Ewch i’r prif gynnwys
Brad Spiller

Dr Brad Spiller

Darllenydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
SpillerB@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29207 42394
Campuses
Prif Adeilad yr Ysbyty, Llawr 6ed, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd fi yw Pennaeth Microbioleg Feddygol yr Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, sy'n rhychwantu 6ed Llawr Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae gen i swyddi Microbiolist Ymgynghori er Anrhydedd hefyd gydag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU ac Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf Morgannwg ac Athro Cyswllt Atodol gyda Phrifysgol Gorllewin Awstralia ers 2014. Rwy'n awdurdod rhyngwladol blaenllaw ar wreaplasma clinigol spp.   a heintiau mycoplasma hominis a dal swydd Ysgrifennydd Cyffredinol ar gyfer Sefydliad Rhyngwladol Mycoplasmoleg o 2014-2021. Ar hyn o bryd mae fy labordy yn gwasanaethu fel Labordy Cyfeirio Profi Sensitifrwydd Gwrthficrobaidd y DU ar gyfer pob spp Ureaplasma.   a M. hominis samplau clinigol cadarnhaol a gyflwynwyd i UKHSA (Iechyd Cyhoeddus Lloegr gynt) a gwasanaethau GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae diweddariadau ar gyfer Microbioleg Feddygol yn cael eu postio ar gyfer grŵp Ymchwil Gwrthficrobaidd Cymru Gyfan (@AWARRe Twitter).

Ar hyn o bryd, mae Labordy Spiller yn arwain ymchwiliadau cydweithredol (a ariennir gan Sefydliad Ineos Rhydychen) o bob haint bacteriol Gram-positif mewn sepsis newyddenedigol sy'n tarddu o wledydd incwm isel i ganolig (LMIC) fel rhan o gam II BARNARDS (Baich Ymwrthedd i Wrthfiotig mewn Newydd-anedig o Gymdeithasau sy'n Datblygu). Nodweddir tueddiad gwrthficrobaidd, dadansoddiad dilyniant genom cyfan, ffyrnigrwydd a throsglwyddo genynnau ymwrthedd gwrthficrobaidd o un bacteria i'r llall ar gyfer llif gwaed ynysig bacteria Gram-positif. Ar hyn o bryd mae safleoedd ysbytai cydweithredol sy'n cymryd rhan wedi'u lleoli ym Mhacistan, Nigeria, Bangladesh, Rwanda, Ethiopia, De Affrica (cam 1 BARNARD), Niger (Combacte-Care), yr Aifft, Sierra Leone, Mozambique, Burundi (gobeithio fel ehangu fel rhan o gam 2 BARNARD) ac Uganda (CYNNYDD).

Mae astudiaethau eraill sy'n rhedeg ochr yn ochr yn ymchwilio i fecanweithiau sylfaenol ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) a pathogenicity mewn heintiau clinigol sy'n cynnwys molicutes (bacteria heb wal gell) bacteria gram negatif (gan gynnwys Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae ac E. coli) a heintiau bacteriol Gram-positif ymledol y DU mewn oedolion (gan gynnwys Streptococcus agalactiae, Streptococcus sinensis, Streptococcus viridans a Streptococcus cristatus).  Mae'r labordy hefyd yn cynnwys cyfleuster dilyniannu genomau cyfan Bacteriol Prifysgol Caerdydd, sy'n cynnal prosiectau cydweithredol gyda Pharc Genynnau Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru (prosiect ARGENT) a Sefydliad Ineos Rhydychen.  Y grwpiau o ddiddordeb yw cleifion sepsis (newydd-anedig ac oedolion; ac wedi'u lleoli yn y DU, Cuba, Uganda a Ghana), Achosion Legionellosis y DU, yn ogystal â diagnosis a thriniaeth wrethritis/cervicitis amhenodol mewn cleifion iechyd rhywiol yng Nghymru. Mae ffoci ymchwil yn cynnwys dilysu profion diagnostig masnachol newydd, datblygu asiantau gwrthficrobaidd newydd, datblygu llwyfannau sgrinio AST trwybwn uchel newydd ac archwilio genynnau pathogenig / ffyrnigrwydd amheuir.   Mae'r Labordy Spiller yn arbennig o falch o fod yr unig labordy o hyd sydd wedi newid parvum Ureaplasma yn enetig hyd yma i ganiatáu delweddu ex vivo ar gyfer astudiaethau heintiau esgynnol arbrofol (mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caeredin).  Oherwydd ehangu cydweithrediadau o fewn AWARRe mae Labordy Spiller hefyd yn chwarae rhan weithredol mewn ymchwil gydweithredol ar enynnau cyfryngu AMR sy'n dod i'r amlwg (megis mcr-1, NDM-5, ac ati) in vitro ac in vivo.

