Ewch i’r prif gynnwys
Justin Savage

Dr Justin Savage

Darlithydd

Yr Ysgol Seicoleg

Email
SavageJC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75225
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ar gontract Addysgu ac Ysgoloriaeth llawn amser ers mis Medi 2019, er fy mod wedi cael fy nghyflogi yn y Brifysgol ers 1994 mewn amrywiol rolau cymorth addysgu ac ymchwil.

Ar hyn o bryd, fi yw cydlynydd modiwl y modiwl ymchwil ac ystadegau lefel 4 yr wyf yn darlithio arno ar yr elfen cyfrifiadura ac ystadegau. Rwy'n addysgu dosbarthiadau ymarferol ar lefel 5 (Blwyddyn 2) ac rwy'n diwtor personol i fyfyrwyr ar bob blwyddyn (1,2, lleoliad a therfynol) ac yn diwtor academaidd ym mlwyddyn 2. Rwy'n goruchwylio myfyrwyr y flwyddyn olaf.

Fi yw Arweinydd Strategaeth Ddigidol yr ysgol ac yn flaenorol rwyf wedi dal swydd Cadeirydd yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) ar gyfer y Brifysgol.

Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol, gyda chylch gwaith ar gyfer gofalu am fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol sy'n dod i mewn ac allan fel eu tiwtor personol, a chysylltu â'n partneriaid rhyngwladol.

Rwyf hefyd yn cefnogi myfyrwyr ar y Doethuriaeth Glinigol un diwrnod yr wythnos gyda'u Prosiect Adolygu Gwasanaethau Bach (SSRP) a'r Prosiect Ymchwil ar Raddfa Fawr (LSRP). Rwyf hefyd wedi goruchwylio myfyrwyr prosiect a lleoliadau ar yr MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg).

Yn ogystal â'm horiau dysgu pwrpasol. Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant a chymorth gyda meddalwedd rhaglennu a chasglu data ar gyfer yr holl fyfyrwyr a staff ar draws yr ysgol.

Yn ogystal â'm swydd yng Nghaerdydd, rwyf hefyd yn darparu darlithoedd i'r modiwl Cyflwyniad i Seicoleg Sylfaenol ar gyfer Prifysgol Normal Beijing. Mae'r cydweithio hwn yn rhan o ymgysylltiad ehangach y Brifysgol â sefydliadau tramor, a gosodais ac asesu elfen gwaith cwrs cyflwyniad fideo ar gyfer y modiwl hwn.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Ar hyn o bryd rwy'n  rheoli ac yn chwarae i dîm pêl-droed mewntramiol Seicoleg Dynion 11-bob-ochr (Psycho Athletico).
 • Rwyf hefyd yn rheoli ac yn chwarae i dîm pêl-droed 11-bob-ochr  Varsity Staff y Brifysgol.

Crynodeb cefndir

Mae fy rolau  blaenorol yn yr Ysgol a'r diwydiant wedi troi o gwmpas ymchwil seicolegol neu  ymchwil mewn technoleg newydd. Cwblheais radd pedair blynedd mewn seicoleg gymhwysol ym  Mhrifysgol Caerdydd (lleoliad 1 blynedd yn Mass, UDA – ymchwilio i risg o gymryd  Ymddygiad Gyrru) ac yna gweithio fel ymchwilydd ar y cyd rhwng yr Ysgolion Seicoleg a Pheirianneg sy'n ymchwilio i'r broses ddylunio ac yna gweithio i'r  Ysgol Seicoleg  ar brosiectau ymchwil amrywiol rhwng 1994-2009 gan gynnwys:

Rhwng 2001-2002 treuliais  gyfnod byr yn gweithio y tu allan i'r Brifysgol ar gyfer y Cyngor mewn Amgueddfeydd  yng Nghymru fel rheolwr prosiect fframwaith 5 Ewropeaidd "Memoria,  Helpu Sefydliadau Cof i gwrdd â'r Dyfodol". Roedd y rôl hon yn cynnwys rheoli cyfranogiad Consortiwm Amgueddfa Cymru yn y prosiect ac ymchwilio i'r defnydd o dechnolegau newydd o fewn y    sector amgueddfeydd.

Fe wnes i barhau i weithio fel ymchwilydd tan 2009 pan gefais wahoddiad i weithio'n  uniongyrchol i'r Ysgol  i gynorthwyo gyda phrosesau electronig ei gwasanaeth proffesiynol. Datblygodd y rôl  hon yn gyflym i ymgorffori materion ymchwil ac addysgu a dysgu.

Cwblheais fy PhD  o Brifysgol Caerdydd yn 2003 "Dull Ymarferol o Ymchwilio i Ymddygiad Dylunio Gwrthrych  : Ystyriaethau Methodolegol a Damcaniaethol". Cyfarwyddwyd gan  Dr Chris Miles.

Cyhoeddiad

2016

2015

2014

2013

2009

2003

2002

2001

1999

1998

1996

Articles

Book sections

Conferences

Bywgraffiad

Addysg Uwch  

Ph.D,  Seicoleg (2001) - 'Dull Ymarferol o Ymchwilio i  Ymddygiad Dylunio Gwrthrych: Ystyriaethau Methodolegol a damcaniaethol  '.
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Modiwl Addysg Uwch (2003) - Diogelwch Rhwydwaith.
Canolfan Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Caerdydd

Modiwlau Addysg Uwch (1998) rhaglennu C a C++.
Canolfan Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Caerdydd

Seicoleg  B.Sc. (1990  – 1994) - Seicoleg Gymhwysol B.Sc.
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

B.Sc. Roedd modiwlau'r flwyddyn olaf yn cynnwys:

 • Seicoleg Poblogaeth
 • Sosiobioleg
 • Datblygiad oedolion a heneiddio
 • Seicoleg a'r Gyfraith
 • Seicoleg glinigol a chynghori
 • Niwroseicoleg wybyddol cof a sylw

Cyrsiau Hyfforddi  

AdvanceHE Fellowship. Penodwyd ym mis Ionawr 2023 https://www.advance-he.ac.uk/fellowship

Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli  Prifysgolion (PLUM). Penodwyd ym  mis Hydref 2016.
Wedi'i achredu gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), mae wedi'i anelu at staff academaidd a gweinyddol sydd â chyfrifoldeb sylweddol am arwain pobl, rheoli adnoddau, cyllidebau a phrosiectau,  ac  fe'i  rhennir dros gyfnod o 6 mis.

Arwain a Rheoli Timau - 26 Medi 2012 - 25 Hydref 2012
Mae'r gweithdy 6 diwrnod hwn  a drefnwyd dros gyfnod o 6 wythnos wedi'i achredu gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (yr  ILM). Mae wedi'i anelu'n benodol at  reolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr tîm, sy'n gweithio mewn rolau academaidd neu'r Gwasanaethau Proffesiynol, sy'n rheoli eraill yn ffurfiol neu'n  anffurfiol.

Mynychodd y gweithdai byr canlynol  :

 • Y  Ffordd Ymlaen - Gwneud iddo Ddigwydd 2 ddiwrnod gweithdy. - 4ydd-5ed Mawrth 2015
 • Datblygu  Sgiliau Rheolwyr Llinell - 27 Ionawr 2015
 • Cydraddoldeb  ac Amrywiaeth ar gyfer Arweinwyr a Rheolwyr Tîm - 22 Ebrill 2013
 • Cydraddoldeb  ac Amrywiaeth (Modiwl Ar-lein) 6 Chwefror 2013

Profiad gwaith  

Rheolwr  Prosiectau Ysgol / Cyswllt Ymchwil 2009 (Hydref) –  Presennol

Ymchwilio  i brosesau sy'n gysylltiedig â TG yn yr Ysgol Seicoleg i alluogi methodolegau di-bapur ac effeithlon wrth ddarparu dyletswyddau gweinyddol ac addysgu. Mae'r swydd hon yn gofyn am adnabod technolegau presennol a datblygu meddalwedd pwrpasol i alluogi arfer gorau. Mae'r elfennau  technegol yn eang ac yn cynnwys dylunio a datblygu meddalwedd, rhaglennu, diffinio prosesau rheoli data,  datblygu cronfa ddata a    gweithredu technolegau newydd  ar gyfer dileu adborth.   Mae'r elfennau ymchwil yn cynnwys nodi  a chofnodi prosesau presennol, dylunio a gweithredu prosesau mwy newydd a mwy darbodus  . Ar y cyd â rôl y Rheolwr Prosiectau TG, rwyf hefyd yn parhau i  gydweithio ar brosiectau ymchwil amrywiol.

