Ewch i’r prif gynnwys
Rebecca Milton

Miss Rebecca Milton

Research Associate - Trial Manager

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil / Rheolwr Treial yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ( CTR) sy'n gweithio ar ddwy astudiaeth ymchwil a PhD mewn iechyd mamol a newydd-anedig byd-eang. 

Fy mhrosiectau presennol:

Mae'r Astudiaeth POOL , sy'n astudiaeth sy'n ceisio sefydlu diogelwch genedigaethau dŵr, yn cael ei harwain gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd ac mae wedi'i lleoli yn y DU ar draws 26 o safleoedd y GIG.

Astudiaeth sy'n archwilio ar y ffactorau sy'n dylanwadu ar weithredu model gofal Parhad Bydwreigiaeth Gofalwr (MCoC) yn Lloegr: dadansoddiad traws-achos dull cymysg. 

Mae rhai o'm gwaith blaenorol yn cynnwys:

Astudiaeth ymchwil STEADFAST sy'n edrych ar ganlyniadau addysg mewn pobl ifanc â diabetes: cyfranogiad arloesol a llywodraethu i gefnogi ymddiriedaeth y cyhoedd. 

Mae PAN-COVID yn gofrestrfa fyd-eang dan arweiniad Coleg Imperial Llundain, gyda'r nod o werthuso cysylltiad amheuaeth o COVID-19 a haint SARS-CoV-2 wedi'i gadarnhau mewn menywod yn ystod beichiogrwydd gyda:  Nodiadau, 2. Cyfyngiad twf ffetws a marw-enedigaeth, 3. Darparu cyn y tymor a 4. Trosglwyddiad fertigol

Mae FEMUR III yn hap-dreial rheoledig diffiniol ac yn werthusiad economaidd o becyn adsefydlu yn y gymuned yn dilyn torri clun dan arweiniad Prifysgol Lerpwl, CTR yn goruchwylio tri safle GIG yn Ne Cymru.

Nifer yr achosion a phenderfynyddion marw-enedigaeth yn Nigeria astudiaeth ddichonoldeb a ariennir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang.

BARNARDS (Baich Ymwrthedd i Wrthfiotigau mewn Newydd-anedig o Gymdeithasau Datblygu) a arweiniwyd gan Brifysgol Caerdydd ac a oedd yn astudiaeth fyd-eang gyda'r nod o bennu nifer yr achosion o sepsis mewn babanod newydd-anedig o saith gwlad incwm isel a chanolig yn ogystal â deall baich ymwrthedd gwrthfiotig a ariannwyd gan The Gates Foundation.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Articles

Ymchwil

Fy ymrwymiadau astudio ymchwil presennol:

Mae'r Astudiaeth POOL , sy'n astudiaeth sy'n ceisio sefydlu diogelwch genedigaethau dŵr, yn cael ei harwain gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd ac mae wedi'i lleoli yn y DU ar draws 26 o safleoedd y GIG.

Astudiaeth sy'n archwilio ar y ffactorau sy'n dylanwadu ar weithredu model gofal Parhad Bydwreigiaeth Gofalwr (MCoC) yn Lloegr: dadansoddiad traws-achos dull cymysg. 

Fy niddordebau ymchwil personol: 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar fy PhD trwy gyhoeddi ffocws ar iechyd byd-eang mamau a newydd-anedig, gyda diddordeb arbennig mewn gweithio mewn gwledydd incwm isel a chanolig. 

Datblygais animeiddiad yn cyflwyno canfyddiadau o astudiaeth ddichonoldeb yn edrych ar Fynychder a Phenderfynyddion Marw-enedigaeth yn Nigeria

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau: 

 • 2016: TYWYSOG II – Rheoli Prosiectau
 • 2013: MPH; Prifysgol Caerdydd
 • 2013: Bsc Maetheg, Gweithgaredd Corfforol ac Iechyd Cymunedol; Prifysgol Morgannwg
 • 2010: Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Arwain a Rheoli Timau

Grantiau:

 • Cyd-ymgeisydd: SIMCA: Ffactorau sy'n dylanwadu ar weithredu model gofal Parhad Bydwreigiaeth Gofalwr (MCoC) yn Lloegr: dadansoddiad traws-achos dull cymysg. 
 • Ymgeisydd arweiniol: Gwobr rhwydwaith ar gyfer lledaenu GCRF (achosion a ffactorau risg marw-enedigaeth yn Nigeria) (GCRF)
 • Cyd-ymgeisydd: BARNARDS: Baich ymwrthedd gwrthfiotig mewn newydd-anedig o gymdeithasau sy'n datblygu (Bill & Melinda Gates) a ffactorau achosion a risg marw-enedigaeth yng Ngogledd Nigeria (Kano) (GCRF)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Chwefror 2020: Cynllun Symposia Gyrfa Gynnar GW4 (AMR)
 • Ebrill 2019: Cyfraniad rhagorol i waith rhyngwladol drwy Wobrau MEDIC Star Prifysgol Caerdydd.

Aelodaethau proffesiynol

 • Rhwydwaith Rheolwyr Treial y DU (UKTMN)
 • NIHR-MRC Treialon Methodoleg Partneriaeth Ymchwil Partneriaeth Ymchwil Iechyd Byd-eang Aelod o'r Gweithgor Iechyd Byd-eang

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018 - presennol: Ymchwil Assoicate / Rheolwr Treial: CTR
 • 2015-2018: Rheolwr Prosiect: BARNARDS, Haint ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd
 • 2014-2015: Cynorthwy-ydd Ymchwil: Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd
 • 2010-2015: Cynorthwy-ydd Prosiect: MITReG, Haint ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd