Ewch i’r prif gynnwys
Nervo Verdezoto Dias

Dr Nervo Verdezoto Dias

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
VerdezotoDiasN@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11735
Campuses
Abacws, Ystafell Ystafell 3.53, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ers mis Chwefror 2023, fi yw Arweinydd yr Uned Ymchwil Cyfrifiadura sy'n  Canolbwyntio ar Bobl.

Ers 1 Awst 2021 rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (HCI) ac Iechyd Digidol. 

Ymunais â Chaerdydd ar 1 Tachwedd 2019 ac rwy'n rhan o'r Grŵp Ymchwil Systemau Cymhleth a'r Maes Blaenoriaeth Ymchwil Cyfrifiadura sy'n  canolbwyntio ar Bobl yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Rwyf hefyd yn rhan o'n Canolfan newydd ar gyfer Systemau Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Pheiriant Dynol (IROHMS). Ers mis Tachwedd 2020, rwyf wedi cael fy mhenodi'n Arweinydd Academaidd Themâu Trawsbynciol IROHMS (CCT) sy'n gyfrifol am y materion academaidd sy'n gysylltiedig â'r nodau datblygu cynaliadwy a'r heriau byd-eang.

Mae fy ymchwil ar groesffordd Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (HCI), Gwaith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadurol (CSCW ), a Chyfrifiadura Hollbresennol (UbiComp), gyda diddordeb arbennig yn y meysydd Gofal IechydChynaliadwyedd .

Mae gen i gefndir mewn Cyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl gydag arbenigedd mewn dylunio sy'n wybodus yn ethnig, dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, dylunio cyfranogol, ac wrth ddylunio a gwerthuso systemau cymdeithasol-dechnegol. Mae fy ngwaith yn cyfuno gwaith maes ag ymagwedd ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddylunio i ddeall arferion beunyddiol pobl ymhellach, anghenion rhanddeiliaid gwahanol, a sut mae pobl yn priodoli technoleg. Mae'r rhan fwyaf o'i ymchwil yn cyd-fynd â'r tro i ymarfer mewn Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (HCI), lle mae'r ddealltwriaeth o arferion bob dydd yn chwarae rhan bwysig wrth ddylunio system.

Rwyf wedi gweithio mewn amrywiol brosiectau sy'n ymwneud â gofal iechyd: deall a dylunio i gefnogi arferion rheoli meddyginiaethau oedolion hŷn, gwerthuso arferion hunanfonitro ar gyfer menywod beichiog sydd â chyneclampsia ac oedolion hŷn, gan werthuso effaith technoleg symudol i gefnogi gweithwyr gwasanaethau ysbytai, ac ati.   Mae gen i hefyd ddiddordebau penodol mewn cyfrifiadura corfforol, systemau ymwybyddiaeth amgylchynol a'r Rhyngrwyd Pethau.

Mae'r rhan fwyaf o'm prosiectau ymchwil yn cymryd ymagwedd amlddisgyblaethol. Er enghraifft, rydym wedi cynnal adolygiad naratif ynghyd â chydweithwyr trawsddisgyblaethol sy'n ymchwilio i sut mae menywod beichiog yn rhyngweithio â thechnolegau hunanfonitro ac yn eu defnyddio'n ymarferol, a sut maent yn llunio cyfarfyddiadau clinigol a gwneud penderfyniadau.  Rwyf hefyd wedi arwain prosiect cwmpasu MRC-AHRC gyda nifer o randdeiliaid yn archwilio'r arferion cymdeithasol-ddiwylliannol sy'n dylanwadu ar ofal beichiogrwydd yn Ne India a'r rôl Gall technoleg chwarae i gefnogi gofal beichiogrwydd mewn lleoliadau adnoddau isel. Rwyf hefyd yn rhan o rwydwaith amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar ddigido atgenhedlu.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Verdezoto, N., Nunes, F., Grönvall, E., Fitzpatrick, G., Storni, C. and Kyng, M. 2014. Designing self-care for everyday life. Presented at: 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2014), Helsinki, Finland, 26-30 October 2014NordiCHI '14: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational. ACM pp. 821-824., (10.1145/2639189.2654837)

2013

2012

2011

Articles

Conferences

Ymchwil

DIDDORDEB YMCHWIL

Cyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar bobl (yn ôl y System Dosbarthu Cyfrifiadura ACM) ar draws tri phrif faes ymchwil: Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol (HCI), Gwaith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadur (CSCW) ac Iechyd Digidol (DH).

