Ewch i’r prif gynnwys
Kate Button

Yr Athro Kate Button

Athro / Pennaeth Ymchwil ac Arloesi

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
ButtonK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87734
Campuses
Tŷ Eastgate, Llawr 13, Ystafell 13.16, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cymhwysais fel ffisiotherapydd o Brifysgol Brighton a chychwyn ar fy ngyrfa ymchwil trwy astudio ar gyfer gradd Meistr yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Cwblheais PhD rhan amser wrth weithio fel Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Yn fy PhD fe wnes i integreiddio dulliau biofecanyddol i ymarfer clinigol ffisiotherapi i werthuso gwrthdystio mewn pobl â ligamentau croeshoelio anterior wedi'u hatal. Ar hyn o bryd mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl â phoen ar y cyd a chyflyrau lluosog hirdymor i ddatblygu a phrofi ymyriadau digidol a hunanreolaeth. 

Mae fy mhrosiectau presennol yn cynnwys:

Mae gen i brofiad o ddatblygu ymyrraeth, treialon dichonoldeb a threialon clinigol.

Ar hyn o bryd fi yw Arweinydd Arbenigedd Ymchwil Cyhyrysgerbydol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD ac MSc ac yn addysgu ar y rhaglen meistri.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2006

2005

Arall

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Derbyniwyd cyllid ymchwil:

NIHR HTA. MulTI-barth Hunanreolaeth mewn Pobl Hŷn wiTh OstEoarthritis ac Aml-Morbidities (TIPTOE). Button K (Cyd-CI), Busse M (Cyd-CI), Lowe R, Jones F, Shepherd V, Pallman P, Dunphy E, Letchford R, Brookes- Howell L, Prout H, Hickman M, Sewell H, Carson-Stevens A, Gupta P, Trubey R, Hill V, Smith D. £1.7M. Ionawr 2023 i Medi 2026

Gwobr Catalydd UKRI-Zinc ar gyfer Heneiddio'n Iach. Hyfforddiant cymorth hunan-reoli i ofalwyr oedolion hŷn ag osteoarthritis a chyflyrau ychwanegol. Botwm K, Busse M, Jones F, Shepherd V. Hydref 2022 i Fedi 2023. £62,153

Yn erbyn Arthrits: Cyflymu triniaethau newydd. Astudiaeth ddichonoldeb ar hap i werthuso adsefydlu ffisiotherapi rhithwir rhithwir wedi'i bersonoli yn y cartref o'i gymharu â gofal arferol wrth drin poen i bobl ag osteoarthritis pen-glin. Al-Amri M, Button, K (cyd-app), Walsh D, White J, Warner M, Shorten D. Hydref 2022-Medi 2023. £299,998.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Astudiaeth ddichonoldeb rheoledig ar hap o ymyrraeth ffisiotherapi hunanreoli digidol TRAK cyhyrysgerbydol ar gyfer unigolion â phoen cyhyrysgerbydol. Botwm K, Busse M, Randell E, Letchford R, Latchem-Hastings J, Dean-Young A, Anderson P, Cullen K, Falvey P, Ogden D. Rhagfyr 2021 i Mehefin 2023 £229,091

Arloesi i Bawb: Cyd-ddylunio llyfr gwaith hunanreoli aml-barth ar gyfer oedolion hŷn ag osteoarthritis ac aml-afiachedd. Botwm K, Busse M, Jones F, Letchford R. Hydref 2021 i Gorffennaf 2022 £24,016

Cyflymu Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Personoli adsefydlu ar gyfer anafiadau sy'n gysylltiedig â symudiad y corff trwy electroneg gwisgadwy. Al-Amri M (PI), Gardner S, Button K (cyd-app). Ebrill 2021-Mawrth 2022, £142,578

Cyflymu Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Adsefydlu realiti rhithwir. Al-Amri, Button K, Mehefin 2021-Mawrth 2022

Interreg V A Ffrainc (Sianel) Lloegr. Datrysiad monitro o bell arloesol sy'n cefnogi cleifion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol a diabetes, wrth greu effeithlonrwydd wrth reoli anhwylderau clinigol : Dyfais Gwisgadwy Rhybudd Cynnar (EWWD) 

