Ewch i’r prif gynnwys
Asma Khan

Dr Asma Khan

Cymrawd Ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Ymchwil mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig yng Nghanolfan Astudio Islam ym Mhrifysgol Caerdydd yn y DU.  Rwy'n ymchwilydd dulliau cymysg (QUANT-QUAL). Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anghydraddoldebau'r farchnad lafur, ymfudo, a bywydau bob dydd Mwslimiaid Prydain.

Cwblheais fy PhD fel Ysgolhaig Jameel yng Nghanolfan Islam-DU yn 2018. Archwiliodd fy ymchwil doethurol y rhesymau y tu ôl i lefelau uchel o anweithgarwch economaidd ymhlith menywod Mwslimaidd ym Mhrydain gan ddefnyddio  dulliau cymysg a oedd yn cynnwys dadansoddiad ystadegol ac ymchwil ansoddol.

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Chanolfan Islam-DU ers 2008, ar ôl gweithio fel ymchwilydd ar ddau o brosiectau ymchwil blaenorol y Ganolfan: Meithrin Crefyddol mewn Teuluoedd Mwslimaidd, a'r Prosiect Cydlyniant Cymdeithasol a Chyfraith Sifil - y ddau wedi'u hariannu gan Raglen Ymchwil Crefydd a Chymdeithas yr AHRC/ESRC.

Yn fy rôl bresennol, rwy'n arwain tîm prosiect sy'n datblygu cwrs ar-lein (MOOC) ar 'Deall Iechyd Meddwl Mwslimaidd'. Wedi'i ariannu'n hael gan Raglen Ymchwil Jameel, nod y prosiect hwn yw hwyluso gwell dealltwriaeth o brofiadau o salwch meddwl ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol a darparwyr gofal bugeiliol crefyddol sy'n gweithio yng nghyd-destunau cymunedau Mwslimaidd Prydain (e.e. nyrsys iechyd meddwl, imamau, caplaniaid, cwnselwyr).

Rhwng 2020-21 bûm yn gweithio yn yr Adran Astudiaethau Cymdeithasegol ym Mhrifysgol Sheffield, fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol ar  y prosiect 'Ffiniau Bob Dydd'. Gan weithio fel rhan o dîm ymchwil, cynhaliais ymchwil gyd-gynhyrchu ac ethnograffig ar effaith yr amgylchedd gelyniaethus ar waith ymarferwyr gofal cymdeithasol gyda theuluoedd mudol.

Ochr yn ochr â'm profiad ymchwil academaidd, rwyf wedi gweithio fel ymgynghorydd ymchwil llawrydd ar nifer o brosiectau ymarfer a pholisi ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2017

 • Scourfield, J., Gilliat-Ray, S., Khan, A. and Otri, S. 2017. Learning to be a Muslim. In: Strhan, A., Parker, S. G. and Ridgely, S. B. eds. The Bloomsbury Reader in Religion and Childhood. London: Bloomsbury Academic, pp. 123-130.

2014

2013

2012

2011

2008

Articles

Book sections

Books

Monographs

Thesis

Ymchwil

Cyhoeddiadau

2020

Walsh, J. and Khan, A. (2020) Ymchwil gydweithredol: potensial argyfyngau COVID. Blog Ymchwil Astudiaethau Cymdeithasegol, Medi 2020. https://socstudiesresearch.com/2020/09/28/collaborative-research-the-potential-of-covid-contingencies/

2017

Scourfield, J., Gilliat-Ray, S., Khan, A. ac Otri, S. 2017. Dysgu bod yn Fwslim.  Yn: Strhan, A., Parker, S. G. a Ridgely, S. B. eds. Darllenydd Bloomsbury mewn Crefydd a Phlentyndod.  Bloomsbury, tt. 123-130.

2014

Douglas, G., Doe, N., Sandberg, R., Gilliat-Ray, S., and Khan, A. 2014. Yn: Ysgariad Crefyddol yng Nghymru a Lloegr: Tribiwnlysoedd Crefyddol ar waith. Shah, P. et al. eds. Teulu, Crefydd a'r Gyfraith: Cyfarfyddiadau Diwylliannol yn Ewrop. Llundain: Ashgate

2013

Scourfield, J., Gilliat-Ray, S., Khan, A. ac Otri, S. 2013. Plentyndod Mwslimaidd: Meithrin Crefyddol mewn Cyd-destun Ewropeaidd. Rhydychen: Oxford University Press.

Scourfield, J., Warden, R., Gilliat-Ray, S. a Khan, A. 2013. Anogaeth grefyddol mewn teuluoedd Mwslimaidd Prydeinig: Goblygiadau ar gyfer gwaith cymdeithasol. Gwaith Cymdeithasol Rhyngwladol 56(3), tt.326-342.

