Ewch i’r prif gynnwys
Mala Mann  MCILIP MIInfSc

Mala Mann

MCILIP MIInfSc

Rheolwr Gwasanaethau

Email
MannMK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87913
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 602E, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Adolygydd Systematig sydd â phrofiad sylweddol o gynnal ystod eang o adolygiadau systematig a phrosiectau synthesis tystiolaeth eraill ym maes iechyd y cyhoedd, clinigol a gofal cymdeithasol dros nifer o flynyddoedd. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau adolygu tystiolaeth ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys Llywodraeth Cymru, NICE, NSPCC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fy arbenigedd penodol yw chwilio am lenyddiaeth uwch a datblygu methodolegau adolygu systematig. Rwyf wedi cyd-ysgrifennu dros 100 o gyhoeddiadau gan gynnwys adolygiadau Cochrane a phapurau methodoleg. Rwy'n darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i staff a myfyrwyr ac wedi cynnal gweithdai yn y DU ac Ewrop.

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

Adrannau llyfrau

 • Mann, M. and Bradbury, K. 2022. Chapter 17. Promotion and Preservation. In: Jewell, S. T. and Foster, M. J. eds. Piecing Together Systematic Reviews and Other Evidence Syntheses: A Guide for Librarians. Medical Library Association Books Series London, UK: Rowman & Littlefield, pp. 251-265.

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Methodoleg adolygu systematig
 • Synthesis tystiolaeth mewn pynciau iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gweithredu tystiolaeth

Fel Adolygydd Systematig, rwy'n arbenigo mewn gweithio mewn partneriaeth â chlinigwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n cynnal ystod o adolygiadau tystiolaeth. Mae fy rôl yn cynnwys pob agwedd ar y broses adolygu gan gynnwys protocol a datblygu cwestiynau, dylunio strategaethau chwilio, gwerthuso beirniadol, echdynnu data, a synthesis tystiolaeth.

 

Gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Ymchwil Marie Curie, rydw i'n ymwneud â'r adolygiadau cyflym canlynol:

 

 • Gweithredu Asesiad Anghenion Cyfannol Penodol ar gyfer Canser (HNA) mewn ymarfer clinigol i oedolion
 • Anghenion gwybodaeth a chyfathrebu cleifion â chanser anwelladwy datblygedig

Yn ogystal, rwy'n gweithio ar brosiectau synthesis tystiolaeth ar gyfer Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn cynnal adolygiadau o'r dystiolaeth bresennol i lywio anghenion polisi ac ymarfer.

 

Grantiau ac arian a ddewiswyd:

 • Gofal diwedd oes i bobl â salwch meddwl difrifol: synthesis tystiolaeth (astudiaeth MENLOC), Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR, 2018, £143,445
 • Ymyrraeth cymorth cyfoedion newydd gan ddefnyddio Cyfweld Ysgogol ar gyfer cynnal a chadw bwydo ar y fron: Astudiaeth ddichonoldeb yn y DU, Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau Iechyd a Chyflenwi NIHR, 2014, £293,310.00
 • Cwmpasu Polisi Maeth Cenedlaethol ar gyfer Awstralia. Isgontractwr i: Prifysgol Queensland, Grant DOHA, Awstralia, 2013, £13,355
 • Canllawiau Iechyd Cyhoeddus ar gyfer iechyd y geg oedolion mewn cartrefi nyrsio a phreswyl, NICE, 2012, £109,378

Addysgu

Rwy'n arwain Cwrs Adolygu Systematig Caerdydd ac yn dysgu methodoleg adolygu systematig ar draws nifer o gyrsiau ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys:

 • MSc mewn Iechyd a Chlefyd Heneiddio
 • MSc mewn Meddygaeth Lliniarol

Rwy'n addysgu methodolegau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar sawl rhaglen fewnol ac allanol gan gynnwys Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd a rhaglen Ymchwilydd Caerdydd. Rwyf hefyd yn dysgu arfarniad beirniadol ar yr Hyfforddiant Arfarnu Critigol ar gyfer Iechyd Plant (CATCH).

Bywgraffiad

 • 2022 hyd yma   Uned Arbenigol Prifysgol Caerdydd ar gyfer Tystiolaeth Adolygu (SURE) - Rheolwr Gwasanaethau
 • 2000 hyd yma   Prifysgol Caerdydd - Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Adolygu (SURE), Arbenigwr Gwybodaeth/Adolygydd Systematig
 • 1996 - 2000    Prosiect Bwletinau Tystiolaeth Iechyd Prifysgol Cymru - Swyddog Gwybodaeth
 • 1995 - 1996    Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Felindre, Llyfrgell Ymchwil Canser Cymru - Llyfrgellydd Dros Dro -  Llyfrgellydd Dros Dro

Aelodaethau proffesiynol

 • 2002 Aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol (MCLIP)
 • 1999 Aelod o'r Sefydliad Gwyddonwyr Gwybodaeth (MIInfSc)

Arbenigedd methodolegol

 • 2023 hyd yn hyn Aelod o is-grŵp Methodoleg Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
 • 2019 hyd yn hyn  Aelod o'r Fenter Tacsonomeg Synthesis Tystiolaeth
 • 2018 - 2020  Aelod o Bwyllgor Cynghori Adolygiadau Cyflym Cochrane

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2023: "Tu hwnt i'r pentyrchau: AI ac UX mewn llyfrgelloedd iechyd", Cynhadledd Gwasanaeth Llyfrgell GIG Cymru 2023, Iau 6 – Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023 Gwesty'r Metropole, Llandrindod
 • 2021: Symposiwm Tirwedd Gwybodaeth Iechyd Esblygol: Weill Cornell Medicine-Qatar, ELibrary, Doha-Virtual , Rhagfyr 2, 2021.

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2022 hyd yn hyn Aelod o'r Bwrdd Gweithredol: Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd (EAHIL) 
 • 2019-2023    Cyd-gadeirydd: Grŵp Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd EAHIL (PHIG)
 • 2019-2022    Aelod o'r Cyngor: Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd (EAHIL) 
 • Aelod o banel beirniadu Pwyllgor Gwobr Thomas C Chalmers (2015, 2016, 2018, 2023) 
 • 2005 hyd yn hyn Aelod o'r Grŵp Dulliau Adfer Gwybodaeth Cochrane
 • 2016 hyd yn hyn Aelod o Grŵp Dulliau Adolygiad Cyflym Cochrane

Adolygydd ar gyfer:

 • Methodoleg Ymchwil Feddygol BMC,
 • Gwybodaeth Iechyd a Llyfrgelloedd Journal
 • Ymchwil Synthesis Dulliau Journal

Arbenigeddau

 • Gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • Synthesis tystiolaeth
 • Adolygiadau systematig
 • Dulliau adolygu cyflym