Ewch i’r prif gynnwys
Kate Langley

Dr Kate Langley

Senior Lecturer

Yr Ysgol Seicoleg

Email
LangleyK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76259
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Gall problemau iechyd meddwl yn ystod plentyndod arwain at ganlyniadau pellgyrhaeddol  i'r unigolyn, ei deulu a'i gymdeithas. Mae gennyf ddiddordeb mewn  ffactorau risg ar gyfer problemau o'r fath, yn benodol Anhwylder Gorfywiogrwydd  Diffyg Canolbwyntio (ADHD), Anhwylder Ymddygiad a phroblemau cyd-ddigwydd (megis Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth  ). Mae gen i ddiddordeb hefyd yn sut mae cyflwyno'r problemau hyn  yn newid gydag oedran a sut mae gwahanol ffactorau risg yn gysylltiedig â  chwrs datblygu anhrefn.

Crynodeb addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu ar Seicoleg Ddatblygiadol o fewn y rhaglen Israddedig 2il Flwyddyn. Rwyf hefyd yn addysgu ar yr MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant ac rwy'n gydlynydd modiwl ar gyfer y modiwlau Anhwylderau Niwroddatblygiadol 1: Niwrofioleg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Gan ddefnyddio samplau clinigol o blant ag Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Canolbwyntio  (ADHD) a phroblemau iechyd meddwl eraill (e.e. anhwylder ymddygiad, Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth) a samplau epidemiolegol,  mae gennyf ddiddordeb mewn sut mae ffactorau risg genetig ac amgylcheddol  yn dylanwadu ar gyflwyniad anhwylderau a phroblemau cyd-forbid.  

Mae gen i ddiddordeb hefyd yn ystod datblygiad ADHD a sut mae cyflwyniad yn newid gydag oedran, effaith unigol a    chymdeithasol problemau parhaus yn ogystal â'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â pharhad neu dderbyniad  symptomau.

Cydweithredwyr ymchwil

Canolfan MRC  ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig
Y Ganolfan Genedlaethol  ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH)
Grŵp Seiciatreg Plant  a'r Glasoed, Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a  Niwrowyddorau Clinigol, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Bywgraffiad

Addysg israddedig

2000: BA (Anrh.) Seicoleg, Prifysgol Durham (2:1)

Addysg ôl-raddedig

2005: PhD, Prifysgol Caerdydd
Teitl traethawd ymchwil: "Astudiaeth enetig o ADHD: Archwilio  dylanwadau amgylcheddol ac amrywiad ffenoteipig"

2016: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu – Rhagoriaeth  2015-2016, Prifysgol Caerdydd, UK

Cyflogaeth

Yn dilyn fy ngradd israddedig ym Mhrifysgol Durham, dechreuais  weithio fel Seicolegydd Ymchwil (2001-2003) gyda'r Athro Anita Thapar  yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru (Ysgol Meddygaeth Prifysgol  Caerdydd bellach) ar brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome sy'n ymchwilio i genynnau tueddiad  ar gyfer Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw (ADHD). Taniodd  y prosiect fy niddordeb mewn iechyd meddwl a deall y ffactorau risg genetig ac amgylcheddol  sy'n gysylltiedig ag anhwylderau o'r fath.

Arweiniodd hyn at gychwyn ar PhD, dan oruchwyliaeth yr Athro Thapar  a'r Athro Peter Holmans, gan ymchwilio i sut mae ffactorau risg  genetig ac amgylcheddol ar gyfer ADHD yn dylanwadu ar gyflwyniad clinigol yr anhwylder a'r  rhyngweithio rhwng y ffactorau hyn. Estynnwyd fy ngwaith drwy Wobr Cymrodoriaeth VIP Ymddiriedolaeth Wellcome  (2005-2006).

Tra'n parhau i weithio ym maes ffactorau genetig a ffactorau risg eraill ar gyfer ADHD a phroblemau iechyd meddwl eraill  plentyndod, yn ystod fy  swydd ôl-ddoethurol yn yr Ysgol Meddygaeth (2006-2011), Prifysgol Caerdydd  , ymddiddolais mewn defnyddio dyluniadau arbrofol naturiol i ymchwilio i  lwybrau achosol rhwng ffactorau risg genetig, gwybyddol a chymdeithasol a  phroblemau ymddygiad plentyndod.

Ar ôl gweithio gyda'r Athro Nick Craddock fel rhan o'r tîm sy'n sefydlu'r  Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), y Ganolfan Ymchwil  Biofeddygol gyntaf yng Nghymru (2012-2013), dechreuais swydd darlithydd yn yr Ysgol  Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, ym mis Awst 2013 a chefais fy nyrchafu i Uwch Lecutrer yn 2017.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau/pwyllgorau allanol

 • 2018-2020: Aelod o Grŵp Llywio Niwroddatblygiadol T4CHYP Llywodraeth Cymru
 • 2015-cyfredol: Golygydd cyswllt, Seiciatreg BMC
 • 2010-cyfredol: Aelod o'r Bwrdd Cynghori, Journal of Child Psychology & Psychiatry
 • 2009-cyfredol: Aelod o Ganolfan MRC ar gyfer  Geneteg Neroseiciatrig a Genomeg
 • 2005-2006: Cymrodoriaeth VIP Ymddiriedolaeth Wellcome,  Prifysgol Caerdydd

Aelod o Gymdeithas Seicolegol Prydain; Aelod o weithgor ADHD o Gonsortiwm Geneteg Seiciatrig Rhyngwladol; Rhwydwaith ADHD Ewropeaidd Eunethydis

Aelodaethau proffesiynol

Aelodaeth Proffesiynol

 • Cymdeithas Seicolegol Prydain;
 • Gweithgor ADHD o Gonsortiwm Geneteg Seiciatrig Rhyngwladol;
 • Rhwydwaith ADHD Ewropeaidd Eunethydis

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth  am fy ymchwil, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.

Myfyrwyr presennol

 • Silvia Colonna 2016-2020 (cyflwynwyd), Teitl traethawd ymchwil: Pwysigrwydd hunanreolaeth emosiynol mewn ADHD plentyndod parhaus
 • Rebecca Ellis 2018-2021, Teitl traethawd ymchwil: Cyd-gynhyrchu ymyriad i wella gofal i blant ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth: Astudiaeth aml-ddulliau trawsddisgyblaethol ar draws disgyblaethau. Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Sharon Williams (Prifysgol Abertawe) a Lisa Hurt (Ysgol Meddygaeth)
 • Thomas Broughton 2019-2022, Teitl traethawd Ymchwil: Profi rôl oedran cymharol o fewn ier ysgol ar iechyd meddwl mewn plant â bregusrwydd niwroddatblygiadol. Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Stephan Collishaw (Ysgol Meddygaeth) a'r Athro Kate Tilling (Prifysgol Bryste)
 • Lorna Ushaw 2019-2023, Teitl traethawd ymchwil: Optimeiddio canlyniadau iechyd meddwl oedolion mewn plant â phroblemau niwroddatblygiadol: Rhyngweithio ffactorau cymdeithasol a genetig. Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Stephan Collishaw (Ysgol Meddygaeth), yr Athro Jon Heron (Prifysgol Bryste) a Dr Gemma Hammerton (Prifysgol Bryste)

Cyn-fyfyrwyr

 • Sharifah Shameem Syed Salim Agha: Dyfarnwyd 2017, teitl traethawd ymchwil: Archwilio rôl seicopatholeg rhieni mewn sampl o blant ag ADHD: Ymchwilio i ddylanwadau ar phenoteip plant ac amgylchedd y teulu
 • Charlotte Fry: Dyfarnwyd 2018, Thesis title: Swyddogaethau Gweithredol, creadigrwydd ac iechyd meddwl mewn pobl ifanc ddigartref: goblygiadau ar gyfer canlyniadau tai. Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Katherine Shelton
 • Zoe Williams: Dyfarnwyd 2018, Thesis Title: Y gorgyffwrdd rhwng anhwylder diffyg sylw/gorfywiogrwydd a symptomau Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth a'u cysylltiad â sgiliau darllen a gallu gwybyddiaeth gymdeithasol.