Ewch i’r prif gynnwys
Thomas Smith

Dr Thomas Smith

Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
SmithT19@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75778
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.82, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a Human Geographer with research interests in environment, development, education and the geographies of young people. My research falls into two broad themes. Firstly, I am interested in how people come to know and understand the environment and how they (re)produce ‘abstract’ ideas about human-nature interactions, including contemporary notions of environmental value (e.g. carbon values), and how conservation may have, or still is, linked to spiritual beliefs and witchcraft. Secondly, I am interested in how people (including young people) exercise agency in, and learn about, the environment, including how they learn through environmental education and how they explore and roam in outdoor spaces and places.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Articles

Book sections

Books

Monographs

Websites

Ymchwil

Trosolwg Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y cyd ar ryngweithio rhwng pobl a'r amgylchedd a'u canlyniadau ar gyfer dysgu amgylcheddol, cynaliadwyedd, a sut mae'r rhain yn gysylltiedig â lleoliadau addysg ac addysgol. Y mae dau brif thema: (1) Daearyddiaethau plant a phobl ifanc, natur a chynaliadwyedd a (2) Daearyddiaeth Datblygu. 

Thema Un: Daearyddiaeth plant a phobl ifanc, natur a chynaliadwyedd

Thema fawr gyntaf fy ymchwil yw hyrwyddo dealltwriaeth gymdeithasol a gofodol o ryngweithiadau plant a phobl ifanc â'r byd naturiol a chynaliadwyedd a'u dealltwriaeth ohonynt. Mae fy ngwaith wedi canolbwyntio ar y ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn dod i ddeall, rhyngweithio â, a datblygu cysylltiad â natur a'r awyr agored, yn ogystal ag archwilio'r anghydraddoldebau a'r anghyfiawnderau sy'n amharu ar fynediad i fannau naturiol, awyr agored. Yn ehangach, rwyf wedi gweithio ar themâu symudedd, rhyngweithio cymdeithasol a threftadaeth mewn lleoliadau gwledig, cefn gwlad ac awyr agored.

Prosiectau cyfredol:

'Tlodi profiad'? Anghydraddoldebau natur a'r awyr agored (2022-) Mae mynediad at natur a'r awyr agored yn cael ei gydnabod fwyfwy fel anghyfiawnder cymdeithasol allweddol. Mae'r gwaith parhaus hwn yn archwilio diwylliannau natur a chynhwysiant/allgáu mewn sefydliadau dysgu awyr agored, ochr yn ochr â phrofiadau pobl ifanc sydd ar y cyrion a phlant mewn lleoliadau dysgu awyr agored. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar ryngweithio rhwng oedolion a phobl ifanc mewn lleoliadau awyr agored, boed hynny mewn teuluoedd neu grwpiau wedi'u trefnu.

 • Smith, T . A., Pitt, H. a Dunkley, R. A. eds. (2022) Tirweddau anghyfarwydd: pobl ifanc a phrofiadau awyr agored amrywiol. Llundain: Palgrave Macmillan, Cham.

Dealltwriaeth plant o ddefnydd ynni a chynaliadwyedd mewn ysgolion (2021-) Gydag ystafelloedd dosbarth ysgol yn gweithredu fel 'Labordai Byw', rydym yn gweithio gyda phlant ysgolion cynradd i ddeall defnydd ynni yn well, a'u cysur corfforol eu hunain mewn ysgolion. Mae'r prosiect yn ceisio deall sut mae plant yn profi cysur thermol ac amgylcheddol (dis), a sut mae'r profiadau hyn yn ymwneud â defnyddio ynni a chynaliadwyedd mewn ystafelloedd dosbarth ac ysgolion yn ehangach. Ein nod yw cynyddu ymwybyddiaeth plant o ddata ynni, a chyd-gynhyrchu atebion cynaliadwy gyda nhw, gan ddefnyddio gweithdai ymarferol. Cyllid: Zapata-Lancaster, G. a Smith, T.A., ESRC IAA; Zapata-Lancaster, G. a Smith, T.A., EPSRC IAA.

 • Zapata-Lancaster, M. G., Ionas, M., Toyinbo, O. a Smith, T. A. (2023) Lefelau crynodiad carbon deuocsid a chysur thermol mewn ystafelloedd dosbarth ysgolion cynradd: yr hyn y mae disgyblion ac athrawon yn ei wneud. Cynaliadwyedd 15(6), rhif erthygl: 4803.
 • Zapata-Lancaster, G., Smith, T.A . a Ioanis, M. (2022) Ansawdd aer dan do mewn ysgolion cynradd: adroddiad terfynol. Prifysgol Caerdydd.
 • Zapata-Lancaster, G., Smith, T.A . a Ionias, M. (2021) Ansawdd aer dan do mewn ysgolion cynradd: Adroddiad cyntaf. Adroddiad Prosiect. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

Gan gyd-greu amgylcheddau trefol gyda phlant a phobl ifanc o gymunedau ymylol (2021-) Gan weithio yn Grangetown yng Nghaerdydd, rydym yn cyd-ddylunio cynllun cymdogaeth gyda phlant a phobl ifanc. Nod y prosiect yw dangos sut y gall plant a phobl ifanc asesu ac ail-ddylunio ffabrig corfforol a chymdeithasol eu cymdogaeth i weddu i'w hanghenion yn well a bod yn gynhwysol i bawb. Mae'n cyfrannu at ddeall effaith COVID-19 ar eu bywydau, a'r profiad gofodol o anghydraddoldebau, wrth ymgysylltu â chynllunwyr trefol ac awdurdodau lleol i wneud ymyriadau sy'n fuddiol i bobl ifanc. Cyllid: Khan, M., Smith, T.A., Harris, N. a McVicar, Cronfa Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd.

Llywio, technoleg a rhyngweithio yn yr awyr agored (2019-) Mae'r ymchwil barhaus hon yn archwilio sut mae rhyngweithio cymdeithasol yn cael ei wneud mewn lleoliadau awyr agored, naturiol neu 'wyllt', gyda phwyslais arbennig ar fordwyo amgylcheddau awyr agored, gwyllt, defnyddio technolegau digidol symudol, a rhyngweithio â threftadaeth mewn lleoliadau awyr agored . Mae ymchwil bellach wedi archwilio sut mae llywio'n cael ei wneud mewn cyrsiau cyfeiriannu mewn tirweddau mynyddig a chefn gwlad eraill mewn lleoliadau rhyngwladol. Gyda: Ria Dunkley (Prifysgol Glasgow); Eric Laurier (Prifysgol Caeredin); Stuart Reeves (Prifysgol Nottingham); Robin Smith (Prifysgol Caerdydd); Samu Pehkonen (Prifysgol yr Heddlu, Tempere).

 • Smith, T.A., Dunkley, R.A. and Jones, S. (2022) Storia tirweddau gwyllt: Rhyngweithiadau amlfoddol â threftadaeth ddigidol sy'n seiliedig ar apiau, International Journal of Heritage Studies, 28(7), 803-819.
 • Pehkonen, S., Smith, T. A . a Smith, R. J. (2022) Mapiau, symudedd a phersbectif: sylwadau ar ddefnyddio mapiau wrth lunio cwrs cyfeiriannu. Symudeddau 17(1), 152-178. 
 • Laurier, E. Dunkley, R.A., Smith, T.A. a Reeves, S. (2021) Croesi gyda gofal: corsydd, nentydd a symudedd cynorthwyol fel praxis teuluol yng nghefn gwlad. Gesprächsforschung: Ar-lein-Zeitschrift zur verbalen Interaktion. 
 • Smith, T.A., Laurier, E., Reeves, S. and Dunkley, R. (2020) "Oddi ar y map wedi'i guro": llywio gyda mapiau digidol ar rostir. Trafodion Sefydliad y Daearyddwyr Prydeinig 45(1), 223-240. 

Sgiliau cofnodi: Deall sut mae llyfrau log yn cyfathrebu profiad a chymhwysedd (2021-) Mae'r prosiect hwn yn defnyddio cofnodi a chofnodi profiad mewn cymwysterau Arweinyddiaeth Mynydd ac Awyr Agored, ac arferion hyfforddiant arweinyddiaeth awyr agored, i archwilio'r broses o gofnodi a chyfleu profiadau, sgiliau a chymwyseddau. Drwy archwilio cofnodi sgiliau yn y Mynydd, y Mynydd a'r Gweundir, a gwobrau arweinwyr Iseldir, rydym yn archwilio mater trosglwyddo gwybodaeth a sut mae hyn yn gysylltiedig â pherthynas pobl â thirweddau ucheldirol. Rachel Hunt (Prifysgol Caeredin).

Beasts of the UK: Implications for conservation and rewilding (2020-) Mae cathod mawr ac anifeiliaid eraill 'allan o le', gan gynnwys creaduriaid annisgwyl (ail)a gyflwynir a phresenoldeb anifeiliaid ysblennydd, yn parhau i gael eu lleoli ledled y DU, tra bod llawer yn codi mewn trafodaethau am ddad-ddofi cefn gwlad. Mae'r prosiect hwn yn archwilio sut mae pobl yn gwneud synnwyr o'r presenoldebau hyn, gan gynnwys sut maen nhw'n dod ar draws creaduriaid o'r fath, a sut mae'r rhain yn dylanwadu ar ddealltwriaeth o gefn gwlad y DU a'i fywyd gwyllt. Mae gan y cyfarfyddiadau hyn arwyddocâd ehangach ar gyfer dadleuon cyfredol ar gadwraeth, dad-ddofi a chyflwyno rhywogaethau (ail)yn y DU. Kieran O'Mahony (Academi Gwyddorau Tsiec).

Prosiectau'r gorffennol:

Gwerthusiad Anturiaethwyr Ecoleg Ifanc Caerlŷr (2017-2019) Gan weithio gydag Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd (CRT), a Chymdeithas Rhieni Cymunedol Somalia (SOCOPA), gwnaethom werthuso prosiect dwy flynedd i hwyluso pobl ifanc o gymuned Somali yng Nghaerlŷr i gael mynediad i ddyfrffyrdd yn y ddinas a'r cyffiniau. Dysgodd y bobl ifanc canŵio, ac archwilio treftadaeth dyfrffyrdd a natur fel rhan o'r rhaglen, a buont yn gweithio tuag at Wobr John Muir. Roedd ein gwerthusiadau canol prosiect a'n gwerthusiadau terfynol yn bwydo i mewn i ddylunio prosiectau a gwaith yn y dyfodol gyda phobl ifanc. Gwnaethom archwilio themâu cysur ac anghysur mewn mannau glas anghyfarwydd yn aml, gan gynnwys materion yn ymwneud â hil, a chysuron corfforol ac emosiynol (di)yn y tirweddau hyn.

 • Smith, T. A. a Pitt, H. (2022) 'Ond, a fyddem ni'n deulu od?': Dod ar draws a chynhyrchu cyrff a thirweddau anghyfarwydd. Yn: Smith, T. A., Pitt, H. a Dunkley, R. A. eds. tirweddau anghyfarwydd: pobl ifanc a phrofiadau awyr agored amrywiol.  Palgrave Macmillan, Cham, 283-308.
 • Pitt, H. and Smith, T.A (2019) Anturiaethwyr Ecoleg Ifanc Caerlŷr: Adroddiad Gwerthuso 2: Rownd Derfynol, Caerdydd: Prifysgol Caerdydd: Sefydliad Ymchwil Ysgolion a Daearyddiaeth a Chynllunio a Mannau Cynaliadwy.

Mae crwydro plant mewn, a dealltwriaeth o, tirweddau Parc Cenedlaethol. Yn y prosiect hwn, buom yn archwilio sut mae plant sy'n byw o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu'r ardal gyfagos yn profi ac yn deall y dirwedd hon, ac yn cymryd rhan mewn addysgeg amgylcheddol (neu ecoaddysgeg) gydag addysgwyr y Parc Cenedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau creadigol, gwnaethom ystyried sut mae plant yn defnyddio technolegau i hwyluso eu crwydro, sut maen nhw'n dychmygu tirwedd y Parc, a sut mae dulliau addysg amgylcheddol yn strwythuro eu dealltwriaeth o natur. Cyllid: Dunkley, R.A. a Smith. T.A., ESRC IAA.