 • Deall arferion bob dydd i lywio dyluniad y system
 • Dylunio a Gwerthuso Systemau Cymdeithasol-Dechnegol a'u defnydd a'u priodoliad, yn enwedig yn y meysydd Gofal Iechyd (PervasiveHealth, Gwybodeg Iechyd, e-Iechyd, m-Iechyd) a Chynaliadwyedd (HCI Cynaliadwyedd)
 • Ymchwil Dylunio Gofal Iechyd: Dylunio cyfranogol ac sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar gyfer gofal iechyd
 • Cyfrifiadura Ffisegol, Systemau Ymwybyddiaeth Amgylchynol, Delweddu Gwybodaeth a Rhyngweithio Dynol-Robot

PROSIECTAU DIWEDDAR A CHYFREDOL

 • "Datblygu gwisgadwyau fforddiadwy ar gyfer Adsefydlu swyddogaeth Upper Limb". Prifysgol Caerdydd (PI – Katarzyna Stawarz) a Phrifysgol Gogledd De (Bangladesh). Wedi'i ariannu gan Brosiect Bach GCRF Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mawrth – Hydref 2021.
 • "Archwilio isadeileddau yn y gymuned i gefnogi iechyd digidol mamau a phlant mewn lleoliadau adnoddau isel yn India". Ariannwyd gan Gymrodoriaeth GCRF Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Prifysgol Caerdydd (PI – Nervo Verdezoto). Cymrodoriaeth ar gyfer Dr Naveen Bagalkot, Sefydliad Celf, Dylunio a Thechnoleg Srishti Manipal ac MAYA Health, India. Mawrth – Hydref 2021.
 • "Astudiaeth archwiliadol o ffactorau sy'n cyfrannu at betruster brechlyn ar gyfer datblygu fframwaith cysyniadol i lywio dyluniad ymyriad/au cyfathrebol yn Ghana, India a De Affrica". Prifysgol Caerlŷr (PI – Sarah Gong), MAYA Heath India, Prifysgol Cape Town, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Dynol (De Affrica), Prifysgol Caerdydd. Ebrill – Gorffennaf 2021
 • "STAMINA: Strategaethau i Liniaru Risgiau Maeth ymhlith mamau a babanod dan 2 oed mewn aelwydydd trefol incwm isel ym Mheriw yn ystod COVID-19". Partneriaid: Prifysgol Loughborough (PI – Emily Rousham), Instituto de Investigación Nutricional yn Perú, Prifysgol Caerdydd. Medi 2020 – Mawrth 2022.
 • "Deall y defnydd amaethyddol o azole, effeithiau ar gyrff dŵr lleol ac AMR: adeiladu sylfaen dystiolaeth ryngddisgyblaethol yn Nyfnaint a Bryste". Partneriaid: Prifysgol Bryste (PI – Susan Conlon), Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Exeter. Ariannwyd gan y Cabot Institute Innovation Fund. Dechrau: Medi 2020 – Gorffennaf 2021.
 • "Archwilio arferion defnyddio gwrthfiotigau wrth gynhyrchu da byw drwy ddull newydd, sy'n seiliedig ar gêm". Partneriaid: Prifysgol Caerwysg (PI – Matt Lloyd Jones), Prifysgol Bryste (PI – Robert Hughes), Prifysgol Caerdydd. Wedi'i ariannu gan y GW4 Crucible seed funding Award. Dechrau: Awst 2020 – Mawrth 2021.
 • "Cyd-ddylunio ymyriadau TGCh yn y gymuned i wella iechyd mamau a phlant yn Ne Affrica". Partneriaid: Prifysgol Caerdydd (PI – Nervo Verdezoto), Prifysgol Cape Town, Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Limpopo, Prifysgol Wits, Prifysgol Loughborough, Prifysgol Nottingham, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Dynol. Ariannwyd drwy Alwad Arloesi Digidol EPSRC/GCRF (DIDA). Mai 2020 -  Ionawr 2021.
 • "Strategaethau newydd i leihau anemia a risg o or-bwysau a gordewdra trwy fwydo cyflenwol babanod a phlant ifanc ym Mheriw". Partneriaid: Prifysgol Loughborough (PI – Emily Rousham), Prifysgol Sheffield, Prifysgol Cardif, a phartneriaid Periw: Sefydliad Ymchwil Maeth , Prifysgol Genedlaethol San Marcos, Prifysgol Genedlaethol Hermilio Valdizan. Ariannwyd gan Newton Fund UK-Periw: Perthynas rhwng Bwyd, Maeth ac Iechyd. Ebrill 2019 – Gorffennaf 2022.
 • "Sefydlu partneriaeth drawsddisgyblaethol i archwilio profiadau bob dydd menywod a heriau is-strwythurol systemau gofal iechyd mewn perthynas ag iechyd mamau i gwmpasu cyfleoedd ar gyfer technolegau iechyd digidol yn y de byd-eang". Partneriaid: Prifysgol Caerlŷr (PI – Nervo Verdezoto), Sefydliad Celf, Dylunio a Thechnoleg Srishti, Academi Addysg Uwch Manipal, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad San Francisco de Quito. Ariennir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang – Research England GCRF, drwy strategaeth Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Prifysgol Caerlŷr. 2019.
 • "Helpu plant a rhoddwyr gofal i ymgysylltu ag amgylchedd therapiwtig y clinig". Nicola Mackintosh (PI – Prifysgol Gwyddor Iechyd Caerlŷr), Adran Achosion Brys Plant Leicester, Ymddiriedolaeth Datblygu Un i Un. Cronfeydd Cyfnewid Gwybodaeth a Datblygu Menter, Prifysgol Caerlŷr. Chwefror – Gorffennaf 2019.
 • "Croesffyrdd iach mewn gofal beichiogrwydd (HCPC) – astudiaeth ddylunio gwmpasu a chyfranogol o'r potensial i TGCh wella iechyd mamau yn India". N. Verdezoto (PI) Partneriaid: Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Loughborough, Sefydliad Celf, Dylunio a Thechnoleg Srishti, Canolfan Gofal Diabetes Caerlŷr. Ariannwyd gan AHRC-MRC Gwobrau Partneriaeth Iechyd y Cyhoedd Byd-eang Ffoniwch 2, 2018.
 • "Digido Atgynhyrchu: technolegau newydd, rhyngblethiad a gwleidyddiaeth cynhwysiant". N. Mackintosh (PI - Prifysgol Caerlŷr). Prifysgol De Montfort, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Brighton. Gwobr Datblygu Grant Ymchwil, Sefydliad Cymdeithaseg Iechyd a Salwch (SHI), 2018.
 • 'DEPAC': Galluogi digidol, addewid ac ansicrwydd mewn gofal mamolaeth. N. Mackintosh (PI - Prifysgol Caerlŷr). Tîm Teigr Prifysgol Caerlŷr , Is-adran Ymchwil a Menter, 2017-18.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 2018: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd a Phroffesiynol, Prifysgol Caerlŷr, UK
 • 2014: PhD Cyfrifiadureg (Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol), Prifysgol Aarhus, Denmarc
 • 2010: MSc Technoleg a Rhyngwynebau Iaith Ddynol, Prifysgol Trento, Yr Eidal
 • 2009: BEng Peirianneg Gyfrifiadurol, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador

Trosolwg Gyrfa

 • Awst 2021 - Yn bresennol: Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Tachwedd 2019 - Gorffennaf 2021: Darlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd, UK
 • Ebrill 2016 - Hydref 2019: Darlithydd yn yr Adran Gwybodeg, Prifysgol Caerlŷr, UK
 • Awst 2014 - Ionawr 2016: Ymchwilydd ôl-ddoethurol yn y Grŵp Cyfrifiadura a Rhyngweithio Ubiquitous, Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aarhus, Denmarc
 • Gorffennaf 2014 - Awst 2014: Athrawes yn Ysgol Haf Via 2014, Ysgol Technoleg a Busnes yng Ngholeg Prifysgol Via (rhan-amser), Horsens, Denmarc
 • Tachwedd 2013 - Mawrth 2014: Cynorthwy-ydd Ymchwil yn y Ganolfan Gofal Iechyd Treiddiol, Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aarhus, Denmarc
 • Tachwedd 2010 - Hydref 2013: Ph.D. Myfyriwr yn y Grŵp Defnyddio, Dylunio ac Arloesi, Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aarhus a'r Ganolfan Gofal Iechyd Treiddiol, Denmarc
 • Mehefin 2010 - Hydref 2010: Interniaeth Haf yn LOA-ISTC-CNR-LABORDY AR GYFER ONTOLEG GYMHWYSOL, Trento, Yr Eidal
 • Ebrill 2008 - Hydref 2009: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Grŵp Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol, Canolfan Technolegau Gwybodaeth, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador
 • Mawrth 2006 - Mawrth 2008: Datblygwr yn yr Uned Ymchwil a Datblygu, Canolfan Technolegau Gwybodaeth, Escuela Superior Politécnica del Litoral (rhan-amser)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cydnabyddiaethau Arbennig ar gyfer Adolygiadau Rhagorol ar gyfer cynadleddau mawr yn HCI (1 ar gyfer INTERACT2021, 1 ar gyfer CHI2021, 2 ar gyfer CSCW2020, 1 ar gyfer CHI2020, 2 ar gyfer CHI 2019, 4 ar gyfer CHI 2017, 1 ar gyfer CHI 2016, 1 CHI 2015, 1 ar gyfer DIS 2017, 2 ar gyfer DIS 2016).
 • Canmoliaeth yng nghynhadledd CHI ACM (Cymdeithas y Peiriannau Cyfrifiadurol) ar Ffactorau Dynol mewn Systemau Cyfrifiadura - CHI 2022.
 • Papur gorau The "Gitte Lindgaard Award" ar gyfer y Papur Hir Gorau a gyflwynwyd yn The 29th Australian Conference on Human Computer Interaction (OzCHI 2017).
 • Soniwch yn anrhydeddus yng Nghynhadledd ACM ar Waith Cydweithredol a Chyfrifiadura Cymdeithasol a Gefnogir gan Gyfrifiadur (CSCW '16).
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Superstar Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Caerlŷr i'r categorïau canlynol: Staff Cymorth Gorau a Goruchwyliwr Gorau, Mai 2018.
 • Gwobr Arloesedd yn y Penwythnos StartUp Aarhus Health, Chwefror 6-8, 2015
 • Cydnabyddir fel y myfyriwr gorau mewn Peirianneg Gyfrifiadurol majoring mewn Systemau Technolegol yn 2006, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador
 • Cydnabyddir fel y myfyriwr gorau yn yr ysgol uwchradd yn 2001.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA), y DU – a ddyfarnwyd ym mis Gorffennaf 2018
 • Cymdeithas ar gyfer Peiriannau Cyfrifiadura (ACM) a Grŵp Diddordeb Arbennig ar Ryngweithio Cyfrifiadur-Dynol (SIGCHI).
 • Aelod o'r Grŵp Arbenigol Sociotechnical ar gyfer Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod bwrdd golygyddol o Interacting with Computers Journal ers mis Chwefror 2021.

