricardo Ruiz-Baier (Prifysgol Monash), Yr Athro Lance Davidson (labordy MechMorpho, Prifysgol Pittsburgh). Gweler papur diweddar. Myfyriwr PhD: Chakraborty bhishek
 • Signalau calsiwm mewn ffrwythloni (protocolau IVF gorau posibl). Rydym yn modelu ac yn efelychu signalau calsiwm yn llygoden ac mewn wyau dynol er mwyn egluro amodau ffrwythloni In-Vitro llwyddiannus (IVF).   Dangoswyd mewn arbrofion diweddar bod osgled ac amlder osgiliadau calsiwm yn cydberthyn yn uniongyrchol â llwyddiant ffrwythloni ac rydym yn adeiladu'r model cysylltiedig cyntaf. Ar y cyd â'r Athro Karl Swann, Cadeirydd Bioleg Atgenhedlol (Biowyddorau Caerdydd) a Dr Thomas Woolley (Caerdydd). Myfyrwyr: Layla Namaghi Sadeghi (MPhil, wedi'i gwblhau), Bryony Bennett, Luke Heirene, Oliver Griffiths (MMath, wedi'i gwblhau)
 • Dadansoddi data a modelu cyfrifiadurol o gyfradd twf embryo a metrigau llwyddiant eraill yn IVF (mewn cydweithrediad â Chlinig Menywod Llundain). Ffactor allweddol ar gyfer llwyddiant yn ystod cylch ffrwythloni in vitro (IVF) yw dewis embryo. Mae hyn yn golygu rhagweld pa embryo sydd fwyaf tebygol o roi beichiogrwydd hyfyw. Mae dulliau cyfredol fel delweddu treigl amser o gylchoedd celloedd, neu broffilio metabolig, yn y drefn honno heb eu profi neu'n anodd eu gweithredu. Rydym yn canolbwyntio ar embryonau sydd wedi'u cadw'n cryogenig, sy'n cael eu cynhesu a'u disodli i'r groth ar ôl cael eu hasesu gan yr embryolegydd i gael cyfle da ar gyfer beichiogrwydd.   Mae gan LWC symiau mawr o ddata ynghylch pentyrrau delwedd treigl amser o gelloedd cyn trosglwyddo embryo. Mae'r embryolegwyr wedi'u hyfforddi'n fawr i ddehongli'r dilyniannau delwedd hyn ond mae hyfforddi personél i safonau o'r fath yn broses araf. Hefyd, nid yw'r metrigau i asesu llwyddiant posibl yn glir. Rydym yn datblygu meddalwedd segmentu delwedd soffistigedig, hawdd ei ddefnyddio a fydd ar yr un pryd yn tynnu nodweddion lluosog embryo dadmer a nodi'r metrigau gorau ar gyfer llwyddiant embryo. Mewn cydweithrediad â: Dr Thomas Woolley (Caerdydd), Helen Priddle (LWC) a Giles Palmer. Myfyriwr PhD: Tim Ostler
 • Signalau calsiwm mewn canser: Yn ddiweddar, dangoswyd bod signalau calsiwm yn chwarae rhan sylweddol yn esblygiad canser. Rydym yn datblygu modelau penderfynol gofodol, wedi'u llywio gan arbrofion ac yn ymchwilio i rôl signalau calsiwm mewn canser, gyda'r nod o lywio therapïau newydd. Mewn cydweithrediad â: Dr Ruediger Thul (Nottingham). Dr Andreas Buttenschön (Prifysgol British Columbia) a Dr Vasiliki Bitsouni. Gweler y rhagargraffiad yn yr arxiv.
 • Modelu stochastig o intrsignalaucalsiwm cellog. Calsiwm yw ail negesydd hollbresennol sy'n cyfathrebu gwybodaeth bwysig ar draws y gell. Mae sŵn yn chwarae rhan hanfodol yn y trosglwyddo gwybodaeth ac mae llawer o gwestiynau yn dal ar agor. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddau brosiect:
  • Cymhariaeth o ddau fodel penderfynol a stochastig ar gyfer osgiliadau calsiwm. Mewn cydweithrediad â Dr Thomas Woolley. Myfyriwr MMath: Ali Tariq 
  • Dadgodio signalau calsiwm swnllyd gan broteinau, mewn cydweithrediad â Dr Ruediger Thul (Prifysgol Nottingham). Myfyriwr ymchwil sy'n ymweld: Anastasios Koulogiannis
 • Targedu magnetig: Mewn targedu magnetig mae cyffuriau ynghlwm wrth ronynnau magnetig ac fe'u cyfeirir at ran benodol o'r corff dynol gan ddefnyddio maes magnetig. Rydym yn modelu gwahanol senarios ac yn perfformio efelychiadau o lif gwaed a symudiad gronynnau. Rydym hefyd yn y gwaed yn hylif nad yw'n Newtonaidd. Gyda: Yr Athro Tim Phillips (Caerdydd), Claudia Fanelli a'r Athro Tim Myers (CRM, Barcelona).

