Ewch i’r prif gynnwys
Fiona Lugg-Widger

Fiona Lugg-Widger

Cymrawd Ymchwil - Data Arferol

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Fi yw'r Dirprwy Gyfarwyddwr Data yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ac uwch fethodolegydd treialon gydag arbenigedd mewn dylunio a chynnal treialon ac astudiaethau amlddisgyblaethol mawr, cymhleth yn aml sy'n defnyddio data a gesglir fel mater o drefn (data arferol) a/neu ddata cysylltiedig i ddarparu ymchwil iechyd poblogaeth sy'n berthnasol i bolisïau. 

Datblygu gwybodaeth a sgiliau pob ymchwilydd sy'n gweithio gyda data arferol

 • Fi oedd prif ymchwilydd astudiaeth CENTRIC a ddatblygodd gwrs hyfforddi ar-lein chwe modiwl ar gyfer ymchwilwyr sy'n gweithio gyda data gweinyddol arferol. Mae'r cwrs hyfforddi am ddim ar gael yma: www.centrictraining.org
 • O fis Ebrill 2023, bydd Dyfodol Ymchwil Data Iechyd (HDR) yn cynnwys deunydd hyfforddi a ddatblygwyd gan astudiaeth PRIMORANT ar gyfer treialwyr sy'n gweithio gyda data arferol.
 • Rwy'n rhan o'r grŵp datblygu SPIRIT-ROUTINE rhyngwladol a fydd yn cynhyrchu estyniad SPIRIT i wella dyluniad a thryloywder adrodd treialon gan ddefnyddio carfannau a data arferol.

Nodi ffynonellau data arferol newydd i wella neu ddisodli setiau data treial

Rwy'n gweithio ar draws ystod o dreialon ac astudiaethau arsylwadol yn dylunio'r llif data, y modelau cydsyniad a'r llywodraethu sy'n briodol ar gyfer y ffynonellau data a dyluniad yr astudiaeth. Mae'r astudiaethau canlynol yn enghraifft o fy mhortffolio cynyddol o ymchwil sy'n gweithio gyda ffynonellau data newydd neu ddefnyddio llifoedd data newydd i ddarparu ymchwil gadarn sy'n berthnasol i bolisi iechyd y boblogaeth:

Mae Treial Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysgolion (SWIS) yn cael mynediad uniongyrchol at ddata gofal cymdeithasol plant gan awdurdodau lleol

Bydd Family VOICE yn defnyddio llifoedd data newydd i gysylltu data awdurdodau lleol â data a gedwir yn y Gronfa Ddata Disgyblion Genedlaethol a'r NHS Digital

Mae treial atebion yn cyrchu data'r heddlu ar gyfer y cyfranogwyr 10–17 oed sy'n cyflwyno yn nalfa'r heddlu

Astudiaeth OSCAR oedd yr astudiaeth gyntaf i gael mynediad at ddata'r gweithlu ar gyfer Gweithwyr Gofal Cartref yng Nghymru a'i gysylltu â data a gedwir ym manc data SAIL.

Gwerthusodd 2-6 a FNP Scotland yr un ymyrraeth yn Lloegr a'r Alban yn y drefn honno gan ddefnyddio ffynonellau data arferol yn unig

Asesu dichonoldeb cael gafael ar ddata arferol

Fel rhan o dreial dichonoldeb E-PAtS, gwnaethom gyd-gynhyrchu arolwg byr ar gyfer cyfranogwyr sy'n archwilio gwybodaeth a derbynioldeb cysylltu eu data treial (hunan-adroddedig) â data iechyd, addysg a gofal cymdeithasol arferol. Ers hynny mae hyn wedi'i addasu ar gyfer astudiaethau dichonoldeb eraill fel TIC-TOC a SAFE®.