+

 • Cadeirydd Cyswllt (AC) ar gyfer yr is-bwyllgor Iechyd ar gyfer y rhaglen bapurau ar gyfer Cynhadledd ACM CHI ar Ffactorau Dynol mewn Systemau Cyfrifiadura (CHI 2024)
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) ar gyfer yr is-bwyllgor Dylunio ar gyfer y rhaglen bapurau ar gyfer Cynhadledd ACM CHI ar Ffactorau Dynol mewn Systemau Cyfrifiadura (CHI 2022, CHI 2023). 
 • Cadeirydd Cyswllt (ACM) ar gyfer Cynhadledd ACM ar Waith Cydweithredol a Chyfrifiadura Cymdeithasol â Chymorth Cyfrifiadurol (CSCW 2021, CSCW 2022, CSCW 2023, CSCW 2024).
 • Papurau byr a Posteri Cyd-Gadeirydd yng Nghynhadledd ACM SIGCAS/SIGCHI AR GYFRIFIADURA A CHYMDEITHASAU CYNALIADWY - CWMPAWD 2023
 • Cyd-gadeirydd gweithdai a dosbarthiadau meistr ar gyfer yr 22ain Gynhadledd Ewropeaidd ar Waith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadur. ECSCW2024.
 • Cyd-gadeirydd Cynhadledd ar gyfer yr 20fed Cynhadledd Ewropeaidd ar Waith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadur. ECSCW2022.
 • Aelod PC ar gyfer cynhadledd ACM ar Cefnogi Gwaith Grŵp (Grŵp 2022), Ionawr 23-26 yn Ynys Sanibel, Florida
 • Aelod PC ar gyfer y 10fed Cynhadledd America Ladin ar Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadur (CLIHC 2021), Tachwedd 22-23, 2021 .
  Aelod PC ar gyfer Cynhadledd Wythfed Mecsico ar Ryngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (MexIHC 2021), Mecsico, Rhagfyr 1-3, 2021.
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol 18th IFIP TC.13 ar Ryngweithio Dynol-Cyfrifiadurol - INTERACT 2021, Awst 30 -    Medi 3ydd, 2021 yn Bari, yr Eidal.
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) ar gyfer is-bwyllgor "Iechyd" ar gyfer y rhaglen bapurau ar gyfer Cynhadledd ACM CHI ar Ffactorau Dynol mewn Systemau Cyfrifiadura (CHI 2021), Mai 8-13, 2021 Yokohama, Japan
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) is-bwyllgor "Deall Pobl: Theori, Cysyniadau, Dulliau" yng Nghynhadledd ACM CHI ar Ffactorau Dynol mewn Systemau Cyfrifiadura (CHI 2019).
 • Aelod PC Y 13eg Gynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadura Hollbresennol a Deallusrwydd Amgylchynol (UCAmI2019).
 • Aelod PC Y 9fed Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Digidol Ryngwladol (ACM DPH 2019).
 • Aelod PC Y 9fed Cynhadledd Ryngwladol ar y Rhyngrwyd Pethau (IoT 2019).
 • Mae'r aelod PC The Halfway to the Future Symposium (HttF2019), Prifysgol Nottingham, UK.
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) - Cynhadledd Ryngwladol 17th IFIP TC.13 ar ryngweithio dynol-cyfrifiadur (INTERACT 2019).
 • Gweithdai Cyd-gadeirydd yn 5ed Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Rhyngrwyd Pobl 2019, y DU
 • Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Cyd-gadeirydd Y 17eg Cynhadledd Ewropeaidd ar Waith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadurol (ECSCW 2019).
 • Cadeirydd Cyswllt (AC) Is-bwyllgor Iechyd yn CHI 2019.
 • Aelod PC Y 12fed Gynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadura Hollbresennol a Deallusrwydd Amgylchynol (UCAmI 2018).
 • Cadeirydd Cyswllt 21ain Cynhadledd ACM ar Waith Cydweithredol a Chyfrifiadura Cymdeithasol â Chymorth Cyfrifiadurol (CSCW 2018).
 • Aelod PC Mae'r 3ydd Cyfarfod Penodau Technegol Ecuador (IEEE ETCM 2018).
 • Aelod PC 10th Cynhadledd Nordig ar Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadur (NordiCHI 2018).
