Ewch i’r prif gynnwys
James Ryan

Dr James Ryan

Darllenydd mewn Hanes Ewropeaidd Modern (Rwsia)

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n hanesydd Rwsia fodern a'r Undeb Sofietaidd, gyda ffocws penodol ar y cyfnod rhwng y ddau ryfel byd. Mae fy ngwaith cyhoeddedig yn bennaf yn hanes deallusol trais gwleidyddol Sofietaidd. Rwy'n ceisio deall sut y daeth y wladwriaeth Sofietaidd y drefn fwyaf treisgar a dinistriol yn hanes modern Ewrop adeg heddwch. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn y ffordd y mae'r gorffennol Sofietaidd yn parhau i atseinio yn y byd ôl-Sofietaidd heddiw, yn enwedig yn Rwsia. Rwy'n rhoi sylwadau rheolaidd ar y materion hyn mewn print ac yn y cyfryngau prif ffrwd. 

Cipolwg ar: Ymchwil ac Addysgu

*Trais gwleidyddol a gormes; 

* Syniadaeth a syniadaeth wleidyddol Sofietaidd;

*Staliniaeth

*Unbennaeth;

* Cyfrinachedd a thryloywder; 

* Theori gyfreithiol a throseddeg Sofietaidd

*Hanes deallusol

Cof hanesyddol a gwleidyddiaeth hanes, yn enwedig yn Rwsia gyfoes

 

Rwy'n gweithio ar lyfr o'r enw The Limits of Utopia: An Intellectual History of Soviet State Violence, 1917-1939. Bydd hyn yn darparu'r hanes deallusol hyd llawn cyntaf o drais gwladwriaeth Sofietaidd yn ystod cyfnod mwyaf creulon hanes Sofietaidd.  Yn y llyfr hwn, rwy'n canolbwyntio ar y berthynas gyfareddol, gymhleth, anghyson rhwng trais a meddwl, hunaniaeth ac arferion gwleidyddol Bolsiefic. Mae hyn yn cynnwys sut a pham y cyfiawnhawyd gormes a'i unbennaeth sylfaenol, esgusodi, a beirniadwyd — ac weithiau fe'u gadawyd yn ddi-lais. Yn fras yn ddiwinyddol, ac yn edrych tuag allan o'r tiroedd Sofietaidd yn ogystal â mewnol, bwriad y llyfr yw gwneud cyfraniad sylweddol i'n dealltwriaeth o hanes Sofietaidd ac eithafion Ewrop yr ugeinfed ganrif, ac etifeddiaeth yr eithafion hynny.

Fy llyfr cyntaf oedd astudiaeth gynhwysfawr o drais ym meddwl gwleidyddol V.I. Lenin, arweinydd Plaid Bolsieficaidd ac arweinydd cyntaf effeithiol y wladwriaeth Sofietaidd, gyda'r teitl Lenin's Terror: The Ideological Origins of Early Soviet State Violence (Llundain, 2012). Yn y llyfr hwnnw, archwiliais ddatblygiad barn Lenin ar drais gwleidyddol o'r 1890au hyd y 1920au mewn perthynas ag argyfyngau gwleidyddol Rwsia ac Ewrop yn fwy cyffredinol yn ystod y cyfnod hwnnw. Dadleuais fod natur benodol ideoleg Leninaidd yn darparu'r prif esboniad ar gyfer creu'r wladwriaeth Sofietaidd fel unbennaeth dreisgar.

Yn y flwyddyn academaidd 2022-23 byddaf yn ymgymryd ag Ysgoloriaeth Sylfaen Gerda Henkel i ddechrau gweithio ar benodau yn rhan olaf fy mhrosiect monograff, ac ni fyddaf yn addysgu.

Cyhoeddiad

2023

2020

2018

2017

2015

2013

2012

2011

2007

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prosiectau ymchwil

Cyfyngiadau Utopia: Hanes Deallusol Trais y Wladwriaeth Sofietaidd, 1917-1939

Ar ddiwedd y 1950au ysgrifennodd y beirniad llenyddol o Moscow, Andrei Siniavskii, feirniadaeth drawiadol o resymeg sylfaenol y gyfundrefn Sofietaidd. 'Fel y byddai carchardai yn diflannu am byth,' meddai, gan ddefnyddio ffugenw, 'adeiladon ni garchardai newydd.' Er mwyn i'r gwaith hwnnw ddod yn bleserus, parhaodd, 'fe wnaethom gyflwyno llafur penal.' Ac er mwyn i 'na fyddai un diferyn o waed yn gollwng eto,' fe ychwanegodd, 'fe wnaethon ni ladd, lladd a lladd.'

Chwyldro Hydref Rwsia 1917 oedd yr ymgais fwyaf uchelgeisiol a pharhaus i drawsnewid a rhyddfreinio dynol yn hanes modern Ewrop. Gan ddod i rym ar adeg o ryfela digynsail, ysbrydolwyd y Blaid Bolshevik newydd a oedd yn rheoli gan y syniad o ryddhad llwyr Rwsia - a dynoliaeth yn gyffredinol - o bob math o ecsbloetio a dioddefaint. Credai Bolsheviks mai strwythurau economaidd-gymdeithasol camfanteisiol oedd gwraidd rhyfel, trais, trosedd ac anhrefn. Byddai sosialaeth a ragwelir gan HEIR yn cael gwared ar yr union bosibilrwydd o drais, gan y byddai'n rhoi gwir ystyr i urddas a gwerth bywyd ei hun. Fodd bynnag, y wladwriaeth Sofietaidd fyddai'r mwyaf treisgar yn hanes Ewrop fodern yn ystod yr amser heddwch. Dyma oedd paradocs mawr y Chwyldro Rwsiaidd, a ddaliwyd mor huawdl gan Siniavskii. Hwn oedd y paradocs mawr efallai o wleidyddiaeth yr ugeinfed ganrif. Ond sut oedd hynny'n bosibl?

Rwy'n ysgrifennu llyfr eang a fydd yn darparu'r dadansoddiad mwyaf cyflawn, manwl o'r cwestiwn hwnnw: hanes deallusol penodol cyntaf trais gwladwriaeth Sofietaidd rhwng y rhyfel. Mae fy ngwaith yn archwilio'r berthynas hynod ddiddorol rhwng trais gwleidyddol a meddwl Bolshevik, hunaniaeth, ac arferion gwleidyddol. Mae hyn yn cynnwys sut a pham y cyfiawnhawyd gormes a'i unbennaeth sylfaenol, esgusodi, a'u beirniadu - ac weithiau fe'u gadawyd yn ddi-lais. Ac mae'n cynnwys sut y datblygodd y cysyniadau hynny, strategaethau rhethregol a pharamedrau discursive dros gyfnod o ugain mlynedd.

Mae'r llyfr yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o hanner cyntaf trasig hanes Ewrop yr ugeinfed ganrif. Mae'n myfyrio ar natur, rhagamodau a chanlyniadau trais gwleidyddol torfol; sut mae eithafiaeth wleidyddol yn bosibl; a sut y gall bodau dynol yn unigol ac ar y cyd gyflawni lefelau anghyffredin o greulondeb gwleidyddol.

Yn y flwyddyn academaidd 2022-23, byddaf yn ymgymryd ag Ysgoloriaeth a ddarparwyd gan y Gerda Henkel Stiftung yn yr Almaen i ddechrau gweithio ar benodau yn rhan olaf y llyfr. Rwyf hefyd yn bwriadu defnyddio'r amser hwn i gwblhau erthygl am arwyddocâd cyfrinachedd a thryloywder yn hanes deallusol trais gwladwriaeth Sofietaidd rhwng y rhyfel.

Addysgu

Teaching profile

My teaching focuses on modern Russian and especially Soviet history, with an emphasis on notions of cultural revolution; political violence; ideology; and economic factors in political decision-making. My teaching also engages with political violence and related issues in a broader, comparative context. I would be happy to supervise students in any of these areas.

Bywgraffiad

Education and qualifications

2005-2009: Ph.D Modern History, National University of Ireland (Cork)

2002-2005: BA (Hons) First Class, National University of Ireland (Cork)

Career overview

2011-2014: Government of Ireland/Marie Curie COFUND Postdoctoral Mobility Research Fellow in the Humanities and Social Sciences, University of Warwick and University College Cork

2010-2011: Assistant Lecturer, School of History, University College Cork

Anrhydeddau a dyfarniadau

2017: Elected Fellow of the Royal Historical Society (FRHistS)

2015-17: Erasmus Plus International Credit Mobility Scheme award to oversee teaching exchange partnership between SHARE, Cardiff University, and the History Faculty, State Academic University for the Humanities, Russian Academy of Sciences

2011-14: Government of Ireland/Marie Curie CARA Postdoctoral Mobility Research Fellowship

2007-9: Government of Ireland Postgraduate Research Scholarship

2005-7: Faculty of Arts Postgraduate Research Scholarship, University College Cork

Aelodaethau proffesiynol

  • Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (FRHists)
  • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA)
  • Aelod o'r Gymdeithas Astudiaethau Slafaidd, Dwyrain Ewrop ac Ewrasiaidd (ASEEES)
  • Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudiaethau Slafonic a Dwyrain Ewrop (BASEES)
  • Aelod o'r Grŵp Astudio BASEES ar y Chwyldro Rwsia
  • Cymdeithas Astudiaethau Rwsia, Canol a Dwyrain Ewrop Iwerddon (IARCEES)
  • Aelod o Gymdeithas Hanesyddion Proffesiynol Iwerddon (IAPH)

Ers 2015, rwyf wedi bod yn olygydd adolygiadau ar gyfer y cyfnodolyn Revolutionary Russia.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

Themâu amrywiol yn hanes gwleidyddol, deallusol, diwylliannol, cymdeithasol, economaidd a chyfreithiol yr Undeb Sofietaidd rhwng y rhyfel

* Trais gwleidyddol yn hanes modern Rwsia a'r Undeb Sofietaidd

Hanes a chof yn Rwsia ôl-Sofietaidd a'r hen Undeb Sofietaidd