Ewch i’r prif gynnwys
Robert Young

Dr Robert Young

Cymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Trosolwyg

Trosolwg Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar gymhwyso technegau optegol electronau, yn enwedig microsgopeg trosglwyddo a sganio electronau, i ymchwilio i uwchstrwythur meinweoedd cysylltiol. Y rhagdybiaeth gyffredinol ar gyfer fy ngwaith fu bod cyfansoddiad a strwythur matricsau meinwe yn diffinio swyddogaeth meinwe. Yn y gorffennol rwyf wedi gweithio ym maes bioleg cyhyrysgerbydol, gan ymchwilio i strwythur cain gewynnau a chartilag, i geisio deall y newidiadau o fewn y meinweoedd hyn mewn clefydau diraddiol fel arthritis osteo- a gwynegol. Dros y deng mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio ar y cyd â'r Athro Andrew Quantock gan ganolbwyntio ar feinweoedd ocwlar, gan gynnwys cornbilen, sgler a gwaith rhwyll trabecwlar. Ymchwiliwyd i ystod o feinweoedd a gafwyd o lygaid dynol, trwy gydweithio lleol a rhyngwladol, i nodweddu natur rhyngweithio rhwng colagen a phroteoglycanau mewn iechyd a chlefydau.

Mae ein hastudiaethau wedi cynnwys nifer o dechnolegau blaengar ar gyfer microsgopeg, mewn perthynas â thechnegau paratoi newydd ar gyfer paratoi meinweoedd, er enghraifft defnyddio cadwraeth feinwe tymheredd isel (rhewi pwysedd uchel a rhewi amnewid), ac offeryniaeth newydd ar gyfer caffael delweddau (wyneb bloc cyfresol 3View ®  SEM). Trwy gydol fy ngyrfa rwyf wedi cadw diddordeb brwd mewn methodoleg newydd ar gyfer microsgopeg electronau. Rwyf wedi defnyddio dulliau lleoleiddio arbenigol gan ddefnyddio marcwyr gwrthgyrff penodol i nodi gwahaniaethau munud mewn cydrannau meinwe, proteoglycans, yn ystod datblygiad y gornbilen yn yr embryo. Mae'n ymddangos bod y rhain yn bwysig ar gyfer aeddfedu matrics tryloyw, ei hun yn hanfodol ar gyfer gweledigaeth. Mae'r un moleciwlau meinwe hefyd yn ymwneud â phathogenau cyflyrau dallu penodol lle mae diffygion ensym yn arwain at opacities yn y gornbilen, gan ofyn am drawsblaniad cornbilen ar gyfer triniaeth.

Ar hyn o bryd mae diddordeb enfawr mewn technegau delweddu 3D, nid yn unig mewn delweddu diagnostig fel gydag OCT, ond hefyd ar lefel celloedd sengl a macromoleciwlau matrics. Mae'r dulliau hyn o tomograffeg electronau ac, yn fwyaf diweddar, microsgopeg electron sganio wyneb bloc cyfresol yn cael eu defnyddio yn ein labordy microsgopeg electronau yn y Grŵp Ymchwil Bioffiseg Strwythurol.

Trosolwg Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n cynorthwyo gydag addysgu mewn labordy myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac israddedigion sy'n cyflawni prosiectau ymchwil blwyddyn olaf.

Cyhoeddiadau Dethol

Ifanc, RD, Knupp, C, Pinali, C, Png, K MY, Ralphs, J R, Bushby, AJ, Starborg, T, Kadler, KE, Quantock AJ. 2014.    Agweddau tri dimensiwn ar gynulliad matrics gan gelloedd yn nhrafodion y gornbilen sy'n datblygu Academi Genedlaethol y Gwyddorau   111 (2) 687-692

Ifanc, RD, Liskova, P, Pinali, C, Palka, BP, Palos, M, Jirsova, K, Hrdlickova, E, Tesarova, M, Elleder, M, Zeman, J, Meek, KM, Knupp, C a Quantock, AJ. 2011. Cymhlethdodau Proteoglycan Mawr a Phensaernïaeth Colagen Aflonyddedig yn Matrics Allgellog Corneal o Mucopolysaccharidosis Math VII (Syndrom Sly). Offthalmoleg Ymchwiliol a Gwyddoniaeth   Weledol 52 (9) 6720-6728.

