Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Williams

Dr Andrew Williams

Senior Lecturer in Human Geography, PhD Admissions Tutor

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
WilliamsAPJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88680
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.57, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn archwilio'r berthynas rhwng lles, gofal, crefydd a neoryddfrydiaeth. Rwy'n mynd ar drywydd y rhain trwy gyfres o ymrwymiadau ethnograffig mewn mannau penodol – triniaeth cyffuriau ac alcohol yn seiliedig ar ffydd, banciau bwyd a chwmnïau cydweithredol bwyd, gwasanaethau digartrefedd, protestio, eiriolaeth a gofal. Mae fy ngwaith diweddaraf yn defnyddio dulliau archifol i ystyried y berthynas rhwng lles Prydain a chyfalaf hiliol. 

 

Cyhoeddiad

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prosiectau ymchwil cyfredol:

Moeseg a Gwleidyddiaeth Banciau Bwyd yn y Deyrnas Unedig 

Gan weithio gyda'r Athro Jon May, Dr Liev Cherry (QMUL) a'r Athro Paul Cloke (Caerwysg), archwiliodd yr ymchwil hon ddaearyddiaeth bancio bwyd yn y DU fel rhan o'r 'Ddarpariaeth Bwyd Brys yn y DU' a ariennir gan yr Academi Brydeinig. Siartiodd y prosiect natur newidiol y drafodaeth gyhoeddus a gwleidyddol ynghylch bancio bwyd ym Mhrydain, a gwell dealltwriaeth o natur a graddfa bancio bwyd trwy archwilio gwaith banciau bwyd annibynnol yn ogystal â'r rhai a sefydlwyd gan ddarparwr banc bwyd mwyaf Prydain, Ymddiriedolaeth Trussell. Trwy arolwg cenedlaethol a mapio gwe darparwyr cymorth bwyd, roedd yr ymchwil yn ceisio deall yn well natur a graddfa'r ddarpariaeth cymorth bwyd mewn lleoliadau gwledig a threfol. Roedd yr ymchwil hefyd yn cynnwys ymgysylltu ethnograffig hirdymor yn Ymddiriedolaeth Trussell a banciau bwyd Annibynnol, ynghyd â dros 100 o gyfweliadau gyda rheolwyr banciau bwyd, gwirfoddolwyr a defnyddwyr banciau bwyd mewn 35 o sefydliadau. Yma buom yn archwilio'r berthynas amwys rhwng gofal a stigma, yn ogystal â sefydliadu a gwleidyddoli darpariaeth bwyd brys anwastad yn ddaearyddol. Gan weithio gyda darparwyr a defnyddwyr banciau bwyd, ac archwilio dulliau amgen a mwy cyfarwydd ac amrywiol o fancio bwyd, mae'r prosiect hwn yn archwilio banciau bwyd fel ymateb i ansicrwydd bwyd ac fel safleoedd her posibl i werthoedd ac arferion gwleidyddol a moesegol neoryddfrydol.

Mae'r canfyddiadau ar gael trwy gyfres o gyhoeddiadau a llyfr sydd ar y gweill 'Feeding Austerity? Amwysedd moesegol a phosibiliadau gwleidyddol ym Manciau Bwyd y DU (cyfresi llyfrau RGS-IBG). Mae ein gwaith hefyd wedi mapio'r daearyddiaeth anwastad o gyni yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr a'i effaith ar dlodi gwledig ac ansicrwydd bwyd. Yn ddiweddar rydym wedi defnyddio dadansoddiad archifol i ddogfennu hanes hirach elusennau bwyd a'r rhwydweithiau corfforaethol, gwladwriaethol ac elusennol a helpodd i lunio datblygiad banciau bwyd yn y DU. 

Crefydd, ysbrydolrwydd a thriniaeth gaeth

Mae'r ymchwil hon yn archwilio tirwedd gyfoes triniaeth cyffuriau ac alcohol ffydd yn y DU, ac yn defnyddio dulliau ethnograffig i ragflaenu moeseg amrywiol gofal a phrofiadau pobl sy'n gwella. Yn hanesyddol, mae crefydd ac ysbrydolrwydd wedi cael dylanwad sylweddol ar driniaeth alcohol a darpariaeth adferiad, ac eto roedd maint, cwmpas ac arwyddocâd gweithgareddau cyfoes yn parhau i fod yn aneglur. Gan adeiladu ar fy ymchwil doethurol, bûm yn cydweithio â'r Athro Mark Jayne a Dr Dan Webb ar brosiect a ariannwyd gan Alcohol Change UK a fapio maint, cwmpas a gweithgareddau gwasanaethau alcohol ffydd yng Nghymru a Lloegr. Rhoddwyd sylw arbennig i'r ffyrdd y mae crefydd ac ysbrydolrwydd wedi'u lleoli fel 'cynhwysyn gweithredol' o driniaeth a'r disgwyliadau a'r hunaniaethau moesol sy'n gysylltiedig â mynediad i ddefnyddwyr gwasanaethau, a phrofiadau o driniaeth ac adferiad. Mae crynodeb darllenadwy ar gael yma ac mae'r adroddiad llawn ar gael yma

