Ewch i’r prif gynnwys
Graham Moore

Yr Athro Graham Moore

Athro Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MooreG@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75387
Campuses
sbarc|spark, Llawr 2, Ystafell 2.43, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Rwy'n Athro yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gyda rolau arweinyddiaeth cyfredol ar draws grantiau ymchwil hyd at gyfanswm gwerth >£30m. Mae'r rhain yn cynnwys y Ganolfan Gwerthuso Datblygu Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer), Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ESRC, canolbwynt arweinyddiaeth ESRC y DU ar gyfer ymchwil ymddygiadol (BR-UK), a'r rhaglen RE-STAR a ariennir gan UKRI. Mae fy niddordebau ymchwil yn cael effeithiau ymyrraeth ar anghydraddoldebau iechyd, gan gynnwys (heb fod) effeithiau cyfartal ymyriadau cyffredinol, ac ymyriadau sy'n targedu is-grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol.  Mae gen i enw da rhyngwladol mewn arloesi wrth werthuso ymyriadau cymdeithasol. Arweiniais ddatblygiad ac awduraeth canllawiau MRC a nodwyd yn uchel ar gyfer gwerthuso prosesau, ac roeddwn yn gyd-PI ac yn brif awdur canllawiau a ariannwyd gan MRC-NIHR ar addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd. Mae'r gwaith hwn yn cysylltu â'm diddordebau sylweddol mewn anghydraddoldebau iechyd trwy ganolbwyntio ar symud y tu hwnt i ba un a yw ymyriadau yn 'gweithio', tuag at ddeall natur gyd-destunol effeithiau ymyriad, a chanlyniadau rhyngweithiadau cyd-destun ymyrraeth ar gyfer lledu neu gulhau anghydraddoldebau.

Rwy'n dod yn Gadeirydd pwyllgor cyllido Ymchwil Iechyd a Gofal Cenedlaethol (NIHR) Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR), ar ôl bod yn Ddirprwy Gadeirydd rhwng 2022-2024, ac rwy'n Uwch Arweinydd Ymchwil ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rwy'n aelod o bwyllgor Gwobr Gwyddonydd Gyrfa Iechyd y Boblogaeth NIHR, a Phwyllgor Ymchwil Atal a Phoblogaeth Cancer Research UK, ar ôl cadeirio Panel Adolygu Arbenigol Atal CRUK o 2018-20. Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

 • 2023 i 2028 Bauld L et al Behavioural Research UK: canolfan arweinyddiaeth ar gyfer ymchwil ymddygiadol.   ESRC £10,600,000
 • 2022 i 2025 Gwobr bersonol Uwch Arweinydd Ymchwil Moore G Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £60,000
 • 2022 i 2026 Butler, C., Miranda, J., Hawkins J., Moore, G., et al. (cydweithwyr wedi'u costio) EFFAITH: Arloesiadau sy'n defnyddio Mhealth ar gyfer Pobl â DementiA a Chyd-MorbidiTies. NIHR £3,700,000
 • 2022-2024 Moore, S., Moore. G., van Godwin, J., O'Reilly, D., Gwerthusiad proses o Dimau Atal Trais mewn dau ysbyty yng Nghymru. Cronfa Gwaddol Ieuenctid £127,000
 • 2021-2025 Barke, E., Kenny, L., Johnston, P., Lock, A., Siminoff, E., Danese, A., Stahl, D., Ougrin, D., Downs, J., Brysiwch, J., Baker, S., Moore., G., Roberts, A., Pavlopoulou, G., Stringaris,  A. Rheoleiddio Emosiynau a STrengthening Glasoed Gwydnwch (RE-STAR). UKRI Adolescent Mental Health a'r rhaglen Datblygu Meddwl. £3,200,000
 • 2021-2022 Morgan, K., Hawkins, J., Moore, G., Hallingberg, B., Roberts, J., Pickles, T., Charles, J., Van Sluijs, E. CHoosing Modelau Rôl Gweithredol i INspire Girls: astudiaeth ddichonoldeb ar hap clwstwr o raglen sy'n gysylltiedig â'r gymuned mewn ysgolion i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol mewn merched 9-11 oed CHARMING II. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £250,000
 • 2020-2025 Murphy, S., Moore, G., Evans, R., Gwyn, J., Robling, M., Robinson, A., Esgob, J., Hawkins, J., Segrott, J., Ifanc, H. DECIPHer III. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru £2,500,000.
 • 2020-2021 Brain, K., Moore, G., Cannings-John, R., Quinn-Scroggins, H., Robling, M., Townson, J. UKRI – CV-19 Arloesi Ymchwil; Astudiaeth Agweddau ac Ymddygiad Canser COVID-19 ESRC. £690,000
 • 2020-2025 Collishaw, S., Rice, F. (cyd-PIs), Thapar, A., John, A., Hall, J., Owen, M., Murphy, S., Moore., G., Hawkins, J., Young, Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc H. Wolfson. Sefydliad Wolfson, £10,000,000
 • 2020-2023 Howarth, E., Moore, G.F., Feder, G., Spencer, A., Evans, R., Berry, V., Stanley, N., Bacchus, L., Humphrey, A., Buckley, K., Littlecott, H., Long, S., Burn, A., Eldridge, S., Family Recovery after Domestic Abuse (FReDA): Treial dichonoldeb a gwerthusiad proses nythog o ymyrraeth grŵp ar gyfer plant sy'n agored i drais a cham-drin domestig. Ymchwil Iechyd Cyhoeddus NIHR, £600,000
 • 2020-2024 Moore G, Hawkins, J., Morgan K., Murphy S., Roberts, J., et al. E|pxnaion o'r Rhwydwaith rEsearch Iechyd Ysgol i ysgolion cynradd. Llywodraeth Cymru £1,500,000
 • 2019-2022 Tomlinson, M., Lund, C., van der Westhuizen, C., S., Dua, T., Ross, D., Servili, C., Spaull, N., Luitel, N.P., Jordans, M., Melendez-Torres, G.J., Hawkins, J., Moore, G.F., Evans, R. Prosiect HASHTAG: Gweithredu Iechyd mewn Ysgolion ar gyfer Cenhedlaeth Pobl Ifanc Ffyniannus: datblygu ymyrraeth ac astudiaeth dichonoldeb yn Nepal a De Affrica. MRC / DfID / NIHR / ESRC cyllid ar y cyd. £520,000
 • 2019-2024 Bauld, L., Munafo, M., Fitzgerald, N., Petticrew, M., Gilmore, A., Brown, J., Brennan, A., Pearce, J., Langley, T., McNeill, A., Collin, J., Britton, J., Friel, S., Syrett, K., Moore, G.F., Reid, G., O'Connor, R., Dockrell, M., Esgob, J. Llunio plismona hEalth Cyhoeddus I Leihau Anghydraddoldebau a Niwed (SPECTRUM). Grant Consortiwm Consortiwm Partneriaeth Ymchwil Atal y DU. £5,900,000
 • 2019 Skeen, S. & Moore, G.F Ymyriadau cymhleth ar gyfer iechyd meddwl a lles pobl ifanc yn Ne Affrica: meithrin gallu. Academi Brydeinig. £10,000
 • 2019-2022 Littlecott, H.Moore G (prif oruchwyliwr) Defnyddio dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol i ddeall rôl prosesau trylediad cymdeithasol yn yr ysgol wrth gychwyn ysmygu ymhlith pobl ifanc yng nghymdeithas gyfoes y Gorllewin. Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Cancer Research UK. £158,000
 • 2019-22 Long S, Moore G (mentor academaidd). Integreiddio iechyd a lles i gwricwlwm yr ysgol: ymchwiliad dulliau cymysg o baratoadau ar gyfer diwygio ysgolion ledled Cymru a'i effeithiau ar iechyd a lles. Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £265,000
