Ewch i’r prif gynnwys
Mala Mann  MCILIP MIInfSc

Mala Mann MCILIP MIInfSc

Rheolwr Gwasanaethau

Email
MannMK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87913
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 602E, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Adolygydd Systematig sydd â phrofiad sylweddol o gynnal ystod eang o adolygiadau systematig a phrosiectau synthesis tystiolaeth eraill ym maes iechyd y cyhoedd, clinigol a gofal cymdeithasol dros nifer o flynyddoedd. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau adolygu tystiolaeth ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys Llywodraeth Cymru, NICE, NSPCC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fy arbenigedd penodol yw chwilio am lenyddiaeth uwch a datblygu methodolegau adolygu systematig. Rwyf wedi cyd-ysgrifennu dros 100 o gyhoeddiadau gan gynnwys adolygiadau Cochrane a phapurau methodoleg. Rwy'n darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i staff a myfyrwyr ac wedi cynnal gweithdai yn y DU ac Ewrop.

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

Articles

Book sections

 • Mann, M. and Bradbury, K. 2022. Chapter 17. Promotion and Preservation. In: Jewell, S. T. and Foster, M. J. eds. Piecing Together Systematic Reviews and Other Evidence Syntheses: A Guide for Librarians. Medical Library Association Books Series London, UK: Rowman & Littlefield, pp. 251-265.

Conferences

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Methodoleg adolygu systematig
 • Synthesis tystiolaeth mewn pynciau iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gweithredu tystiolaeth

Fel Adolygydd Systematig, rwy'n arbenigo mewn gweithio mewn partneriaeth â chlinigwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n cynnal ystod amrywiol o adolygiadau tystiolaeth. Mae fy rôl yn cynnwys pob agwedd ar y broses adolygu gan gynnwys protocol a datblygu cwestiynau, dylunio strategaethau chwilio, gwerthuso beirniadol, echdynnu data, a synthesis tystiolaeth.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Ymchwil Marie Curie, rydw i'n ymwneud â'r adolygiadau cyflym canlynol:

         • Gweithredu Asesiad Anghenion Cyfannol Penodol ar gyfer Canser (HNA) mewn ymarfer clinigol i oedolion

         Anghenion gwybodaeth a chyfathrebu cleifion â chanser anwelladwy datblygedig

Yn ogystal, rwy'n gweithio ar brosiectau synthesis tystiolaeth ar gyfer Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn cynnal adolygiadau o'r dystiolaeth bresennol, i lywio anghenion polisi ac ymarfer.

 

 

Grantiau sylweddol a enillwyd:

Ariennir Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR - Gofal diwedd oes i bobl â salwch meddwl difrifol: synthesis tystiolaeth (astudiaeth MENLOC).  2018, Grant wedi dyfarnu £143,445

Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR - Ymyrraeth cymorth cymheiriaid newydd gan ddefnyddio Cyfweld Ysgogol ar gyfer cynnal a chadw bwydo ar y fron: astudiaeth ddichonoldeb yn y DU. Yn 2014, dyfarnwyd grant o £293,310.00.

Cwmpasu Polisi Maeth Cenedlaethol ar gyfer Awstralia. Isgontractwr i: Prifysgol Queensland Technoleg (Grant DOHA, Awstralia). Yn 2013, dyfarnwyd grant o £13,355.

Canllawiau Iechyd Cyhoeddus NICE ar gyfer iechyd y geg oedolion mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal preswyl. Yn 2012, dyfarnwyd grant o £109,378.

Addysgu

 Rwy'n arwain Cwrs Adolygu Systematig Caerdydd ac yn addysgu ar fethodoleg yr adolygiad systematig ar draws nifer o gyrsiau ôl-raddedig gan gynnwys:

 • MSc mewn Iechyd a Chlefyd Heneiddio
 • MSc mewn Meddygaeth Lliniarol

Rwy'n addysgu methodolegau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar sawl rhaglen fewnol ac allanol gan gynnwys Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd, rhaglen Ymchwilydd Caerdydd ac yn addysgu arfarniad beirniadol ar yr Hyfforddiant Arfarnu Critigol ar gyfer Iechyd Plant (CATCH).

Bywgraffiad

2022 hyd yn hyn   Uned Arbenigol Prifysgol Caerdydd ar gyfer Tystiolaeth Adolygu (SURE) - Rheolwr Gwasanaethau

2000 hyd yma   Prifysgol Caerdydd - Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Adolygu (SURE), Arbenigwr Gwybodaeth/Adolygydd Systematig

1996 - 2000     Prosiect Bwletinau Tystiolaeth Iechyd Prifysgol Cymru - Swyddog Gwybodaeth

1995 - 1996     Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Felindre, Llyfrgell Ymchwil Canser Cymru - Llyfrgellydd Dros Dro -  Llyfrgellydd Dros Dro

 

Aelodaethau proffesiynol

 

2002 Aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol (MCLIP)

1999 Aelod o'r Sefydliad Gwyddonwyr Gwybodaeth (MIInfSc)

Arbenigedd methodolegol

2023 hyd yn hyn: Aelod o is-grŵp Methodoleg Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

2019 hyd yn hyn: Aelod o'r Fenter Tacsonomeg Synthesis Tystiolaeth

2018 - 2020 Aelod o Bwyllgor Cynghori Adolygiadau Cyflym Cochrane

 

 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2023: "Tu hwnt i'r pentyrchau: AI ac UX mewn llyfrgelloedd iechyd", Cynhadledd Gwasanaeth Llyfrgell GIG Cymru 2023, Iau 6 – Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023 Gwesty'r Metropole, Llandrindod

2021: Symposiwm Tirwedd Gwybodaeth Iechyd Esblygol: Weill Cornell Medicine-Qatar, ELibrary, Doha-Virtual , Rhagfyr 2, 2021.

Pwyllgorau ac adolygu

 

2022 hyd yn hyn: Aelod o'r Bwrdd Gweithredol - European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 

2019-2023: Cyd-gadeirydd - Grŵp Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus (EAHIL) Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gwybodaeth Iechyd a Llyfrgelloedd (EAHIL)

Aelod o'r Cyngor 2019-2022 - Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd (EAHIL) 

Aelod o banel beirniadu Pwyllgor Gwobr Thomas C Chalmers . (2015, 2016, 2018, 2023)

2005 - hyd yn hyn - Aelod o Grŵp Dulliau Adfer Gwybodaeth Cochrane

2016 - hyd yn hyn - Aelod o Grŵp Dulliau Adolygiad Cyflym Cochrane

Adolygydd ar gyfer: BMC Medical Research Methodology, Gwybodaeth Iechyd a Llyfrgelloedd Journal, Research Synthesis Methods Journal

Arbenigeddau

 • Gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • Synthesis tystiolaeth
 • Adolygiadau systematig
 • Dulliau adolygu cyflym