Gwobr Symudedd Wellcome ISSF. Ymweliad rhyngwladol â Phrifysgol Melbourne: Defnyddioldeb a derbynioldeb pecyn cymorth rhithwir cludadwy ar gyfer pobl â phoen pen-glin. Al-Amri M, Button K.   Tachwedd 2019 i Mai 2020, £9982

Cydweithio Adeiladu Capasiti Ymchwil. Profiad y claf o ddull adborth symudiadau biofecanyddol o Ffisiotherapi gan ddefnyddio Technoleg Synhwyrydd Gwisgadwy. Nicholas K, Button K.   Medi 2018 i Awst 2019, £10,744

Gwobr ymgysylltu ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome. Gwerthusiad rhanddeiliaid Cymru gyfan o becyn cymorth sy'n seiliedig ar synhwyrydd ar gyfer trin cyflyrau pen-glin ffisiotherapi.  Al-Amri M, Button K, Nicholas K. Ebrill 2018 i Medi 2019, £6000

Cymdeithas Sglerosis Ymledol. Pecyn Bywyd, Ymarfer Corff a Gweithgareddau i Bobl sy'n byw gyda Sglerosis Ymledol Cynyddol. Yr Athro M Busse (Prifysgol Caerdydd), Dr F Davies (Prifysgol Caerdydd), Dr K Button (Prifysgol Caerdydd), Yr Athro A Edwards (Prifysgol Caerdydd), Mrs R O'Halloran (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro), Dr R Playle (Prifysgol Caerdydd), Dr R Lowe (Prifysgol Caerdydd), Dr F Wood (Prifysgol Caerdydd), Dr E Tallantyre (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro), Yr Athro N Robertson (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro), Mrs B Stensland (PPI), Yr Athro R Tudor Edwards (Prifysgol Bangor), Yr Athro H Dawes (Prifysgol Rhydychen), Yr Athro F Jones (Prifysgol Brunell), Yr Athro I Spasic (Prifysgol Caerdydd). Ionawr 2018 i Rhagfyr 2020 £293,298

CYMRODORIAETH DOETHURIAETH RHAGLEN HEE/NIHR ICA. Datblygu model o ddarparu gwasanaethau i safoni adsefydlu ligament croeshoelio anterior yn y GIG a phrofi dichonoldeb ymyrraeth E-Iechyd i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r model hwn. Ms E Dunphy (ymgeisydd arweiniol). Goruchwylwyr a enwir: Dr F Hamilton (UCL), K Button (Prifysgol Caerdydd), Yr Athro E Murray (UCL). Ebrill 2017 i Mawrth 2020 £240,775

Y Sefydliad Iechyd: Lledaenu Gwelliant Lledaeniad a lledaeniad rhanbarthol ymyrraeth e-Iechyd TRAK ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol mewn gofal sylfaenol. Dr K Button (PI), Yr Athro I Spasic (Prifysgol Caerdydd), Mr Mark Collins (Prifysgol Caerdydd). Rhagfyr 2016 i Mai 2018 £30,000

Gwobr Trawsddisgyblaethol Ymddiriedolaeth Croeso ISSF. Mecanweithiau asgwrn cefn a supraspinal sy'n sail i gynhyrchu gweithgaredd cyhyrau aelodau isaf yn ystod symudiad dynol. Dr Jennifer Davies (PI) (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd), Dr K Button (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd), Dr V Sparkes (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd) a'r Athro C Chambers (Seicoleg) £18,000. Mai 2017-Rhagfyr 2018

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; Gwella mynediad at ofal a thriniaeth i gleifion â phoen clun a phen-glin (Cyd-brif Ymchwilydd). Hydref 2015 i Fedi 2017. £238,000.
Cydweithredwyr: Mr S Jones (Orthopaedics C&V UHB), YR Athro A Blom (Prifysgol Bryste), Yr Athro I Spasic (COMSI), Dr K McEwan (Uned Treialon De Ddwyrain Cymru), Fiona Morgan (Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Adolygu), Liam Hathaway (Gofal Sylfaenol, C&V), Yr Athro D Allen (HCARE)

Y Sefydliad Iechyd; Arloesi ar gyfer Ffrwd Cyllid Gwella: Gweithredu a gwerthuso TRAK, dull ar y we i gefnogi adsefydlu hunanreoli cyflyrau pen-glin (Prif Ymchwilydd). Ebrill 2015 i Awst 2016 £75,000
Cydweithredwyr: Yr Athro Irena Spasic (COMSI), Mr Garth Bulpin (Gwybodaeth, Rheolaeth a Thechnoleg, C & VUHB), Yr Athro R van Deursen (HCARE), Ffisiotherapi (C&VUHB).