Yn 2021, mae Labordy Spiller hefyd wedi sefydlu safleoedd ymchwil dwyochrog gweithredol i ymchwilio i fynychder ymwrthedd gwrthficrobaidd yn Ysbyty Addysgu Cape Coast yn Ghana a'r Adran Obstetreg a Phrifysgol Makerere Gynaecoleg ac Ysbyty Cyfeirio Cenedlaethol Kawempe, Uganda.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2003

Articles

Ymchwil

Ymchwilio i sepsis newyddenedigol mewn gwledydd incwm isel i ganolig (LMIC)

Labordy Spiller yw'r canolbwynt ar gyfer nodweddu pathogenau Gram-positif sydd wedi'u hynysu o lif gwaed babanod newydd-anedig yn ystod 30 diwrnod cyntaf bywyd. Nodweddir tueddiad gwrthficrobaidd, dadansoddiad dilyniant genom cyfan, ffyrnigrwydd a throsglwyddo genynnau ymwrthedd gwrthficrobaidd o un bacteria i'r llall ar gyfer ynysu o Bacistan, Nigeria, Bangladesh, Rwanda, Ethiopia, De Affrica (cam 1 BARNARD), Niger (Combacte-Care), yr Aifft, Sierra Leone, Mozambique, Burundi (gobeithio yn ehangu fel rhan o gam 2 BARNARD) ac Uganda (CYNNYDD). Mae cydweithrediadau gweithredol ar gyfer yr astudiaethau hyn yn cynnwys Prifysgol Rhydychen, Médecins Sans Frontières a St. George's, Prifysgol  Llundain. Ar hyn o bryd mae'r astudiaethau hyn yn ymestyn i wella offer diagnostig microbiolegol sy'n fwy addas ar gyfer lleoliadau adnoddau isel i alluogi triniaeth gyflymach a mwy gwybodus o heintiau Gram-positif ymledol mewn LMICs.

Ymchwil Grŵp B Strep (Streptococcus agalactiae)

Mae gan y labordy ddiddordeb arbennig mewn nodweddu symudedd Elfennau Cydgysylltiol Integraidd sy'n cario crynhoadau o enynnau ymwrthedd gwrthfiotig ym Mhrydain. Y tu hwnt i'r gwaith sy'n archwilio sepsis newyddenedigol mewn LMICs, mae gan y labordy hefyd gydweithrediadau gweithredol gydag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, Sanger Sequencing Institute Caergrawnt a Phrifysgol St George's Llundain i nodweddu cynnydd mewn ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn GBS ymledol ym mhob grŵp oedran.

Revolutionary New Legionella media patent.

Mewn cydweithrediad ag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, mae labordy Spiller wedi patentio cyfrwng Legionella solet newydd (Legionella Antimicrobial Susceptibility And Resistance Universal Screening medium: LASARUS) sy'n disodli cyfrwng activated sy'n cynnwys siarcol. Mae'r cyfrwng newydd yn dryloyw ac nid yw'n amsugno gwrthficrobau fel pob agar solet traddodiadol. Ar hyn o bryd rydym yn pennu tueddiad dros 2000 o Legionella spp clinigol ac amgylcheddol wedi'u harchifo. ynysu gan ddefnyddio LASARUS a dull inoculation trwybwn uchel. Mae labordy Spiller hefyd ar hyn o bryd yn cydlynu'r safoni rhyngwladol o brofion tueddiad gwrthficrobaidd ar gyfer niwmonia Legionella a rhywogaethau Legionella clinigol eraill mewn labordai cyfeirio Legionella ledled Ewrop ac yn y CDC. Ar hyn o bryd mae'r prosiect olaf hwn yn cael ei gefnogi trwy gyllid gan Gymdeithas Ewropeaidd Microbioleg Glinigol a Chlefydau Heintus (ESCMID).

