Ewch i’r prif gynnwys
Alison Wray BA (Hons), D.Phil (York), FHEA, FAcSS, FLSW

Yr Athro Alison Wray

(hi/ei)

BA (Hons), D.Phil (York), FHEA, FAcSS, FLSW

Athro Ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
WrayA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74762
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 3.37, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1992

1990

1989

1988

Articles

Audio

 • Wray, A. 2000. Pronunciation of the texts. [CD]. Salisbury Cathedral Boy Choristers, Gabrieli Consort & Paul McCreesh. John Sheppard: Missa Cantata. CD recording 457 15 July 2024.

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Videos

Websites

Ymchwil

Canolbwynt fy ymchwil yw datblygu modelau arloesol a all gyfrif am batrymau a welwyd mewn iaith. Fy mhrif gyfraniad ar hyn o bryd yw deall achosion cyfathrebu aflonydd pan fydd rhywun yn byw gyda dementia - nid yn unig sut mae niwed i'r ymennydd sylfaenol yn effeithio ar gynhyrchu a deall iaith, ond hefyd yr hyn sy'n digwydd i normau rhyngweithio cymdeithasol pan fyddant yn rhyngweithio â'r aflonyddwch gwybyddol a achosir gan ddementia. Datblygodd y gwaith hwn ar ddementia o'm gwaith blaenorol ac mae'n adeiladu arno dros nifer o flynyddoedd, wrth nodweddu iaith fformiwläig (llinynnau geiriau parod).

Mae iaith fformiwläig yn cwmpasu llinynnau o eiriau sydd:

 • Mae'n ymddangos ei fod yn cael ei storio'n gyfan gwbl yn y cof er hwylustod (e.e. diolch yn fawr iawn; yr hyn rwy'n ei olygu yw)
 • yn arbennig o aml mewn testun (e.e. yn y canol?)
 • bod â phwysigrwydd cymdeithasol i bobl benodol (e.e. breichiau presennol)
 • yn cael eu cofio neu eu hailadrodd,
 • a/neu nad ydynt yn gyfansoddiadol o ran ffurf neu ystyr (e.e. yn ôl ac ar y cyfan; gwae betide).

Gan dynnu ar arsylwadau o iaith fformiwlâu mewn amrywiaeth o gyd-destunau, rwyf wedi datblygu  modelau o sut mae iaith yn cael ei dysgu, ei phrosesu a'i storio, ac wedi eu cymhwyso, trwy arbrofion ac ymchwiliadau eraill, i faterion ym maes caffael iaith gyntaf ac ail iaith, anabledd iaith ac esblygiad iaith. Rwyf wedi ysgrifennu am rôl iaith fformiwlâu wrth gyfieithu, y gallu i iaith fformiwläig wella'n sylweddol ansawdd rhyngweithio siaradwr anfrodorol, a natur iaith fformiwläig mewn anhwylderau iaith gan gynnwys Clefyd Alzheimer.

Ymchwil cyfredol

Model Effaith Cyfathrebu: Yn 2014, dechreuais weithio ar fodel newydd o sut mae'r weithred o gyfathrebu yn rhyngwynebu â phrosesu iaith. Mae'n dwyn ynghyd theori gymdeithasol-ryngweithiol a phragmatig gyda modelau gwybyddol, i ddangos sut mae ffurfiau iaith yn cael eu llunio gan yr hyn y mae angen i ni ei gyflawni trwy gyfathrebu, a sut mae iaith yn cael ei defnyddio i wneud diffygion da mewn cyfathrebu pan fydd y siaradwr o dan bwysau gwybyddol. Mae'r model yn cyfuno fy ngwaith blaenorol ar iaith fformiwlaidd, Clefyd Alzheimer a chaffael ail iaith, ac fe'i cynlluniwyd i gynnig cyfleoedd ar gyfer ymyriadau arbrofol mewn sefyllfaoedd lle mae cyfathrebu fel arfer yn cael ei danseilio gan lai o allu gwybyddol a/neu broblemau mynediad geirfaol, gan gynnwys Alzheimer a dysgu ieithoedd tramor ar ôl plentyndod. Disgrifir y model yn fwyaf manwl yn fy llyfr 2020 The Dynamics of Dementia Communication (Oxford University Press), https://global.oup.com/academic/product/the-dynamics-of-dementia-communication-9780190917807?cc=ru&lang=en&#.

