Ewch i’r prif gynnwys
Petroc Sumner

Dr Petroc Sumner

Professor and Head of School of Psychology

Yr Ysgol Seicoleg

Email
SumnerP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70091
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Canfyddiad a gweithredu

Sut mae arwyddion gweledol, hyd yn oed rhai nad ydym yn eu canfod, yn ysgogi   gweithredoedd? Sut ydyn ni'n rheoli ein hymddygiad fel nad ydyn ni'n ymateb   yn adweithiol pan nad ydyn ni eisiau gwneud hynny? Pam mae pobl yn wahanol i'w gilydd yn y mecanweithiau sylfaenol   hyn?

Gellir tarfu ar reoli ymddygiad sylfaenol gan niwed i'r ymennydd neu ddirywiad   neu anhwylderau meddyliol, ac mae lapiadau'n digwydd yn aml ym mhob un ohonom. Nod ein hymchwil yw   ein helpu i ddeall yr union resymau pam.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau gyda gwirfoddolwyr a chleifion iach,   gan integreiddio mesurau ymddygiadol manwl gywir (gan gynnwys olrhain llygaid) â delweddu   (fMRI ac MEG) a sbectrosgopeg.

Gellir gweld adolygiad anarbenigol yn ymwneud â'n gwaith yn: Sumner, P. and   Husain, M (2008). Ar ymyl ymwybyddiaeth: actifadu modur awtomatig a   rheolaeth wirfoddol. Y Niwrowyddonydd , 14, 474-486. [pdf]. Rydym hefyd yn ysgrifennu erthyglau  yn y wasg o bryd i'w gilydd (e.e. rheoli terfysgoedd  ; Adroddiad gwyddonol)

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

Yn ddiweddar rydym hefyd wedi lansio prosiect  sy'n ymchwilio i ble mae pethau'n mynd o chwith yn y cyfathrebu rhwng gwyddonwyr a  newyddiadurwyr, gyda'r bwriad o geisio gwella'r ffordd y caiff ymchwil  sy'n gysylltiedig ag iechyd ei adrodd yn y wasg. Gweler insciout.com am fwy o wybodaeth.

Crynodeb addysgu

Lefelau 1 a 2: Rwy'n addysgu darlithoedd rhagarweiniol ar ganfyddiad, seicoleg fiolegol a phrofi damcaniaethau esblygiadol (PS1016 a PS1014), yn rhedeg sesiynau ymarferol canfyddiad (PS2009), ac yn rhoi tiwtorialau ar  ymchwil, canfyddiad, gwybyddiaeth a  seicoleg annormal (cefnogi PS1014, PS2003, PS2008,    PS2009).

Lefel 3: Yn 2011/12 mae Tom Freeman, Simon Rushton a minnau yn cynnig modiwl 20 credyd mewn gweledigaeth a gweithredu, sy'n integreiddio amrywiol  bynciau ynghylch sut mae gweithredoedd yn effeithio ar ganfyddiad a sut y defnyddir  gwybodaeth weledol i lywio cynlluniau gweithredu anymwybodol ac ymwybodol. Rwy'n goruchwylio prosiectau ar reoli gweithredu a    chanfyddiad.  

Rwyf hefyd yn gydlynydd i'r myfyrwyr Biowyddoniaeth sy'n astudio modiwlau   seicoleg fel rhan o'u llwybr Niwrowyddoniaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Gweler ef, chrafangia ef: Rheoli ymddygiad synhwyryddyddion awtomatig mewn  iechyd a chlefydau (a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, ac ar y cyd ag UCL).

Sut mae'r ymennydd yn rheoli'r cysylltiadau rhwng canfyddiad a gweithredu, a beth sy'n  digwydd pan fydd niwed i'r ymennydd yn tarfu ar reolaeth o'r fath? Yn draddodiadol, mae'r rheolaeth o weithredu wedi'i wahanu'n brosesau awtomatig a gwirfoddol. Ein rhagdybiaeth yw bod y ddau weithgaredd hyn mewn gwirionedd yn gysylltiedig yn anochel. Mae gwrthrychau gweledol yn actifadu cynlluniau modur (prime) yn awtomatig sy'n  hwyluso  gweithredoedd tuag at y gwrthrychau hyn.     Ond os na fydd ein gweithredoedd bob amser yn cael eu gyrru gan  symbyliadau amgylcheddol, rhaid atal primio o'r fath i ganiatáu nodau amgen  . Rydym am ddeall sut mae prosesau rheoli awtomatig yn cael eu cynnwys mewn rheolaeth mor hyblyg, 'wirfoddol' o ymddygiad, a pham mae unigolion yn  wahanol yn  eu gallu i reoli ymddygiad sylfaenol. Rydym yn defnyddio tasgau ymddygiadol mewn pobl iach  a difrodi ymennydd, ac yn defnyddio'r cyfleusterau delweddu yn CUBRIC.