Yn fwy diweddar, mae gennyf ddiddordeb mewn dogfennu sut y gwnaeth cyni - a'i gymynroddion parhaus - ailgyflunio tirwedd sefydliadol a llywodraethu triniaeth cyffuriau ac alcohol. Mae toriadau cyllidebol, dogni adnoddau, newid opsiynau cymhwysedd a thriniaeth, a datsgilio'r gweithlu wedi arwain at wasanaethau trin cyffuriau ac alcohol yn seiliedig ar ffydd fwyfwy yn 'llenwi'r bylchau' o ran darparu gwasanaethau. O'i gyfuno â'r ffocws cyfiawnder troseddol cynyddol mewn triniaeth, mae'r gwahaniaeth cynyddol rhwng ymgysylltu gorfodol a gwirfoddol mewn rhaglenni triniaeth seiliedig ar ffydd yn dod yn aneglur. Mae hyn yn codi cwestiynau moesegol pwysig i gomisiynwyr a darparwyr gwasanaethau trin alcohol a chyffuriau. 

Mae fy ymchwil hefyd wedi defnyddio dulliau angynrychioliadol o ymdrin â chrefydd er mwyn deall yn well y synhwyrau emosiynol, ysbrydol a therapiwtig cymhleth y mae pobl yn eu hatodi i, ac yn deillio ohonynt, arferion addoli a gweddi mewn triniaeth cyffuriau ac alcohol sy'n seiliedig ar ffydd.  

Angen cymuned Somali yng Nghaerdydd

Gan weithio gyda Dr Richard Gale, Ali Abdi, Sara Kalinleh a Samia Zarak, nod y prosiect hwn yw darparu sylfaen wybodaeth gadarn o anghenion cymunedol Somali yng Nghaerdydd y gellir ei defnyddio fel sail i brosiectau a chynigion cyllido a arweinir gan y gymuned. Mae Caerdydd yn gartref i un o'r cymunedau Somalïaidd mwyaf yn y DU, gyda phoblogaeth o tua 10,000. Mae gwreiddiau'r gymuned wedi'u gwreiddio'n agos ag ymddangosiad Caerdydd fel porthladd rhwng diwedd y 19eg ganrif a chanol yr 20fed ganrif. Daeth morwr Somalïaidd, a gyflogir ar longau masnach Prydain, yn arloeswyr y gymuned Somalïaidd sefydlog yng Nghaerdydd drwy gydol yr 20fed ganrif. Yn fwy diweddar, cyrhaeddodd Somalis Gaerdydd fel ffoaduriaid sy'n ffoi rhag Rhyfel Cartref Somalia. Mae'r gymuned wedi'i chanoli yn Ne Caerdydd, gan brofi caledi cyfansawdd diweithdra uchel, anfantais addysgol ac Islamoffobia. Er gwaethaf hanes presenoldeb Somali yng Nghaerdydd, nid yw'r gymuned a'i hanghenion wedi cael eu hymchwilio'n helaeth ers sawl degawd. I ddechrau llenwi'r bwlch hwn, mae'r prosiect hwn yn gweithio ar fodel cyd-gynhyrchu gyda sawl grŵp a sefydliad Somalïaidd gwahanol. Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar nifer o bynciau cysylltiedig, gan gynnwys profiadau mudo, setliad ac integreiddio; hunaniaeth ac ymlyniad lleoedd; iechyd a lles; anghenion tai; cymorth addysgol; llwybrau at gyflogaeth; a phrofiadau o wahaniaethu (e.e. hiliaeth neu Islamoffobia yng ngofodau'r ddinas a/neu'r gweithle).

Daearyddiaeth Postsecularity

Gan adeiladu ar ddiddordebau mewn moeseg, crefydd a gwleidyddiaeth, mae'r ymchwil hon yn archwilio'r berthynas newidiol rhwng crefydd a chred seciwlar ym myd y cyhoedd. Mae cryn ddadlau o hyd ar sut i ddeall gwytnwch a threiglad annisgwyl crefydd fel grym gwleidyddol, diwylliannol a byd-eang pwerus, a'r diffyg cymhleth o ffiniau cysegredig-seciwlar sy'n dod o hyd i fynegiant newydd ym mywyd cyhoeddus dinasoedd.

