Ewch i’r prif gynnwys
Marianna Marchesi PhD, FHEA, ARB, MSc, MArch

Dr Marianna Marchesi

(Mae hi'n)

PhD, FHEA, ARB, MSc, MArch

Darlithydd Dylunio ar gyfer Cynaliadwyedd ac Economi Gylchol

Ysgol Bensaernïaeth

Email
MarchesiM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70923
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell Ystafell 1.26B, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (Prifysgol Caerdydd, y DU) ym maes dylunio rhyngddisgyblaethol ar gyfer cynaliadwyedd ac economi gylchol yn yr amgylchedd adeiledig. Mae gen i ddiddordeb mewn datblygu arloesedd cymdeithasol-dechnegol a chefnogaeth ar gyfer newidiadau systemig tuag at gynaliadwyedd ac economi gylchol trwy ddylunio. Mae fy ymagwedd yn integreiddio ymchwil ryngddisgyblaethol a chyd-greu. Mae'n cyfuno cefndir trawsddisgyblaethol mewn cynaliadwyedd ac economi gylchol gydag arbenigedd mewn ymchwil dylunio, cyd-ddylunio a chamification ar gyfer cynaliadwyedd a phrofiadau ymchwil, addysgu ac ymarfer perthnasol yn y meysydd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

 • Marchesi, M., Tweed, C. and Gerber, D. 2019. Circular design for affordable, human-centred and zero-waste urban housing. Presented at: 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production (ERSCP 2019), Barcelona, Spain, 15-18 October 2019 Presented at Segalas, J. and Lazzarini, B. eds.Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. Book of abstracts. ERSCP 2019, Barcelona pp. 204.

2018

2017

2016

2015

2014

 • Marchesi, M., Fernandez, J., Matt, D. and Kim, S. 2014. Axiomatic design approach for the conceptual design of sustainable buildings. Presented at: The 8th International Conference on Axiomatic Design, Lisbon, Portugal, 24-26 Sept 2014 Presented at Mourao, A. and Gonclaves-Coelho, A. eds.Proceedings of the Eigth International Conference on Axiomatic Design (ICAD 2014). Monte de Caparica, Portugal:
 • Marchesi, M. and Paradisi, I. 2014. The role of the customer in building design: a literature review. Presented at: 3rd International Workshop on Design in Civil and Environmental Engineering, Kongens Lyngby, Denmark, 22-23 Aug 2014 Presented at Jensen, L. B. and Thompson, M. K. eds.Proceedings of the 3rd International Workshop on Design in Civil and Environmental Engineering. pp. 129-136.
 • Erlacher, P. and Marchesi, M. 2014. Improving the energy efficiency of existing building envelope. In: Riso, V. ed. Modern Building Reuse: Documentation, Maintenance, Recovery and Renewal.. Universidade do Minho.: Escola de Arquitectura, pp. 121-137.

2013

Artefacts

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn gweithredu arloesedd cymdeithasol-dechnegol ac offer ategol ar gyfer economi gylchol a chynaliadwyedd trwy ymchwil ryngddisgyblaethol a chyd-gynhyrchu. Rwy'n awyddus i ddatblygu arloesedd i alluogi newidiadau systemig tuag at gynaliadwyedd trwy economi gylchol, partneriaethau newydd rhwng dinasyddion, cwmnïau a llywodraethau, prosesau arloesol a chyfranogiad defnyddwyr.

Mae fy agwedd tuag at yr economi gylchol wedi ehangu'n raddol o gynhyrchion i systemau cymhleth ac o inswleiddio i arloesi systemig. Er fy mod yn ystyried agweddau technegol cylchedd a chynaliadwyedd, rwy'n cydnabod rôl hanfodol defnyddwyr, cymunedau, a mwy yn gyffredinol o randdeiliaid a dynameg mewn systemau cymdeithasol-dechnegol. Mae'r weledigaeth gyfannol hon yn gweld cylchedd fel trawsnewidiad cymdeithasol sy'n integreiddio ystyriaethau technolegol, cymdeithasol, sefydliadol a sefydliadol cylchrediad i fynd i'r afael â newidiadau systemig tuag at gynaliadwyedd.