Cysylltwch â mi os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar unrhyw un o'r heriau uchod.

Prosiectau ymchwil eraill:

Rwyf wedi bod yn gweithio ar amryw o brosiectau dros y blynyddoedd. Mae rhai prosiectau allweddol yn cael eu hamlygu isod:

 • Modelu ffyniant sonig: Yn fy ymchwil DPhil (Prifysgol Rhydychen) rwyf wedi datblygu modelau mathemategol o ffyniant sonig a gynhyrchir gan awyrennau uwchsonig, fel aelod o SOBER, Rhaglen Ymchwil Ewropeaidd Sonic Boom. Roedd SOBER yn gonsortiwm aml-brifysgol, y byd academaidd-diwydiant, a gydlynir gan AIRBUS. Mae ymchwil ffyniant sonig yn dal i fod yn faes ymchwil poeth gan nad oedd unrhyw gludwr uwchsonig sifil yn hedfan eto ar ôl i Concorde ddod i ben. Gweler fy narlith DPhil a phapurau cysylltiedig yma, yma ac yma.
 • Rheoli adnoddau dŵr: Rwy'ncyd-destun y Grŵp Astudio 1af gyda Diwydiant buom yn cydweithio ag Adran Datblygu Dŵr Cyprus, y sefydliad llywodraethol sy'n rheoli adnoddau dŵr. Ynghyd â thîm rhyngwladol o fodelwyr (Raka Mondal, Graham Benham, Sourav Mondal ac eraill) gwnaethom fodelu'r dŵr i mewn ac allan o'r dyfrhaen Germasogeia a chynnig protocol ail-wefru gorau posibl.   Darllenwch ein papur yma.
 • Modelu hyperthermia magnetig: mae hyperthermia magnetig yn therapi canser minimally ymledol, lle mae magnet allanol yn tywys nanoronynnau magnetig trwy'r llif gwaed i gyrraedd tiwmor. Yna mae'r tiwmor yn cael ei losgi trwy godi ei dymheredd, tra bod celloedd iach yn parhau, yn ddelfrydol, heb eu heffeithio. Mae modelu canser yn faes gweithredol iawn o fioleg feintiol. Gweler y papur perthnasol yma.
 • Llif hylif mewn ffibrau optegol: Gyda Dr Paul Christodoulides ym Mhrifysgol Technoleg  Cyprus (CUT) rydym wedi cyd-oruchwylio myfyriwr MSc ar y prosiect hwn (2018). Ein nod yw cysylltu'r modelau datblygedig i arbrofion ar ffibrau optegol yn y labordy Kallis (CUT). Gweler y haniaethol yma.

Ymgynghori Busnes: O 2007-2010 wedi gweithio y tu allan i'r byd academaidd fel ymgynghorydd busnes. Yn y  Boston Consulting Group, gwnaethom gynghori cwmnïau mawr, ar lefel Prif Swyddog Gweithredol, ar faterion strategol a gweithredol. Fel ymgynghorydd trosglwyddo technoleg yn rhwydwaith HELP-FORWARD (Rhwydwaith Menter Ewrop) cysylltais BBaChau ledled Ewrop ac ymchwilwyr â chwmnïau.

Gweithgareddau diwydiant-academia: Rhwng 2015-19 roeddwn yn aelod o Bwyllgor Rheoli y Rhwydwaith Mathemateg ar gyfer Diwydiant (MI-NET, COST Action TD1409), a ariannwyd gan yr UE o 32 o aelodau gwlad a hyrwyddodd y defnydd o fathemateg ar gyfer datrys heriau diwydiannol a chymdeithasol. Roeddwn hefyd yn arweinydd Gweithgor "Astudiaethau Achos" MI-NET. Fe wnaethon ni gasglu a golygu 21 o astudiaethau achos llwyddiannus o bob rhan o Ewrop. Gallwch ddarllen y llyfryn yma.

Yn 2016 arweiniais sefydliad y Grŵp Astudio 1af gyda Diwydiant yng Nghyprus, gweithdy diwydiant academia lle datrysodd arbenigwyr modelu mathemategol o 17 gwlad bedair her ddiwydiannol Cyprus, yn amrywio o wella llwybrau bysiau yn Nicosia i gynyddu ffactor arloesi teganau ENGINO. Dilynwyd y gweithdy 5 diwrnod hwn gan weithdy diwydiant academia hanner diwrnod ym mis Hydref 2017. Cynhaliwyd yr ail Grŵp Astudio gyda Diwydiant yng Nghyprus ym mis Rhagfyr 2018 ac roedd hefyd yn ddigwyddiad cyd-greu gyda chymdeithas.  Gweithiodd 37 o ymchwilwyr o 10 gwlad ar dair her gymdeithasol.

Gweithgareddau cyfathrebu gwyddonol: Rwy'n angerddol dros rannu mathemateg a gwyddoniaeth gyda phawb ac rwyf wedi bod yn rhan o weithgareddau cyfathrebu gwyddoniaeth amrywiol ers dros ddegawd. Ar wahân i fod yn gyd-sylfaenydd Gŵyl Wyddoniaeth Môr y Canoldir a'r sefydliad dielw SciCo Cyprus rwyf wedi rhoi sawl sgwrs boblogaidd i ystod eang o gynulleidfaoedd, gan gynnwys sgwrs TEDx. Mae fideos commmunication gwyddoniaeth wedi fy swyno ac rwyf wedi gweithio ar yr animeiddiad TED-Ed hwn ar ffyniant sonig (2.8  + miliwn o olygfeydd).

Ymrwymiadau siarad diweddar ac sydd ar ddod

Addysgu

M0332 - Fluid Mechanics

Bywgraffiad

Work experience

 • Lecturer in Applied Mathematics, School of Mathematics, Cardiff University, UK (2018-)
 • Co-Founder and Director of the non-profit SciCo Cyprus, Cyprus (2015-)
 • Research Fellow, Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics, Cyprus University of Technology, Cyprus (2016-2017)
 • Expert Scientist, Cyprus University of Technology, Cyprus (2015-17)
 • Assistant Professor, Intercollege Limassol (2010-2015)
 • Strategy and business consultant (2007-2010) (Boston Consulting Group, HELP-FORWARD Network)
 • Postdoctoral Research Fellow, Centre for Mathematical Medicine and Biology, Nottingham University (2005-2007)
 • Postdoctoral Research Fellow, Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics & Wolfson Centre for Mathematical Biology, Oxford University (2004-2005)

Education

 • DPhil in Applied Mathematics, University of Oxford (fully funded by the Sonic Boom European Research Programme)
 • MSc in Mathematical Modelling and Scientific Computing, Oxford University (top Distinction)
 • MS in Applied Physics, Columbia University (fully funded by a university award)
 • BA in Pure and Applied Mathematics, University of Cambridge (full-cost Cambridge Commonwealth Scholarship)

Grants and awards

 • SciShops.eu, H2020 project (RIA, Science with and for Society) -101K Euros (Role: Project leader, SciCo Cyprus). Total EU budget: 3 million. 18 partners in 12 countries. Identification and solution of 250 societal challenges across Europe through community-based research
 • Awards and sponsorships for the organisation of the 1st Study Group with Industry in Cyprus (2016)-37K. (Role: Principal applicant) Funding bodies: Mathematics for Industry Network (major contributor), KPMG Cyprus (major sponsor), Cyprus University of Technology, University of Cyprus, Research Promotion Foundation, Cyprus Tourism Organisation, British High Commission in Cyprus
 • Award for the organisation of the industry-academia workshop in Cyprus (2017) - 1500 Euros (Role: Principal applicant) Funding bodies: Mathematics for Industry Network, British High Commission in Cyprus, Cyprus Chamber of Commerce and Industry
 • Several awards for international research visits ~10K Euros Funding bodies: Mathematics for Industry Network (3 Short-Term Scientific Missions to Oxford University), ERASMUS+, Cyprus University of Technology
 • Fund-raising for the organisation of the Mediterranean Science Festival - ~50K Euros (Role: MSF Co-founder and co-director)
 • Scholarships for academic excellence throughout the course of studies - ~150K Euros Funding bodies: Cambridge Commonwealth Trust (BA studies), Columbia University (MSc studies), Alan Tayler Bursary, Oxford University (MSc studies). Somerville College, Oxford University (DPhil studies). Leventis Foundation (DPhil studies)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Member of the Technical Advisory Group of the Welsh government (Environmental subgroup), advising the government on the pandemic

Judge for Famelab (science communication competition) at the 2019 semi-finals (invited by British Council)

Pwyllgorau ac adolygu

Member of the Impact Acceleration Committee of Cardiff University

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD a myfyrwyr ôl-ddoethurol ac mewn cynnal gwyddonwyr gwadd ym meysydd:

 • Bioleg Fathemategol a Chyfrifiannol (yn benodol, signalau calsiwm mewn ffrwythloni ac embryogenesis)
 • Mecaneg Hylif (yn benodol, targedu magnetig ar gyfer cymwysiadau bio a heriau biohylifau eraill)
 • Mathemateg ddiwydiannol (heriau busnes a chymdeithasol y gellir mynd i'r afael â modelu ac efelychu mathemategol)

Mae myfyrwyr ymchwil PhD ac MPhil i'w gweld isod.

PDRAs blaenorol:

Dr Attila Kovaks (ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Rhydychen)

Dr Raquel Gonzalez Farina (Uwch Ddadansoddwr Meintiol, Grŵp Macquarie, Awstralia)

Dr Alexander Pretty(sydd ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Caerdydd fel Cymrawd Addysgu)

Dr Aaron Saesneg (ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Parma)

Dr Vassiliki Bitsouni (ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Athen)

Goruchwyliaeth gyfredol

Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Myfyriwr ymchwil

Timothy Ostler

Timothy Ostler

Myfyriwr ymchwil

Neha Bansal

Neha Bansal

Myfyriwr Ymchwil/Tiwtor Graddedig