Ewch i’r prif gynnwys
Marco Pomati

Dr Marco Pomati

(e/fe)

Darllenydd mewn Dulliau Ymchwil Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy niddordebau ymchwil cyfredol yw gwella mesur a dadansoddi tlodi a safonau byw, yn ogystal â gwerthuso polisïau cymdeithasol trwyadl ymchwil feintiol uwch a dulliau cymysg o weithredu. Fel aelod ac arweinydd addysgu Canolfan Q-Step Caerdydd, rwyf wedi ymrwymo i wella hyfedredd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig mewn dulliau meintiol cadarn, wedi'u seilio ar fy nghefndir rhyngddisgyblaethol mewn Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Mae gen i raddau o Brifysgol Bryste, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Goldsmith. Cyn ymuno â Chaerdydd, gweithiais ym Mhrifysgol Bryste, y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Cymdeithasol a'r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol lle bues i'n helpu i ddylunio yn ogystal â chynnal dadansoddiad meintiol o arolygon economaidd-gymdeithasol bach a mawr a data asesu.

Ymchwil cyfredol

Yn dilyn gwaith ar gyfer Eurostat gyda phartneriaid yn y DU ac Ewrop a arweiniodd at sefydlu dangosydd newydd o ddeunydd ac amddifadedd cymdeithasol, rhwng 2019 a 2024 rwyf wedi arwain fel PI neu wedi cyd-arwain fel Cyd-I ystod eang o brosiectau a ariennir, wedi'u seilio ar themâu cyffredin deall a gwella mesur anghenion oedolion a phlant ac i ba raddau y cyflawnir y rhain mewn ystod eang o brosiectau cenedlaethol a cyd-destunau rhyngwladol ac ar gyfer amrywiaeth o gyllidwyr, gan gynnwys y Cyngor  Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (UKRI/ESRC), Sefydliad Nuffield, Cronfa Blant y Cenhedloedd Unedig a CARE Canada.

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys: gwella'r ffordd y caiff angenrheidiau a ganfyddir yn gymdeithasol eu mesur a'u dadansoddi yn Uganda, Tanzania ac India; asesu hawliau canfyddedig ac amddifadedd hawliau ymhlith oedolion ifanc yn ogystal â'r berthynas rhwng amddifadedd tai a thlodi mewn cyd-destun cymharol Ewropeaidd.  Am fwy o wybodaeth, gweler y tab Ymchwil.

Arolygiaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD, yn bennaf ym meysydd Tlodi ac Anghydraddoldeb. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â PhD gyda mi a gweithio yn y meysydd hyn, cysylltwch â ni (yn ddelfrydol gyda chynnig 1 neu 2 dudalen).

Rolau golygyddol

Journal of Poverty and Social Justice (Prif olygydd gyda J.Mack, 2021-parhaus)

Adolygiad Polisi Cymdeithasol (Golygydd 2019-2022)

Aelodaeth y Bwrdd

Gweithgor deinameg tlodi a thlodi aml-ddimensiwn (Cymdeithas Astudiaethau Datblygu)

Bwrdd Grant Sylfaen Iechyd (2019-2022)

Bwrdd Grant GCRF (2016-2021)

Cyfrifoldebau gweinyddol

Arweinydd Addysgu BSc Dadansoddeg Cymdeithasol

Arweinydd Polisi Cymdeithasol SSRM a PhD ar gyfer yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru (2018-2023)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2011

2010

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Prosiectau a ariannwyd yn ddiweddar:

- Cefnogi hawliau a sgiliau merched y tu allan i'r ysgol. Gwerthusiad prosiect (Prif Inverstigator) [Oct 2021-parhaus] Cyllidwr: GOFAL Canada

- Rhwydwaith Ymchwil Tlodi y DU-De Corea (Prif Ymchwilydd) [Jan 2022- Gorffennaf 2023] Cyllidwr: Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU (gweler JPSJ Rhifyn Arbennig)

- Tlodi Plant yn Tanzania. (Prif Ymchwilydd) [Mehefin 2021- Rhagfyr 2023] Cyllidwr: Cronfa Plant y Cenhedloedd Unedig (Gweler Adroddiad Plant Talaith Zanzibar a datganiad i'r wasg a Chyflwr Plant Mainland Tanzania)

- Materion tai: Astudiaeth gymharol o'r berthynas rhwng tai a thlodi yn Ewrop (Cyd-Ymchwilydd) [Oct 2019 – Mawrth 2022] Cyllidwr: Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU (Gweler Adroddiad y Prosiect, gweler hefyd Tab Cyhoeddi ar gyfer papurau a blogiau)

- Bwydo ei Gwerthusiad Rhaglen Maeth y Dyfodol (Prif Ymchwilydd) [Medi 2019 - Rhag 2020] Cyllidwr: GOFAL Canada

- Integreiddio mesuriadau tlodi plant aml-ddimensiwn a dadansoddiad mewn rhaglenni lleihau tlodi cenedlaethol. Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Trydydd Gogledd Uganda (Prif Ymchwilydd) [Gorffennaf 2019 - Oct 2021] Cyllidwr: Cronfa Plant y Cenhedloedd Unedig (Disgrifiad o'r prosiect)

-Asesu tlodi Aml-Dimensiwn yn India (Cyd-ymchwilydd) [Jan 2020 - Chwefror 2021] Cyllidwr: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (ESRC)

- Deall a modelu dosbarthiad baich dwbl diffyg maeth ym Mheriw (Cyd-ymchwilydd) [Feb 2019 - Chwefror 2020] Cyllidwr: Y Cyngor Prydeinig

- Cynorthwyo CARE Canada i ddatblygu dangosyddion canlyniadau dibynadwy a dilys i asesu effeithiolrwydd rhaglenni iechyd a maeth ym Malawi, Zambia, Mozambique ac Ethiopia (Prif Ymchwilydd) [Nov - Mai 2019] Cyllidwr: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (ESRC)

- Esbonio diffyg maeth yn Uganda: dadansoddi diogelwch a gwariant bwyd lleol (Prif Ymchwilydd) [Ebrill- Medi 2018] Cyllidwr: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (ESRC)

- Dosbarthiad a deinameg lles economaidd a chymdeithasol yn y DU: Dadansoddiad o'r dirwasgiad gan ddefnyddio dangosyddion aml-ddimensiwn o safonau byw (Cyd-Ymchwilydd) [parhau: Chwefror 2017- Awst 2018] Cyllidwr: Sefydliad Nuffield

- Mesur a mapio mynychder a phatrymau diffyg maeth lluosog mewn plant ifanc yng Ngorllewin a Chanolbarth Affrica (Cyd-ymchwilydd) [parhaus:Feb 2017- Ebrill 2018] Cyllidwr: ESRC

- Datblygu offer hyfforddi i gynorthwyo Swyddfeydd Ystadegol Cenedlaethol mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanol wrth gasglu data i asesu tlodi amlddimensiwn ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy (Cyd-Ymgeisydd) [parhau] Cyllidwr: Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC - Cronfa Challanges Fyd-eang. Gweler y newyddion yma.

-  'Cael y mesur o dlodi yn Ynysoedd y Philipinau a Fietnam' (Cyd-Ymgeisydd)  [2016] Cyllidwr: Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC

- Adolygu newidynnau amddifadedd materol yr UE a gwella ansawdd data yr UE-SILC (Cyd-Ymgeisydd) [2014-2016] Cyllidwr: EUROSTAT

- Rhwydweithio Coleg (addysgu ac ymchwil) gyda Phrifysgol Auckland (Cyd-ymchwilydd) [Dec 2016] Cyllidwr: Prifysgol Caerdydd

- Cymrodoriaeth Uwch Newton yr Academi Brydeinig ar gyfer Ysgoloriaeth gydag Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd [parhaus] (Cyd-ymchwilydd) [parhaus: Tachwedd 2016 - Mawrth 2018] Cyllidwr: Academi Brydeinig

- Adolygiad didueddrwydd o Adrodd Ystadegau y BBC (Tîm Cynghori) [cwblhawyd 2016] Cyllidwr: Ymddiriedolaeth y BBC

- Strategaethau Ymdopi Patrwm hydredol cwtogi (Cyd-Ymchwilydd) [cwblhawyd 2014] Cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd

- Arolwg Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol 2012 (Cydymaith Ymchwil) [cwblhawyd 2014] Cyllidwr: ESRC

Addysgu

Is-raddedig

 • Knowing the Social World: Online and Offline surveys (Blwyddyn 2, Crëwr a Chynullydd, 2016-2019)
 • Dulliau Ymchwil Cymdeithasol (Blwyddyn 2, Cynullydd Modiwl yr Hydref 2015-2017)
 • Celwyddau, celwyddau ac ystadegau damn (Blwyddyn 1, Addysgu a 2019, Cynullydd Modiwlau 2022)
 • Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (Blwyddyn 1)
 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil Cymdeithasol (Blwyddyn 1)
 • Tlodi a nawdd cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig (Blwyddyn 2)
 • Cysylltiadau Rhywedd a Chymdeithas (Blwyddyn 2, 2014-2021)

Fi yw arweinydd tîm addysgu Social Analytics.

Ôl-raddedig

 • Rwy'n cynnull ac yn addysgu dau semester o Ddull Ymchwil Meintiol (MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol)
 • Rwy'n cynnull ac yn addysgu Ystadegau yn y Llywodraeth, (MSc Dadansoddi Data ar gyfer y Llywodraeth).
 • Rwy'n cyfrannu at Bolisi ac Ymarfer ar sail Ymchwil a Thystiolaeth (Doethuriaeth Broffesiynol).

Fi oedd arweinydd y Polisi Cymdeithasol ar gyfer y rhaglen Meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a Ph.D. Rhaglen Partneriaeth Hyfforddi UKRI (2018-2023).

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy
 • SURE accredited (2017) for the use administrative data, how to handle such data safely, lawfully and responsibly