Gwella defnydd a hygyrchedd data arferol ar gyfer treialwyr

 • Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau astudiaeth COMORANT-UK sydd wedi nodi 7 prif gwestiwn trwy gonsensws ar gyfer blaenoriaethu gan dreialwyr, cyllidwyr, darparwyr data a rheoleiddwyr:

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2636243/COMORANT-UK-Priority-Questions-Infographic.pdf

Galluogi gwell cyfathrebu â chyfranogwyr a'r cyhoedd ar ddefnyddio data arferol

 • Rydym wedi cyd-gynhyrchu, gydag aelodau'r cyhoedd, ddau animeiddiad sydd ar gael am ddim i'w defnyddio:

Beth yw data arferol?

https://youtu.be/f5JUjT_oh48

Sut mae ymchwilwyr yn defnyddio data arferol

https://youtu.be/f5JUjT_oh48

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Ers 2016, rwyf wedi derbyn tua >£73m mewn cyllid grant ar draws 21 o wobrau, gan gynnwys £134k fel prif ymchwilydd.

Grantiau ymchwil (yn fwyaf diweddar yn gyntaf):

2022

 • Sydes M; Mafham M; Robling M; Lugg-Widger FV; Cannings-John R; Bugail V; Hood K. Trawsnewid Data ar gyfer Treialon ffrwd waith: Cyllid seilwaith HDR UK Quinquennium 2 (QQ2). Cyfanswm cyllid QQ2: £64M
 • Barber V; Lugg-Widger FV; Nollett C; Sprange K; Appelbe D; Menter Brittain C. ESBONIWCH. £62k NIHR 
  Unedau Treialon Clinigol (CTU) Dyluniadau Effeithlon / Arloesol
 • Fry A; Reed K; Lugg-Widger FV; Cannings-John R. Defnyddio cysylltiad data i ymchwilio i effaith iechyd statws cludwr ar gyfer anhwylderau genetig cyffredin. Gwobr Efrydiaeth PhD Iechyd H&CRW £66k
 • Lugg-Widger FV; Williamson P; Farrin A; Sydes M; Robling M; Mafham M; Townson J. Mynd i'r afael â chwestiynau methodolegol â blaenoriaeth uchel i'r gymuned dreialon ddefnyddio data gofal iechyd a gesglir fel mater o drefn. Cronfa Ddewisol Cyfarwyddwyr HDR UK gwerth £119k. Cyflwynwyd ym mis Mawrth 2022.

  2021

  • Lugg-Widger FV; Farrin A; Sydes M; Davies G; Penderfynu ar y meysydd methodolegol pwysicaf sydd angen ymchwil fethodolegol ar gyfer data arferol mewn treialon: consensws (COMORANT-UK) Partneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon MRC-NIHR. Hydref 2021.
  • Flynn S; Langdon P; Hastings R; Gray K; Thompson P; Coulman E; Playle R; Segrott J; Lugg-Widger FV; Moody G. Therapi Ffocws ar Ddatrysiad Byr (BSFT) mewn pobl ifanc 10-17 oed sy'n cyflwyno yn nalfa'r heddlu: Treial Rheoledig ar hap gyda pheilot mewnol. £824k. Cronfa Gwaddol Ieuenctid. (Cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021.)
  • Scourfield J, Robling M, Evans R, Wilkins D, Petrou S, Pallman P, Lugg-Widger F, Au K. Gwerthusiad systemau cymhleth o gynadleddau grwpiau teuluol mewn lles plant. £1,193,890. NIHR & DR. MAWRTH 2021. 