 • Smith, T. A. Dunkley, R. A. (2021) Ethnograffeg fideo. Yn: Benzon, N. V. et al. eds. Dulliau Creadigol ar gyfer daearyddwyr dynol.  Sage, 297-307.
 • Dunkley, R.A. and Smith, T.A . (2019) Geocoaching: atgofion ac arferion dysgu mewn arferion ecoaddysgeg. The Geographical Journal185(3), 292-302.
 • Dunkley, R.A. a Smith, T.A. (2019) Atgofion segur o arsylwadau chwilfrydig: tirweddau storied plant o gyfarfyddiad ecolegol. Daearyddiaethau diwylliannol26(1), 89-107. 
 • Smith, T.A. a Dunkley, R. (2018) Cydosodiadau technoleg-di-ddynol-blentyn: ailgysyniadu crwydro plentyndod gwledig. Daearyddiaeth Plant16(3), 304-318. 
 • Dunkley, R. A. a Smith, T. A . (2016) Gwerthuso Pecyn Cymorth Dysgu Awyr Agored 2016. Adroddiad Prosiect. Prifysgol Caerdydd: Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Rhyngweithio digidol ar hap â thirweddau treftadaeth mewn lleoliadau awyr agored. Defnyddir technolegau cynyddol symudol a digidol i alluogi ymwelwyr i archwilio safleoedd treftadaeth, ond mae astudiaethau hyd yma wedi canolbwyntio'n bennaf ar leoliadau amgueddfeydd gydag ymchwil gyfyngedig ar archwilio tirweddau treftadaeth awyr agored gan ddefnyddio dyfeisiau digidol fel canllawiau. Gwerthusodd y prosiect hwn, gan weithio gyda thîm Dehongli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ap canllaw rhyngweithiol a oedd yn tywys ymwelwyr o amgylch caerau bryniau anghysbell yn y Parc. Gwnaethom archwilio'r rhyngweithiadau parhaus a ddigwyddodd trwy gydol yr ymweliadau gan ddefnyddio recordiadau fideo o'r ymweliadau eu hunain. Gyda: Ria Dunkley (Prifysgol Glasgow); Suzanna Jones (Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog).

 • Smith, T.A., Dunkley, R.A. and Jones, S. (2022) Storia tirweddau gwyllt: Rhyngweithiadau amlfoddol â threftadaeth ddigidol sy'n seiliedig ar apiau, International Journal of Heritage Studies, 28(7), 803-819.

 

Thema Dau: Daearyddiaeth datblygu

Mae'r ail thema'n canolbwyntio ar ddaearyddiaethau datblygu, ac yn benodol rheolaeth amgylcheddol, cadwraeth ac angenedd yn y De Byd-eang, ac ymgysylltiad plant a phobl ifanc ag addysgeg amgylcheddol, gyda ffocws daearyddol ar Tanzania. Mae fy ngwaith yn y De Byd-eang yn ymestyn i effeithiau mwyngloddio gwerthfawr a chroestoriadau gyda hunaniaeth frodorol (Tanzania), sut y profodd plant ac athrawon fannau addysgol yn y pandemig (Bangladesh), ac effeithiau bywoliaeth adeiladu cartrefi incwm isel (Kenya a Philippines). 

Prosiectau cyfredol:

Newid gwahaniaethau dysgu ym Mangladesh (2020-) Mae'r gwaith hwn yn archwilio'r tarfu ar ddysgu a brofodd athrawon a dysgwyr yn ystod y pandemig yng nghyd-destunau trefol Bangladesh. Mae'n archwilio sut mae mannau dysgu ffisegol (awyr agored yn aml) a digidol yn croestorri, a chynyddu a byrlymu gofodau addysgol yn ystod argyfwng. Mae gwaith effaith parhaus wedi cynnwys gwaith gydag athrawon a disgyblion i ail-ddychmygu mannau dysgu awyr agored a chynllunio gwersi ar gyfer addysgu digidol-awyr agored. Cyllid: Khan, M. a Smith, T.A., ESRC IAA; Khan, MN. a Smith, T.A. HEFCW GCRF.

 • Khan, M., Smith, T. A., Anand, K., Hossain, T. ac Islam , M. Z. (2022) Dulliau a arweinir gan argyfwng o addysgu a dysgu yn Bangladesh: tuag at fframwaith dysgu cyfunol. Prifysgol Caerdydd.
 • Khan, M., Smith, T.A., Islam, M.Z., Anand, K., Hossain, T., Ahmed, S., Islam, M.R., Atuly, A.S., Nayeem, A., A., Sabbab, S., Hassan, M., Sarwar , M.A.H . (2021) Dulliau a arweinir gan argyfwng o addysgu a dysgu yn Bangladesh: Adroddiad Gweithdy 1, Caerdydd: Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd.

Mwyngloddio a chynaliadwyedd yn y De Byd-eang (2020-) Mae'r ymchwil hon yn canolbwyntio ar fwyngloddio aur crefftus ym Mrasil ac yn fwy diweddar ar fwyngloddio Tanzanite yng ngogledd Tanzania. Mae'r prosiect diweddarach hwn yn canolbwyntio ar arferion a chysylltiadau pŵer mwyngloddio cerrig gwerthfawr gwerthfawr, gan ystyried cysylltiadau â thir, sgiliau lleol, a chyflawni dyfodol cynaliadwy. Cyllid: Herman, A. a Smith, T.A., RGS-IBG Grant Ymchwil yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd;  Lambert-Smith, J., Herman, A., Smith, T.A., a Gomez, M. HERCW GCRF.