 • Cyd-gadeirydd Consortiwm Doethurol yn 12fed Cynhadledd Ryngwladol EAI ar Dechnolegau Cyfrifiadurol Treiddiol ar gyfer Gofal Iechyd (PervasiveHealth 2018).
 • Aelod PC 8fed Cynhadledd Iechyd Digidol Rhyngwladol - DH 2018, Ebrill 23-26, 2018, Ffrainc.
 • Aelod PC Mae'r Cyfarfod Penodau Technegol 2il Ecuador (IEEE ETCM 2017).
 • Aelod Panel Colocwiwm Doethurol ar gyfer y 15fed Cynhadledd Ewropeaidd ar Waith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadur (ECSCW2017).
 • Aelod PC Y 7fed Gynhadledd Ryngwladol ar Iechyd Digidol, Llundain, y DU, Gorffennaf 2-5 2017.
 • Cyd-gadeirydd Poster a Demos 11eg Cynhadledd Ryngwladol EAI ar Dechnolegau Cyfrifiadurol Treiddiol ar gyfer Gofal Iechyd - PervasiveHealth 2017.
 • Aelod PC Gweithdai categori - CHI 2017.
 • Cadeirydd Rhaglen ar gyfer 6ed Symposiwm Rhyngwladol EAI ar Paradigms Cyfrifiadura Treiddiol ar gyfer Iechyd Meddwl - MindCare 2016.
 • Mae'r 9fed Cynhadledd Nordig ar Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadur (NordiCHI 2016).
 • Aelod PC Y 10fed Cynhadledd Ryngwladol EAI ar Dechnolegau Cyfrifiadurol Treiddiol ar gyfer Gofal Iechyd (PervasiveHealth 2016).
 • Cadeirydd Cyswllt Categori Gwaith Hwyr-Breaking (CHI 2016 LBW).
 • Aelod PC Pervasive Information Systems Workshop – PIS 2016 a PIS 2015.
 • Aelod PC Gweithdy ar Ansawdd Gwybodaeth Iechyd (HealthIQ 2015) yn ICHI 2015
 • Golygydd Gwadd Dylunio Rhyngweithio a Phensaernïaeth(au) Journal (IxD & A) adran ffocws ar Profiadau o Fabwysiadu Technoleg: Defnyddwyr Annisgwyl, Defnydd, Amgylchiadau a Dylunio. 2016.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer adran ffocws Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A) ar "Dylunio Hunanofal ar gyfer Bywyd Bob Dydd". 2015.
 • Cyd-gadeirydd SV ar gyfer pumed cynhadledd Aarhus ddegawd, Dewisiadau Amgen Critigol – Aarhus 2015, 17 – 21 Awst 2015, Aarhus, Denmarc
 • Aelod PC ar gyfer Posteri a Demos y 5ed Indiaidd Cynhadledd Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol - IndiaHCI 2014, Rhagfyr 7 – 9, 2014 – ITT Delhi, India.
 • Aelod PC ar gyfer Gweithdy Grŵp ACM 2014 ar Gydweithio a Chydlynu yng Nghyd-destun Gofal Anffurfiol, Tachwedd 9, 2014 – Ynys Sanibel, Florida, UDA.
 • Aelod PC ar gyfer Gweithdy ACE 2014 ar "Dylunio Systemau ar gyfer Iechyd ac Adloniant: beth ydym ar goll?", Tachwedd 11, 2014 – Madeira, Portiwgal.
 • Adolygydd ar gyfer y Trafodiad ACM ar Rhyngweithio Computer-Human – TOCHI Journal.
 • Adolygydd ar gyfer y Gwaith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadur – CSCW – Cyfnodolyn.
 • Adolygydd ar gyfer y InterActing with Computers Journal.
 • Adolygydd ar gyfer y CoDesign Journal.
 • Adolygydd ar gyfer y Behavior and Information Technology Journal.
 • Adolygydd Journal of the American Medical Informatics Association.
 • Adolygydd ar gyfer y Entertainment Computing Journal, Elsevier.
 • Adolygydd y Journal of Language Resources and Evaluation.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr mewn meysydd ymchwil Cyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar bobl gan gynnwys: Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol (HCI), Gwaith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadurol (CSCW) a Chyfrifiadura Hollbresennol (UbiComp), gyda ffocws penodol ar feysydd Gofal Iechyd a Chynaliadwyedd.