Ifanc, RD, Swamynathan, SK, Boote, C, Mann, M, Quantock, AJ, Piatigorsky, J, Funderburgh, JL, Meek,   KM. 2009. Mae Edema Stromal yn Klf4 Conditional Null Mouse Cornea yn gysylltiedig â threfniadaeth Fibril Colagen wedi'i newid a phroteoglycansau llai. Offthalmoleg Ymchwiliol a Gwyddoniaeth   Weledol 50 (9) 4155-4161

Ifanc, RD, Akama, TO, Liskova, P, Ebenezer, ND, Allan, B, Kerr, B, Caterson, B, Fukuda, MN, Quantock, AJ. 2007. Lleoleiddio immunogold gwahaniaethol o proteoglycans sylffad wedi'u sulpheiddio a heb eu hinswleiddio mewn gornbilen dystrophy arferol a macwlaidd gan ddefnyddio gwrthgyrff sy'n benodol i motiffau sylffu. Histochemistry a Bioleg Cell 127 (1), 115-120

Ifanc, RD, Quantock, AJ, Sotozono, C, Koizumi, N, Kinoshita, S. 2006. Patrymau sylffad keratan proteoglycan mewn sclerocornea yn debyg i gornbilen yn hytrach na sgleria. British Journal of Offthalmology 90 (3), 391-393

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2000

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Cyfredol

* Astudiaethau strwythurol o gornbilen ar ôl rhewi gyda phrototeip cryoprobe newydd.
* Ailadeiladu keratocytes 3D a matrics allgellog wrth ddatblygu gornbilen adar trwy ficrosgopeg electron sganio wyneb bloc cyfresol i ymchwilio i ddatblygiad strômal corneal.
* Ymchwiliad uwchstrwythurol cymharol i'r rhwyll trabecwlar yn llygaid dynol normal a glawcomatous.
* Astudiaethau microsgopig o gelloedd endothelaidd gornbilen yn dystroffi endothelaidd corneal Fuchs.

Cyllid

Quantock AJ (PI), K Meek & C Tucker: £836,976. Nodweddu ffisegol o fecanweithiau cynulliad a throsglwyddo golau yn y gornbilen.  Grant prosiect EPSRC. 2008 – 2011

Cydweithredwyr Ymchwil

Yr Athro Shigeru Kinoshita, Adran Offthalmoleg, Prifysgol Meddygaeth Talaith Kyoto, Kyoto, Japan
Yr Athro Noriko Koizumi, Canolfan Meddygaeth Adfywiol, Adran Peirianneg Biofeddygol, Prifysgol Doshisha, Kyoto, Japan:  Llawfeddygaeth fewnwthiol newydd ar gyfer trin clefyd endothelaidd corneal

Peirianneg meinwe ac arbenigedd atgyweirio

  • Uwchstrwythur matricsau meinwe cysylltiol, yn enwedig yn y llygad a'r cymal synovaidd.
  • Rhyngweithio colagen a proteoglycans mewn matrics meinwe cysylltiol o gornbilen, sclera, cartilag articular a ligament.
  • Rheoleiddio tryloywder cornbilen trwy macromoleciwlau meinwe.
  • Datblygu technegau prosesu meinwe tymheredd isel ar gyfer archwilio uwchstrwythur meinwe hydradol.
  • Datblygiad Corneal: sefydlu pensaernïaeth lamellar cornbilen gan keratocytes embryonig.
  • Datblygu moddau llawfeddygol anfewnwthiol newydd i drin anhwylderau endothelaidd corneal.
  • Cymhwyso dulliau microsgopeg electron sganio 3D (SEM) (sy'n canolbwyntio ar trawst ïon ac adran cyfresol awtomataidd-SEM), ar gyfer ailadeiladu matricsau meinwe gyswllt ocwlar 3D.
  • Dadansoddiad strwythurol o fatricsau artiffisial ar gyfer amnewid cornbilen."

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol