Ewch i’r prif gynnwys
Majd Protty  MBChB MRCP PgDip MSc PhD MAcadMEd

Dr Majd Protty

MBChB MRCP PgDip MSc PhD MAcadMEd

Grŵp Lipidomeg Caerdydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ProttyM3@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Ymchwil Cardiofasgwlaidd Syr Geraint Evans, Ystafell Trydydd Llawr Adeilad Ymchwil Cardiofasgwlaidd Syr Geraint Evans, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Mae Dr Protty yn gofrestrydd clinigol academaidd WCAT mewn cardioleg sydd â diddordeb mewn llid (adwaith corfforol i lidwyr niweidiol), thrombosis a haemostasis (ffurfio ceuladau mewn iechyd a chlefydau), gan ei fod yn ymwneud â chleifion sy'n dioddef o gyflyrau'r galon.

Cwblhaodd ei PhD yng Ngrŵp  Lipidomeg Caerdydd yn 2021, a ariannwyd gan gymrodoriaeth Ymddiriedolaeth Wellcome GW4CAT. Gan barhau o'i PhD, mae Dr Protty yn darlunio'r rôl y mae ffosffolipidau procoagulaidd llidiol yn ei chwarae mewn thrombosis arterial (e.e. trawiadau ar y galon) a gefnogir gan Grant Cychwynnol ar gyfer Darlithwyr Clinigol o Academi'r Gwyddorau Meddygol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2009

2008

2007

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Clefyd cardiofasgwlaidd (y galon) yw prif achos marwolaeth yn y DU. Mae cleifion â chlefyd y galon sy'n profi trawiad ar y galon mewn mwy o berygl o ddioddef trawiad ar y galon, strôc neu farwolaeth arall. Mae trawiadau ar y galon yn digwydd o ganlyniad i rwystrau mewn rhydwelïau ar y galon. Mae'r rhwystrau hyn yn cael eu hachosi gan lid (adwaith i llidus niweidiol) ac yn arwain at actifadu celloedd gwaed fel celloedd gwyn (sy'n gyfrifol am wella clwyfau) a phlatennau (sy'n gyfrifol am geulo gwaed) sydd yn ei dro yn arwain at geulo a rhwystrau annormal mewn rhydwelïau.

Mae ceulo gwaed yn digwydd trwy ryngweithio proteinau gwaed â brasterau penodol (ffosffolipidau) sy'n bresennol ar wyneb celloedd gwaed ac sy'n gysylltiedig â llid. Nid yw eu rôl bosibl wrth yrru digwyddiadau ceulo annormal mewn trawiadau ar y galon yn hysbys.   Os caiff ei adnabod, gall fod yn driniaeth newydd bosibl. Mae hyn yn bwysig gan fod un o bob deg claf sy'n profi trawiad ar y galon yn parhau i fod mewn perygl o ddatblygu trawiad arall ar y galon, strôc, neu farw er gwaethaf y driniaeth bresennol.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y proffil ffosffolipid a gynhyrchir gan gelloedd gwaed mewn cleifion â chlefyd y galon, gyda'r nod o adnabod gyrwyr ceulo yn y cleifion hyn, a datblygu targedau triniaeth newydd.

Addysgu

 • Mentor/Goruchwyliwr ar gyfer Echocardiograffeg y Galon FUSIC (FICE / FUSIC) (2018-)
 • Uwch Hyfforddwr Cynnal Bywyd (ALS), Cyngor Resus (DU) (2017-)
 • Tiwtor Coleg Cyswllt (RCP), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (2015-17)
 • Aelod o'r Grŵp Ysgrifennu Cwestiwn (Blwyddyn 1/2) a'r Bwrdd Craffu Arholiadau (Blwyddyn 3), Prifysgol Caerdydd (2013-14)

Bywgraffiad

Dechreuodd ymrwymiad Dr Protty i feddygaeth academaidd pan oedd yn 18 oed. Gohiriodd ei gynnig i astudio meddygaeth am dair blynedd i weithio gyda Dr Mike Tomlinson (Birmingham) mewn labordy gwyddorau cardiofasgwlaidd sy'n arwain y byd dan arweiniad yr Athro Steve Watson (Birmingham) Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF). O fewn y cyfnod hwn, ymchwiliodd Dr Protty i lwybrau signalau cymhleth platennau a'r rôl y maent yn ei chwarae mewn anhwylderau thrombotig a gwaedu.

Yn dilyn hyn, dechreuodd Dr Protty ei hyfforddiant meddygol ym Mhrifysgol Birmingham lle parhaodd i ddilyn cyfleoedd ymchwil. Enghraifft orau yw hyn drwy ennill Ysgoloriaeth Gwyliau Biofeddygol Ymddiriedolaeth Wellcome i gynnal ymchwil ar atamers RNA gwrth-HIV ym Mhrifysgol Rhydychen (Yr Athro William James). Graddiodd Dr Protty y cwrs MBChB (meddygaeth glinigol) yn 2013 gydag anrhydedd, tair rhagoriaeth a 15 gwobr genedlaethol a lleol.