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Bryste
 • Dadansoddwr Ymchwil, Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2024, Deall ymreolaeth menywod ifanc trwy adeiladu consensws mewn grwpiau ffocws ac arolygon yng ngrwpiau ieuenctid SRHR, Llundain, SOAS, DSA Confence, 27 Mehefin
 • 2024, Mesur tlodi gan ddefnyddio'r Dull Cydsyniol, Hyfforddiant ar gyfer Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol ac Ystadegwyr OCGS. Dar Es Salaam, 25ain - 26ain Ionawr 
 • 2023, Poststratification, gŵyl y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dulliau Ymchwil, Tachwedd 8fed 
 • 2023, Cyfweld Gwybyddol, gŵyl y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dulliau Ymchwil, Tachwedd 8fed 
 • 2023, anghydraddoldebau rhwng cenedlaethau mewn llwybrau tai ledled Ewrop. Cymdeithas Polisi Cymdeithasol Ewrop, Warsaw, 7 Medi
 • 2023, Addasu'r Dull Cydsyniol i fesur mynediad menywod ifanc at hawliau. Digwyddiad lledaenu ar gyfer cyfranogwyr grwpiau ffocws. GOFAL Canada, Ar-lein, 13eg Mehefin
 • 2023: Tlodi: Cysyniadau a Mesur. Darlith a draddodwyd i Brifysgol Rhydychen fel rhan o'r MPhil mewn Astudiaethau Byd-eang ac Ardal. 6Mawrth
 • 2022, Cyfweliad Gwybyddol. Gweithdy ar-lein a gyflwynir i Brifysgolion Campinas a Sao Paolo. 16 Rhagfyr
 • 2022, Mesur tlodi amlddimensiwn, hyfforddiant ar gyfer Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol ac Ystadegwyr OCGS. Dar Es Salaam, Tanzania 12-15 Medi.
 • 2022, Defnyddio Grwpiau Ffocws i ddeall a mynegi hawliau ac angenrheidiau. GOFAL Canada, Awst 2022.
 • 2022, Tlodi a Newid Hinsawdd (Cadeirydd a Threfnydd). Cynhadledd DSA 2022, Panel 45
 • 2022, Tai a Thlodi yn yr UE: Canfyddiadau prosiect (Cadeirydd) Cyfarfod prosiect ar-lein wedi'i ariannu gan ESRC (ar-lein)
 • Amcangyfrif Ardal Fach 2021. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi Uwch, a drefnir gan UNAM (Prifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Mecsico (ar-lein), UoB a Phrifysgol Cape Town (De Affrica), 3ydd Rhagfyr
 • 2021 Fforddiadwyedd a Thlodi Tai yn Ewrop. Cynhadledd Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Tai (ar-lein) 
 • 2021 Materion tai: deall y berthynas rhwng tai a thlodi, trefnydd Symposiwm, Cynhadledd Cymdeithas Polisi Cymdeithasol (ar-lein)
 • 2021, Delweddu Dadansoddiad Deuvariate ac Amlamrywiol yn R. Methodolegol Hyfforddiant Gweithdy ar gyfer myfyrwyr MSc Coleg de France. Fe'i cyflwynir ym Mhrifysgol Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Ffrainc.
 • 2019, Dod o hyd i'r llinell dlodi. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi, Prifysgol Bryste, Bryste, UK.
 • 2019, Mesur Amddifadedd Cydsyniol. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi, Prifysgol Bryste, y DU.
 • 2019, Tlodi: mesur, cyd-destun a gyrwyr. Sefydliad Daearyddiaeth ac Ystadegau Brasil, Rio de Janeiro, Brasil
 • 2019, Tlodi: mesur a chyd-destun. Prifysgol Brasilia, Brasilia, Brasil.
 • 2019, Amcangyfrifon Arolwg: Egwyddorion, materion ac atebion.  Gweithdy Hyfforddi Methodolegol ar gyfer myfyrwyr MSc Coleg de France. Fe'i cyflwynir ym Mhrifysgol Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Ffrainc.
 • 2019, tueddiadau a phatrymau diffyg maeth lluosog mewn plant ifanc yng Ngorllewin a Chanolbarth Affrica. Fforwm Cydweithio NGO-Academia Bryste, Bryste, y DU.
 • 2018, Diffyg maeth Lluosog yng Ngorllewin a Chanolbarth Affrica. Adeiladu Partneriaethau Byd-eang ar gyfer Symposiwm Heriau Byd-eang. Bryste, UK.
 • 2017, Mesur a mapio cyffredinrwydd a phatrymau diffyg maeth lluosog mewn plant ifanc. Cyfres Siaradwr UNICEF, Kampala, Uganda.
 • 2017, Hyfforddiant Dadansoddi Tlodi Plant ar gyfer UNICEF Uganda. UNICEF, Kampala, Uganda.
 • 2016, "Mesur safonau byw yn Ewrop" Auckland, Prifysgol Auckland, Seland Newydd.
 • 2015, "Sut mae Dinasyddion Ewropeaidd yn ymdopi â sioc economaidd? Patrwm hydredol cwtogi" Cynhadledd Net-SILC2, Lisbon, Portiwgal.
 • 2014, "Mynegai Safonau Byw y DU" Cynhadledd Goffa 3ydd Townsend yn Llundain
 • 2014, "Extent of poverty among parents, and the Relationship with parenting Practices in the UK" Trydydd Cynhadledd Peter Townsend yn Llundain, y DU.
 • 2014, "Esblygiad amddifadedd materol yn ystod yr argyfwng" Deall newidiadau mewn anghydraddoldeb incwm yn y Austerity Period, Prifysgol Essex, y DU.
 • 2013, amddifadedd materol yn Ewrop: Pa wariant sy'n cael ei gurtailed gyntaf? Cynhadledd Ryngwladol IMPALLA-ESPANET, Luxemburg.

 

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

Jonathan Jones 'Dyheu am Oroesi: Adeiladau Precariat Symudedd Cymdeithasol a Chyfiawnder Cymdeithasol'.

Jake Wilkinson 'Archwilio'r Cydgysylltedd rhwng Prynwriaeth, Diraddiad Amgylcheddol, a Salwch Meddwl: Dadansoddiad Traws Gwlad'.

Richard Saunders 'A yw dehongliadau a gweithredu gwleidyddol unigolion ynghylch newid hinsawdd yn effeithio ar werthoedd materolol/ôl-faterol mewn cyd-destunau gwahanol? Dadansoddiad o Brydain, Canada ac Awstralia'.