Cefnogir fy niddordebau ymchwil gan gefndir rhyngddisgyblaethol perthnasol mewn dylunio ar gyfer cynaliadwyedd ac economi gylchol ynghyd ag arbenigedd ymchwil mewn ymchwil dylunio, cyd-ddylunio a gêm a phrofiad perthnasol yn y maes. Mae fy allbynnau ymchwil o ran ariannu grantiau, dyfeisiadau a chyhoeddiadau yn dangos fy mhotensial cryf, dyhead a phenderfyniad i gyfrannu at ymchwil yn y maes hwn.

Addysgu

Ers 2019 mae gen i swydd fel Darlithydd ym maes dylunio rhyngddisgyblaethol ar gyfer cynaliadwyedd a'r economi gylchol trwy weithgareddau addysgu a dysgu arloesol ar-lein, ar y campws a chyfunol. Rwy'n cyd-arwain modiwl Technoleg Bensaernïol ym Mlwyddyn 1 ac rwy'n arwain stiwdios Dylunio Pensaernïol Trefol ym Mlwyddyn 3 Baglor UGT mewn Astudiaethau Pensaernïol a'r Meistr Ôl-raddedig mewn Dylunio Pensaernïol . Rwy'n goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a PhD wrth weithredu eu prosiectau ymchwil a'u traethodau hir ym meysydd cynaliadwyedd ac economi gylchol. Rwyf hefyd yn cyfrannu at ailgynllunio cwricwla Technoleg Bensaernïol yn UGT Baglor mewn Astudiaethau Pensaernïol i integreiddio tectoneg bensaernïol a hanfodion economi gylchol yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae fy ymagwedd addysgu yn canolbwyntio ar ddysgu gweithredol a dysgu seiliedig ar ymchwiliad i ymgysylltu a chefnogi myfyrwyr i adeiladu sgiliau dadansoddol, dylunio a meddwl beirniadol, dysgu annibynnol a chydweithredol trwy broses o ymholi sy'n eiddo iddynt. Mae'r dull hwn yn cefnogi cadw gwybodaeth oherwydd bod myfyrwyr yn caffael gwybodaeth trwy brofi problem wirioneddol o'u diddordeb. Ar ben hynny, maent yn dysgu ymgymryd â rolau blaenllaw, newid uniongyrchol, gofyn cwestiynau, datrys problemau a datblygu gwybodaeth newydd. Mae fy addysgu yn cael ei lywio gan ac yn esblygu drwy ymchwil. Mae cysylltu ymchwil ac addysgu yn cyfrannu at alluogi myfyrwyr i brofi dysgu seiliedig ar ymchwiliad, gan ddarparu cynnwys arloesol ar gyfer dysgu manwl, a hyrwyddo dysgu gweithredol.

Ym mis Gorffennaf 2022, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysg Uwch Advance i mi, sy'n cydnabod fy ymarfer, effaith ac arweinyddiaeth mewn addysgu a dysgu mewn cyd-destunau addysg uwch.

Bywgraffiad

Cynhaliais Radd Meistr Pensaernïaeth gyda'r anrhydedd uchaf ym Mhrifysgol Ferrara (yr Eidal), a Meistr Gwyddoniaeth mewn dylunio ar gyfer effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd yr amgylchedd adeiledig ym Mhrifysgol Rydd Bozen-Bolzano (yr Eidal) gyda thraethawd ymchwil arobryn ar adnewyddu ynni blociau adeiladu preswyl. Cefais PhD mewn Ynni a Thechnolegau Cynaliadwy ym maes ymchwil dylunio ym Mhrifysgol Rydd Bozen-Bolzano (yr Eidal) mewn cydweithrediad ag MIT (UDA) lle treuliais flwyddyn o astudio ac ymchwil. Trosglwyddodd fy nhraethawd hir ddull dylunio peirianneg (Dylunio Axiomatig) i ddylunio systemau adeiladu modiwlaidd hyblyg ac addasadwy. Cyflawnodd yr astudiaeth ganlyniadau rhyfeddol a gyhoeddwyd mewn llyfr Springer a olygwyd gan greawdwr Axiomatic Design, yr Athro MIT Nam Pyo Suh.