 • Neuadd 2018-2020, J., Walters, J., Owen, M., Thapar, A., Reis, F., O'Donovan, M., Jones, I., Collishaw, S., Holmans, P., Singh, K., Van Goozen, S., Langley, K., Murphy, S., Moore, G.F., Atack, J., Harwood, A. Integreiddio data genetig, clinigol a ffenoteipig i hyrwyddo haeniad, rhagfynegiad a thriniaeth ym maes iechyd meddwl. Cyngor Ymchwil Meddygol £971,000
 • 2018-2020 Moore. G.F., MacDonald, S., Gray, L., Moore, L., Hallingberg, B., Brown, R. Canfyddiadau plant ysgol gynradd o e-sigaréts a dod i gysylltiad ag e-sigaréts a mwg tybaco. Grŵp Gweithredu Tybaco Cancer Research UK. £127,000
 • 2018-2020 Hir, S., Moore, G.F, Scourfield, J., Taylor, C., Fone, D. Farewell, D., Lyons, R., A yw gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant bregus? Dadansoddiad hydredol o garfan ôl-weithredol. Menter Dadansoddi Data Uwchradd ESRC £156,000
 • 2018-2020 Moore, G.F., Evans, R., Littlecott, H., Murphy, S., Segrott, J., Moore, L., Craig, P., O'Cathain, A., Hoddinott, P., P., Refhfuess, E., Pfadenhauer, L. Addasu ymyriadau iechyd poblogaeth cymhleth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'w gweithredu a/neu ailwerthuso mewn cyd-destunau newydd: Canllawiau newydd. Rhaglen Ymchwil Methodoleg MRC £320,000
 • 2018-2021 Moore GF, Murphy S, Long S. Rôl ysgolion wrth gefnogi perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol i wella ymgysylltiad ysgolion, lles a chanlyniadau defnyddio sylweddau ymhlith pobl ifanc mewn gofal: astudiaeth dulliau cymysg. Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. £59,500
 • 2017 Morgan K, Moore GF (cyd-PIs) Hawkins, J., Littlecott, H., Long, S. & McConnon, L Asesiad gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi Bwyd a Ffitrwydd yr Haf yng Nghymru. CLlLC. £49,718
 • 2017-2021 Moore GF, Bauld L, Munafo M, Murphy S, Gray L, Hallingberg B, Mackintosh AMM Moore L Effeithiau rheoleiddio e-sigaréts trwy Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco'r UE ar ddefnydd pobl ifanc o e-sigaréts: arbrawf naturiol. Bwrdd cyllido Ymchwil Iechyd Cyhoeddus NIHR £434,000
 • 2017-2020 Forrester, D., Scourfield, J., Evans, R., Moore, G., Robling, M., Kemp, A. What Works Centre for Social Care - Grant partner ymchwil. Adran Addysg. £4,850,000
 • 2017-2019 Lyons, R. et al. Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £1,500,000
 • 2016-2019 Morgan K (cymrodyr) a Moore G (mentor academaidd) Gweithredu ac effeithiolrwydd hirdymor y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yng Nghymru. Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £279,000
 • 2016-2018 Moore L, Moore G (arweinydd Caerdydd) et al. Treialon archwiliadol ymyriadau cymhleth: datblygu canllawiau i ymchwilwyr. Rhaglen Ymchwil Methodoleg MRC. £250,000
 • 2015-2017 Hawkins J (PI), Moore G (Prif gyd-ymgeisydd) et al. Defnyddio monitorau gweithgarwch sy'n seiliedig ar gyflymu a phorth gwe cysylltiedig i wella cynnal a chadw gweithgarwch corfforol yn y tymor hir mewn oedolion: Treial peilot mewn lleoliad atgyfeirio ymarfer corff. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru £240,000
 • 2016 Fone D, Paranjothy S, a Moore G. Plant CHALICE: ffactorau risg ar gyfer derbyniadau brys sy'n gysylltiedig ag alcohol i'r ysbyty mewn plant a phobl ifanc'. Ymddiriedolaeth Wellcome £16,802
 • 2014-2016 Fletcher et al Pilot treial o'r Her AB Filter. Ymchwil Iechyd Cyhoeddus NIHR £340,000
 • 2013-2016 Cymrodoriaeth Gwyddonydd Iechyd Poblogaeth Moore GF, Cyngor Ymchwil Meddygol. £250,000
 • 2013-2014 Moore GF, Holliday J & Moore L Ymchwil i amlygiad plant i fwg ail-law mewn ceir. Llywodraeth Cymru. £90,000
 • 2012-2014 Baird, J, Audrey, S, Barker, M, Bonell, C, Bond, L, Hardeman, W, Moore, GF, Moore, L, Wyth, D. Datblygu canllawiau ar gyfer gwerthuso prosesau ymyriadau cymhleth. MRC Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth £34,000
 • 2011-2012 Murphy, S, Moore, GF. > Moore, L. Astudiaeth beilot o bolisi alcohol a normau cymdeithasol ym mhrifysgolion Cymru. Cyngor Addysg ac Ymchwil Alcohol £82,490