Sandberg, R., Douglas, G., Doe, N., Gilliat-Ray., S a Khan, A. 2013. Tribiwnlysoedd Crefyddol Prydain: "Cydlywodraethu" yn ymarferol.   Oxford Journal of Legal Studies 33(2), tt. 263-291.

2012

Khan, A. et al. 2012. Myfyrdodau ar Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Mwslimaidd. Gwaith maes mewn Crefydd 7(1), tt. 48-69.

Chimba, M., De Villiers, T., Davey, D. a Khan, A. 2012. Amddiffyn Plant Du a Lleiafrifoedd Ethnig: Ymchwiliad i ymyriadau amddiffyn plant. Ar gael yn: http://bawso.org.uk/assets/Uploads/Files/PDF/Bawso-BME-Report-Nov-2012-v3-Web.pdf

2011

Douglas, G, Doe, N, Gilliat-Ray, S, Russell, S. a Khan, A. 2011.  Priodas ac Ysgariad mewn Llysoedd Crefyddol: Astudiaeth Achos Cyfraith Teulu Medi (2011) 41, tt. 956-961.

Douglas, G., Doe, N., Gilliat-Ray, S., Russell, S. a Khan, A. 2011. Cydlyniant Cymdeithasol a Chyfraith Sifil: Priodas, Ysgariad a Llysoedd Crefyddol:  Adroddiad o Astudiaeth Ymchwil a ariennir gan yr AHRC.   Mehefin 2011. Ar gael yn:  http://orca.cf.ac.uk  /10788/

2008

Khan, A. et al. 2008.   Bydd brechdan y Bragdy yn byw am byth: Dysgu i Arloesi mewn Cynhyrchu Brechdanau Masnachol', Dysgu fel Papur Ymchwil Gwaith , Rhif 17, Mai 2008. Ar gael yn:    http://learningaswork.cf.ac.uk  /outputs.html

Papurau Cynhadledd

Fel siaradwr gwadd (cydnabyddiaeth genedlaethol)

Khan, A. 2018. Mudo, Priodas a Mamolaeth: Deall Anweithgarwch Economaidd Menywod Pacistanaidd ym Mhrydain. 30/01/2018. Seminar CoDE, CMIST, Prifysgol Manceinion.

Khan, A. 2017. Myfyrdodau ar sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith maes fel mewnfudwr o fewn cymuned Fwslimaidd Brydeinig. 25/04/2017. Gweithdy Dulliau Ymchwil Ôl-raddedig, Prifysgol Caergrawnt.

Khan, A. 2015. Ymateb i brif gyweirnod gan yr Athro Anthony Heath: Religion and Poverty in the UK. Canolfan Astudiaethau Islamaidd Rhydychen, Prifysgol Rhydychen

Khan, A a Scourfield, J. 2010. Plentyndod Mwslimaidd. Canolfan Astudio Islam yng Nghyfres Darlithoedd Cyhoeddus y DU.     07/03/2010. Prifysgol Caerdydd,

Papurau cynhadledd eraill

Khan, A. 2021. 'Barkat' a 'majboori' (bendithion ac angenrheidrwydd): effaith credoau ac arferion crefyddol ar lefelau uchel o anweithgarwch economaidd ymhlith menywod Mwslimaidd Prydain. Cynhadledd Flynyddol y Grŵp Astudio Cymdeithaseg Crefydd, Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (ar-lein).

Khan, A. & Walsh, J. 2021. Ailddychmygu Ffiniau: Cyfyngiadau a phosibiliadau rhyngweithio ymarfer bob dydd. Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (ar-lein).

Khan, A. 2017. Pontio Statws Crefydd, Rhyw a Mudol mewn ardaloedd o ddwysedd Mwslimiaid a chyd-ethnig uchel. 01/09/2017. Cynhadledd Cymdeithas Gymdeithasegol Ewrop, Athen.

Khan, A. 2017. Profiadau menywod Mwslimaidd Prydain ail genhedlaeth mewn addysg yn y 70au a'r 80au. 12/04/2017.   Cynhadledd Flynyddol BRAIS, Prifysgol Caer.

Khan, A. 2017. Profiadau menywod Pacistanaidd cenhedlaeth gyntaf ac ail genhedlaeth mewn ardaloedd o ddwysedd Mwslimaidd a chyd-ethnig uchel. 29/03/2018. Cynhadledd Flynyddol MBRN, Prifysgol Leeds.

Khan, A. 2016. Anweithgarwch Economaidd Menywod Mwslimaidd ym Mhrydain: Mesur Effaith Crefyddgarwch a Chyfalaf Cymdeithasol 26/08/2016 Cynhadledd Cymdeithas Gymdeithasegol Ewrop, Prague

Khan, A. 2012. Amddiffyn Plant BME: Ymchwiliad i ymyriadau amddiffyn plant. Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Prydain ar gyfer Astudio ac Atal Cam-drin ac Esgeuluso Plant. Prifysgol Queens Belfast, 16 Ebrill 2012.    