Yn seiliedig ar y model, rwyf wedi sgriptio tair ffilm animeiddiedig am agweddau ar gyfathrebu dementia (https://www.youtube.com/channel/UC6kMlO8mkB09GNCLm1zbaHQ). Mae deall heriau cyfathrebu dementia (2017, 16 munud) yn cyflwyno syniadau allweddol o fy ymchwil yn nhermau lleygwr. Dementia: mae'r 'clefyd cyfathrebu' (2018, 18 munud) yn cynnig syniadau ymarferol ar gyfer ymdrin â chyfathrebu mewn ffyrdd newydd. Ffocws cyfathrebu dementia ar draws ffiniau iaith (2020, 31 munud) yw pan nad yw gofalwr a chleient yn rhugl yn yr un iaith. Wedi'i hariannu gan Gyngor Ymchwil Norwy, mae gan y ffilm hon fersiwn Norwyaidd hefyd. Mae'r fersiynau Saesneg i gyd yn cael eu lleisio gan yr actor Seisnig Syr Tony Robinson.

Gyda'm cydweithrediad, mae Menter Gymdeithasol Six Degrees yn Salford, y DU, wedi datblygu gweithdai i gefnogi gofalwyr proffesiynol a theuluol pobl â dementia sy'n defnyddio fy syniadau i fynd i'r afael â'r achosion a helpu i leddfu'r straen o fod yn ofalwr yn y cyd-destun hwn.

Theori ieithyddol ar y ffiniau: Datblygiad macro-theori sy'n cysylltu ffurf a swyddogaeth ieithyddol ag agweddau gwybyddol a chymdeithasol ymddygiad ieithyddol. Wedi'u gwreiddio yn y modelau o gaffael a defnyddio iaith fformiwlaidd (gweler uchod) yn fwy diweddar maent wedi ehangu i archwilio'r 'gair' fel ffenomen gynhenid annelwig, iaith fel system hybrid sylfaenol, a theori newydd o sut mae pwysau gwybyddol a chymdeithasol ar gynhyrchu iaith yn cael eu rheoli i gyflwr rhuglder cyson gan ddefnyddio opsiynau wrth ddewis ffurf.

Rhagfynegi dementia: Gyda chefnogaeth cyllid gan Alzheimer's BRACE a'r Academi Brydeinig / Leverhulme, rwy'n PI ar brosiect sy'n archwilio marcwyr ieithyddol cynnar o risg ar gyfer clefyd Alzheimer yn y dyfodol. Mae cyfranogwyr yr astudiaeth yn rhan o brosiect rhiant o'r enw PREVENT, a ariennir gan y Gymdeithas Alzheimer (Athro PI Craig Ritchie, Prifysgol Caeredin).

Ail-greu ynganiad: Yn y gorffennol rwyf wedi ymchwilio i ynganiad hanesyddol, gan ail-greu Saesneg ac ieithoedd eraill ar gyfer perfformiadau a recordiadau o gerddoriaeth gynnar. Yn rhinwedd y swydd hon, rwyf wedi cynghori ar dros 80 o recordiadau CD masnachol (gan gynnwys rhai enillwyr gwobrau rhyngwladol), darllediadau'r BBC a chyngherddau cyhoeddus mawr.

Arbenigedd ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol: Mewn maes ymchwil a hyfforddiant ar wahân, rwyf wedi archwilio natur arbenigedd ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol, yn enwedig 'meddwl fel arbenigwr'. Cefnogwyd y gwaith hwn, gyda Mike Wallace fel cyd-I, gan Wobr Menter Datblygu Ymchwilwyr ESRC tair blynedd (gweler Wray & Wallace 2011 am gyfrif o'r egwyddorion). Mae Mike a minnau hefyd yn gyd-awduron Darllen ac Ysgrifennu Beirniadol ar gyfer Ôl-raddedigion ac yn cynnal gweithdai ar gyfer ymchwilwyr PhD a gyrfa gynnar ar y pwnc hwn. Yn 2010 enillais ddau gymhwyster hyfforddi a datblygais frand o hyfforddiant sy'n addas ar gyfer cyd-destun ymchwil y brifysgol.