Bûm yn gweithio am ddegawd fel Pensaer Cofrestredig yn ennill profiad ym meysydd dylunio, technoleg ac adeiladu pensaernïol trefol. Yna, bûm yn cydweithio â Phrifysgol Rydd Bozen-Bolzano (yr Eidal) rhwng 2010 a 2012 fel Cynorthwy-ydd Ymchwil a chyfrannodd at ddatblygu arloesiadau ar gyfer effeithlonrwydd ynni mewn cydweithrediad â'r diwydiant adeiladu. Yna, rhwng 2016 a 2018, dychwelais i weithio yn y diwydiant fel ymarferydd a datblygais gynnig llwyddiannus ar gyfer Cymrodoriaeth Unigol H2020 H2020 cystadleuol iawn Marie Skłodowska-Curie sy'n cynnwys Prifysgol Caerdydd (DU) fel Sefydliad Lletya ac Arup Foresight London (DU) fel Partner Ymchwil.

Yn 2018, ymunais ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru i weithredu CircuBED Cymrodoriaeth Marie Sklodowska-Curie ar gyfraniad dinasyddion a chymunedau trefol yn yr economi gylchol trwy newidiadau mewn arferion cynhyrchu a bwyta. Datblygodd y prosiect ddau ganlyniad allweddol y gellir eu hecsbloetio, tacsonomeg o 7 dinesydd cylchol a gêm gardiau o'r enw "Teuluoedd Cylchol" ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth. Yn ddiweddar, gweithredais y prosiect CircuPLAY a ariannwyd gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru ar ymgysylltu cymunedau trefol yn yr economi gylchol trwy gameiddio a chyd-greu. Datblygodd y prosiect set o 4 gweithdy chwareus ynghyd ag offer digidol ac analogig. Ar hyn o bryd rwy'n cyfrannu at Gylchlythyr CA21103 COST Action CA21103 (Gweithredu Economi Gylchol yn yr Amgylchedd Adeiledig) tra'n hybu effaith ymchwil trwy Atgyfnerthu Canlyniadau Horizon.

Ers 2019 mae gen i swydd fel Darlithydd mewn dylunio ar gyfer cynaliadwyedd a'r economi gylchol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru lle rwyf wedi dylunio a chyflwyno modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn dylunio a thechnoleg bensaernïol trefol, ac wedi goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a PhD dan oruchwyliaeth drwy ddysgu seiliedig ar ymchwiliad a dysgu gweithredol. Cyn fy swydd darlithyddiaeth, cyfrannais fel Arweinydd Modiwl at ddatblygiad proffesiynol parhaus penseiri a pheirianwyr a chydarfûm fel Cynorthwyydd Addysgu mewn cynllunio gwledig a dylunio trefol ym Mhrifysgol Rydd Bozen-Bolzano (yr Eidal) ac mewn dylunio trefol-bensaernïol ym Mhrifysgol IUAV (yr Eidal).

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

10.2023-parhaus

Ecosystemau Pontio Gwyrdd AHRC: Trawsnewid Tai a Chartrefi ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol; Perchnogaeth: Yr Athro P. Walker, Mr G. Newman, Ms M. Mean, Mr R. Broad, Miss S. King O'Neill, Mrs R. Jackson, Ms C. Hale, Dr A. Shea, Dr S. Allen, Dr W. Hawkins, Dr R. Grover, Yr Athro M. Lewis, Dr C. Demski, Dr E. Toumpanaki, Yr Athro J. Patterson, Dr S. Coombs, Dr C. Whitman, Mr E. Perisoglou, Dr C. Butler, Yr Athro G. Giannachi, Yr Athro P. Cox, Dr M. Marchesi

