Ewch i’r prif gynnwys
Cristina Marinetti

Dr Cristina Marinetti

(Mae hi'n)

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
MarinettiC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74254
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 2.01, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My primary area of research is translation studies but I also have a strong interest in theatre history and theatre practice. I have written on translation theory in relation to identity and performance, on drama and multimedia translation and on the interface between translation theory and practice. My research is comparative in nature and combines historical/cultural analysis with reflections on my own translation practice.

My most recent project is Intercultural Dialogues in collaboration Prof. Maggie Rose of the University of Milan. The three-year project (2011-2013), sponsored by the British Council Italy and supported by major Milanese theatres, uses translation and site-specific performance as ways of involving minority communities in the making of culture.

Cyhoeddiad

2022

2021

2018

2016

2013

2011

 • Marinetti, C. 2011. Cultural approaches. In: Gambier, Y. and van Doorslaer, L. eds. Handbook of Translation Studies., Vol. 2. John Benjamins, pp. 26-30.

2010

2007

2005

2004

 • Marinetti, C. 2004. Translation, memory and culture. Warwick Working Papers in Translation and Cultural Studies. Coventry: Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, University of Warwick.

2003

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil yw astudiaethau cyfieithu ond mae gen i ddiddordeb mawr mewn astudiaethau theatr a pherfformio hefyd. Yn y pen draw, mae fy ymchwil yn ceisio deall cymhlethdodau cyfathrebu yn ein byd sy'n gynyddol fyd-eang trwy ddau linyn: un cymdeithasegol sy'n archwilio natur drosiadol cymdeithas gyfoes (gyda sylw arbennig i berfformiad amlieithog, mudol a dinasyddion) ac un hanesyddol sy'n defnyddio ymchwil archifol i olrhain y gwahanol fathau o asiantaeth sy'n ymwneud â chyfieithu.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar fonograff, o dan gontract gyda Routledge 'Advances in Translation Studies', o'r enw: 'Fenis fel Dinas Drosiadol: Naratifau Dinasyddion, Perfformiad a Thwristiaeth Fyd-eang' sy'n archwilio effaith globaleiddio a thwristiaeth dorfol ar ddiwylliant, iaith a hunaniaeth Fenis. Ysgogi dadleuon diweddar ar y cysyniad o 'ddinas drosiadol' (Cronin a Simon, 2014; Simon, 2012; Yn 2019), mae'r llyfr yn archwilio sut mae naratifau byd-eang a lleol am y ddinas yr ymwelwyd â hi fwyaf yn y byd wedi cael eu llunio trwy arferion trosiadol mewn ysgrifennu, perfformiad dinasyddion, a mannau digidol. Mae'r llyfr yn datgelu ymyleiddio iaith a diwylliant Fenisaidd a weithredir gan dwristiaeth dorfol, a chyfieithu gorfodol y ddinas i'r Saesneg i'w fwyta yn rhyngwladol. Gan dynnu ar ddadansoddiad testunol a pherfformiad, arsylwi ethnograffig, a chyfweliadau gydag actifyddion ac artistiaid dinasyddion, nod y llyfr yw cynnig darlleniad beirniadol o berfformiadau dinasyddion a naratifau preswyl. Er ei fod yn cael ei seilio ar astudiaeth o naratifau dinasyddion sy'n benodol i Fenis (fel enghraifft unigryw o ddinas fyd-eang, wedi'i haddurno a'i gorlethu), nod y llyfr yw gwneud cyfraniad ehangach i faes cynyddol o astudiaethau rhyngddisgyblaethol sy'n archwilio dimensiwn diwylliannol ac ieithyddol dinasoedd cyfoes, eu perthynas gymhleth â thwristiaeth, ei effaith ar amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol a dulliau dinasoedd cyfoes.perfformiad, cyfieithu a hunan-adrodd ar chwarae yn y mannau ffisegol a digidol y ddinas. Mae'r prosiect llyfr hwn yn cael ei ariannu gan y Rhaglen Ymchwil Fenisaidd — Sefydliad Gladys Krieble Delmas

Ochr yn ochr â'm gwaith ar Fenis gyfoes, mae cyhoeddiadau diweddar yn cynnwys rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn Translation Studies on Translation and Performance Cultures (2022) a gyd-olygwyd gydag Enza de Francisci. Mae'r rhifyn arbennig yn herio man cychwyn epistemolegol cyffredin damcaniaeth cyfieithu'r Gorllewin, a elwir yn 'ideoleg print,' ac yn eirioli dros ddatblygu mathau sensitif o wybodaeth sy'n sensitif i berfformiad i astudio cyfieithu mewn cyd-destunau perfformio amrywiol, megis cerddoriaeth, opera a theatr. Gan dynnu ar gyfraniadau o amrywiaeth o ieithoedd gan gynnwys Cymraeg, Eidaleg, Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg a Tsieinëeg, yn ogystal â chyfnodau hanesyddol sy'n ymestyn o'r 18fed ganrif hyd heddiw, mae'r mater yn archwilio potensial esboniadol cysyniadau cymdeithasegol sefydledig fel arfer, cyfalaf, cydosod, rhwydwaith, ac asiantaeth nad yw'n ddynol., gan ystyried y cyd-destunau materol ac estheteg perfformiad. Roedd yr astudiaethau achos amrywiol yn cynnwys taflu goleuni ar yr asiantau dynol ac an-ddynol sydd heb eu gweld yn aml sydd wedi llunio diwylliannau perfformiad trwy gydol amser a gofod. Wrth wneud hynny, maent yn datgelu'r gwreiddiau a'r prosesau sy'n cyfrannu at greu a lledaenu testunau theatrig, cerddorol ac operatig ar draws ffiniau ieithyddol. Gyda'i gilydd, mae'r cyfraniadau'n cynnig safbwyntiau newydd ar agweddau tawel, ailosod neu drafod diwylliannau perfformiad wrth iddynt fynd drwy'r broses o destunoli trwy gyfieithu. Top FormBottom

Wrth ddarllen cyfieithu drwy amodau materol theatr y ddeunawfed ganrif, mae fy ngwaith hanesyddol yn dadansoddi archifau theatr i ddatgelu llafur asiantau anweledig mewn hanes cyfieithu sy'n siapio cyfieithu mewn cyd-destunau perfformio. Yn wahanol i feysydd eraill, roedd theatr, yn Lloegr y ddeunawfed ganrif, yn destun system o sensoriaeth  y wladwriaeth a siapiodd arferion cyfieithu mewn ffyrdd nad ydynt wedi cael eu cyfrif yn llawn trwy hanesyddiaeth cyfieithu. Mae'r erthygl hon (2021) yn datgelu ymyriad censoriaid ac actorion wrth lunio dramâu wedi'u cyfieithu, gan wneud yn weladwy am y tro cyntaf, y rôl ganolog a chwaraewyd ganddynt fel 'ailysgrifenwyr' yn niwylliant theatrig Lloegr. Ymhellach, mae'r erthygl  hon (2022) yn cyfrannu at ailfeddwl o'n dealltwriaeth o sensoriaeth mewn cyfieithiad trwy ddatgelu gwaith sensoriaeth benywaidd anweledig. Gan gwestiynu priodoldeb syniad dylanwadol Bourdieu o 'sensoriaeth strwythurol' (Bourdieu, 1991: 10) fel y ffrâm amlycaf ar gyfer esbonio arferion sensro yn hanes cyfieithu, mae'r erthygl yn cyflwyno'r syniad o 'sensoriaeth ddomestig' fel ffordd o roi gwelededd i lafur ac asiantaeth menywod fel sensoriaid anweledig. Gan dynnu ar ddadansoddiad gofalus o lawysgrif y dyddiadurwr o'r ddeunawfed ganrif Anna Larpent, mae'r erthygl yn archwilio'r rôl gymhleth a gwrthgyferbyniol a chwaraeir gan Larpent fel 'sensor domestig' ac yn 'asiant cyfieithu' dethol, trwyddedu a sensro dramâu Ewropeaidd am dros 30 mlynedd. Wrth wneud hynny, mae'n tynnu sylw at werth archifau ysgrifennu bywyd wrth ddarparu tystiolaeth empirig o'r ystod eang o asiantau sy'n ymwneud â llunio cyfieithu a chylchredeg diwylliannau perfformiad.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd wedi ymchwilio i gyfieithu fel ymarfer cyfranogol ac wedi cydweithio â grwpiau cymunedol, y theatr a byd y celfyddydau. Trwy'r Prosiect WISE a ariennir gan yr UE (2013-15), galluogodd fy ymchwil ar gyfieithu fel ymarfer cyfranogol rannu atgofion rhwng cenedlaethau 60 o gyfranogwyr ar draws ffiniau ieithyddol a diwylliannol wrth lunio arferion gwaith 5 cwmni theatr sefydledig (http://www.babelia.org, http://www.maltezoo.eu/, http://www.brandschrift.de/brand/, http://www.nur.com/; http://www.august012.co.uk/). O ganlyniad i'w rhyngweithio â'm gwaith, mae'r cwmnïau hyn wedi dechrau defnyddio cyfieithiadau a chyfieithwyr fel rhan o'u proses greadigol, gan gynyddu nifer y dramâu tramor yn eu repertoire a meithrin cysylltiadau â chymdeithasau cyfieithu proffesiynol a gwirfoddol yn eu priod wledydd. Trwy brosiect 'Book Kernel: Dylan Thomas in Translation' yr AHRC (2013-14) cyfrannais at ddatblygiad technoleg y Cnewyllyn Llyfrau, a drawsnewidiodd ddigwyddiadau perfformio yn gyhoeddiadau print mewn amser real. Mae'r dechnoleg wedi cael ei chanmol fel enghraifft o arloesi ym maes cyhoeddi sy'n seiliedig ar berfformiad.

Yn gyffredinol, mae fy ymchwil yn ceisio hyrwyddo disgyblaeth Astudiaethau Cyfieithu drwy gynnig safbwyntiau newydd, herio patrymau presennol, a phontio cyd-destunau cyfoes a hanesyddol. Mae hefyd yn dangos ymrwymiad i gymwysiadau ymarferol ac ymgysylltu â'r gymuned, gan geisio datblygu effaith ystyrlon y tu hwnt i'r byd academaidd.

 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu theori ac ymarfer cyfieithu ym Mlwyddyn 2 a 3 (Egwyddorion Damcaniaeth Cyfieithu, Diwylliannau Cyfieithu) ac yn cynnull ein MA llwyddiannus mewn Astudiaethau Cyfieithu, gan arwain a chyfrannu at nifer o fodiwlau (Damcaniaethau Cyfieithu, Cyfieithu fel Arfer Creadigol, Cyfieithu a Diwylliannau, Hanes Cyfieithu)

Mae gen i brofiad helaeth a phrofedig o oruchwylio traethodau hir MA mewn astudiaethau cyfieithu ac yng ngoruchwyliaeth ar y cyd ymchwil PhD. Un o nodweddion sylweddol fy mhrofiad addysgu a goruchwylio fu gweithio gyda myfyrwyr o gefndiroedd diwylliannol gwahanol iawn. Byddwn yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr doethurol sy'n gweithio mewn sawl maes o fewn astudiaethau cyfieithu ond yn arbennig:

 • Dulliau diwylliannol o gyfieithu
 • cyfieithu ac addasu theatr
 • Cyfieithu Cymdeithaseg
 • Ymchwil hanesyddol ac archifol ar gyfieithu
 • cyfieithu ac ieithoedd lleiafrifol
 • Cyfieithu a sensoriaeth
 • Cyfieithu a thwristiaeth
 • Cyfieithu a llenyddiaeth plant

 

Bywgraffiad

I graduated with a BA in Modern Languages from the University of Venice (Ca’ Foscari) in 2001. In 2002 I moved to Warwick where I completed an MA in Translation Studies (2003) and then a PhD on translation and theatre history (2008) with Prof. Susan Bassnett. I lectured at Warwick until September 2012 when I moved to Cardiff to take up my current post as a Lecturer in Translation Studies.

Before embarking on an academic career, I worked as a freelance technical translator (chemistry, automotive, mental health, infertility), as translator and location researcher for BBC Education (Italy Inside Out, Talk Italian), as an interpreter and guide for Venice city council and as a public service interpreter for Warwickshire county council.

Selected Recent Papers

Invited speaker

2012 ‘Il servo di due padroni and commedia dell’arte as key cultural texts’ Key cultural texts in translation network meeting, University of Leicester, 1 December.

2012 ‘Translation, Performance and Ethnography’ School of Languages research seminars series. Queens University, Belfast. 5 November.

2011 ‘The role of the text in theorizing translation’. School of Languages research seminars series. Queens University, Belfast. 5 May

2010 ‘Translation in contemporary theatre’. Keynote for the opening of the Translation in Performance Conference, University of Verona, 9-11 December.

2010 ‘Translation in the theatre: From text to performance, from language to body’. Guest lecture on translation research seminar series, University of Edinburgh/Heriott-Watt. 17 November.

2010 ‘Italian Grotesque Theatre’. Invited paper at Translating and Performing Cultural Extremity Workshop. King’s College, London. 26 February.

2009 ‘Multilingual Performance’. Invited lecture at the symposium New European Identities. Università Statale, Milan. 7-8 April.

Conference Papers

2011 ‘The role of translators in the reception of translated plays’. Research Models in Translation Studies II. University of Manchester. 29 April- May.

2011 ‘Translation in the plural: the multiple voices of a translation project’ Invisible Presence: Translation, Performance, Dramaturgy. Queens University Belfast. 17-19 April.

2010 ‘Performing l’alieno: identity and cultural translation in Teatro delle Albe’s Lo straniero, Madre Ubu and Ruh’ Translating Theatre: Migrating Texts. University of Warwick. 12 June.

2010 ‘Translation and métissage in the work of Teatro delle Albe’ Mediating the Clash of Cultures, first Warwick-Monash workshop. University of Warwick. 19 January.

2009 ‘Managing the Stages of Translation’. Translation in the Air: Process and Performance. King’s College, London. 6-7 February.

2007 ‘Translation Studies and Theatre Studies: dialogue or monologue’. 5th EST Congress Ljubljiana, Slovenia. 3-5 September.

2007 ‘Performance, Translation and Multilingual Spaces in commedia dell arte’. Translation, Process and Performance Conference. IGRS, University of London, 22-24 November.

School roles

I am the undergraduate programme director for Translation Studies

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of the Chartered Institute of Linguists (MCIL)
 • Member of the European Society for Translation Studies (EST)
 • Member of the International sociation of Translation and Intercultural Studies (IATIS)

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD stuents in the areas of:

 • Translation and Society
 • Translation and Performance
 • Translation and Theatre History
 • Multilingualism and translation

Goruchwyliaeth gyfredol

Qipeng Gao

Qipeng Gao

Myfyriwr ymchwil

Albandari Alhajeri

Albandari Alhajeri

Myfyriwr ymchwil

Jasmine Ye

Jasmine Ye

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Astudiaethau cyfieithu a dehongli
 • Drama, theatr ac astudiaethau perfformio
 • Llenyddiaeth mewn Eidaleg
 • Treftadaeth anniriaethol
 • Fenis