Prosiectau'r gorffennol:

Cyflogaeth a bywoliaeth Effeithiau adeiladu tai incwm isel mewn dinasoedd sy'n datblygu.  Roedd y prosiect hwn yn archwilio'r effeithiau bywoliaeth nad adroddwyd amdanynt ar hyn o bryd ar breswylwyr trefol incwm isel o symud i anheddau newydd neu well, ac effeithiau cyflogaeth adeiladu cartrefi incwm isel ar y gadwyn gyflenwi ffurfiol ac anffurfiol gymhleth. Mae'r ymchwil hon yn cymharu cynlluniau tai yn Kenya a Philippines, gan weithio mewn partneriaeth â Real Equity for All (Reall). Cyllid:

 • Smith, T.A. a Brown, A. (2019) Tai a arweinir gan y gymuned a bywoliaethau trefol: mesur cyflogaeth mewn darparu tai incwm isel. Habitat International, 94, rhif erthygl: 102061.  
 • Smith, T. A., Brown, A. and Owen, J. (2019) Cynhyrchu cyflogaeth o dai fforddiadwy: Canlyniadau prosiectau CLIFF a ariennir gan Reall yn Kenya a Philippines. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd: Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.
 • Smith, T. A., Brown, A. a Dickenson, K. (2016) Cynhyrchu Cyflogaeth o Brosiectau CLIFF: Adroddiad Prosiect Reall , Prifysgol Caerdydd: Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Arsyllfa Ymchwil Economi Anffurfiol

Annibyniaeth, yr amgylchedd a chynaliadwyedd. Daeth y gwaith hwn â dwy elfen o'm hymchwil barhaus at ei gilydd, sy'n ymwneud â rôl ontolegau ysbrydol mewn cysylltiadau amgylcheddol lleol yn Tanzania, a sut mae cymunedau yn y De byd-eang yn deall gwybodaeth 'newydd' (fel atafaelu carbon) wrth iddynt ddod yn rhan o ymyriadau datblygu lleol mewn rheolaeth amgylcheddol.

 • Smith, T.A. (2020) Penodau o Guddio: anweledigrwydd ontoleg wleidyddol mewn coedwigoedd sanctaidd. Daearyddiaeth ddiwylliannol 27(3), 333-350.  
 • Smith, T.A., Murrey, A. and Leck, H. (2017) 'Pa fath o ddewiniaeth yw hwn?' Datblygu, hud a ontoleg ysbrydol. Thematig Trydydd Byd2(2-3), 141-156. 
 • Smith, T. A. (2017) Dewiniaeth, bydolygon ysbrydol a rheolaeth amgylcheddol: rhesymoldeb a chynulliad, yr Amgylchedd a Chynllunio A 49(3), 592-611. 
 • Smith, T. A. & Andindilili, W. (2017) Cydosodiadau cadwraeth coedwigoedd yn Tanzania: Graddiannau rhwng prifathrawon, nadroedd, ysbrydion a gwrachod, Therapiateg Trydydd Byd: A TWQ Journal 2(2-3), 316-337. 
 • Holmes, G., Smith, T. A. a Ward, C. (2017) Bwystfilod gwych a pham i'w gwarchod: anifeiliaid, cadwraeth hud a bioamrywiaeth, Oryx: The International Journal of Conservation 52(2), 231-239.
 • Twyman, C., Smith, T. A. ac Arnall , A. (2015) Beth yw carbon? Cysyniadu galluoedd carbon a charbon yng nghyd-destun prosiectau atafaelu yn y gymuned yn y De byd-eang, Newid Hinsawdd 6 (6), 627-641.

Addysg amgylcheddol, cadwraeth a hunaniaeth ieuenctid yn Tanzania. Yn seiliedig ar fy ymchwil PhD, archwiliodd y gwaith hwn sut mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn ystod o fentrau addysg amgylcheddol, a'r effeithiau dilynol ar eu gweithredoedd cynaliadwy mewn cyd-destunau trefol a gwledig. Archwiliodd ymhellach sut mae gwybodaeth amgylcheddol, gan gynnwys gwybodaeth frodorol leol a'r rhai a gynhyrchir trwy fentrau addysgol, yn croestorri ac yn effeithio ar gadwraeth leol.

 • Sutherland, M., Smith, T. A ., Stack, N. & Tungaraza, F. (2017) Llywio'r tir newidiol rhwng polisi ac ymarfer ar gyfer dysgwyr dawnus yn Tanzania, yn Sumida, M. a Taber, K. S. Policy and Practice in Science Education for the Gifted , Routledge, Llundain.
 • Smith, T. A. a Philips, RS (2016) Addysg Anffurfiol, mae'n Gyrwyr a Daearyddiaeth: Anghenraid a Chwilfrydedd yn Affrica a'r Gorllewin, yn: Abebe, T., Waters, J. a Skelton, T. Llafur a Dysgu: Daearyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, Cyfrol 10.
 • Sutherland, M., Stack, N., Smith, T. A . & Tungaraza, F. (2016) Creu gofod a lle i ddysgwyr amrywiol mewn cyd-destunau aml-ffasiwn, yn Sumida, M. a Taber, K. S. Safbwyntiau Rhyngwladol ar Addysg Gwyddoniaeth ar gyfer y Rhoddedig: Materion Allweddol a Heriau , Routledge, Llundain.
 • Smith, T. A. (2014) Nid y pysgotwr yw'r myfyriwr: dadleoli hunaniaethau pobl ifanc yn Tanzania dros dro. Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol, 15(7), 786-811.
 • Smith, T.A. (2013) Bywydau dominyddol / ymylol Tansanïaid ifanc: Mannau o wybod ar groesffordd daearyddiaeth a daearyddiaethau datblygu plant. Geoforum 48, 10-23.
 • Smith, T.A. (2011). Gwybodaeth leol mewn datblygu (daearyddiaeth). Daearyddiaeth Compass 5(8), 595-609.