Cost economaidd lawn: £3,999,551.01; Hyd: 2 flynedd

07.2023-parhaus

COST Gweithredu CA21166 - Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau ar gyfer Trawsnewid a Gwydnwch Hinsawdd (SHiFT) – cyfraniad i WG2

03.2023-parhaus

Canlyniadau Horizon Booster – cronfeydd anuniongyrchol i hybu'r prosiect 793021 CircuBED; perchnogaeth: 100%

12.2022-parhaus

COST Gweithredu CA21103 - Gweithredu Economi Gylchol yn yr Amgylchedd Adeiledig (CylchlythyrB) – cyfraniadau i WG1 a WG4

07.2022

Erasmus+ symudedd staff - Cais Addysgu a Hyfforddiant Cyfunol yn Ysgol Peirianneg Graddedigion CESI (FR); swm y grant:  € 1,300 (EUR) am 5 diwrnod gweithgaredd a 2 ddiwrnod teithio (£1,172.70); perchnogaeth: 100%

04.2022

Bauhaus Ewropeaidd Newydd – cyfraniad Gŵyl Ryngwladol; perchnogaeth: 100%

09.2021

Grant Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu - CircuPLAY; gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru; Gwerth y wobr: £8,500; Hyd: 12 mis; % Eiddo: 100%

03.2020

Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang, Grant Hwylusydd - Aneddiadau Synergetig; a ddyfernir gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru; Gwerth y wobr: £6,940; Hyd: 6 mis; % Perchnogaeth: 33,3%

01.06.2018

H2020-msca Individual Fellowship-2017 - CircuBED; Rhaglen Ymchwil ac Arloesi H2020 yr UE - Grant Cytundeb n. 793021 - Gwerth y dyfarniad: € 195,454.80 - hyd: 2 flynedd; % Perchnogaeth: 100%

15.05.2017

Grant SCoRE Cymru gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (DU) i gefnogi cyfranogiad sefydliadau yng Nghymru yn rhaglen H2020 yr Undeb Ewropeaidd - Gwerth Dyfarnu: £1000; % Eiddo: 100%

01.10.2012

Gwobr 3° mewn tîm gyda "MED yn yr Eidal" yn y Decathlon Solar Ewrop 2012 (cystadleuaeth rhwng timau prifysgol gyda chwmnïau i ddylunio, adeiladu a gweithredu llawn-ar raddfa, cwbl swyddogaethol solar-powered-house) gan Solar Decathlon Ewrop

01.12.2011

Cymrodoriaeth PhD gan MIUR (Weinyddiaeth Addysg, Prifysgol ac Ymchwil yr Eidal) i fynychu rhaglen PhD - Gwerth Gwobr: € 51,000; Hyd: 3 blynedd; % Eiddo: 100%

10.12.2010

Gwobr Traethawd Meistr Gorau 2010 a ddarperir gan Naturalia BAU S.r.l. (cwmni adeiladu, Bolzano, yr Eidal) - Gwerth y wobr: € 1,000

2004

Gwobr 2° yn y Gystadleuaeth Bensaernïol ar y Rhestr Fer ar gyfer adnewyddu pencadlys Yswiriant Helvetia ym Milan (yr Eidal) mewn tîm gyda Stiwdio Cendron

2004

Gwobr 2° yn y Gystadleuaeth Bensaernïol Ryngwladol am y "Campws dei Licei" yn Schio (yr Eidal) mewn tîm gyda Stiwdio Cendron

2003

Gwobr 2° yn y Gystadleuaeth Bensaernïol Genedlaethol am ailgymhwyso Corso Mazzini a mannau agored yn Gambettola (yr Eidal) mewn tîm gyda Dall'ara, E.

