Ewch i’r prif gynnwys
Juliet Davis MA DipArch (Cantab) R.I.B.A. PhD

Yr Athro Juliet Davis MA DipArch (Cantab) R.I.B.A. PhD

Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ysgol Bensaernïaeth

Email
DavisJP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75497
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 2.56, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Pensaernïaeth a Threfoliaeth ac yn Bennaeth yr Ysgol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Hyfforddais yn wreiddiol fel pensaer. Bûm yn gweithio am bron i ddeng mlynedd mewn ymarfer pensaernïol cyn dychwelyd i'r brifysgol i astudio am PhD yn 2007. Gyda chefnogaeth dyfarniad doethurol AHRC, ysgrifennais hyn yn 'Rhaglen Dinasoedd' Ysgol Economeg Llundain, gan ganolbwyntio ar archwilio effeithiau camau cynnar adfywio sy'n gysylltiedig â Gemau Olympaidd 2012. Yn dilyn y PhD, cymerais Uwch Ddarlithyddiaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn 2012. Heddiw, rwy'n awdur dau lyfr a nifer o gyhoeddiadau eraill sy'n adlewyrchu diddordebau mewn materion a photensial dylunio sy'n gysylltiedig â newid trefol ac adfywio, trawsnewid a arweinir gan megaevent, rôl y gorffennol mewn dyfodol trefol, gofal, iechyd a lles. Mae fy ymchwil wedi cael ei ariannu gan UKRI, Grosvenor, Prifysgol Caerdydd, Canolfan Astudiaethau Paul Mellon mewn Celf Brydeinig ac eraill.

Cyfrifoldebau

 • Pennaeth yr Ysgol
 • Cyfrannwr at ddysgu Hanes, Theori a Dylunio Trefol

Gweithgareddau allanol

 • Golygydd Adolygiadau Llyfrau Prydain ar gyfer Safbwyntiau Cynllunio (Taylor and Francis journal) (o 2019-2022)
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol Planning Perspectives (Taylor and Francis journal) (o 2019-ymlaen)
 • Arholwr Allanol ar gyfer UCL Bartlett Ysgol Pensaernïaeth MSci (2022-parhaus)
 • Arholwr Allanol ar gyfer Ysgol Gelf Met Llundain, Pensaernïaeth a Dylunio MA Pensaernïaeth, Dinasoedd a Urbanism (2021-)
 • Arholwr Allanol ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Kent BA (Anrh) (2018-2021)
 • Arholwr Allanol ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Caerlŷr MArch (2014-2018)
 • Arholwr gwaith gradd uwch (ym Mhrifysgol Caergrawnt (2012, 2015-2018) a Phrifysgol Bryste (2013))

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Davis, J. 2007. Envisioning regulation. Presented at: Regulating Design: The Practices of Architecture, Governance and Control, London, UK, 11-12 Novermber 2007.

0

Articles

Book sections

Books

Conferences

Exhibitions

Monographs

Thesis

Websites

teaching_resource

Ymchwil

Ers fy nyddiau cynharaf o ymarfer fel pensaer yn Llundain ar droad y mileniwm, mae gen i ddiddordeb yn rôl dylunio trefol/pensaernïol mewn adfywio, ac yn effeithiau newid trefol ar leoedd a chymunedau presennol. Mae'r themâu allweddol yr wyf wedi'u harchwilio yn cynnwys: adeiladu naratifau sy'n gysylltiedig â gorffennol a dyfodol safleoedd adnewyddu, arwyddocâd propopals adfywio sy'n cynnwys ailddatblygiad cynhwysfawr ar gyfer cymunedau/trigolion presennol, effeithiau datblygiad defnydd cymysg ar gymunedau busnesau bach, defnyddio adeiladau 'eiconig' neu adeiladau nodedig i 'catalysu'  newid, gallu i addasu stadia a strwythurau eraill a ddefnyddir i gynnal megaddigwyddiadau, Rôl pobl leol wrth ragweld newid, y gwahanol brosesau a'r trefniadau llywodraethu sydd eu hangen i ddarparu tameidiog yn hytrach nag ailddatblygiad cynhwysfawr, gwerthoedd cymhleth adeiladau hanesyddol wrth drawsnewid, a'r berthynas rhwng newid / creu lleoedd a gynlluniwyd ac effeithiau cymdeithasol megis dadleoli a boneddigeiddio. Canolbwyntiodd fy PhD ar adfywio yn Nwyrain Llundain a'r thema eang hon yw ffocws nifer o gyhoeddiadau mewn llyfrau a chyfnodolion a gynhyrchwyd ers ei gwblhau.

