Ewch i’r prif gynnwys
Matthew Wilkinson

Yr Athro Matthew Wilkinson

Athro Crefydd mewn Bywyd Cyhoeddus

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
WilkinsonM8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11806
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell Ystafell 2.64, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Mae Matthew yn athronydd a gwyddonydd cymdeithasol crefydd mewn bywyd cyhoeddus, y mae ei waith wedi gwneud gwahaniaeth ymarferol yn llysoedd y gyfraith, ysgolion a charchardai.

LANGUAGES  Mae Matthew yn siarad Arabeg, Ffrangeg a Sbaeneg. 

Mae Matthew yn credu:

 • Gall ffydd grefyddol a ddeallir yn dda ddod â llwyddiant i fywydau pobl, yn yr un modd ag y mae ffydd grefyddol a ddeallir yn ddrwg yn achosi niwed;

 • mae'r byd cyfoes yn dioddef o ddiffyg ffydd grefyddol a ddeallir yn dda, ac mae'r absenoldeb hwn wedi cyfrannu at eithafiaeth, diraddiad amgylcheddol ac anghyfiawnder cyfreithiol;

 • gall ymchwil ddamcaniaethol ac empirig iawn i ffydd grefyddol fynd i'r afael â'r absenoldebau hyn o ddealltwriaeth er mwyn i sefydliadau bywyd cyhoeddus hyrwyddo ffyniant dynol;

 • Ni ellir cyflawni ffyniant dynol heb stiwardiaeth o'r byd naturiol.

Yn ymarferol, mae Matthew wedi dangos sut y gellir deall ffydd - gan ddefnyddio Islam fel enghraifft - mewn ffordd resymegol a systematig sy'n addas ar gyfer bywyd yng nghyd-destun y Gorllewin trwy ddatblygu athroniaeth Realaeth Feirniadol Islamaidd.

Gwnaed Realaeth Feirniadol Islamaidd yn ddefnyddiol mewn bywyd cyhoeddus mewn tri maes allweddol:  (1) llysoedd cyfraith (2) ysgolion (3) carchardai. 

     

 • Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae Matthew a'i dîm yn cynllunio hyfforddiant arloesol ar gyfer Staff Cywirol, Caplaniaid Carchardai ac ar gyfer Pobl Gnawdoledig ar gyfer Gwasanaeth Carchardai'r DU (HMPPS) a gwasanaethau carchar eraill, wedi'u hachredu gan Brifysgol Caerdydd:

PRIMO

 

Mae gan Matthew Hyfedredd Uwch mewn Arabeg a Ffrangeg, a hyfedredd rhugl yn Sbaeneg. Mae ganddo hefyd Hyfedredd Uwch mewn dwy iaith hynafol: Lladin a Groeg Clasurol. 

LANGUAGES  Arabeg - Uwch 

ACTFL: Uwch Uwch

CEFR: Vantage

ILR: Hyfedredd Gwaith Proffesiynol Lefel 3

LANGUAGES  Sbaeneg - Rhugl

ACTFL: Distinguished

CEFR: C2 Mastery

ILR: Hyfedredd Dwyieithog Lefel 5

LANGUAGES  Ffrangeg - Uwch

ACTFL: Uwch Uwch

CEFR: Vantage

ILR: Hyfedredd Gwaith Proffesiynol Lefel 3

LANGUAGES  Lladin - Uwch

Canolradd Uchel I-5: ACTFL ALIRA

LANGUAGES  Groeg Clasurol - Uwch

Prifysgol Caergrawnt Uwch Testament Newydd Groeg hynafol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Mae ymchwil damcaniaethol ac empirig Matthew wedi canolbwyntio ar: (1) llysoedd cyfraith (2) ysgolion (3) carchardai:

(1) Llysoedd y Gyfraith

Datblygodd Matthew yr unig ddiffiniad a dderbynnir yn eang o eithafiaeth Islamaidd:

(2) Mewn Ysgolion

Drwy Adolygiad Cwricwlwm Cenedlaethol Llywodraeth y DU ar gyfer Hanes, dangosodd Matthew sut y gellid ailgysylltu disgyblion ysgol Fwslimaidd dieithrio â'r gymuned genedlaethol trwy gael gwared ar gwricwlwm 'absennol' gwareiddiad Islamaidd a'i integreiddio i'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Hanes. 

