Ewch i’r prif gynnwys
Emma Tallantyre

Dr Emma Tallantyre

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Graddiais o Brifysgol Nottingham yn 2002. Cynhaliais fy hyfforddiant meddygol a niwrolegol ôl-raddedig yn Nottingham, Derby, Awstralia a De Cymru. Fel cymrawd ymchwil MRC, cwblheais PhD sy'n ymchwilio i ddelweddu (canolfan Syr Peter Mansfield MR) a niwropatholeg (Prifysgol Nottingham) o sglerosis ymledol (MS).

Rwyf wedi bod yn ymwneud â gofal clinigol pobl ag MS ers 2006. Cwblheais fy hyfforddiant clinigol yn 2015 a dod yn Uwch-ddarlithydd Clinigol mewn Niwroleg yn 2018, ac yn Ddarllenydd Clinigol yn 2022. Mae gen i gontract anrhydeddus i weithio yn Uned Niwroinflammatory Helen Durham yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Fel rhan o'r rôl hon, rwy'n rhedeg clinigau MS a niwroleg gyffredinol wythnosol ac yn cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau.

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ganlyniadau clefyd niwroinflammataidd. Rwy'n cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n ymchwilio i'r dulliau triniaeth gorau posibl mewn sglerosis ymledol. Mae gen i ddiddordeb mewn cyfuno data clinigol y byd go iawn â data biolegol a delweddu cysylltiedig i gryfhau rhagfynegiadau o ganlyniad a gwella dyluniad treialon. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn natblygiad astudiaethau ymchwil clinigol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Articles

Conferences

Ymchwil

Mae gen i brofiad o ddefnyddio delweddu strwythurol maes uchel i ddelweddu mater gwyn a phatholeg mater llwyd yn ymennydd pobl ag MS. Yn ystod fy PhD, cydberthynnais mewn canfyddiadau delweddu vivo MR gyda'r patholeg niwroddirywiol a welir yn ymennydd post mortem a chordiau asgwrn cefn y rhai sydd ag MS hirsefydlog.

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ganlyniadau clefyd niwroinflammataidd. Rwy'n cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n ymchwilio i'r dulliau triniaeth gorau posibl mewn sglerosis ymledol. Rwy'n cyfrannu at brosiect epidemiolegol sy'n rhedeg yn hir, gan gasglu data clinigol yn rhagolygol gan garfan o bobl â chlefydau niwroinflammatory gan gynnwys MS. Mae gen i ddiddordeb mewn cyfuno'r data clinigol byd go iawn hwn â data biolegol a delweddu cysylltiedig i gryfhau rhagfynegiadau o ganlyniad a gwella dyluniad treialon. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn natblygiad astudiaethau ymchwil clinigol.

Grantiau a Gwobrau

 • Ferblanc. (Cyd-ymgeisydd) Biofarcwyr diagnostig a rhagfynegol mewn Neurosarcoidosis a Sglerosis Ymledol: Astudiaeth arfaethedig. £20,000. Ionawr 2023 - Rhagfyr 2023. 
 • Academi'r Gwyddorau Meddygol. (Cyd-ymgeisydd) Cynllun INSIPRE. £80,000. Chwefror 2023 - Chwefror 2025.
 • Prifysgol Caerdydd, Gwobr Seilwaith Ymchwil. (Ymgeisydd arweiniol) Cais am Dadansoddwr Simoa HD. £228,807. 2021 - 2022. 
 • Prifysgol Caerdydd, Gwobr Seilwaith Ymchwil. (Cyd-ymgeisydd) Cais am Coil Amrywiaeth ar gyfer delweddu Sodiwm MR. £157,600. 2021 - 2022.
 • Cymdeithas Feddygol Prydain. (Ymgeisydd Arweiniol). Ymatebion imiwnedd i frechu mewn pobl ag MS. £63,857.  Awst 2021 - 2022. 
 • Gwobr Hyder mewn Cysyniad MRC. (Ymgeisydd arweiniol). Biofarcwyr diagnostig a rhagfynegol yn Multiple Sclerosis plasma: dull sgrinio cynhwysfawr. £48,671 (100% i Gaerdydd). Rhagfyr 2019 – Mehefin 2021. 1 awr yr wythnos.
 • Gwobr Poblogaeth Cefnogaeth Strategol Sefydliadol Wellcome. (Ymgeisydd arweiniol). Modelu cyfoes o ganlyniadau Sglerosis Ymledol mewn poblogaeth yn Ne Cymru. (Prif ymgeisydd). £47,760 (derbyniwyd 100%). Medi 2019 – Rhagfyr 2021. 0.5 awr yr wythnos.
 • Cymdeithas Sglerosis Ymledol Genedlaethol (UDA) a Chymdeithas MS y DU; Cais ar y cyd am arian ychwanegol. Biobanking in Treatment Approach Studies in Relapsing Remitting multiple Sclerosis. (Ymgeisydd Arweiniol ar safle is-gontract). £29,134 (100% i Gaerdydd). Ebrill 2019 – Rhagfyr 2022. 0.5 awr yr wythnos.
 • Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd. PENDERFYNOL - DiagnosE gan ddefnyddio'r SIgn gwythiennau Canolog. Astudiaeth ragoriaeth ddiagnostig bosibl sy'n cymharu MRI T2* a phwnigo lumbar mewn cleifion sy'n cyflwyno Sglerosis Ymledol posibl. (Cyd-ymgeisydd). £349,461 [£27,250 i Gaerdydd]. Gorffennaf 2019 – Mehefin 2022. 0.5 awr yr wythnos.
 • Ymddiriedolaeth Dowager Eleanor Peel (Prif ymgeisydd) Serwm Neuroffilaments mewn sglerosis ymledol. £9,936 (derbyniwyd 100%). Medi 2018 – Medi 2019.
 • Sefydliad Ymchwil Canlyniad sy'n Canolbwyntio ar Gleifion (PCORI; cyd-ymgeisydd) 2017 - Pennu effeithiolrwydd dulliau dwys cynnar yn erbyn uwchgyfeirio ar gyfer trin sglerosis ymledol (DELIVER-MS) remitsing-remitting ymledol (DELIVER-MS) -£7.5m.
 • MS Society 2017 (cyd-ymgeisydd) - Pecyn Bywyd, Ymarfer Corff a Gweithgareddau i Bobl sy'n byw gyda Sglerosis Ymledol Blaengar (MS-LEAP) - £293,000.
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Gwobr Ymchwil Glinigol 2016 - £67,927
 • Gwobr Cronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome (cyd-ymgeisydd) 2015 - £34,000
 • Hyfforddiant Trawsnewid Hyfforddeion 2015 - £5,000
 • Biogen Idec MS Cymrodoriaeth y Gofrestrfa Fyd-eang 2014 - £62,000
 • Cymrodoriaeth Hyfforddiant Clinigol MRC, 2007 - £100,000
 • Ymddiriedolaeth Feddygol Peele, Grant Ymchwil, 2006 - £5,000