Prosiectau a ariennir yn awr ac yn y gorffennol

 • 2023: £4855 Cyfrif Cyflymu Effaith Cytûn UKRI i gychwyn gwaith cydweithredol cyfathrebu dementia gyda'r gymuned Māori , Seland Newydd
 • 2023: £3000 o gronfa Cyflymydd Effaith ESRC i greu DVDs o ffilmiau wedi'u hanimeiddio am gyfathrebu dementia
 • 2018-21: £10000 gan Gronfa Grantiau Bach yr Academi Brydeinig/Leverhulme, ar gyfer gwaith ar ragweld Alzheimer yn y dyfodol trwy batrymau iaith
 • 2017 : £6000 o gronfa Cyflymydd Effaith ESRC i ddatblygu animeiddiad 'Dementia: y Clefyd Cyfathrebu',  a ryddhawyd yn 2018
 • 2016: £15000 ar gyfer Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil Prifysgol Caerdydd
 • 2016: £15,500 gan IELTS (trosglwyddwyd o UC Dulyn). Astudiaeth gymhariaeth o ddefnydd strategaeth myfyrwyr mewn testunau darllen ar gyfer prawf IELTS a'r rhai ar gyfer astudiaeth academaidd. Ymchwilydd: Jie Liu
 • 2016 Cyngor Ymchwil Norwy, £11,000 (cyfran Caerdydd o grant mwy). Cydweithrediad â Phrifysgol Oslo a Tess Fitzpatrick, Iaith a Chyfathrebu mewn Siaradwyr Amlieithog â Dementia yn Norwy.
 • 2015: £3000 o gronfa Cyflymydd Effaith ESRC. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu deunyddiau hyfforddi i gefnogi'r rhai sy'n gofalu am bobl â dementia. Y deunyddiau hyn yw dimensiwn 'effaith' fy ymchwil cyfredol i 'effaith gyfathrebol', sy'n archwilio'r gofodau pragmatig anarferedig sy'n cael eu creu mewn sgyrsiau â pherson â dementia
 • 2014-15: Grant o £40,000 gan Alzheimer's BRACE i chwilio am farcwyr ieithyddol cynnar o glefyd Alzheimer yn y dyfodol. Cyd-ymchwilwyr ac ymchwilwyr: Dr Andreas Buerki, Yr Athro Tess Fitzpatrick, Dr Michael Willett, Dr Katy Jones. Poster o gyfarfod blynyddol Brace 2015

 • 2014: £5000 o gronfa prosiect Peilot Coleg y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd, i brofi'r offerynnau ymchwil ar gyfer prosiect BRACE Alzheimer. Cynhaliwyd y peilot mewn cydweithrediad ag aelodau o Brifysgol Trefynwy y Drydedd Oes.

 • 2010-14: £100,000 gan Gynllun Datblygu Ymchwilwyr ESRC, i ddatblygu deunyddiau hyfforddi ar gyfer gwella meddwl arbenigol a datrys problemau yn y gwyddorau cymdeithasol. Cyd-I: Yr Athro Mike Wallace, Prifysgol Caerdydd. Cyhoeddiadau: 2014a, 2015a

 • 2010-12: £303,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roeddwn yn gyfarwyddwr academaidd prosiect yn archwilio sut i wella addysgu'r Gymraeg i oedolion. Roedd cydweithwyr o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd ac Ysgol y Gymraeg a Phrifysgolion Rhydychen ac Abertawe

 • 2010-11: £76,000 gan ESRC, ar gyfer ffenomena seicoieithyddol o ddewisiadau adfer geirfaol trwy ddadansoddiad o ymddygiad cymdeithas geiriau. PI: Dr Tess Fitzpatrick, Prifysgol Abertawe. Ymchwilydd: Dr David Playfoot. Mewn cydweithrediad ag epidemiolegwyr genetig yn Sefydliad Queensland ar gyfer Ymchwil Meddygol, Brisbane. Cymharodd y gwaith hwn efeilliaid yn eu harddegau a >65 oed, i nodi patrymau gwahaniaeth mewn adalw geiriau. Cyhoeddiadau hyd yn hyn: 2013f

 • 2007-08: £100,000 gan AHRC i ddatblygu technegau dadansoddol newydd ar gyfer proffilio ffenoteipiau iaith mewn ymchwil genetig. Cyd-I: Dr Tess Fitzpatrick; Ymchwilydd: Eugene Mollet. Mewn cydweithrediad ag epidemiolegwyr genetig yn Sefydliad Queensland ar gyfer Ymchwil Meddygol, Brisbane. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys rhaglen amlochrog o broffiliau o ddata ysgrifenedig gan efeilliaid siaradwr brodorol, er mwyn archwilio rolau cymharol geneteg a'r amgylchedd ar batrymau mewn perfformiad ieithyddol. Cyhoeddiadau: 2010c, 2011e