Cyswllt Ymchwil, 2009 (Mai) – 2009  (Hydref)
Ymchwilio  i effaith ffordd o fyw rhieni ar les babanod - a ariennir gan Sefydliad Waterloo  .
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc Caerdydd  ,  CF10 3AT

Roedd y swydd hon  yn gofyn am ddadansoddiad manwl o set o ddata hydredol a gasglwyd gan grŵp Astudiaethau Datblygiad Plant Caerdydd (CCDS) ym Mhrifysgol Caerdydd  . Roedd y data  hwn yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ffyrdd o fyw, iechyd a lles  gan dros 300 set o rieni a'u plant cyntaf-anedig. Fy  rôl i oedd paratoi a dadansoddi'r data er mwyn cynhyrchu adroddiad terfynol ar gyfer  sefydliad Waterloo yn archwilio'r cysylltiadau rhwng iechyd a ffordd o fyw rhieni ac  ymddygiad eu plant, gan gyfeirio at dueddiadau gwrthgymdeithasol  .

Cydymaith Ymchwil, 2006 (Mawrth) – 2009  (Chwefror)
Asesiad  o fodelau gwybyddol sy'n Hysbysu Atal Gamblwyr Ifanc Agored i Niwed
  Grant ESRC: RES-164-25-0017
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc Caerdydd  ,  CF10 3AT

Archwiliodd y prosiect hwn benderfyniadau ac ymddygiad gamblo mewn sampl o ieuenctid yn y gymuned a oedd yn arddangos  ymddygiadau problemus fel ymddygiad ymosodol, troseddu a  chamddefnyddio sylweddau. Canolbwyntiodd yr  astudiaeth ar y berthynas rhwng gwahaniaethau unigol mewn ataliad ymddygiadol  (ee, cymryd risgiau, gwneud penderfyniadau, sensitifrwydd i wobrwyo a chosbi, gallu hunanreoleiddio) a gamblo problemus, fel y gwyddys o gofnodion swyddogol ac  fel yr aseswyd o  dan amodau arbrofol. Hysbyswyd yr ymchwil empirig  gan ddadansoddiad o arolygon cenedlaethol sy'n dal gwybodaeth am  gamblo, gweithgareddau hamdden ac ymddygiad afreolus pobl ifanc, yn ogystal ag  amgylchiadau economaidd-gymdeithasol a demograffig. Fy rôl yn y prosiect hwn oedd cyfrannu at  yr ymchwil drwy ddatblygu a gweithredu'r  prosesau arbrofol, dadansoddi data a lledaenu canlyniadau trwy gyhoeddiadau academaidd  a chynadleddau. Yn ogystal â'm rôl ymchwil, cynorthwyais  seicoleg a myfyrwyr meddygol mewn prosiectau israddedig ac ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â seicoleg  ac wedi rhaglennu, cynnal a dadansoddi astudiaethau a berfformiwyd gan ddefnyddio  sganiwr fMRI CUBRIC.

Cydymaith Ymchwil, Dysgu Categori  Dynol 2004 (Mehefin) – 2006 (Mawrth)
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc Caerdydd  ,  CF10 3AT

Mewn cydweithrediad â Dr Mark Johansen, pwrpas  fy mhenodiad oedd cydweithio wrth ymchwilio i ddysgu categori  dynol. Roedd fy nghyfraniad i'r ymchwil yn cynnwys mewnbwn academaidd, datblygu arbrofion  a gweithredu, dadansoddi data a seminarau. Yn ogystal â'm  rôl ymchwil, cynorthwyais yr ysgol mewn tasgau technegol megis sefydlu'r cynllun cofrestru  cyfranogwyr ar-lein ac ymchwilio i fecanweithiau adborth addysgu ac ymchwil rhyngweithiol amser  real (systemau pleidleisio).

Uwch  Ymchwilydd/Rheolwr Prosiect i 'Memoria' Project. 2002 (Ionawr) – 2004 (Mai)
Cyngor Amgueddfeydd Cymru Y Cwrt, Stryd Letty, Caerdydd, CF24 4EL

Roedd prosiect Memoria yn gonsortiwm  a ariannwyd gan yr UE o 8 sefydliad Ewropeaidd a oedd â'r nod o wella proffil rhwydweithiau rhanbarthol  o amgueddfeydd bach (yng Nghymru  a Tuscany).  Nod y prosiect oedd gwella rôl economaidd-gymdeithasol sefydliadau  o'r fath o fewn yr economi leol trwy rymuso'r offer  rheoli casgliadau presennol gydag atebion amlgyfrwng rhyngweithiol datblygedig o'r sectorau cyfryngau a chyhoeddi  ; galluogi cenhedlaeth newydd o rwydweithiau amgueddfeydd yn seiliedig ar wasanaethau TGCh  uwch. Fy rôl i oedd rheoli'r prosiect ar lefel gwelyau prawf yng Nghymru gan gydlynu cyfranogiad wyth  amgueddfa yng Nghasnewydd  a Sir Fynwy. Roedd y swydd yn cynnwys rheoli'r prosiect a'r staff yn ddyddiol  , adrodd a dadansoddi gwybodaeth ystadegol, cysylltu â'r amgueddfeydd unigol dan sylw, rheoli a chynghori goblygiadau cyllidebol, hwyluso cyfathrebu rhwng y darparwyr technoleg a'r rhai sy'n derbyn technoleg  , cynhyrchu adroddiadau manwl i safonau'r  UE, lledaenu  gwybodaeth,   rhoi seminarau a chydlynu a chymryd rhan mewn consortiwm   cyfarfodydd.

Cynorthwy-ydd Ymchwil   i Virtual Human Project. 2000 (Mawrth) - 2001 (Awst)
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc Caerdydd  ,  CF10 3AT

Rhedeg arbrofion gan ddefnyddio Offer Realiti Rhithwir (VR)  ar system weithredu Unix, rhaglennu meddalwedd dadansoddi data yn  C ++, dadansoddi data trwy becynnau meddalwedd fel SPSS a Statview, ysgrifennu adroddiadau  , cyflwyno data, amserlennu cyfranogwyr a datblygu a chynnal system archebu gwe gan ddefnyddio HTML a  CGI.

Cynorthwy-ydd ymchwil   i brosiect Cerbydau Awyr Di-griw (UAV). 1998 (Awst) - 2000 (Mawrth).
Ariannwyd gan yr Asiantaeth Gwerthuso ac Ymchwil  Amddiffyn (DERA).
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc Caerdydd, CF10 3AT a DERA, Ively Road, Farnborough,    Hants GU14 0LX.

Disgrifiad swydd tebyg i Virtual Humans  Project. Roedd cyfrifoldebau ychwanegol yn cynnwys cynorthwyo ôl-raddedigion ac  israddedigion yn y labordy VR gyda'r offer. Cynhyrchwyd adroddiadau  interim ynghylch canfyddiadau ymchwil a chynnydd gan arwain at adroddiad terfynol  manwl ar y prosiect.

Cynorthwy-ydd ymchwil   i brosiect 'Gwybyddiaeth mewn Dylunio'. 1994 (Tachwedd) - 1996 (Mawrth)
Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc  Caerdydd, CF10 3AT a'r Ysgol Peirianneg Adeiladau'r Frenhines Prifysgol  Caerdydd, Yr Orymdaith CAERDYDD CF24 3AA

Dylunio a rhedeg arbrofion, rhaglennu  meddalwedd dadansoddi data yn BASIC, dadansoddi data, ysgrifennu adroddiadau, cyflwyno data  mewn cynadleddau a chyfarfodydd ymchwil.

Cynorthwy-ydd Ymchwil   Diogelwch ac Ymddygiad Gyrru Modurol. 1992  (Jul) - 1993 (Medi)
Liberty Mutual Research  Center, Hopkinton, Mass,  UDA

Cynnal arbrofion, rhaglennu meddalwedd dadansoddi data yn BASIC, SAS a MEL, dadansoddi  data ac ysgrifennu adroddiadau.