Sut mae penderfyniadau symudiad llygaid yn cael eu gwneud? (Ailgyfeiriad oddi wrth ESRC)

Er mwyn egluro penderfyniadau heb droi at asiant deallus ar wahân (y broblem homunculus), rhaid i ni dybio eu bod yn codi o ryw gyfuniad o fewnbwn synhwyraidd  (tystiolaeth), y cyflwr deinamig y mae'r ymennydd ynddo pan fydd y  mewnbynnau hynny'n cyrraedd  (gan gynnwys cof, gôl-wladwriaethau ac ati), a rhywfaint o sŵn ar hap. Mae pob model o wneud penderfyniadau yn rhagweld integreiddio'r cynhwysion hyn i mewn i gronni  gweithgaredd o  blaid un dewis neu'r llall. Cyn gynted ag y bydd y casgliad ar gyfer un  dewis yn cyrraedd trothwy, gwneir y penderfyniad. Rydym yn defnyddio'r term  ymbarél "cyntaf i'r trothwy" i gyfeirio at y ffordd hon o wneud penderfyniadau cysyniadol.

Felly, dylai'r tebygolrwydd o weithred syml gael ei dewis ddibynnu ar ba mor  gyflym y mae'r broses gronni ar gyfer y weithred honno'n tueddu i gyrraedd trothwy. Mae hyn  hefyd yn elfen allweddol yn yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn y weithred. Felly, dylid cysylltu'r dewis  ag amseroedd ymateb. Fodd bynnag, mae'r syniad cyntaf i'r trothwy mor eang ac mor reddfol fel bod y rhagfynegiad sylfaenol  hwn wedi'i anwybyddu, er bod ganddo'r pŵer i wrthdroi'r  holl  fodelau cyfredol, yn wir ein cysyniad cyfan o sut y gall ymennydd wneud  penderfyniadau. Ac eto mae ein data rhagarweiniol yn awgrymu bod y rhagfynegiad yn  anghywir.

Pam nad ydyn ni'n gweld beth mae ein llygaid yn ei ddweud wrthym? (Ailgyfeiriad oddi wrth ESRC)

Mae ein llygaid a'n system weledol yn cyflwyno ystumiadau ac amherffeithrwydd  amrywiol i'r ddelwedd weledol, ond mae ein canfyddiad bob dydd yn ymddangos yn imiwn iddynt. Sut  mae hyn yn cael ei gyflawni? Rydym yn ymchwilio i ddwy agwedd ar y mater hwn: 1) sut mae  pigment macwlaidd yn y retina yn dylanwadu ar ganfyddiad lliw? 2) Pam nad ydyn ni'n gweld  ôl-effeithiau lliw trwy'r amser, er eu bod yn gyflym ac yn hawdd eu hennyn  mewn arddangosiadau (a pham maen nhw'n mynd i ffwrdd neu'n dod yn ôl pan fyddwn ni'n cysylltu?)

Dylanwadau awtomatig ar gynllunio symudiad llygaid a sifftiau sylwgar

Mae arbrofion cysylltiedig amrywiol yn parhau yn y categori hwn, gan gynnwys: 1) ymchwiliadau i effeithiau tynnu saccade a'u perthynas â GABA (niwrodrosglwyddydd  ataliol); 2) sbardunau sylwadol is-liminal a'r llwybr retinotectal 3) sut mae crymedd saccade yn gysylltiedig ag atal ymateb;  4)  sut mae cynlluniau saccade yn ymdopi â nystagmus (a yw'r systemau gwirfoddol yn gwybod beth mae'r    systemau awtomatig iscortical yn ei wneud?)