Aelodaethau proffesiynol

06.07.2022

Cymhwyster Cymrodoriaeth AU Ymlaen

10.2019-presennol

Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB), Llundain, DU - cofrestru n. 094542K

02.2004-05.2018

Bwrdd Cofrestru Penseiri, Sefydliad Siartredig Penseiri yn Padua, Yr Eidal

 

Safleoedd academaidd blaenorol

02.09.2019 - cyfredol

Darlithydd mewn Dyn ymddiswyddo ar gyfer Cynaliadwyedd ac Economi Gylchol (Ymchwil ac Addysgu)

Welsh School of Architecture (Prifysgol Caerdydd, UK)

01.06.2018 - 28.02.2021

Marie Skłodowska-Curie Cymrawd

 

H2020 MSCA Cymrodoriaeth unigol 2017 – CircuBED – CIRCUlar Dylunio Amgylchedd Adeiledig; Cytundeb Grant n. 793021

Ysgol Pensaernïaeth Cymru (Prifysgol Caerdydd); Goruchwyliwr: Yr Athro C. Tweed

09.01.2012 - 26.04.2016

 

Ymchwilydd Doethurol

Prifysgol am ddim Bozen-Bolzano (Yr Eidal) - Cyfadran Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Goruchwyliwr: Yr Athro Dominik T. Matt (FUB, Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

01.02.2013 - 31.12.2013

Ymchwilydd Ymweld  Doethurol

 

Sefydliad Technoleg Massachusetts – MIT (Caergrawnt, UDA)

Goruchwylwyr: Yr Athro Sang-Gook Kim (Adran Peirianneg Fecanyddol) a'r Athro John Fernandez (Adran Pensaernïaeth)

Ymchwil a hyfforddiant ar Ymchwil Dylunio a'r dull Dylunio Axiomatic

15.07.2010 - 30.09.2012

Cynorthwy-ydd Ymchwil

 

Prifysgol am ddim Bozen-Bolzano (Yr Eidal) – Cyfadran Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Goruchwylwyr: Yr Athro Cristina Benedetti a'r Athro Marco Baratieri

 

Tyn cefnogi pob Cynorthwy-ydd

26.09.2011 - 30.09.2012

modiwl "cynllunio a phensaernïaeth wledig" – Baglor mewn Cynllunio a Dylunio Gwledig; Arweinydd modiwl: Yr Athro Benedetti C.

Cyfadran Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Prifysgol Am Ddim o Bozen-Bolzano (Yr Eidal)

04.10.2004 - 12.01.2007

modiwl "Dylunio Trefol-Bensaernïol" - Baglor Pensaernïaeth; Arweinydd modiwl: Cendron A.

Prifysgol IUAV, Venezia (Yr Eidal)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

12 – 14.07.2023

Marchesi, M. Gweithdy "Chwaraewch y dinasyddion cylchol a darganfod yr economi gylchol"

Pezzica, C., Bleil de Souza, C., Marchesi, M. Gweithdy "Dylunio Axiomatic mewn Pensaernïaeth"

Cynhadledd AAE "Productive-Disruptive: mannau archwilio rhwng addysgeg ac ymarfer pensaernïol", Prifysgol Caerdydd

13 – 16.10.2022

Marchesi, M. Gweithdy: Chwarae teuluoedd cylchol a darganfod y dinasyddion cylchol. RSD11, Hydref 13-16, Prifysgol Brighton (DU)

29-30.06.2022

Marchesi, M. Gweithdy: Tuag at ddinasoedd ffyniannus: chwarae a darganfod. Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2022, Prifysgol Caerdydd (DU)

24 - 25.06.2021

Marchesi, M. Arloesi cymdeithasol ar gyfer economi gylchol mewn cymunedau trefol. Cyhoeddwyd yn: Cynhadledd Amgylcheddol 2021 Cyflwyniad rhithwir llafar

27.04.2021

Marchesi, M. Arloesi cymdeithasol ar gyfer economi gylchol mewn dinasoedd. Cyflwynwyd yn: Newid Hinsawdd a Gweithdy Economi Cylchlythyr. Siaradwr gwahoddedig

21 - 25.06.2021

Marchesi, M. Arloesi cymdeithasol ar gyfer economi gylchol. Cyflwynwyd yn: Wythnos Tech Cymru 2021. Siaradwr gwahoddedig