 • Ar ran cymuned Fwslimaidd y DU, cyflwynodd Cyngor Mwslimaidd Prydain adroddiad Matthew A Broader, Truer History for All i Lywodraeth y DU.
 • Ymgorfforodd Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn eu Cyrsiau Hyfforddiant Athrawon Hanes TAR y cysyniad hwn o ddileu'r cwricwlwm absennol i ddarparu profiad mwy cynhwysol o hanes yn yr ystafell ddosbarth.

(3) Mewn carchardai

Cynhaliodd Matthew a'i dîm yr astudiaeth ryngwladol fwyaf ar Islam yn y carchar. Mae canfyddiadau'r ymchwil tair blynedd wedi cael eu cyhoeddi yn Islam in Prison: finding faith, freedom and freternity.  

Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae Matthew a'i dîm yn cynllunio hyfforddiant arloesol ar gyfer Gwasanaeth Carchardai'r DU (HMPPS) i'w achredu gan Brifysgol Caerdydd drwy PRIMO:

 • Ar gyfer Pobl Gnawdoledig: Mae PRIMO yn defnyddio Islam i'w helpu i brosesu eu heuogrwydd ac ail-ymgysylltu â bywyd cynhyrchiol.
 • Ar gyfer Staff Cywirol: Mae PRIMO yn adeiladu eu llythrennedd crefyddol i roi hyder iddynt wrth ddelio â phobl sy'n cael eu carcharu gan Fwslimiaid.
 • Ar gyfer Caplaniaid Carchardai: mae PRIMO yn gwella eu gofal bugeiliol trwy wella eu hymwybyddiaeth ddiwinyddol a throseddol.
 • Mae Adran Adsefydlu a Chywiro Ohio, UDA wedi gofyn i Matthew roi'r un rhaglen iddynt ac mae wedi cytuno mewn egwyddor.

Bywgraffiad

Gofynnwyd i mi yn aml, "Pam wnaethoch chi ddod yn Fwslim?"

Mae fy mywyd wedi cael ei ysbrydoli gan ymgais am ddealltwriaeth resymol o ddibenion Duw ac i wasanaethu'r Creu yn wybodus ac yn effeithiol.

Rwy'n dod o deulu Cristnogol Anglicanaidd. Fy nhad,
Syr William Wilkinson Cafodd ei arwain gan ei ffydd i weithio fel cadwraethwr natur fel Cadeirydd arloesol y Cyngor Gwarchod Natur. Yn drasig, serch hynny, aeth fy nhad yn ddall ar ôl llawdriniaeth ddiffygiol, a ddaeth â'i fywyd proffesiynol i ben i bob pwrpas.

Gan geisio fy atebion fy hun i Gwestiynau Mawr bywyd yn erbyn cefndir o argyfwng teuluol dallineb fy nhad, enillais ysgoloriaeth mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caergrawnt ym 1989.

Yng Nghaergrawnt, cefais fy swyno gan ddiwinyddiaeth athronyddol Brotestannaidd Hegel, Schleiermacher a Barth, er bod fy ffydd Gristnogol fy hun wedi'i hysgwyd gan feirniadaethau testunol diwinyddol o'r Efengylau. O ganlyniad i golli fy ffydd yng ngallu bodau dynol yn unig i bennu'r Gwir, deuthum yn argyhoeddedig o'r angen am ddatguddiad ac egwyddorion Dwyfol i arwain dynoliaeth.

Arweiniodd yr argyhoeddiad hwn fi ar daith i geisio Islam gan fod Islam, yn anesboniadwy, y drydedd ffydd Abrahamig a chrefydd ail fwyaf y byd o 2 biliwn o bobl, ar hyn o bryd yn gwbl absennol o'r cwrs gradd Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Ceisiais a chwrdd â Mwslimiaid a gwnaeth eu disgyblaeth a'u hurddas argraff ar unwaith wrth berfformio pum gweddi ddyddiol a symlrwydd athrawiaethol y gred Islamaidd graidd mewn un Duw Omnipotent ar unwaith. Darparodd Islam yr eglurder a'r pwrpas ysbrydol yr oeddwn wedi bod yn ceisio ac yn 1991 deuthum yn Fwslim.