Ers 2017, rwyf hefyd wedi datblygu diddordeb cyfochrog yn y syniad a'r potensial o 'ddinasoedd gofalgar' ac yn rôl dylunio mewn perthynas ag arferion gofal a chysylltiadau sydd wrth wraidd bywyd trefol bob dydd. Arweiniodd ymchwil a ariannwyd ynghylch y thema hon at y llyfr 'The Caring City' yn 2022 sy'n ystyried sut y gall dylunio trefol flaenoriaethu iechyd a lles dinasyddion trefol ar wahanol gyfnodau mewn bywyd, ymarfer empathi i gefnogi'r rhai sy'n gofalu amdanynt ac yn derbyn gofal mewn gwahanol ffyrdd, a helpu pobl a lleoedd i ffynnu. Mae'r llyfr yn cysylltu amrywiaeth o strategaethau dylunio trefol gyda gofal gan gynnwys lleoli isadeileddau cymdeithasol a thai ar gyfer gwahanol grwpiau oedran mewn dinasoedd, hygyrchedd, tyfu atmosfferau trefol iach, a chadw lleoedd sy'n gysylltiedig ag ymlyniad lle.

Mae ymchwil gyfredol yn adeiladu ar y sylfeini a sefydlwyd trwy 'The Caring City' mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys gwerthusiad ôl-deiliadaeth o elusendy newydd yn Llundain ac ymchwil gydweithredol ar rôl dylunio trefol wrth lunio ansawdd aer a hyrwyddo dyfodol iach. Rwyf hefyd yn parhau i archwilio themâu sy'n gysylltiedig ag adfywio gan gynnwys boneddigeiddio masnachol sy'n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer datblygu defnydd cymysg yn Nwyrain Llundain ac arwyddocâd cof a hanes mewn trawsnewidiad ôl-ddiwydiannol yn Ne Cymru.

Rwy'n hapus i dderbyn ymholiadau a cheisiadau gan ddarpar fyfyrwyr PhD sydd â diddordeb yn unrhyw un o'r themâu uchod.

Rwyf hefyd yn agored i gydweithrediadau ymchwil posibl sy'n cynnwys partneriaid academaidd a/neu ddiwydiant. Mae gen i sgiliau mewn darllen a dehongli hanes cynllunio, wrth gynnal a dadansoddi cyfweliadau arbenigol, wrth gynnal grwpiau ffocws, mewn dadansoddi gofodol (gan gynnwys mapio, darlunio a ffotograffiaeth) ac mewn theori ac ymarfer dylunio trefol / pensaernïol. Rwy'n brofiadol o ran gweithio gyda gwahanol ffynonellau/blaenoriaethau ariannu a sgiliau amlddisgyblaethol.

 

 

Addysgu

Rwyf wedi bod yn dysgu ar wahanol lefelau o'r ysgol ac mewn amryw o gyrsiau ers 2012. Rwyf wedi rhoi darlithoedd ar: hanes a theori cynllunio dinas/tref, gan gynnwys Mudiad Dinas yr Ardd a Urbanism Newydd, ar syniadau meddylwyr trefol fel Ebenezer Howard, Le Corbusier, Jane Jacobs a Richard Sennett, ar ddulliau ymchwil sy'n gysylltiedig â phrosiectau a thraethodau hir yn seiliedig ar ddylunio, ac ar faterion theori a pratice dylunio trefol cyfoes (gofal, cynwysoldeb cymdeithasol, adfywio, gwydnwch, cymuned, cynhwysfawr yn erbyn newid cynyddrannol, a dadleoli/boneddigeiddio).

Rwyf wedi arwain stiwdios yn y rhaglenni MArch ac MA Dylunio Trefol. Mae'r rhain yn cynnwys: stiwdio sy'n canolbwyntio ar un o'r cymunedau arfaethedig sy'n ffurfio rhan o etifeddiaeth Olympaidd 2012 yn Nwyrain Llundain, ac astudio sy'n canolbwyntio ar bosibiliadau ar gyfer adnewyddu'r Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd.