Addysgu

Rwy'n cyfrannu at addysgu niwroleg Israddedig Meddygol C21. Rwy'n diwtor clinigol i fyfyrwyr 4oed sy'n cylchdroi trwy leoliadau Niwroleg ac rwyf hefyd wedi bod yn diwtor israddedig i grŵp o fyfyrwyr1af - 2il flwyddyn ers iddynt ddechrau ar y cwrs meddygol.

Rwy'n cynnal rhaglen reolaidd o brosiectau SSC3 a 4 blynedd yn ogystal â BSc prosiectau rhyng-gyfrifedig ar gyfer y cwrs meddygol israddedig. Rydym yn derbyn adborth da yn gyson gan ein myfyrwyr ac yn mwynhau'r rhyngweithio y maent yn ei gynnig i'r adran.

Rwy'n trefnu diwrnodau addysgu a hyfforddi ar gyfer hyfforddeion Arbenigedd Niwroleg ar draws y rhanbarth ar bynciau gan gynnwys Niwropatholeg, Niwroddelweddu a Niwro-oncoleg, gyda siaradwyr gwadd ac ystod o fformatau.

Rwy'n arholwr mewn arholiadau pratical ffurfiannol a chrynodol israddedig (OSCE / ISCE).

Bywgraffiad

Swyddi academaidd a chlinigol

Darllenydd Clinigol

Prifysgol Caerdydd

Awst 2022 - presennol

Uwch Ddarlithydd Clinigol

Prifysgol Caerdydd

Mawrth 2018 - Awst 2022

Niwrolegydd Ymgynghorol

Ysbyty Athrofaol Cymru

Mawrth 2017 – Chwef 2018

Uwch Ddarlithydd Clinigol

Prifysgol Caerdydd

Mawrth 2016 – Chwef 2017

Cymrawd Ymchwil Ôl-CCT

SpR Niwroleg

Ysbyty Athrofaol Cymru

Deoniaeth Cymru

Gorffennaf 2015 – Chwefror 2016

Awst 2012 – Gorffennaf 2015

SpR Niwroleg

Deoniaeth Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awst 2009 – Awst 2012

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Goleg Brenhinol y Meddygon
 • Cymdeithas Niwroleg Prydain
 • Trwydded General Medical Council i ymarfer

Pwyllgorau ac adolygu

Rwy'n adolygu llawysgrifau yn rheolaidd ar gyfer cyhoeddiad a adolygir gan gymheiriaid.

Rwy'n adolygydd ac rwyf wedi cyfweld am wobrau grant drwy Gymdeithas Niwroleg Prydain.

Rwyf hefyd wedi adolygu dyfarniadau grant i MRC ac MS Society.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn

Clefyd niwroinflammatory

Niwroddelweddu yn MS

Ymgysylltu

I am involved in public engagament via various channels. We engage with our cohort of people with neuroinflamamtory disease via regular newsletters and patient information days. We have run numerous patient and stakeholder focus groups to guide and influence our research. I was involved in patient consultation during the development of the DELIVER-MS trial, including developing video media to aid consent. We published on metholodolgy, which was considered an exemplar for contemporary clinical trial engagement. I have provided public-facing information (Q&A) sessions on Facebook and Zoom Webinar. I am part of the Inspiring the Future scheme that seeks to promote STEM subjects for children.