Cyllid

 • ESRC (2013-2016, £633,613) Fframwaith a phecyn cymorth ar gyfer deall camau byrbwyll. Petroc Sumner, Aline Bompas, Chris Chambers, Casimir Ludwig, Frederick Verbruggen, Fred Boy.
  ESRC (2103-2016) Ysgoloriaeth sy'n gysylltiedig â grantiau: Rôl hyblygrwydd mewn byrbwylltra. Petroc Sumner, Chris Chambers.
 • ESRC (2103-2016) Ysgoloriaeth sy'n gysylltiedig â grantiau: Rôl hyblygrwydd mewn byrbwylltra. Petroc Sumner, Chris Chambers.
 • Sefydliad BIAL (39K Euro) Niwrocemeg gwybyddiaeth a gwneud penderfyniadau amhriodol sy'n gysylltiedig â gamblo: dull delweddu amlfoddol. PI Fred Boy
 • Gwobr efrydiaeth Ymchwil Alcohol y DU (ARUK) (2012-2015) 'Gwahaniaethau unigol yn effaith alcohol ar reolaeth wybyddol.'
 • Cymdeithas Seicoleg Prydain (2012) 'A yw datganiadau i'r wasg ar fai wrth gamgyfathrebu gwyddoniaeth?' £3,400.
 • Gwobr Gwerth mewn Pobl Ymddiriedolaeth Wellcome (goruchwyliwr/noddwr Fred Boy). £40500 (2011-2012).
 • Grant prosiect Ymddiriedolaeth Wellcome (2009-2012, £426 191): Gweler  ef, chrafangia ef: Rheoli ymddygiad synhwyrydd awtomatig mewn iechyd a  chlefydau. Petroc Sumner, Masud Husain, Krish Singh, Bob Rafal. Cymdeithion Ymchwil  : Fred Boy (Caerdydd) a Jen McBride (UCL)
 • Grant prosiect ESRC (2009-2010, £82 039) Yn cael ei newid mewn lliw canfyddedig  pan fyddwn yn symud ein llygaid. Petroc Sumner ac Aline Bompas.
 • Grant Prosiect BBSRC, (2005-2008, £194  578):Defnyddio conau S i ymchwilio i rôl y gwrthdaro uwch  mewn prosesau gweledol awtomatig. Petroc Sumner a Masud Husain.  Cyswllt Ymchwil: Elaine Anderson ac Aline Bompas
 • Grantiau peilot WICN (2007-2009, £33K) Rheoli awtomatiaeth ac awtomatiaeth  rheolaeth; Dylanwad meysydd llygaid blaen ar ganfyddiad cyferbyniad  ; GABA ac ataliad sacade.
 • Rydym hefyd wedi derbyn cefnogaeth gan ysgoloriaethau haf Nuffield a Wellcome, a grantiau teithio a phrosiectau bach gan y Gymdeithas Frenhinol  .

Cydweithredwyr ymchwil

Mewnol

Allanol

 • Aline Bompas
 • Fred Boy
 • Masud Husain a Jen Mcbride (Sefydliad Niwroleg a Sefydliad  Niwrowyddoniaeth Gwybyddol, UCL, Llundain; Prosiect 'See it, grab  it')
 • Bob Rafal (Bangor; astudiaethau cleifion)
 • Richard Edden (John Hopkins, Baltimore; MR sbectrosgopeg)
 • Robin Walker a Frouke Hermens (Royal  Holloway; crymedd ac atal saccade)
 • Iain Gilchrist (Bryste; amrywioldeb latency'r saaccade)
 • Elaine Anderson (Optometrydd ac UCL; yn flaenorol Post-doc ar  grant BBSRC)
 • Parashkev Nachev (Sefydliad Niwroleg; rheolaeth,  ataliad a gwrthdaro)
 • Monica Busse-Morris (Ffisiotherapi, Caerdydd; anghysonderau gweledol  yn Clefyd Huntingdon)

Bywgraffiad

Addysg

 • 1996: BA mewn Gwyddorau Naturiol, Dosbarth 1af, Prifysgol Caergrawnt. Ysgoloriaeth Sylfaen, Ysgoloriaeth Caldwell a'r Bishop Green Cup.
 • 2000: PhD, Adran Seicoleg Arbrofol, Prifysgol Caergrawnt. Cyfarwyddwyd gan J.D. Mollon.
 • 2003: Diploma Coleg Imperial, Llundain, mewn Astudiaethau Uwch mewn Dysgu ac Addysgu.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Medal David Marr, Cymdeithas Gweledigaeth Gymhwysol.

Aelodaethau proffesiynol

 • 2003: Y Gymdeithas Seicoleg Arbrofol
 • 2004: Academi Addysg Uwch
 • 2005: Cymdeithas Gweledigaeth Gymhwysol
 • 2007: Cymdeithas Ffisiolegol America
 • 2009: Coleg adolygu cymheiriaid ESRC

Safleoedd academaidd blaenorol

Cyflogaeth

 • 2000-2006: Darlithydd, Is-adran Niwrowyddoniaeth a Meddygaeth Seicolegol, Coleg Imperial Llundain.
 • 2006-presennol: Darlithydd/Uwch Ddarlithydd/Darllenydd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Dyletswyddau eraill

Adolygiad o'r grant: BBSRC; ESRC; MRC; Ymddiriedolaeth Wellcome; Cyngor Ymchwil Awstralia; National Science Foundation (UDA); NWO (Yr Iseldiroedd).

Golygydd Ymgynghorol ar gyfer JEP, HPP.

Adolygu cyfnodolion (23 o gyfnodolion gwahanol, gan gynnwys Gwyddoniaeth, PNAS, Current Biology, Neuron, J. neuroscience).

Sgyrsiau a symposia gwahoddedig (e.e. Prifysgol Gorllewin Awstralia, Perth; Prifysgol Queensland, Brisbane; Prifysgol Geneva; Rank Prize Fund, Kingston (Canada), John Hopkins (Baltimore), AVA, BOMG, HBM, ICON, ECEM)

Arholiad PhD (mewnol ac allanol).