Os oes gennych ddiddordeb yn un o'r pynciau canlynol, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi.

 • Y tu hwnt i hunan-fonitro: Cymryd Affroach Seiliedig ar Ymarfer i Hysbysu Dylunio System
 • Dylunio a Gwerthuso Systemau Cymdeithasol-Dechnegol a'u defnydd a'u priodoli yn y meysydd Gofal Iechyd (PervasiveHealth, Health Informatics, e-Iechyd, m-Iechyd) a Chynaliadwyedd (HCI Cynaliadwyedd)
 • Ymchwil Dylunio Gofal Iechyd: Dylunio cyfranogol ac sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar gyfer gofal iechyd
 • Cyfrifiadura Ffisegol a Rhyngrwyd Pethau sy'n Canolbwyntio ar Bobl
 • Dylunio Systemau Ymwybyddiaeth Amgylchynol a Chyd-destun Ymwybodol
 • Dulliau seiliedig ar gêm ar gyfer Cynaliadwyedd a/neu Gofal Iechyd
 • Rhyngweithio dynol-Robot ar gyfer Llywio Cymdeithasol mewn senarios Cymhleth

Yn ogystal, mae rhai cynigion prosiect wedi'u rhestru isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn un, cysylltwch â ni VerdezotoDiasN@cardiff.ac.uk

Efrydiaethau PhD ym Mhrifysgol Caerdydd: Bydd rownd Hydref 2021 yn agor yn fuan.