Ymchwil Cleifion Iechyd Rhywiol

Labordy Spiller fu'r labordy cyfeirio yn y DU ar gyfer profi tueddiad gwrthficrobaidd o Ureaplasmas a Mycoplasmas ar gyfer Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU am y degawd diwethaf. Mae hyn yn deillio o arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer yr heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae tair ysgoloriaeth a ariannwyd yn flaenorol wedi dod i gasgliad yn archwilio'r epidemioleg, amlder ymwrthedd gwrthficrobaidd a pathogenicity cleifion Iechyd Rhywiol Cymru mewn cydweithrediad â'n harweinydd clinigol Dr Lucy Jones. Mae'r astudiaethau hyn yn cynnwys: (1) Astudiaeth MYCO WELL D-ONE (2016-2017); IRAS ) yn archwilio 1000 o gleifion o Gymru sy'n mynychu clinigau GIG Iechyd Rhywiol cerdded i mewn yn Rhondda Cynon Taf ar gyfer heintiau gan parvum wreaplasma, wreaplasicum, hominis Mycoplasma a genitaliwm Mycoplasma. (2) Astudiaeth UROGEN (2017-2018; IRAS), a oedd yn cynnwys dilysiad cyntaf yr assay Mycoplasma IST3 (BioMerieiux, Ffrainc) ar 500 o gleifion iechyd rhywiol symptomatig sy'n mynychu clinigau iechyd rhywiol cerdded i mewn ym mharc Iechyd Keir Hardie ac Ysbyty Dewi Sant. Ehangodd y prosiect hwn i gynnwys profion diagnostig diwylliant cromogenig ar gyfer Neisseria spp., E. coli, Grŵp B Streptococcus, Candida, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus a Enterococcus spp. a (3) Astudiaeth y Gwarcheidwad gwrthfiotig (2019-2022), mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymddiriedolaeth Iechyd Prifysgol Cwm Taf, a archwiliodd ddichonoldeb cyfarwyddo therapiwtig cyflym wedi'i dargedu'n gyflym. ymyrraeth gan ddefnyddio profion SpeeDx masnachol ar gyfer canfod heintiau sy'n gwrthsefyll Mycoplasma a Neisseria gonorrhoea.

Ar hyn o bryd mae ein labordy yn cydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ail-werthuso profion tueddiad gwrthficrobaidd ar sail diwylliant ar gyfer gonorrhoea Neisseria hefyd (myfyriwr Meistr Leanne Davies).

 

Bywgraffiad

Microbiolegydd Canada o Vancouver yn wreiddiol, des i i'r DU i ddechrau i archwilio osgoi microbau imiwnedd cynhenid. Rhwng 2000 a 2005 sefydlais grŵp ymchwil annibynnol trwy Raglen Cymrodoriaeth Datblygu Gyrfa Ymddiriedolaeth Wellcome, cyn ymuno â'r Adran Iechyd Plant yn Hosbis Prifysgol Cymru yn 2005 i ddatblygu thema ymchwil newydd sy'n archwilio ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn heintiau bacteriol babanod newydd-anedig cynamserol.  Arweiniodd hyn at sefydlu labordy cyfeirio blaenllaw y DU ar gyfer ymchwiliadau i Mycoplasma ac Wraplasma Heintiau. Mae'r bacteria di-wal celloedd hyn yn ei hanfod yn gwrthsefyll y rhan fwyaf o wrthficrobau a nhw yw prif achos genedigaeth cyn y tymor ac maent yn dod i'r amlwg fel pathogenau anadlol. Yn ddiweddar, cwblheais fy nhrydydd tymor etholedig fel Ysgrifennydd Cyffredinol Sefydliad Rhyngwladol Mycoplasmology.  

Yn 2012, dechreuais gydweithio a ariannwyd gan y Gymdeithas Frenhinol â Phrifysgol Gorllewin Awstralia i ymchwilio i batholeg microbaidd mewnwythiennol a datblygu gwrthfiotigau newydd a oedd yn ddiogel ac yn effeithiol i'w defnyddio mewn menywod beichiog.  Arweiniodd y cydweithrediadau hyn at dderbyn Athrawes Cynorthwyol atodol yn Ysgol Iechyd Menywod a Babanod Prifysgol Gorllewin Awstralia, Perth, Awstralia yn 2014. Arweiniodd llwyddiant y cydweithio rhwng Caerdydd ac Awstralia at ddyrchafiad i Athro Cyswllt yn 2021.

Hefyd yn 2015, ymunais ag uned Ymchwil Gwrthficrobaidd Cymru Gyfan, dan arweiniad yr Athro Timothy Walsh, ac rwyf wedi bod yn ehangu fy ymchwil o ymwrthedd gwrthficrobaidd i facteria eraill.  O ganlyniad i 2017, mae gen i brosiectau ymchwil newydd sy'n nodweddu straen Streptococcus Grŵp B wedi'u hynysu o gleifion sepsis y DU a nodweddu ynysu Legionella pnuemophilia rhag achosion o glefyd y llengfilwyr, Fe'i gelwir hefyd yn legionellosis.  

Yn 2020, cefais fy mhenodi'n Bennaeth Microbioleg Feddygol lle rwy'n parhau i gefnogi ac ehangu ein tîm o ymchwilwyr gan gynnwys ymchwilwyr gyrfa gynnar a chlinigwyr academaidd.  Ar hyn o bryd rwy'n arwain nodweddu unigion llif gwaed Gram-positif mewn babanod newydd-anedig ledled Affrica a De-ddwyrain Asia mewn cydweithrediad â Sefydliad Ineos Rhydychen (24 safle ar draws 8 gwlad: BARNARDS cam 2), yn ogystal ag arwain y safoni rhyngwladol i uno'r Profion Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ar gyfer Legionella ledled Ewrop. 

Addysg a chymwysterau:

1995: PhD (patholeg), Prifysgol British Columbia, Vancouver, B.C. Canada

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • 2000 Wellcome Trust Research Career Development Fellowship
  • 2015 awarded honorary adjunct Associate Professorship at the University of Western Australia

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Martin Sharratt

Martin Sharratt

Myfyriwr ymchwil

Ian Boostrom

Ian Boostrom

Rheolwr Labordy, Ymchwil Microbioleg Meddygol

Jawaria Aziz

Jawaria Aziz

Myfyriwr ymchwil

Jordan Mathias

Jordan Mathias

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Leanne Davies

Leanne Davies

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Apr. 2023-Apr. 2024   Leanne Davies  (goruchwyliwr cynradd ar gyfer M.Phil yn Med Micro)  "Gwerthusiad o'r cyfryngau ar gyfer profi tueddiad N. gonorrhoeae. "

Jan. 2023-Jan. 2027   Jawaria Aziz (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro)  "Baich ymwrthedd gwrthficrobaidd Staphylococci negyddol Coagulase mewn sepsis newyddenedigol yn y LMIC"

Ionawr 2023-Ionawr 2027   Jordan Mathias (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro)  "Baich ymwrthedd gwrthficrobaidd Staphylococcus aureus mewn sepsis newyddenedigol yn y LMIC"

Jul. 2021-Jul. 2025     Ian Boostrom (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro) "Gwella canfod rhywogaethau Legionella o ffynonellau amgylcheddol a chlinigol) "

2019-Medi 2023   Martin Sharratt (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro) "The Antibiotic Guardian Study (therapeutics wedi'u targedu yn seiliedig ar ddiagnosteg gyflym) "

Medi 2018-Medi. 2021   Mei Li (goruchwyliwr amnewid Ph.D. yn Med Micro)  "Asesu effaith fyd-eang ymwrthedd colistin cyfryngol mcr-1 / mcr-3" Amddiffynwyd yn llwyddiannus

Jan. 2018-Ionawr 2021   Katy Thomson (goruchwyliwr amnewid Ph.D. yn Med Micro)  "Asesu ymwrthedd gwrthfiotig mewn pathogenau sy'n achosi sepsis newydd-anedig, marwolaethau cysylltiedig ac opsiynau triniaeth a argymhellir mewn gwledydd incwm isel a chanolig" Amddiffyn yn llwyddiannus 16/12/2022

Medi 2017-Medi. 2021   Dr. Edward Portal  (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro)  "Ffylogeneteg, nodweddu tebyg i ddilyniant a dyfalbarhad niwmoffilia Legionella mewn cleifion a'r amgylchedd" Amddiffynwyd yn llwyddiannus 23/02/2022

Medi 2017-Medi. 2021 Dr. Uzma Basit Khan (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. yn Med Micro) "Cymhariaeth ymwrthedd genomig a gwrthficrobaidd manwl o ynysion Agalactiae Streptococcus y DU o oedolion i'r rhai o darddiadau byd-eang amrywiol" Amddiffyn yn llwyddiannus 22/02/2021     

Medi 2014-Medi. 2018 Dr. Qui Yang (cyd-oruchwyliwr Ph.D. yn Med Micro) "Agweddau amlochrog o ymwrthedd colistin cyfryngol MCR: ffitrwydd, ffyrnigrwydd, cronfeydd dŵr amgylcheddol a mewnwelediadau genomig" Amddiffynnwyd yn llwyddiannus 02/10/201513/08/2018     

Hydref 2017-Medi 2019 Mr. Daniel Morris (goruchwyliwr sylfaenol ar gyfer MPhil. yn Med Micro) "MYCO WELL D-ONE: A all prawf diagnostig cyflym newydd ar gyfer wraplasma a Mycoplasma ganfod heintiau" Amddiffyn yn llwyddiannus 19/07/2019     

Medi 2012-Medi. 2015 Dr. Shatha Ahmed (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. mewn Iechyd Plant) "Amrywiad ac addasiad Antigenic Ureaplasma i mewn vivo a phwysedd imiwnedd in vitro " Amddiffyn yn llwyddiannus 02/10/2015     

Hydref 2012-Hyd 2015   Miss. Rebecca Brown  (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. mewn Iechyd Plant)  "Penderfynu tueddiad Mycoplasma i ac osgoi y system imiwnedd gynhenid" Amddiffyn yn llwyddiannus 16/06/2016.

Ionawr 2011-Ionawr 2015 Mrs. Amina Bshina (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. mewn Iechyd Plant) "Lefelau a dosbarthiad proteinase niwtrophil mewngellol ac arwyneb cell: newidiadau yn dilyn allyriad a haint microbaidd" Amddiffynnwyd yn llwyddiannus 05/02/2015     

Ionawr 2010-Ionawr 2014 Mr Ali Aboklaish (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. mewn Iechyd Plant) "Pennu'r antigenau Immunodominant o parvum wreaplasma a'u sefydlogrwydd o dan bwysau imiwnolegol" Amddiffyn yn llwyddiannus 01/12/2014  .  

Hydref 2009-Hyd 2010   Dr. Salima Abdulla (goruchwyliwr sylfaenol ar gyfer MD mewn Iechyd Plant)  "Diffyg Genetig Datblygiadol: Cymharu Proteinase Neutrophil Newyddenedigol Tymor a Chydrannau Ategol o'i gymharu ag Oedolion" Wedi'i amddiffyn yn llwyddiannus 07/12/2012

Hydref 2006-Hydref 2009 Mr Michael Beeton (goruchwyliwr cynradd ar gyfer Ph.D. mewn Iechyd Plant) "Mecanwaith ymwrthedd Macrolide (gwrthfiotig)  o wraplasma ynysig o fabanod cyn-dymor newydd-anedig." Amddiffyn yn llwyddiannus 31/03/2010.  

Mawrth 2006-Maw 2007 Dr. Phil Davies (cyd-oruchwyliwr ar gyfer MD mewn Iechyd Plant)  "Presenoldeb a gweinyddu fferyllol alpha-1-trypsin mewn clefyd pediatreg yr ysgyfaint a ffibrosis systig."  Amddiffyn yn llwyddiannus ar 25 Mehefin 2008.