02 - 04.11.2020

Marchesi, M. Defnyddio egwyddorion economi gylchol i dai trefol. Cyhoeddwyd yn: Beyond 2020 Conference Cyflwyniad rhithwir llafar

15 - 18.10.2019

Marchesi, M. Dylunio cylchlythyr ar gyfer tai trefol fforddiadwy, sy'n canolbwyntio ar bobl a dim gwastraff. Cyflwynwyd yn: 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production (ERSCP 2019), Barcelona, Sbaen. Cyflwyniad llafar yn bersonol

24 - 25.02.2019

Marchesi, M. Hyrwyddo cynaliadwyedd mewn tai cymdeithasol drwy'r economi gylchol ac arloesedd cymdeithasol. Cyflwynwyd yn: MCAA Cynulliad Cyffredinol a Chynhadledd Flynyddol, Fienna (Awstria). Cyflwyniad llafar yn bersonol

16 - 18.09.2015

Marchesi, M. Mynd i'r afael ag addasu addasu tai parod pren trwy Ddylunio Axiomatic. Cyflwynwyd yn: Y 9fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Axiomatic, Confindustria a Phrifysgol Firenze (Yr Eidal). Cyflwyniad llafar

24 - 26.09.2014

Marchesi, M. Dull dylunio axiomatic ar gyfer dyluniad cysyniadol adeiladau cynaliadwy. Cyflwynwyd yn: Yr 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Affisomatic, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon (Portiwgal). Cyflwyniad llafar yn bersonol

21 - 23.08.2014

Marchesi, M. Rôl y Cwsmer mewn Dylunio Adeiladu: Adolygiad Llenyddiaeth Y 3ydd Gweithdy Rhyngwladol ar Ddylunio mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol a Cwrs PhD ar Fethodoleg Dylunio, DTU, Lyngby (Denmarc). Cyflwyniad llafar yn bersonol

27 - 28.06.2013

Marchesi, M. Cymhwyso'r dull dylunio axiomatic o ddylunio systemau pensaernïol: adolygiad llenyddiaeth. Cyflwynwyd yn: Y 7fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio a Thiwtorialu Axiomatic, WPI (UDA). Cyflwyniad llafar

28 - 29.06.2013

Marchesi, M. Dylunio cysyniadol o brosiect tai yn seiliedig ar ddylunio axiomatic. Cyflwynwyd yn: Yr 2il Weithdy Rhyngwladol ar Ddylunio mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, WPI, Caerwrangon (UDA). Cyflwyniad llafar yn bersonol

Pwyllgorau ac adolygu

10.2022 - Nawr

Arbenigwr Gwerthuso o gynigion MSCA-PF ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd

06.2018 - nawr

Adolygydd ar gyfer cyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid: Adeiladau a Dinasoedd; Dinasoedd a Chymdeithas Gynaliadwy; Journal of Cleaner Production; Cynaliadwyedd; Gwyddoniaeth Gymhwysol; Awtomeiddio mewn Adeiladu

06. 2021

Adolygydd ar gyfer y golygydd llyfrau rhyngwladol Routledge

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Dylunio ar gyfer Cynaliadwyedd ac Economi Gylchol
 • Dylunio Adeiladu Cylchlythyr
 • Economi Gylchol
 • Arloesi Cymdeithasol-Dechnegol ar gyfer Economi Gylchol
 • Effeithlonrwydd Adnoddau a Chylchedd Cylchlythyr
 • Dylunio Adfywio
 • Dylunio Cynaliadwy
 • Cynaliadwyedd Trefol
 • Ymchwil Gêm ar gyfer Cynaliadwyedd
 • Ymchwil Dylunio
 • Cyd-ddylunio a chyd-gynhyrchu

Goruchwyliaeth gyfredol

Mahdis Yousefjamali

Mahdis Yousefjamali

Myfyriwr ymchwil

Seyda Yildirim

Seyda Yildirim

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Dylunio cynaliadwy
 • Economi gylchol
 • Ymchwil Dylunio
 • ymchwil gêm
 • cyd-ddylunio

External profiles