  2020

  •  Ahmed H, Cannings-John R, Hughes K, Lugg-Widger F, Akbari A, Gillespie D. Ymchwilio i berthynas achosol rhwng haint y llwybr wrinol a cnawdnychiad myocardaidd acíwt neu strôc. £219,146. Sefydliad Prydeinig y Galon. Rhagfyr 2020. 
  • Kearney P; Williamson P; Sydes M; Farrin A; Lugg-Widger F; Davies G; Avery K; O'Keeffe L; Watkins A; Datblygu Canllawiau Adrodd ar gyfer Protocolau Treial Clinigol ar gyfer Treialon a gynhelir gan ddefnyddio Data Iechyd a Gesglir yn Rheolaidd: yr estyniad Data Iechyd a Gesglir yn Rheolaidd (SPIRIT-RCHD). €9,888.93. Rhwydwaith Ymchwil Methodoleg Treialon Bwrdd Ymchwil Iechyd. Rhagfyr 2020.
  • Robling M, Cannings-John R, Hood K, Lugg-Widger F, Brookes-Howell L, Thomas D, Akbari A, John A. Sefydlu effaith COVID-19 ar iechyd gweithwyr gofal cartref yng Nghymru: datblygu model ar gyfer cynllunio gwasanaethau yn y DU a chymorth i ofalwyr £406,826. UKRI-ESRC. Hydref 2020.  
  • Westlake D, Forrester D, White J, Petrou S, Pallmann P, Lugg-Widger F. Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysgolion - Clwstwr Pragmatig RCT. £811,555. Adran Addysg. Gorffennaf 2020.  
  • McCutchan G, Brain K, Hughes A, Edwards A, Townson J, Sewell B, Watkins A, Jones D, Thomas A, Huws D, Newton G, Erwin C, Davies G, Thomas S, Cannings-John R, Robling M, Whitaker K, Emery J, Quinn-Scoggins H, Lugg-Widger F, Kirby N. Ymgyrch wedi'i thargedu yn y gymuned ddwys i wneud y gorau o ymwybyddiaeth o ganser: dichonoldeb ymgyrch ymwybyddiaeth symptom i gefnogi llwybr atgyfeirio Canolfan Diagnostig Amlddisgyblaethol/Cyflym mewn ardal sy'n ddifreintiedig yn gymdeithasol-economaidd. Ymchwil Canser Cymru. £391,331. Ionawr 2020.

   2019

  • Hutchings J, Hastings R, Ford T, Bowes L, Edwards R, Townson J, Coulman E, Clarkson S, Cannings-John R, Segrott J, Watkins R, Hayes R, Charles J, Lugg-Widger F, Patterson P. Hapdreial clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd KiVa i leihau bwlio mewn ysgolion cynradd: Treial KiVa y DU. £2,331,975. Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Mawrth 2019. 
  • Young H, Lewis R, Morgan G, Bonell C, White J, Melendez-Torres G, Lugg-Widger F, Townson, J, Pallmann P, Madan J. SAFE: Optimeiddio, profi dichonoldeb a threialu peilot ar hap o SaFE: ymyrraeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd iach ar gyfer Addysg Bellach. £612,490. Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Mawrth 2019. 
  • Robling M, Lugg-Widger F, Townson J. Rhaglen hyfforddi wedi'i chyd-gynhyrchu ar gyfer ymchwilwyr sy'n cyrchu data a gesglir yn rheolaidd. £99,804. Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Ionawr 2019.

   2018

  • Channon S, Lugg-Widger F, Davies F, Scherf C, Couzens Z, Morantz L, Grant A, Sanders J, Coulman E, Strange H, Cannings-John R. Ymarferoldeb a derbynioldeb ymyrraeth colli pwysau cyn-beichiogrwydd arfaethedig: Astudiaeth Cynllun TG. £246,958. National Institute for Health Research Health Technology Assessment. Hydref 2018.  
  • Lugg-Widger F, Robling M, Gee P, Segrott J, Angel L. Cael Animated am ddata arferol. £5,000. Cronfa Cymorth Strategol Mewnol Wellcome: Galw am Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Medi 2018.

   2017

  • Hastings R, Lindsay G, Petrou S, Totsika V, Gillespie D, Hood K, McNamara R, Robling M, Gore N, Jahoda A, Shurlock J, Bradshaw J, Segrott J, Lugg-Widger F. Dulliau Cadarnhaol Cynnar o Gymorth (E-PAtS) ar gyfer teuluoedd plant ifanc ag anabledd deallusol: Astudiaeth Ddichonoldeb. £640,000. Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Awst 2017. 
  • Sanders J, Brocklehurst P, Gale C, Nolan M, Cannings-John R, Robling M, Lugg-Widger F , Holmes A, Paranjothy S, McMullen S, Ismail K, Morantz L, Hunter B, Channon S. Sefydlu diogelwch geni dŵr i famau a babanod: Astudiaeth carfan gyda chydran ansoddol nythol. £895,187. National Institute for Health Research Health Technology Assessment. Hydref 2017.