Trwy gyfres o bapurau a monograff wedi'i gyd-ysgrifennu (gyda'r Athro Paul Cloke, yr Athro Chris Baker a Dr Callum Sutherland), mae gen i ddiddordeb mewn goddrychebau a gofodau 'ôl-seciwlar' – term sy'n peri i ni feddwl am yr 'ôl-seciwlar' nid fel cyfnod newydd neu shifft gymdeithasol y tu hwnt i'r seciwlar, ond yn hytrach fel gwleidyddiaeth foesegol-ymgysylltiedig a nodweddir gan arferion o haelioni derbyngar, rapprochement rhwng moeseg grefyddol a seciwlar, ac ail-gyfaredd gobeithiol ac ail-lunio awydd tuag at fywyd cyffredin. Deellir ôl-seciwlaredd fel trydydd gofod lle mae'r ffiniau aneglur rhwng cred, arfer a hunaniaeth grefyddol a seciwlar yn cael ymgysylltiad atblygol ac yn cynhyrchu goddrychau moesegol a gwleidyddol newydd. Er bod goddrychedd crefyddol a seciwlar bob amser wedi cael ei gyd-gyfansoddi ar y cyd, rydym yn dadlau bod dwyster ffurfiau newydd o hudoliaeth, atal dulliau gosodiadol cred ac ymarfer crefyddol a seciwlar, ochr yn ochr ag osgo tuag at haelioni derbyngar, yn cynrychioli rhywbeth sy'n gofyn am sylw academaidd.

Mae gen i ddiddordeb yn y newidiadau tectonig sy'n sail i ymddangosiad ôl-seciwlaredd fel pracs moesegol a gwleidyddol. Mae'r ymgysylltiad damcaniaethol hwn yn cysylltu â dadleuon ynghylch cyfansoddiad goddrychedd seciwlar a chrefyddol o dan gyfundrefnau awydd hwyr cyfalafol a neoryddfrydol. Mae'r syniadau hyn wedi'u darlunio'n empirig mewn cyfres o astudiaethau achos, gan gynnwys banciau bwyd y DU, triniaeth cyffuriau ac alcohol, Occupy Protestiadau, actifiaeth dyngarol ffoaduriaid yng Nghaliais, prosiectau celf cyfranogol digartref, ac ymatebion cymunedol i ddaeargrynfeydd Christchurch yn Seland Newydd, ymhlith eraill.

Gweler 'Geographies of Postsecularity: Re-envisioning Politics, Subjectivity and Ethics' (2019, Routledge) Pennod 1 ar gael yma

Addysgu

Rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

Is-raddedig

 • Daearyddiaeth wleidyddol
 • Dinasoedd a chyfiawnder cymdeithasol
 • Archwilio Materion Cyfoes mewn Daearyddiaeth a Chynllunio (FSV Lerpwl) 

Ôl-raddedig

 • Dulliau Ymchwil

Rôl weinyddol

 • Tiwtor Derbyn PhD
 • Swyddog Allgymorth Ysgolion

Rwy'n Gymrawd o Advance HE (gynt Higher Education Academy)

Bywgraffiad

 • PhD Human Geography, University of Exeter (2008-2012)
 • MSc Society and Space, University of Bristol (2006-2007)
 • BSc Human Geography, University of Bristol. Class: 1 (2003-2006)

Meysydd goruchwyliaeth

I would welcome students wishing to work on the following themes:

 • Geographies of care, ethics and justice
 • Substance misuse and addiction
 • Foodbanks
 • Homelessness
 • Urban and rural austerity
 • Neoliberalism, welfare reform and the third sector
 • Religion, civil society and urban politics
 • Geographies of post-secularity
 • Identity, belonging and youth transitions, especially with regard to Cardiff's Somali Community
 • Participatory and ethnographic approaches to urban marginality

Current PhD supervision:

 • Claire Forster, Evaluating the Impact and Improving Delivery of Public Services in Wales's Night-time Economy, ESRC (with Sergei Shubin and Matt Roach, Swansea University)
 • Rebecca Jackson, Homelessness prevention and the housing pathways of people experiencing domestic abuse (with Peter Mackie)
 • Jack Pickering, Neglected consumption sites: exploring 'traditional' markets and other related consumption sites within the food system, ESRC (with Mara Miele)

Goruchwyliaeth gyfredol

Barbora Adlerova

Barbora Adlerova

Myfyriwr ymchwil

Rebecca Jackson

Rebecca Jackson

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Daearyddiaeth gymdeithasol
 • Polisi cymdeithasol
 • Cyfiawnder Cymdeithasol
 • Lles a thlodi
 • Banciau bwyd