Addysgu

2016- undergraduate and postgraduate teaching in Social Sciences

 • Year 1: Introduction to Social Science Research Methods (lecturer)
 • Year 2: Knowing the Social - online and offline (lecturer)
 • MSc Social and Public Policy (seminar tutor)
 • Professional Doctorate Evidence Based Policy (convenor)

2015- present Lead for DECIPHer short course programme (http://decipher.uk.net/decipher-short-courses/)

2013-2015 Supervision of 3 CUROP placement students

2011-2015 convenor of Health Improvement module of the Masters in Public Health, Cardiff University

I currently supervise 3 PhD students, and have supervised a number of undergraduate and postgraduate dissertations in the Schools of Medicine and Social Sciences.

I am interested in supervising research projects in areas including:

 • tobacco control and young people's smoking uptake;
 • mechanisms underpinning socioeconomic inequalities in young people's health and health behaviour;
 • school-based health improvement intervention;
 • associations between, and common determinants in, health and educational outcomes of school pupils;
 • intervention-generated-inequalities in health;
 • intervention development/evaluation methods  

Bywgraffiad

I began working at Cardiff University as a Research Assistant in the Cardiff Institute of Society Health and Ethics on the evaluation of the Primary school Free Breakfast Initiative. Subsequently, I obtained funding for an ESRC 1+3 studentship, completing the MSc in 2006/07, and submitting my thesis in August 2010, which focused on the development of process evaluation methodology within the trial of the National Exercise Referral Scheme in Wales. During my studies I provided part-time statistical support to a range of projects including an evaluation of the impacts of smoke free legislation on children$acirc; s secondhand smoke exposure and a cross sectional examination of links between children$acirc; s family contexts and their drinking behaviours. From October 2010, I became a core member of staff for the Public Health Improvement Research Network within DECIPHer, providing support to the development of public health research bids. Within this role, I obtained several research grants as co-applicant and principal applicant. These included Alcohol Research UK funding for an exploratory trial of an alcohol-related intervention in Welsh Universities. Further high profile grants have included funding from the Medical Research Council for the development of guidance for process evaluation of complex interventions. I led the development of this guidance and am lead author on it. I also led a recent Welsh Government survey of childhood exposure to secondhand smoke in cars and homes. This was cited by the Welsh Government as having informed their decision to ban smoking in cars, leading to our research being cited in a number of national news outlets, and my being interviewed for Radio Wales. Since October 2013, I have been fully supported by a competitively obtained MRC Population Health Scientist Fellowship. I also convene the Health Improvement module of the Masters in Public Health, and currently supervise two PhD students.

Aelodaethau proffesiynol

 

Pwyllgorau ac adolygu

Golygydd Cyswllt,

Treialon

BMC Iechyd Cyhoeddus

Aelod o'r pwyllgor ariannu,

Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Ariannu Ymchwil Iechyd,

Pwyllgor Ymchwil Poblogaeth Cancer Research UK,

Sefydliad Ymchwil Canser Ffrainc

Cadair

Ymchwil Canser UKPrevention Panel Adolygu Exepert

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio 6 myfyriwr i gwblhau eu hastudiaethau doethurol, ac ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio 5 o fyfyrwyr doethurol pellach (ar draws rhaglen PhD a doethuriaeth broffesiynol). Rwyf wedi goruchwylio nifer o draethodau hir israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgolion Meddygaeth a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil mewn meysydd gan gynnwys:

 • iechyd meddwl plant a phobl ifanc;
 • mecanweithiau sy'n sail i anghydraddoldebau iechyd pobl ifanc;
 • Ymyrraeth gwella iechyd yn yr ysgol;
 • cymdeithasau rhwng canlyniadau iechyd ac addysgol disgyblion ysgol;
 • anghydraddoldebau a gynhyrchir gan ymyrraeth mewn iechyd;
 • dulliau datblygu ymyriad/gwerthuso