Teitl y prosiect: "Ymchwilio i brofiadau oedolion hŷn gydag amlafiachedd a sut y gall strategaethau iechyd digidol siapio, galluogi neu rwystro llwybrau gofal gwell".

Cyd-oruchwyliwyd gyda Dr Carolina Fuentes a Dr Katarzyna Stawarz o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae hwn yn brosiect traws-golegol a rhyngddisgyblaethol a bydd yr ymgeisydd yn elwa o gyd-oruchwylio a chydweithio â Dr Jonathan Hewitt, Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Meddygaeth Geriatreg, Ysgol Meddygaeth Caerdydd.

Teitl y prosiect: "Gwella Mynediad a Phrofiadau Gofal Menywod yn ystod beichiogrwydd trwy Dechnolegau Iechyd Digidol".

Cyd-oruchwyliwyd gyda Dr Carolina Fuentes a Dr Katarzyna Stawarz o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerlŷr, Prifysgol Cape Town, a'r Rhwydwaith CoMaCH ehangach a ariennir gan EPSRC/GCRF ar gyd-ddylunio ymyriadau iechyd digidol yn y gymuned ar gyfer iechyd mamau a phlant.

Dr Nicola Mackintosh, Athro Cyswllt yn y Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol i Iechyd

Dr Melissa Densmore, Athro Cyswllt mewn Cyfrifiadureg

Teitl y prosiect: "Gwella Arferion Bwydo Cyflenwol trwy Dechnolegau Iechyd Digidol ym Mheriw". 

Cyd-oruchwyliwyd gyda Dr Carolina Fuentes a Dr Katarzyna Stawarz o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd, Prifysgol Loughborough a'r Sefydliad Ymchwil Maeth yn Lima, Periw.

Dr Emily Rousham, Darllenydd mewn Iechyd Cyhoeddus Byd-eang

Yr Athro Paula Griffiths, Athro Iechyd y Boblogaeth

Hilary M Creed-Kanashiro, Sefydliad Ymchwil Maeth, Periw.

Teitl y prosiect: "Archwilio'r defnydd o systemau IoT yn y cartref i gefnogi ffurfio arferion a newid ymddygiad iechyd tymor hir".

Prif oruchwyliwr Dr Katarzyna Stawarz a'i gyd-oruchwylio gan Dr Carolina Fuentes a Dr Nervo Verdezoto o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Teitl y prosiect: "Technegau rhyngweithio dynol-robot i ddeall a gwella llywio cymdeithasol a chydweithio mewn senarios gofal iechyd cymhleth yn well".

Prif oruchwyliwr Dr Carolina Fuentes a'i gyd-oruchwylio gan Dr Juan Hernandez Vega o'r Ysgol Peirianneg a Dr Nervo Verdezoto o'r Ysgol Cyfrifiadureg a  Gwybodeg.

Teitl y prosiect : "Gofalwyr di-dâl: Olrhain Burnout trwy Ryngweithio Amlfoddol"

Prif oruchwyliwr Dr Carolina Fuentes a'i gyd-oruchwylio gan Dr Katarzyna Stawarz a Dr Nervo Verdezoto o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

---------

Proffil Myfyrwyr Dangosol:

 • Diddordebau ymchwil mewn un neu fwy o'r meysydd canlynol: iechyd digidol, gwaith cydweithredol a gefnogir gan gyfrifiadur, rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol, dylunio profiad defnyddwyr, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg.
 • Profiad blaenorol mewn gofal iechyd, hunanofal cleifion a/neu gyd-destun iechyd cyhoeddus
 • Profiad prototeipio gydag iechyd, gwisgadwy, cyfrifiadura corfforol, a / neu DoItYourself (DIY) ar gyfer mentrau Iechyd a Lles.
 • Profiad blaenorol o gynllunio, cynnal a dogfennu astudiaethau ymchwil ansoddol yn y maes.
 • Profiad blaenorol o gynllunio a hwyluso gweithdai a gweithgareddau dylunio a syntheseiddio'r mewnwelediadau trwy ffurfiau gweledol e.e. senarios ac ati.
 • Yn agored i weithio gyda thîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr.

Goruchwyliaeth gyfredol

Arbenigeddau

 • Rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
 • Dylunio cyfranogol
 • Iechyd digidol
 • Gwaith Cydweithredol â Chymorth Cyfrifiadurol
 • Rhyngweithio dynol-cyfrifiadur ar gyfer Datblygu