 • 2006-07: £13,000 gan IELTS i ddatblygu dull ymarferol o werthuso gwybodaeth ieithyddol yn gywir pan atgynhyrchir deunydd cofio mewn profion iaith. Cyd-fyfyriwr Dr Christine Pegg, Prifysgol Caerdydd ac IELTS. Cyhoeddiadau: 2009e

 • 2002-03: £51,000 gan AHRB ar gyfer ymchwil i sut mae newidiadau anfwriadol wrth atgynhyrchu deunydd coffa yn dangos gwybodaeth ieithyddol dysgwyr iaith, a'u hagwedd at risg. Ymchwilydd y prosiect: Tess Fitzpatrick. Cyhoeddiadau: 2006e, 2008e, 2010b

 • 1999-2000: £5,000 gan Sefydliad Nuffield ar gyfer dadansoddi data o TALK, cymorth sgwrs i bobl â pharlys yr ymennydd, yn seiliedig ar iaith fformiwlaidd. Cyhoeddiadau: 2002b, 2010b

 • 1988-91: £61,000 gan Ymddiriedolaeth Leverhulme ar gyfer gwaith ymarferol a damcaniaethol ar ynganiad mewn canu. Cyhoeddiadau: 1988, 1989, 1990a, 1992b, c, 1995a, b, 1999a, 2000a, 2002e-g, 2003a, b.

Cymorth myfyrwyr ac adeiladu gallu

Yn 2002 sefydlais gymdeithas anffurfiol o ymchwilwyr o'r enw Rhwydwaith Ymchwil Iaith Fformiwlaidd (FLaRN), sydd â mwy na 200 o aelodau. Mae wedi'i anelu'n bennaf at fyfyrwyr PhD ond mae ganddo hefyd lawer o aelodau mewn swyddi academaidd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, e-bostiwch wraya@cardiff.ac.uk am wybodaeth. Ers 2004, mae FLaRN wedi cael nifer o gynadleddau bob dwy flynedd, a'r mwyaf diweddar yn cael eu cynnal gan Adran Ffiloleg Lloegr, Prifysgol Vilnius, Lithwania, Mehefin 28-30ain 2016.

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD ar agweddau ar iaith fformiwlâu mewn cyd-destunau iaith gyntaf ac ail iaith, a chyfathrebu dementia. Am fwy o wybodaeth am bynciau hoffwn oruchwylio'n arbennig, gweler y tab 'Goruchwyliaeth'.

Myfyrwyr PhD cyfredol

 • Axel Bergstrom: Deall penderfynyddion ieithyddol, pragmatig a pherthynas cyfathrebu effeithiol mewn gofal dementia yng Nghymru: goblygiadau ar gyfer hyfforddiant
 • Hossein Rezaie: Sut mae dewisiadau ieithyddol yn arwydd o sefyllfa'r farchnad sefydliadau addysg uwch yn eu prosbectws?

Cyn-fyfyrwyr PhD llwyddiannus

 • Helen Emery: Sillafu yn Arabeg dysgwyr Saesneg. Dyfarnwyd 2005
 • Iain McGee: Iaith fformiwlaidd a dysgu / addysgu ail iaith. Mabwysiadwyd yn 2006.
 • Kazuhiko Namba: Newid cod plant dwyieithog: dull strwythurol ac iaith fformiwläig. Penodwyd ym mis Mai 2008.
 • Yanling Su: Caffael iaith fformiwlaidd a gwahaniaethau unigol. Penodwyd ym mis Rhagfyr 2008.
 • Amjad Saleem: Cofio mewn iaith nad ydych chi'n ei siarad Mabwysiadwyd ar gyfer 2015.
 • Mark Maby: Caffael geiriau polysemous i ddysgwyr ail iaith. Dyfarnwyd 2017
 • Dale Brown: Gwybodaeth gynhyrchiol dysgwyr o Japan am ddyraniadau Saesneg. Dyfarnwyd 2018
 • John Racine: Cymdeithas Geiriau Ail Iaith: prosesau, methodolegau a modelau. Dyfarnwyd 2019
 • Peter Thwaites: Pam mae agweddau ieithyddol ar eiriau ciw yn cyfyngu ar ymatebion cymdeithas geiriau? Dyfarnwyd 2019
 • Stephen Cutler: Rôl iaith fformiwläig wrth gofio a chynhyrchu lleferydd yn siaradwyr Saesneg L2. Dyfarnwyd 2020
 • Rowan Campbell: Lefelu yn acen Saesneg Caerdydd. Dyfarnwyd 2021
 • Mike Green: Rôl patrymau ffonolegol ac etymoleg wrth gaffael dilyniant fformiwlaidd. Dyfarnwyd 2022