  2016

  • Robling M, Dyfroedd C, Channon S, Cannings-John R, Lugg-Widger F. Sefydlu effaith ymweliadau cartref arbenigol ar ddatblygiad iaith plant a rhyngweithio rhwng rhieni a phlant: llwybrau datblygiadol at ganlyniadau niweidiol diweddarach. £50,000. Gwobr poblogaeth ISSF3. Gorffennaf 2016.
  • Cannings-John R, Robling M, Lugg F, Paranjothy S, Pell J, Sanders J, Gwyn J Gwerthusiad o effeithiolrwydd y bartneriaeth nyrs deuluol yn yr Alban: arbrawf naturiol £183,137. Llywodraeth yr Alban. Mehefin 2016.

  Bywgraffiad

  Addysg a chymwysterau

  • 2014: PhD (Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd) Prifysgol Caerdydd
  • 2010: Meistr Ymchwil, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd
  • 2009: BSc (Microbioleg), Prifysgol Caerdydd

  Trosolwg gyrfa

  • 2014 - presennol: Canolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd

  Digwyddiadau a gweminarau siaradwr gwahoddedig

  • "Consensws ar gyfleoedd methodolegol ar gyfer data a threialon arferol - COMORANT-UK" GWEMINAR Haf Partneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon MRC-nihr 2022. Ar gael yma: https://youtu.be/McaUmLpBWmk 
  • "Heriau o ran cael gafael ar ddata a gesglir yn rheolaidd gan ddarparwyr lluosog yn y DU ar gyfer astudiaethau cynradd" Data poblogaeth Cyfres Gweminar BC 2019. Ar gael yma: https://www.popdata.bc.ca/events/etu/webinar/PPDS_Jan24_2019 
  • "Data Arferol mewn Treialon" – Workshop UK Trial Managers Network 2018
  • Trefnydd sesiwn gyfochrog "Data Arferol," hwylusydd a siaradwr. Cynhadledd Iechyd y Boblogaeth 2018
  • "Data Arferol mewn Treialon" – siaradwr gwahoddedig. Cyfarfod Cydweithio Ymchwil Glinigol y DU ar gyfer ystadegwyr 2017.
  • "Cyswllt Data Arferol" – siaradwr gwahoddedig. Gweithdy NIHR ar gyfer ystadegwyr 2017

  Gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a pholisi

  • Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Cyffredin – Ymchwiliad Llywodraeth Ddigidol. 2018. Tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig.
  • Cynhadledd Ymchwil a Gwyddoniaeth Iechyd Cyhoeddus 2021: Plant a Phobl Ifanc "Gweithredu a gwerthuso rhaglen ymweld â chartrefi dwys trwyddedig" Aelod Panel
  • "Beth yw'r berthynas rhwng hysbysu pobl ac adeiladu ymddiriedaeth?" Deall Dathliad Data Cleifion: Panelydd 2018

  Sylw diweddar i'r wasg ar ymchwil

  Pwyllgorau ac Aelodaeth Allanol

  • Gwerthusiad o FNP yn Norwy Grŵp Cynghori. Awst 2022 - Presennol
  • Pwyllgor Uniondeb a Moeseg Ymchwil Agored Medi 2021 - Presennol
  • Grŵp Strategaeth Gwybodeg Iechyd Partneriaeth Ymchwil Treialon Methodoleg. Mawrth 2020 - Presennol
  • Treialon Methodoleg Ymchwil Partneriaeth Gwybodeg Iechyd Grŵp Pwnc Data Arferol. Mawrth 2020 - Presennol
  • Grŵp llywio astudiaeth gwerthuso'r FNP. Mai 2019 - Presennol
  • Is-grŵp Mynediad Data Arferol UKCRC. Rhagfyr 2018 – Mai 2019

  Dyfarniadau

  • GW4 Crucible 2019
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol yn 2019 am lefel eithriadol o gyfraniad i'r Brifysgol. Prifysgol Caerdydd. [dyfarniad o £500]

  Pwyllgorau ac adolygu

  2017: Aelod o weithgor Digidol y GIG CTR

  2014 – presennol: Cadeirydd y Data Arferol | Fforwm Cysylltedd Data

  2012 – 2013: Cynrychiolydd Ôl-raddedig yr Ysgol Meddygaeth

  External profiles