 

Grantiau Ymchwil:

 • Llwyfan Map Agored y Gymuned ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Swyno'r trawsnewidiad gwyrdd ar Ynys Môn/Ynys Môn (COMP ) (2023-2025) Samuel, F. (PI), et al. (gan gynnwys Smith, T.A. Co-I), Ecosystemau Pontio Gwyrdd AHRC (£4.6M) 
 • Partneriaeth Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd ar gyfer Rhaglen Caerdydd sy'n Dda i Blant 2023/24 (2023-2024 ) Smith, T.A., Khan, M.(Co-I), Harris, N. (Co-I) a Shahab, S. (Co-I), Cyngor Caerdydd (£24,999). 
 • Gwneud parciau cymdogaeth yn gynhwysol ar gyfer merched yn eu harddegau a menywod ifanc (2023-2024) Shahab, S. (PI), Khan, M.(Co-I), Smith, T.A.(Co-I) a Harris, N (Co-I), ESRC IAA (£29,966).
 • Llwybrau at Arferion Datblygu Cyfiawn a Chynaliadwy trwy Fwyngloddio a Chynhyrchu Tanzanite (2022-2023), Herman, A. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), RGS-IBG Grant Ymchwil Amgylchedd a Chynaliadwyedd (£15,000).
 • Datblygu llwyfan ar-lein i gefnogi disgyblion ac athrawon i ymgysylltu, archwilio a dysgu am adeiladau ysgol cynaliadwy ac iach (2023), Zapata-Lancaster, G. (PI), Smith, T.A. (Co-I) a Nervo, V.D. (Co-I), Cronfa CRoSS (Masnacheiddio Ymchwil o'r Gwyddorau Cymdeithasol) (£5,500). 
 • Fframwaith Dysgu Cyfunol ar gyfer Bangladesh: Lleoliadau polisi ac ymarfer ar berthnasoedd dyfodol addysg (2022-2023) Khan, M. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), ESRC IAA (£14,966).
 • Ysgolion fel Labordai Byw: Ymddygiadau maethu ar gyfer ansawdd aer iach dan do (2022-2023) Zapata-Lancaster, G. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), ESRC IAA (£19,410).
 • Cyd-greu cynllun adfer Covid sy'n addas i blant ac ieuenctid ar gyfer cymunedau ymylol yng Nghaerdydd (2021-2022), Khan, M. (PI), Smith, T.A. (Co-I), Harris, N. (Co-I) a McVicar (Co-I), Cronfa Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd (£14,500).
 • Pecyn cymorth ansawdd aer dan do ar gyfer ysgolion cynradd ar gyfer lliniaru COVID-19 (2021-2022) Zapata-Lancaster, G. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), EPSRC IAA (£19,866).
 • Dulliau a arweinir gan argyfwng o addysgu a dysgu ym Mangladesh: fframweithiau newydd ar gyfer dysgu cyfunol awyr agored, cyfunol mewn cyd-destunau gwledydd incwm isel (2020-2021), Khan, MN. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), CCAUC GCRF (£39,897).
 • Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd – Pecyn Gwaith 5: Deall ymgysylltiad â dyfrffyrdd (2020-2021), Pitt, H. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd (£36,000).
 • Dyfodol Cynaliadwy ar gyfer Mwyngloddio Aur Artisanal a Graddfa Fach (2020-2021) Lambert-Smith, J. (PI), Herman, A. (Co-I), Smith, T.A. (Co-I), a Gomez, M. (I) HERCW GCRF (£39,929).
 • Gwell dyluniad rhaglenni tai incwm isel yn y De byd-eang: Effeithiau ar gyflogaeth a bywoliaeth (2018-2019), Smith, T.A. (PI) a Brown, A. (I) CCAUC GCRF, (£33,511)
 • Gwerthusiad Ecoleg Ecoleg Ifanc Caerlŷr (2017-2019) Pitt, H. (PI) a Smith, T.A. (Co-I), Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy Gymdeithas Rhieni Cymunedol Somalia (SOCOPA) (£8,500, cyfanswm gwerth y prosiect: £49,800).
 • Datblygu mesur effaith cyflogaeth newydd ar gyfer cyfleoedd bywoliaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol a grëwyd o'r Rhaglen Cyfleuster Cyllid Seilwaith dan Arweiniad Cymunedol Cydraddoldeb i Bawb (CLIFF) Real Equality for All (CLIFF) o adeiladu tai fforddiadwy yn Nairobi, Kenya (2016-2017) Smith, T.A. (PI) a Brown. A. (Co-I) Real Equity for All (Reall) (£4,735).
 • Adeiladu gallu gwerthuso ymhlith ymarferwyr dysgu awyr agored: Gwella dealltwriaeth o brofiad y defnyddiwr trwy rannu dulliau ymchwil seiliedig ar le (2016-2017) Dunkley, R.A. (PI) a Smith. T.A. (Co-I), ESRC IAA (£3,000).
 • Gwirfoddolwyr a Phobl Ifanc yn y De Byd-eang (2013), Smith, T.A. (PI) Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas ESRC (£1,334).
 • 2013-2014: Grant Ymchwil Dramor a Theithio Prifysgol Sheffield, Dr T.A. Smith (£1,500).
 • 2009-2010: Grant Ymchwil Dramor y Journal of Urban Studies, Dr T.A. Smith (£1500).
 • 2008-2009: Grant Ymchwil Bach Cymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yr Alban, Dr T.A. Smith (£500).
 • 2007-2011: Ysgoloriaeth Ymchwil Journal of Urban Studies ar gyfer MRes a PhD, Dr T.A. Smith (£50,000).

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu ar y cwrs israddedig BSc Daearyddiaeth Ddynol. Rwy'n goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac yn gweithredu fel tiwtor personol i fyfyrwyr ar draws y lefelau hyn.