Rwy'n deall fy newis o Islam fel datblygiad naturiol fy nhreftadaeth Judaeo-Gristnogol yn hytrach na'i wrthod. Rwy'n teimlo fy mod i wedi cofleidio y gorau o'r Gorllewin trwy fabwysiadu gwerthoedd addoli Duw, perthnasoedd dynol iach a stiwardiaeth natur.

Er mwyn dyfnhau fy nealltwriaeth o Islam, dechreuais ar gyfnod o saith mlynedd o deithio i astudio'r Quran, Cyfraith Islamaidd ac Arabeg yn y DU, Sbaen, Moroco a Gorllewin Affrica, lle gwnes i wella fy Ffrangeg a Sbaeneg i lefelau rhugl. Yn ystod y cyfnod hwn, cefais fy ymdrwytho'n bennaf yn nhraddodiad crefyddol a chyfreithiol Maliki a phrofais yn uniongyrchol sut mae Islam yn siapio bywydau gwahanol bobloedd Affricanaidd ac Ewropeaidd. Gwelais hefyd sut mae Mwslimiaid a phobl nad ydynt yn Fwslimiaid yn aml yn polareiddio ei gilydd yn bwerus ac yn eithaf diangen.

Arweiniodd fy awydd i rannu cariad at ysgolheictod ac i adeiladu pontydd Mwslimaidd-di-Fwslemaidd i mi gymhwyso fel athro Hanes SAC, dysgais Hanes, Dinasyddiaeth ac Astudiaethau Islamaidd mewn ysgolion uwchradd yn Llundain am ddeng mlynedd.

Yn ystod y cyfnod hwn, cefais fy ndylanwadu gan Bennaeth ysbrydoledig, Dr Naseem Butt, a fodelodd ar gyfer athrawon a disgyblion fel ei gilydd y ffaith bod Islam yn sefyll am ragoriaeth academaidd, moesol a phroffesiynol a phwysigrwydd integreiddio'n ffyddlon ac yn llwyddiannus i fywyd y Gorllewin.

Wedi'i ysbrydoli i ymchwilio'n llawnach sut y gellid cyrchu egwyddorion Islamaidd rhagoriaeth ac integreiddio ffyddlon drwy'r cwricwlwm ysgol, yn 2011 cwblheais PhD mewn Addysg a ariennir gan ESRC yng Ngholeg y Brenin Llundain, gan archwilio sut y gallai addysg hanes helpu bechgyn Mwslimaidd tangyflawni ymgysylltu'n well ag addysg ac ymgysylltu'n llawnach â bywyd Prydain.

Arweiniodd yr astudiaeth PhD hon at drobwynt pan fynychais ddarlith yn King's a roddwyd gan yr Athro Roy Bhaskar (1944-2014). Bhaskar oedd sylfaenydd athroniaeth realaeth feirniadol, y mae ei sgema wych o athroniaeth dafodieithol i esbonio'r trawsnewidiad o gael fy ysgogi i sylweddoli y gellid integreiddio egwyddorion Islamaidd addoliad, cyfiawnder a rhagoriaeth mewn meysydd ymchwil, addysg a'r gyfraith.

Gwahoddodd yr Athro Bhaskar fi i ddod yn fyfyriwr ôl-ddoethurol iddo, a gyda chanllawiau Roy datblygais athroniaeth addysgol wreiddiol Islam o'r enw Islamic Critical Realism sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc ffydd i ffynnu mewn cyd-destunau aml-ffydd trwy ddangos sut y gallant fanteisio ar resymolrwydd dwfn a systematig Islam.

Cyhoeddwyd Islamic Critical Realism yn 
A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: a philosophy for success through education Dyfarnwyd Gwobr Goffa Cheryl Frank iddo fel y gwaith mwyaf "creadigol ac arloesol" athroniaeth realaidd feirniadol.

Gan ddefnyddio athroniaeth Realaeth Feirniadol Islamaidd, datblygais gysyniad 
y Cwricwlwm Absennol yn seiliedig ar ymchwil i 400 o brofiadau bechgyn Mwslimaidd o hanes yr ysgol. Dangosodd yr astudiaeth hon sut y byddai hanes yr ysgol a oedd yn cynnwys cyfraniad gwareiddiad Islamaidd ar adegau naturiol, fel Hanes Gwyddoniaeth, yn fwy cywir a defnyddiol i bob disgybl. 

Dewisodd cymuned Fwslimaidd y DU ddefnyddio fy adroddiad o'r ymchwil hon, o'r enw A Broader, Truer History for All, fel eu cyflwyniad i Adolygiad Cwricwlwm Cenedlaethol Llywodraeth y DU.

Y cyfuniad hwn o arbenigedd mewn diwinyddiaeth Islamaidd ac athroniaeth dafodieithol ymarferol, ynghyd â'm profiad byw o'r gymuned Fwslemaidd yn y DU, Sbaen ac Affrica, yw'r rheswm pam cefais fy nghyfeirio fel Tyst Arbenigol mewn diwinyddiaeth Islamaidd a radicaleiddio Islamaidd mewn 34 o dreialon Terfysgaeth a Throseddau Casineb.

Mae hyn wedi cynnwys Ymchwiliad Arena Manceinion lle gofynnwyd i mi ddisgrifio ac egluro radicaleiddio awyren fomio Arena Manceinion, fel y digwyddodd yn y DU ac yn Libya. Canmolodd Cadeirydd Ymchwiliad Arena Manceinion, yr Anrhydeddus Syr John Saunders, fy nhystiolaeth fel a ganlyn:

"Rwy'n gobeithio y bydd ei dystiolaeth [Matthew] i'r Ymchwiliad hwn yn cael ei ystyried yn ofalus gan yr awdurdodau, gan y gallai wella eu gallu i adnabod arwyddion o radicaleiddio a'r lefel briodol o bwysigrwydd sydd ynghlwm wrthynt."                

Cyfrol 3, Cymal 25.8, t. 104

Fel Tyst Arbenigol, rwyf wedi datblygu'r unig ddull a gydnabyddir yn eang ar gyfer gwahaniaethu rhwng Islam, Islamiaeth ac Eithafiaeth Islamaidd: tair golygfa wahanol o'r byd.

Yn achos S. Begg v. BBC yn 2016, cymerwyd fy Adroddiad Tystion Arbenigol bron yn air gan y Barnwr i roi diffiniad 10 pwynt o eithafiaeth Islamaidd sydd bellach yr unig ddiffiniad cyfreithiol a dderbynnir yn eang o eithafiaeth Islamaidd. 

Gweler fy Adroddiad Tystion Arbenigol a Dyfarniad Cymeradwy dilynol y Barnwr Begg v. BBC

Rwyf wedi cyhoeddi fy methodoleg lawn yn 
The Genealogy of Terror: sut i wahaniaethu rhwng Islam, Islamiaeth ac Eithafiaeth Islamaidd.

Gwnaeth fy ngwaith yn llysoedd y gyfraith fy ngwneud yn ymwybodol bod Mwslimiaid yn cael eu cynrychioli'n anghymesur yn y carchar. Er enghraifft, yn y DU mae 18% o boblogaeth y carchardai yn Fwslimaidd o'i gymharu â 6.5% o'r boblogaeth gyffredinol.

Felly, rhwng 2018-2021, cynhaliodd fy nhîm ymchwil a minnau yr astudiaeth fwyaf o Islam yn y carchar. Cafodd hyn ei ariannu'n annibynnol ac roedd yn cynnwys ymchwil mewn deg carchar yn Lloegr, y Swistir a Ffrainc a dangosodd fod dewis dilyn Islam yn y carchar yn cyflwyno cyfleoedd adsefydlu sylweddol a rhywfaint o risg troseddegol. Cyhoeddir y canfyddiadau yn Islam in Prison: finding faith, freedom and freternity.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymchwil hyn, sefydlais ym Mhrifysgol Caerdydd y rhaglen 
PRIMO a ariennir yn annibynnol datblygu ar gyfer hyfforddiant arloesol gwasanaeth carchardai'r DU a achredwyd gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer pobl sydd wedi'u carcharu, swyddogion cywiro a Chaplaniaid Carchardai Mwslimaidd er mwyn lleihau aildroseddu drwy wneud y mwyaf o botensial adsefydlu y ffydd Islamaidd i helpu carcharorion i gymryd rhan mewn gwaith, addysg ac osgoi troseddu.