Gwobr Dyniaethau Meddygol yr Ymddiriedolaeth Croeso ISSF: Defnyddio dadansoddiad ansoddol o flogiau cleifion i lywio'r gwaith o ddatblygu mesur hunanofal awtomataidd gyda chloddio testun a dadansoddi teimladau (Prif Ymchwilydd). Mawrth 2016 i Rhagfyr 2016. £22,329. Cydweithredwyr: Yr Athro Irena Spasic (COMSI), Yr Athro Andy Smith (PSYCH), Yr Athro Cathy Holt (ENGIN)

Ymchwil Arthritis UK Biomecaneg a Chanolfan Biobeirianneg, Prifysgol Caerdydd (Cyd-ymgeisydd) £2,000,000. Yr Athro Bruce Caterson (BIOSI) Cydweithwyr eraill: Dr V Sparkers (HCARE), Dr L Sheeran (HCARE), Yr Athro van Deursen (HCARE), Yr Athro Jones (MEDIC), Dr Evans (MEDIC), Yr Athro Aischeilman (DENTAL), Yr Athro C Holt (ENGIN), Dr Mason (BIOSCI), Dr Hodgson (C&V UHB), Mr Jones (C& VUHB), Mr Wilson (C&V UHB).

Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), Cymrodoriaeth Ymchwil Glinigol. Model adsefydlu hunanofal ar gyfer rheoli cyflyrau pen-glin: dilyniant i ymyrraeth y gellir ei phrofi (Prif Ymchwilydd). Mawrth 2012 i Mawrth 2015. £80,515

Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil Cymru, Cymrodoriaeth Ôl-ddoethuriaeth: Datblygu os model gwasanaeth adsefydlu ar gyfer adsefydlu pen-glin. Gorffennaf 2009 i Gorffennaf 2011.  £87,573

Cronfeydd Strategol, Ymchwil ac Arloesi, Ysgol Gwyddor Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Gweithdy: Integreiddio hunanofal i Ymarfer Clinigol. Mai-Awst 2016 £4710

Strategic Funda, Research and Innovation, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Cyd-ymgeisydd. Prynu synwyryddion IMU Mai 2017 £4000.

Addysgu

Lefel Meistr

  • Cinaesioleg glinigol a phatholeg feinwe (HCT226)
  • Traethawd hir empirig (HCT117)
  • Adolygiad systematig (NRT 80)

Bywgraffiad

Cymwysterau:

PhD, canfod ac adfer adferiad swyddogaethol yn gynnar ar gyfer unigolion diangen ligament croeshoelio anterior sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol gan ddefnyddio canlyniadau clinigol a biomecanyddol. Prifysgol Caerdydd, Awst 2008
MSc Ffisiotherapi, Prifysgol Caerdydd, Ionawr 2001
BSc Anrh Ffisiotherapi, Prifysgol Brighton, Gorffennaf 1994

Trosolwg cyflogaeth:

Arweinydd Ymchwil a Datblygu ar gyfer Cyfarwyddiaeth Therapïau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Arweinydd Arbenigedd Ymchwil Cyhyrysgerbydol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Meysydd goruchwyliaeth

Intervention development

Digital interventions

Musculoskeletal conditions

Self-management

Multi-morbidity and older adults

Goruchwyliaeth gyfredol

Kevin Nicholas

Kevin Nicholas

Myfyriwr ymchwil

Shaima Aljahdali

Shaima Aljahdali

Myfyriwr ymchwil

Riham Abuzinadah

Riham Abuzinadah

Myfyriwr ymchwil

Madeleine Boots

Madeleine Boots

Darlithydd: Ffisiotherapi

Richard Coates

Richard Coates

Myfyriwr ymchwil

Christian Lambert

Christian Lambert

Myfyriwr ymchwil

Duaa Sabbagh

Duaa Sabbagh

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Iechyd a Lles
  • Ffisiotherapi cyhyrysgerbydol
  • Aml-forbidrwydd