Yn dilyn hynny, symudodd Dr Protty i Gymru yn dilyn ei benodiad i'r rhaglen sylfaen academaidd hynod gystadleuol yng Nghaerdydd. Yn ystod y cyfnod hwn, parhaodd â'i daith mewn cardioleg academaidd a dyfarnwyd gradd MSc (Prifysgol Caerdydd) iddo mewn therapiwteg therapiwteg gyda rhagoriaeth, gan astudio'r defnydd o therapi gostwng lipidau mewn cleifion sy'n dioddef o glefyd cardiofasgwlaidd yng Nghymru.

Dechreuodd Dr Protty ei hyfforddiant cardioleg arbenigol ar ôl cael ei benodi i gynllun Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) yn 2015. Fel rhan o'r cynllun hwn, datblygodd Dr Protty gysylltiadau â grŵp Lipidomeg Caerdydd (Yr Athro Valerie O'Donnell/Yr Athro Peter Collins) a gwnaeth gais llwyddiannus i gynllun GW4CAT Ymddiriedolaeth Wellcome i ddilyn gradd PhD (Dyfarnwyd 2021). 

Gan barhau ar gynllun WCAT fel cofrestrydd cardioleg academaidd clnaidd, mae gweithgareddau ôl-ddoethurol Dr Protty yn canolbwyntio ar rôl ffosffolipidau procoagulant mewn thrombosis arterial gyda'r nod o nodi targedau therapiwtig gwrth-thrombotig newydd i wella gofal cleifion â chlefyd cardiofasgwlaidd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2017 Crynodeb Safle Uchaf yng nghategori ACS, Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Cardiofasgwlaidd Prydain
 • Gwobr Ymchwil W T Edwards 2017, Cymdeithas Feddygol Caerdydd, Ebrill 2017
 • Gwobr Ymchwilydd Ifanc 2017, Cyngres yr Afu Ryngwladol 2017, EASL
 • Enillydd Gwobr y Canghellor 2013 – dyfernir y wobr glodfawr hon yn flynyddol i fyfyriwr aeddfed y mae ei gynnydd academaidd a'i berfformiad drwy gydol y cwrs wedi bod yn rhagorol ac sydd hefyd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i fywyd cyffredinol y Brifysgol gyfan, Prifysgol Birmingham.
 • 2013 Gwobr Israddedig BPS mewn Ffarmacoleg Glinigol, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain
 • 2013 Enillydd Gwobr Goffa Arthur Foxwell mewn Meddygaeth – a ddyfarnwyd i'r myfyriwr sydd â'r sgôr uchaf mewn Meddygaeth Glinigol, Prifysgol Birmingham
 • 2013 Cwpan y Gymdeithas Feddygol, Prifysgol Birmingham
 • 2012 Ysgoloriaeth Teithio Dewisol Ymddiriedolaeth Myfyrwyr Meddygol a Deintyddol Prydain (BMDST)
 • 2012 Ysgoloriaeth Teithio Dewisol Ymddiriedolaeth Arthur Thomson, Prifysgol Birmingham
 • Gwobr Gyntaf 2011 am Wobr Leith Neumann mewn Astudiaethau Patholegol, Prifysgol Birmingham
 • Gwobr 2011 am y cyflwyniad llafar gorau yn y sesiwn imiwnoleg yng Nghynhadledd Ryngwladol LIMSC, Prifysgol Leiden, NL
 • 2010 Ysgoloriaeth Gwyliau Biofeddygol Ymddiriedolaeth Wellcome, i ariannu prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Rhydychen.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Cardiofasgwlaidd Prydain (BCS)
 • Cymdeithas Echocardiograffeg Prydain (BSE) - Achrediad llawn mewn ecocardiograffeg drawsthorasig
 • Cymdeithas Ymyrraeth Cardiofasgwlaidd Prydain (BCIS) - Cyd-olygydd
 • Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA)
 • General Medical Council (GMC)
 • Coleg Brenhinol y Meddygon (MRCP Llundain)
 • Aelod o'r Academi Addysgwyr Meddygol (MAcadMEd)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o Bwyllgor Staff Academaidd Meddygol y BMA (MASC), 2019-2021
 • Cynrychiolydd Cymru i Gymdeithas Cardiolegwyr Iau Prydain (BJCA), 2020 -
 • Adolygydd Grant - MRC, Wellcome 2018-
 • Adolygydd Journal - Platennau, EHJ QCCO, BMJ Open, JACC, IJCP, Swyddogaeth
 • Pwyllgor Addysg ar gyfer Hyfforddeion Meddyg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2015-2017