Bydd y gwaith hwn hefyd yn cael ei wneud yn UDA o 2024, lle mae mwy na 300,000 o Fwslimiaid wedi'u carcharu, sy'n ffurfio tua 20% o boblogaeth carchardai'r UD, er mai dim ond 1.1% o boblogaeth gyffredinol yr Unol Daleithiau yw Mwslemiaid.   Mae llawer o bobl yn y carchar yn dewis Islam i fanteisio ar ffydd a gwareiddiad eu gorffennol hynafol Affricanaidd ac i ailsefydlu pwrpas, strwythur ac urddas yn eu bywydau, cymaint ag y gwnes i pan gefais Islam i mi fy hun.

Rwy'n teimlo'n fwyaf ffodus o fod yn briod â Lucy, ei hun yn dröedigaeth i Islam, ac i fod wedi cael fy mendithio gyda mab.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2021-2026 - Dyfarnwyd grant o £2M gan Ymddiriedolaeth Dawes fel Prif Ymchwilydd Ymyriadau yn y Carchardai ar gyfer Troseddwyr Mwslimaidd (PRIMO).

2017-2021 - Dyfarnwyd grant o £840k gan Ymddiriedolaeth Dawes fel Prif Ymchwilydd Trosi i Islam yn y Carchar (UCIP).

2015-2017 Dyfarnwyd grant o £190k gan yr elusen Curriculum for Cohesion ar gyfer Uwch Gymrodoriaeth Ymchwil yn SOAS, Prifysgol Llundain.

2014 - Dyfarnwyd Gwobr Goffa Cheryl Frank 2014 am A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: athroniaeth ar gyfer llwyddiant trwy addysg fel y gwaith mwyaf "creadigol ac arloesol" athroniaeth realaidd beirniadol.

2011-2015 - Dyfarnwyd grant o £276k gan yr elusen Curriculum for Cohesion fel Prif Ymchwilydd Cwricwlwm ar gyfer Cydlyniant

2007 - Dyfarnwyd ysgoloriaeth ESRC-King's College Llundain CASE PhD i gwblhau ymchwil PhD o'r enw Cwricwlwm Hanes, Dinasyddiaeth a Bechgyn Mwslimaidd: dysgu llwyddo?

1989 - Ysgoloriaeth Israddedig mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol gan Goleg y Drindod, Prifysgol Caergrawnt.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Sefydliad Tystion Arbenigol.

Aelod o Gymdeithas Troseddeg Ewrop.

 

Safleoedd academaidd blaenorol

2022-presennol - Athro Crefydd mewn Bywyd Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd.

2020-2021 - Darllenydd mewn Crefydd a Chyfiawnder Troseddol, Birkbeck, Prifysgol Llundain.

2017-2020 - Uwch Gymrawd Ymchwil mewn Islam Gyfoes, SOAS, Prifysgol Llundain.

2015-2017 - Cymrawd Ymchwil mewn Islam Gyfoes, SOAS, Prifysgol Llundain.

2013-2015 - Cymrawd Ymchwil ar gyfer Islam a Mwslimiaid mewn Addysg, UCL, Sefydliad Addysg.

2012 - Darlithydd Gwadd ar Islam mewn Addysg, UCL, Sefydliad Addysg.

2011-2015 - Darlithydd Gwadd ar Islam mewn Addysg, Prifysgol Caergrawnt.

2011-2013 - Cymrawd Ymchwil, Coleg Mwslimaidd Caergrawnt.

2010 - Darlithydd Gwadd mewn Addysg, Prifysgol Anglia Ruskin.

2010 - Darlithydd Gwadd mewn Addysg, Prifysgol Metropolitan Llundain.

Arbenigeddau

 • Deall y berthynas rhwng crefydd a hawliau dynol
 • Gwahaniaethu rhwng Islam, Islamiaeth ac Eithafiaeth Islamaidd
 • Islam yn y carchar
 • Hyrwyddo Adsefydlu a Lleihau Radicaleiddio
 • Islam yn Affrica