Ewch i’r prif gynnwys
Alyson Lewis SFHEA

Dr Alyson Lewis

(hi/ei)

SFHEA

Darlithydd

Trosolwyg

Cyfrifoldebau rôl

Fel Darlithydd mewn Datblygu Addysg, rwy'n cefnogi datblygiad a chyflwyniad Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg y Brifysgol sydd wedi'u hachredu gan Advance-HE. Rwy'n cyflwyno gweithdai amrywiol sy'n cefnogi gweithgareddau ar gyfer staff dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol. Fy nod yw sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus mewn datblygiad academaidd yn y Brifysgol yn seiliedig ar ymchwil ac yn seiliedig ar dystiolaeth briodol.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

 • Arweinydd Launchpad (gweithdy undydd) ar gyfer y rhai sy'n newydd i addysgu a chefnogi dysgu mewn AU.
 • Cadeirydd fforwm cyfranogwyr-staff ar gyfer rhaglenni'r Gymrodoriaeth Addysg.
 • Arweinydd Caffi'r Byd a Chlinig Addysgu
 • Gweithio gyda thimau eraill o fewn yr Academi Dysgu ac Addysgu i ddarparu cyngor, arweiniad ac ymgynghoriaeth arbenigol i staff sy'n addysgu a/neu'n cefnogi dysgu er mwyn datblygu a darparu gweithgareddau addysgu a dysgu arloesol.
 • Aelod o'r gymuned hyb addysg drawswladol (TNE)

Ymchwil

 • Lewis, A. and Georgis, R. (2024) Myfyrdodau o addysgu mewn model cyfadran hedfan. yn: Wong, S., Prest, K. a Goh, J. (eds) addysg Trawswladol yn Nwyrain Asia: dysgiadau a myfyrdodau o'r 25 mlynedd diwethaf. Cyngor Prydeinig, tt. 81-83. 
 • Harris, C., Lewis, A., Griffiths, R. and Anderson, L. (2023) Gwneud argymhellion ystyrlon ar gyfer polisi ac ymarfer: myfyrdodau o werthuso Gofyn a Gweithredu. Ymarfer Ymchwil Cymdeithasol. Rhifyn 13 Gwanwyn 2023.
 • Thomas, A. and Lewis, A. (2023) Datblygiad Plant o'u Geni hyd at 8 Mlynedd: dull rhyngddisgyblaethol. Llundain: Sage
 • Lewis, A. (2021) Deall sut mae ymarferwyr yng Nghymru yn asesu llesiant yng nghwricwlwm y blynyddoedd cynnar. Addysg 3-13, tt.1-13. DOI: 10.1080/03004279.2021.2011943
 • Lewis, A. and Thomas, A. (2021) Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr o sgemâu a lles yng nghwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Wales Journal of Education, 23(1), tt. 3-22.
 • Lewis, A. (2021) Deall y cysyniad o les: parthau, dimensiynau a thrafodaethau. Yn: Brown, Z. a Mander, S. (eds) Lles a Gwydnwch Plentyndod: dylanwadau ar ganlyniadau addysgol. Llundain: Routledge. Ps.7-19.
 • Lewis, A. (2019) Archwilio'r cysyniad o les a phlentyndod cynnar: mabwysiadu safbwyntiau amlddisgyblaethol. Journal of Early Childhood Research, 17(4), tt.294-308.
 • Lewis, A. and Poole, R. (2018) I'r awyr agored: cyfleoedd a phrofiadau. Yn: McInnes, K. a Thomas, A. (eds) Addysgu Blynyddoedd Cynnar: Theori ac Ymarfer. Llundain: Sage tt.156-177.
 • Lewis, A. and Rees, L. (2018) Deall llesiant yn y blynyddoedd cynnar. Yn: McInnes, K. a Thomas, A. (eds) Addysgu Blynyddoedd Cynnar: Theori ac Ymarfer. Llundain: Sage tt. 65-85.
 • Lewis, A., Sarwar, S., Tyrie, J., Waters, J., and Williams, J. (2017) Archwilio maint deddfu hawliau plant ifanc yn y system addysg yng Nghymru.  Wales Journal of Education, 19 (2), tt. 27-50.
 • Thomas, A. and Lewis, A. (2016) Cyflwyniad i'r Cyfnod Sylfaen: Cwricwlwm Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Llundain: Bloomsbury
 • Lewis, A. (2010) Gwneud synnwyr o ymarfer Sweden: a yw hynny'n wahanol i ymarfer yng Nghymru? Papur myfyrio a gyflwynwyd i TACTYC (Hyfforddiant, Hyrwyddo a Chydweithrediad mewn Addysgu Plant Ifanc) http://tactyc.org.uk/pdfs/Reflection-Lewis.pdf

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa mewn addysg yn 2001 ar ôl hyfforddi fel athro ysgol gynradd sy'n arbenigo mewn blynyddoedd cynnar (plant 3-i-5 oed).  Ers hynny, rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys y blynyddoedd cynnar ac addysg gynradd, ysgol goedwig, ac addysg bellach lle y cyflwynais raddau sylfaen a gradd atodol yn ymwneud ag addysg, dysgu a datblygu.


Ar ôl gorffen fy PhD yn 2015 a oedd yn archwilio lles yng nghwricwlwm y blynyddoedd cynnar, ymunais  â Phrifysgol Bath Spa (BSU) fel darlithydd. Roedd y rôl yn BSU yn cynnwys bod yn arweinydd cwrs ar gyfer y radd astudiaethau plentyndod cynnar israddedig, tiwtor ôl-raddedig ar gyfer ymarfer addysg uwch a thiwtor cyswllt ar gyfer darpariaeth gydweithredol mewn dau goleg addysg bellach. Tra yn BSU, datblygais hefyd a chyflwynais raglen addysg drawswladol (TNE) (model cyfadran hedfan) i fyfyrwyr yn Hunan, Tsieina.


Yn 2020, penderfynais ganolbwyntio ar ddatblygu fy sgiliau fel ymchwilydd ac ymunais â phroffesiwn Ymchwil Cymdeithasol y Llywodraeth (GSR) a gweithio yn y tîm ymchwil cyfiawnder cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym mis Mai 2022. Fy mhrif ddiddordebau yw darparu dysgu ac addysgu trawsddiwylliannol a chydweithredol, chwarae a chwareusrwydd mewn addysgeg a lles addysg uwch.