Khan, A. a Gilliat-Ray, S. 2011 Llysoedd crefyddol a chymunedau crefyddol. Symposiwm llysoedd crefyddol Prydain.   18/05/2011. Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.

Khan, A. 2010. Myfyrdodau beirniadol ar ymchwilio i anogaeth grefyddol. 29/03/2010. Cynhadledd Dulliau Arloesol mewn Astudio Crefydd, Rhaglen Crefydd a Chymdeithas AHRC/ESRC a Rhaglen Crefydd Norface,  Llundain.

Khan, A. 2008. Trosglwyddo Crefydd rhwng y Cenedlaethau ym Mwslemiaid Prydain. Cyfarfodydd a Chroestoriadau: Cynhadledd Crefydd, Diaspora ac Ethnigrwydd. 11/072008. Coleg St Catherine, Rhydychen.

Addysgu

Addysgu Israddedig

Byddaf yn cyflwyno dwy ddarlith gwadd ar fodiwl 'Islam Fyw', lefel 5 ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol Blwyddyn 2 yn ystod semester hydref 2021.

Rwyf wedi cyflwyno nifer o ddarlithoedd gwadd yn ymwneud ag anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol ymhlith Mwslimiaid Prydain ar gyfer cyrsiau israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Sheffield.

Bywgraffiad

Rheolaeth ac Arweinyddiaeth

 • 2021 - hyd yn hyn. Aelod o'r pwyllgor rheoli ar gyfer y Grŵp Ymchwil Ymfudo, Ethnigrwydd, Hil ac Amrywiaeth (MEAD), Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol dros Rwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain (MBRN), 2020-hyd yn hyn
 • Cyd-gadeirydd Grŵp Adlewyrchiad Realiti Covid, Adran Astudiaethau Cymdeithasegol, Prifysgol Sheffield. 2020-21

Anrhydeddau a gwobrau

 • 2013 - dyfarnwyd ysgoloriaeth Jameel ar gyfer Ph.D. astudiaeth
 • 2012 – dyfarnwyd ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MSc. mewn Newid Cymdeithasol yn y Sefydliad Newid Cymdeithasol, Prifysgol Manceinion

Aelodaeth broffesiynol

 • Aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain (is-grŵp Cymdeithaseg Crefydd)
 • Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain
 • Aelod o'r Gymdeithas Gymdeithasegol Ewropeaidd

Profiad gwaith

Gwaith cyfredol: Cymrawd Ymchwil Astudiaethau Mwslimaidd Prydain. Prif Ymchwilydd: 'Deall Iechyd Meddwl Mwslimaidd'. Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd.

Cydymaith Ymchwil 2020-2021: Prosiect Ffiniau Bob Dydd yn y DU. Adran Astudiaethau Cymdeithasegol, Prifysgol Sheffield.

2011-2012 Cyswllt Ymchwil: Ymchwiliad cyfrinachol i farwolaethau cynamserol pobl ag anableddau dysgu. Ysgol Astudiaethau Polisi, Prifysgol Bryste

Cydymaith Ymchwil 2007-2011 ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r prosiectau'n cynnwys:

 • Prosiect Cydlyniant Cymdeithasol a Llysoedd Crefyddol, Ysgol y Gyfraith Caerdydd
 • Meithrin Crefyddol mewn Teuluoedd Mwslimaidd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Prosiect Dysgu fel Gwaith, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Ymgynghoriaeth ar Brosiectau a Ariennir yn Allanol (ymchwil a dadansoddi)

2019 Gwerthusiad o'r Rhaglen Lles Maethu. Cyllidwr: Y Rhwydwaith Maethu

Asesiad Anghenion Cam-drin Domestig 2019, Salford. Noddwr: Salford City Council

2012 'Plentyndod Mwslimaidd', Prosiect Adrodd Stori Ddigidol. Cyllidwr: Rhaglen Crefydd a Chymdeithas yr AHRC/ESRC.

2011 Amddiffyn Plant Du a Lleiafrifoedd Ethnig: Ymchwiliad i ymyriadau amddiffyn plant. Cyllidwr:  Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd.

Prosiect Teuluoedd Cymhleth Torfaen 2011. Cyllidwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Gwerthusiad Prosiect Newid Ffordd o Fyw 2010. Cyllidwr:  Y Gronfa Loteri Fawr

Cyfraniadau i'r Maes

 • Adolygiad cymheiriaid ar gyfer Journal of Ethnic and Migration Studies
 • Adolygiad cyfoedion ar gyfer Cyfres Plant a Theuluoedd, Gwasg Prifysgol Bryste.
 • Adolygiad cymheiriaid ar gyfer Ethnicities Journal