Rolau Gweinyddol:

 • Cadair: Pwyllgor Moeseg Ysgol
 • Aelod: Pwyllgor Athena SWAN

Modiwlau Israddedig Cyfredol:

 • Y Dychymyg Daearyddol - Arweinydd Modiwl (Blwyddyn 1af)
 • Cefn Gwlad Byd-eang - Darlithydd (Blwyddyn 1af)
 • Datblygu a'r De  Byd-eang - Arweinydd Modiwl (2il flwyddyn)

Modiwlau Israddedig ac Ôl-raddedig yn y gorffennol: 

 • Ymchwilio i faterion cyfoes yn Tanzania - Arweinydd Modiwl (3edd flwyddyn)
 • Daearyddiaeth Feirniadol o Ardaloedd Datblygu (3edd flwyddyn)
 • Daearyddiaeth Dinasyddion (2il flwyddyn)
 • Ymchwilio Cynllunio Gofodol a Datblygu Rhyngwladol (PGT)

Goruchwylio PhD:

 • Rosie Havers (Prifysgol Caerdydd: Prif Oruchwyliwr) 2021-presennol, Teitl: Daearyddiaeth yr Awyr Agored Digidol: Dod â mannau dysgu digidol ac awyr agored ynghyd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru, Ail oruchwylwyr: Dr Matluba Kahn a Karen Clarke (CNC).
 • Nia Rees (Prifysgol Caerdydd: Cyd-oruchwyliwr) 2021-presennol, Teitl: Atal digartrefedd ieuenctid: archwiliad o gyfryngu mewn rhwydweithiau gofal ac ymlyniad lleoedd. Prif oruchwyliwr: Peter Mackie; Cyd-oruchwyliwr, Richard Gale.
 • Regan Doyle (Prifysgol Caerdydd) 2015-2018 (wedi'i gwblhau), Teitl: Economïau Slum: Gyrwyr gofodol hybiau gweithgaredd economaidd mewn aneddiadau anffurfiol - Achos o Dar Es Salaam, Tanzania. Prif oruchwyliwr – Yr Athro Alison Brown.
 • Lucy Baker (Prifysgol Caerdydd) 2015-2018 (wedi'i gwblhau), Teitl: Symudiadau sgriptio yn Affrica Is-Sahara: Astudiaeth achos o rwydweithiau beiciau ail-law, Goruchwyliwr Egwyddor – Dr Justin Spinney.

Bywgraffiad

Career

 • Lecturer, School of Planning and Geography, Cardiff University, 2015-present
 • Research Associate, Centre for the Study of Childhood and Youth, Sheffield University, 2014.
 • Teaching Associate, Department of Geography, Sheffield University, 2012-2014.
 • Lecturer (temporary), School of Social Justice and Inclusion, University of Wales Trinity Saint David, 2012.

Education and Qualifications

 • BA Geography, University of Southampton, 2004.
 • PCGE Secondary Education, Geography, University of Southampton, 2005.
 • MRes Human Geography, University of Glasgow, 2008.
 • PhD Geography, University of Glasgow, 2012.

Aelodaethau proffesiynol

Fellow: The Royal Geographical Society, Affiliated with the Developing Areas Research Group, the Geographies of Children, Youth and Families Research Group and the Rural Geographies Research Group

Associate Member: Association of Heritage Interpretation

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 1. Khan, M. and Smith, T.A. (2023) Effaith y cyfnod clo ym mhrofiadau byw plant ym Mangladesh, RGS-IBG, Llundain 
 2. Smith, T.A. (2023) Apiau Awyr Agored: Technoleg, dehongli, llywio a rhyngweithio wrth grwydro yn y gwyllt, Cynhadledd Gêm ar gyfer Natur 2023, Rhwydwaith Gwybodaeth Ecosystemau
 3. Smith, T.A. a Pitt, H. (2023) Trefnwyr Digwyddiadau: Tirweddau Anghyfarwydd: Lansio Llyfrau a Thrafod Amrywiaeth yn yr Awyr Agored, Caerdydd.  
 4. Smith, T.A., and Khan, M. (2023) Trefnwyr Cynadleddau: Daearyddiaethau Dysgu Cyfunol: Digidol, Awyr Agored a Dulliau Cyfunol o Ddysgu - profiadau yng Nghymru, y DU ac yn Rhyngwladol, Caerdydd.  
 5. Khan, M., Smith, T.A. (2023) Profiadau o ddatblygu fframweithiau dysgu cyfunol ar lefel gwladwriaeth Bangladesh, Daearyddiaeth Cynhadledd Dysgu Cyfunol,  Caerdydd
 6. Khan, M., Smith, T.A., Harris, N. a Gattis, M. (2023) Chwarae plant yn ystod y pandemig mewn Bangladesh drefol, Cynhadledd Cymdeithas Chwarae Rhyngwladol, Glasgow. 
 7. Khan, M., Smith, T.A., Harris, N. and McVicar (2022) Cyd-ddylunio cymuned wyrddach, tecach a chryfach ar gyfer lles plant, Cynhadledd Ryngwladol Dylunio Dinas Iach, Llundain.
 8. Khan, M. a Smith, T.A. (2022), Cynullyddion Sesiwn: Mannau addysg a amharwyd arnynt yn y De byd-eang, RGS-IBG, Newcastle.
 9. Khan, M., a Smith, T.A. (2022) Negodi plant o'u mannau bob dydd yn ystod y pandemig ym Mangladesh trefol, RGS-IBG, Newcastle.
 10. Khan, M. a Smith, T.A. (2022) Rhyngblethiad gofodau ffisegol a digidol mewn addysg gynradd ym Mangladesh yn ystod y pandemig: Tuag at fframwaith dysgu cyfunol, RGS-IBG, Newcastle.
 11. Khan, M., Smith, T.A., and Harris, N. (2022) Gorffennol, presennol a dyfodol chwarae plant yn Grangetown, RGS-IBG, Newcastle.
 12. Smith, T.A. (2021) Anturiaethwyr Ecoleg Ifanc Caerlŷr: Canŵio, Ecoleg a Threftadaeth mewn Lleoliad anghyfarwydd, Explorathon 2021, Prifysgol Glasgow.
 13. Smith, T.A. (2021) Anffurfioldeb a chadwyni cyflenwi adeiladu: Olrhain rhwydweithiau ffurfiol anffurfiol o ddeunyddiau, Arsyllfa Ymchwil Anffurfiol, Caerdydd.
 14. Khan, M., Smith, T.A., Islam, M.K., Anand, K. and Hossain , T. (2021) Dulliau a arweinir gan argyfwng o addysgu a dysgu ym Mangladesh: Gweminar (Gweithdy 2), Prifysgol Caerdydd
 15. Khan, M., Smith, T.A ., Islam, M.K., Anand, K. and Hossain, T. (2021) Tuag at fframwaith dysgu cyfunol ar gyfer Bangladesh ôl-bandemig, Cynhadledd Addysg mewn Argyfwng, Prifysgol Rhydychen.
 16. Khan, M., Smith, T.A., Islam, M.K., Anand, K. and Hossain, T. (2021) Dulliau a arweinir gan argyfwng o addysgu a dysgu ym Mangladesh: Gweithdy 1, Prifysgol Caerdydd
 17. Smith, T.A. (2020) Cyfryngu rhieni o ddefnydd plant o dechnolegau symudol mewn tirweddau rhostir, MOBSIN 2020, Caeredin.
 18. O'Mahony, K. and Smith, T.A . (2020) Straeon felid a mwy na graddfeydd dynol: Gall gwneud synnwyr o bresenoldeb mawr mewn dyfodol gwyllt (er) y DU, Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd.
 19. Smith, T. A. (2019) Mapiau n' Apps: Beth mae pobl sy'n ceisio defnyddio App o amgylch cefn gwlad yn dweud wrthym am sut mae pobl yn mynd i'r afael â rhostir, Cyfres Seminarau PLACE, Caerdydd.
 20. Smith, T. A. a Chynullyddion Sesiwn Pitt, H. (2018): Cyflwyno Pobl Ifanc i 'Dirweddau anghyfarwydd', RGS-IBG, Caerdydd. 
 21. Smith, T. A. a Pitt, H. (2018) 'Beefed by a huge swan': Sylwi a llywio wrth negodi tirweddau anghyfarwydd ieuenctid, RGS-IBG, Caerdydd. 
 22. Smith, T. A. (2018) Technolegau mynediad a gweithgaredd yng nghanfyddiadau pobl ifanc o, ac ymrwymiadau ystyrlon gyda, tirwedd, RGS-IBG®, Caerdydd.
 23. Smith, T. A. (2018) Ymgysylltu pobl ifanc â natur, technolegau a threftadaeth mewn Parciau Cenedlaethol: Canlyniadau ar gyfer lles a mynediad, Cynhadledd Flynyddol WISERD
 24. Smith, T. A. and Pehkonen, S. (2018) Sut mae pobl yn siarad am nodweddion naturiol wrth gynllunio/gosod cyrsiau cyfeiriannu at ddibenion mordwyo eraill, MOBSIN 8, Caerdydd.
 25. Smith, T. A., Jones, S. and Dunkely, R. A. (2018) Defnyddio dulliau gwerthuso symudol i fonitro defnydd ymwelwyr o Ap treftadaeth 'yn y gwyllt': Cerdded gyda Rhufeiniaid ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cynhadledd Rhwydwaith Hamdden Awyr Agored: 'Dulliau Newydd o Fonitro Cyfranogiad mewn Ymchwil Awyr Agored', Caerdydd.
 26. Dunkley, R. A. and Smith, T. A . (2018) Cynrychioliadau o hunaniaethau o fewn cymwysiadau symudol sy'n ceisio dehongli treftadaeth anghyson, Cynhadledd Hanes y Gwyddorau Cymdeithasol Ewropeaidd, Prifysgol Queens, Belfast.
 27. Smith, T. A., Dunkley, R., Reeves, S. and Laurier, E. (2017) Llywio medrus a'r technegau o fynd ar goll, HANS2 Gweithdy, Kuusamo, Y Ffindir.
 28. Smith, T. A.  The Chief and the Snake: Spiritual-Ecological-Political Assembleemblages of Sacred Site Protection, RGS-IBG, Llundain.
 29. Dunkley, R. A. a Smith, T. A. (2017) Graddfeydd crwydro plentyndod o fewn 'tirwedd addysgol' y Parc Cenedlaethol, RGS-IBG, Llundain.
 30. Jones, S., Smith, T. A. a Dunkley, R. A. (2017) Mesur ein rhyngweithio ag apiau treftadaeth ddigidol 'yn y gwyllt', Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cynhadledd y Gorffennol Digidol, Casnewydd  
 31. Smith, T. A. (2017) Cyflwyniad Seminar Gwahoddiad: Apps Awyr Agored: Technoleg, dehongli, llywio a rhyngweithio wrth grwydro yn y gwyllt Technoleg Ddigidol ar gyfer Dehongli Natur, Canolfan Dehongli Natur, Prifysgol Gwyddorau Amaethyddol Sweden, Uppsala, Sweden
 32. Smith, T. A., Dunkely, R. A. and Welch, S. (2016) Cyflwyniad Gweithdy Gwahoddedig: Prifysgol Caerdydd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Ymchwil a Gwerthuso Cydweithredol, Cyd-weithdy Allgymorth ac Addysgwyr Awdurdodau Parciau Cenedlaethol y DU, Sir Benfro.
 33. Smith, T. A., Dunkley, R. A., Reeves, S. and Laurier, E. (2016) Cyflwyniad Gweithdy Gwahoddedig: Cerdded gyda Rhufeiniaid ': Technoleg, natur, llywio a rhyngweithio mewn lleoliadau awyr agored, Gweithdy HANS, Oulu, Y Ffindir
 34. Smith, T. A., Dunkley, R. A. and Jones, S. (2016) Mesur ein rhyngweithio â chymwysiadau dyfeisiau symudol 'yn y gwyllt': A allant newid ymddygiad ymwelwyr? Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Dehongli Treftadaeth, Belfast.
 35. Dunkley, R. A. a Smith, T. A. (2016) Trefnydd Digwyddiadau - Gwerthuso'r Gweithdy Profiad Dysgu Awyr Agored, Gweithdy Effaith a Ariennir gan ESRC, Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd (50 o bobl).
 36. Smith, T. A. a Dunkley, R. A. (2016) Ffiniau newydd neu wrthdyniadau rhwystredig? Defnyddio dulliau technolegol arloesol i ddeall rôl Apiau a thechnolegau symudol mewn rhyngweithio plant a theuluoedd yn yr awyr agored, RGS-IBG®, Llundain.
 37. Smith, T. A., Dunkley, R. A., and Jones, S. (2016) Cyflwyniad Gweithdy Gwahoddedig: Rhyngweithio â chymwysiadau dyfeisiau symudol 'yn y gwyllt': A allant newid ymddygiad? Cymdeithas Dehongli Treftadaeth a Gweithdy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Dehongli mewn Tirweddau Anghysbell, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu a Threcastell.
 38. Smith, T. A. (2016) Panel Trafod Gwahoddedig: Project Wild Thing, Siarad ar: Pobl Ifanc ac Addysg Amgylcheddol, SciSCREEN Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.
 39. Smith, T. A. a Dunkley, R. A. (2016) crwydro a natur, creadigrwydd a thechnoleg: arbrofi gyda methodolegau ansoddol cyferbyniol ac effaith ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cynhadledd Dulliau Ymchwil Arloesol gyda Phlant a Phobl Ifanc, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.
 40. Smith, T. A. a Dunkley, R. A. (2016) crwydro a natur, creadigrwydd a thechnoleg: arbrofi gyda methodolegau ansoddol cyferbyniol ac effaith ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Symposiwm Ymchwil Ansoddol De-orllewin Lloegr, Prifysgol Caerfaddon.
 41. Sutherland, M., Stack, N., Smith, T. A., Tungaraza, F. (2016) Seminar Gwahoddedig: Llywio'r tir newidiol rhwng polisi ac ymarfer ar gyfer dysgwyr dawnus yn Tanzania, Canolfan Datblygu Rhyngwladol Glasgow, Prifysgol Glasgow.
 42. Dunkley, R. A. a Smith, T. A. (2015) Gartref yn y Parc: archwilio rhyngweithiadau preswylwyr pobl ifanc â natur ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Yr Awyr Agored Fawr? Cynhadledd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd mewn Mannau Naturiol a Gwledig, Prifysgol Northampton.
 43. Smith, T. A. (2015) Cyflwyniad Gwahoddedig: Dewiniaeth, Credoau Ysbrydol a Rheolaeth Amgylcheddol yn Tanzania, Cyfres Seminarau'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE), Prifysgol Caerdydd.
 44. Sutherland, M., Stack, N., Smith, T. A., Tungaraza, F. (2014) Pedagogy Cyd-destunol ar gyfer Gallu Uchel, 14eg Cynhadledd Ryngwladol Cyngor Ewropeaidd ar gyfer Gallu Uchel, Ljubljana, Slofenia.
 45. Smith, T. A. (2014) Nid y myfyriwr yw'r pysgotwr: Dadleoli hunaniaethau pobl ifanc yn Tanzania, Canolfan Astudio Plentyndod ac Ieuenctid (CSCY) Cynhadledd Ryngwladol. Sheffield.
 46. Smith, T. A. (2014) – Cynullydd Sesiwn: Dewiniaeth, credoau ysbrydol, a chyd-gynhyrchu gwybodaeth ac arferion datblygu yn y Byd Mwyafrifol, RGS-IBG: Sesiwn noddedig Grŵp Ymchwil Ardaloedd Datblygu (DARG), Llundain
 47. Twyman, C., Smith T. A. and Arnall, A. (2014) Beth yw Carbon? Cysyniadu galluoedd carbon a charbon yng nghyd-destun prosiectau atafaelu yn y gymuned yn y De byd-eang, Economi Werdd yn y De: Negodi Llywodraethu Amgylcheddol, Ffyniant a Datblygu, Prifysgol Dodma, Tanzania.
 48. Smith, T. A. (2013) Cyflwyniad Gwahoddedig: Gwybodaeth leol a dewiniaeth yn Tanzania trefol a gwledig, Adran Daearyddiaeth Sheffield Cyfres Seminar Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Sheffield
 49. Smith, T. A. (2013) Cyflwyniad Gwahoddiad: Bywydau dominyddol / ymylol Tanzaniaid ifanc: Mannau o wybod ar groesffordd daearyddiaeth plant a daearyddiaeth datblygu, Sheffield Institute for International Development Lecture Series, Prifysgol Sheffield
 50. Smith, T. A. (2012) Plentyndod 'Eraill': negodi tir moesegol ar draws ffiniau, RGS-IBG, Llundain.
 51. Smith, T. A. (2011) Tarddiad fy ymchwil: meddyliau ar wreiddioldeb, Cynhadledd Ôl-raddedig RGS-IBG, Prifysgol Durham
 52. Smith, T. A. (2011) Nid y myfyriwr yw'r pysgotwr, Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Plant a Theuluoedd RGS (GCYFRG) 'Cynhadledd Hunaniaethau Pobl Ifanc', Prifysgol Plymouth
 53. Smith, T. A. Mannau gwybodaeth, cyfranogiad a grymuso: pobl ifanc fel actorion amgylcheddol yn Tanzania, RGS-IBG, Llundain.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn unrhyw un o'r meysydd canlynol:

 • Daearyddiaeth plant, pobl ifanc a mannau addysgol
 • Addysg amgylcheddol, awyr agored a chynaliadwyedd
 • Cadwraeth amgylcheddol a chynaliadwyedd, gan gynnwys safleoedd naturiol sanctaidd a dewiniaeth
 • Gwaith, cyflogaeth, bywoliaeth a thai gyda ffocws rhyngwladol
 • Astudiaethau o ryngweithio cymdeithasol, yn enwedig mewn lleoliadau awyr agored
 • Dehongli treftadaeth
 • Sgiliau llywio ac awyr agored

Goruchwyliaeth gyfredol

Rosie Havers

Rosie Havers

Myfyriwr ymchwil

Nia Rees

Nia Rees

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • plant
 • ieuenctid
 • Daearyddiaeth ddynol
 • Cwricwlwm addysg amgylcheddol ac addysgeg
 • Daearyddiaeth datblygu