 

Bywgraffiad

Undergraduate study

1983: BA (Hons) in linguistics with German and Hindi, Dept of Language & Linguistic Science, University of York, UK

Postgraduate study

1988: DPhil in psycholinguistics, Dept of Language & Linguistic Science, University of York, UK

Post doctorate

1988-91: Researcher on the Singers? Language Project, Dept of Music, University of York, UK. Funded by Leverhulme Trust

Employment

2007 to present: Research Professor, as above

2005-07: Professor, as above

2002-05: Senior Lecturer/Reader, as above

1999-02: Senior Research Fellow, Centre for Language & Communication Research, Cardiff University, UK

1996-99: Assistant Director, Wales Applied Language Research Unit, Centre for Applied Language Studies, Swansea University, UK

1991-96: Lecturer/Senior Lecturer in linguistics, College of Ripon & York St John, York, UK

Major administrative roles

2014-present: Director of the Centre for Language & Communication Research

2005-present: Director of Research for the School of English, Communication and Philosophy

Honours, prizes and memberships

2014 - Elected Fellow of the Learned Society of Wales (FLSW)

2014 - Visiting Professor, York St John University, UK

2013 - Board Member, Alzheimer?s Society Grant Advisory Board

2012 - ESRC Peer Review College

2009 - Editorial Board, Yearbook of Phraseology

2008 - Member of Advisory Committee, Bristol Centre for Linguistics

2008 - Elected Academician of the Academy of Social Sciences (AcSS)

2007 - Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)

2006 - Visiting academic at the Genetic Epidemiology Laboratory, Queensland Institute for Medical Research, Brisbane, Australia

2005 - Erskine Fellow, University of Canterbury, New Zealand

2004 - BBS Associate (Behavioral and Brain Sciences)

2004-7 - Member of AHRC Peer Review College

2003 - Formulaic Language and the Lexicon won annual BAAL Book Prize

2001 - Member of the Institute of Learning and Teaching

1999 - Projects in Linguistics shortlisted for annual BAAL Book Prize

1984-7 - British Academy Major State Award

Meysydd goruchwyliaeth

Iaith fformiwla: Yn benodol, byddai gennyf ddiddordeb mewn cael rhywun i edrych ar:

- y prosesau y mae geiriau caneuon celf yn cael eu cofio yn iaith gyntaf rhywun ac mewn ieithoedd eraill. Byddai'r pwnc hwn yn gweddu i rywun sydd â hyfforddiant mewn ieithyddiaeth neu seicoleg a diddordeb cryf mewn cân gelf y gorllewin.

- ffyrdd o ateb y cwestiwn canlynol: Pam nad yw dysgwyr ail iaith yn targedu dilyniannau fformiwlâg yn fwy rhagweithiol? a gyflwynais ac a drafodais ym mhennod derfynol Siyanova-Chanturia, A a Pellicer-Sanchez, A. (eds.) Deall Iaith Fformiwlaeg: Persbectif Caffael Ail Iaith. Routledge, t.248-269. Byddai'r ymchwil hon yn mynd y tu hwnt i arsylwi ac arbrofi pur yn yr ystafell ddosbarth a hefyd arolygu athrawon a myfyrwyr, i ymgysylltu ar lefel ddamcaniaethol llawer dyfnach am natur iaith, cyfathrebu a dysgu.

Cyfathrebu dementia: prosiectau sy'n canolbwyntio, er enghraifft:

-  cymhwyso theori cyfathrebu i'n dealltwriaeth o pam mae cyfathrebu'n heriol pan fo un o'r siaradwyr yn byw gyda dementia;

- cymharu heriau cyfathrebu dementia â rhai defnyddio ail iaith

Goruchwyliaeth gyfredol

Hoss Rezaie

Hoss Rezaie

Myfyriwr ymchwil

Axel Bergstrom

Axel Bergstrom

Myfyriwr ymchwil