Rwyf wedi cael nifer o fyfyrwyr PhD yn gweithio ar bynciau sy'n gysylltiedig yn fras â'm diddordebau ymchwil, gan gynnwys treftadaeth sy'n cystadlu yn Barcelona a gwleidyddiaeth adfywio yn Valencia.

Bywgraffiad

Bywgraffiad

Derbyniais fy addysg bensaernïol ym Mhrifysgol Caergrawnt, gan raddio ym 1995 gyda gradd dosbarth cyntaf (a Gwobr Edward S. Prior am ddylunio) ac, ym 1999, gyda Chlod am y Diploma mewn Pensaernïaeth (RIBA Rhan II). Deuthum  yn bensaer cofrestredig yn 2001 ac yn Aelod Siartredig o'r RIBA yn 2005. Gweithiais ym Mhenseiri Stanton Williams yn Llundain rhwng 1995 a 1997, gan ganolbwyntio ar ymestyn a moderneiddio'r Theatr Genedlaethol Frenhinol ac ar Fanc Hadau Mileniwm Gerddi Kew.

Yn Eric Parry Architects rhwng 1999 a 2006, gweithiais ar nifer o brosiectau gan gynnwys gwelliannau cyhoeddus ym Mwrdeistref Lambeth yn Llundain, estyniad i Ysgol Gelf Wimbledon ac adfywio St Martin-in-the-Fields yn Sgwâr Trafalgar. Dechreuais ddysgu dylunio'n rhan-amser yn 2004, gan redeg blwyddyn gyntaf y rhaglen ddylunio israddedig ym Mhrifysgol Caergrawnt (2004-2005) ac, o ganlyniad, rhedeg stiwdios yn Ysgol Pensaernïaeth Caergaint ac Ysgol Economeg Llundain (LSE) (2008-2011).

Roeddwn yn Gymrawd LSE rhwng 2008 a 2011, yn cyd-arwain y stiwdio MSc Dylunio Dinas a Gwyddorau Cymdeithasol yn y Rhaglen Dinasoedd. Cwblheais fy PhD a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) yn yr LSE yn 2011. Roedd hyn yn canolbwyntio ar gamau cynnar adfywio sy'n gysylltiedig â Gemau Olympaidd 2012, yn enwedig archwilio sut y cafodd dyfodol trefol hir ei adeiladu trwy gynllunio a dylunio a sut roedd cymunedau lleol yn ymgysylltu ac yn cael eu heffeithio.

Cymerais Uwch Ddarlithyddiaeth mewn Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ddiwedd 2012 a chefais fy nyrchafu yn Ddarllenydd yn 2017. Ers 2012, rwyf wedi dysgu ar draws rhaglenni israddedig yr ysgol ac yn yr MA Dylunio Trefol. Mae stiwdios dylunio wedi canolbwyntio ar ardaloedd adfywio gan gynnwys Dwyrain Llundain a Bae Caerdydd. Rwyf wedi ysgrifennu dau lyfr a nifer o gyhoeddiadau eraill sy'n adlewyrchu diddordebau mewn materion a photensial dylunio sy'n gysylltiedig â newid ac adfywio trefol, trawsnewid a arweinir gan megaevent, rôl y gorffennol mewn dyfodol trefol ôl-ddiwydiannol, gofal, iechyd a lles. Mae fy ymchwil wedi cael ei ariannu gan UKRI, Grosvenor, Prifysgol Caerdydd, Canolfan Astudiaethau Paul Mellon mewn Celf Brydeinig ac eraill.

Ers ymuno â'r ysgol, rwyf wedi dal nifer o rolau arwain gan gynnwys Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig (2017-2021) a Chyd-Gyfarwyddwr yr MA Dylunio Trefol (2020-2021). Penodwyd yn Bennaeth yr Ysgol ym mis Awst 2021.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod Siartredig o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Siaradwr gwadd mewn panel ar 'gymuned, diwylliant a gofal' yn y gynhadledd 'Creu Lleoedd mewn Ymarfer' (Cyngor Prydain-Gwyddelig a Chomisiwn Dylunio Cymru' (Medi 2023)
 • Panelydd gwadd yn sesiwn 'The Power of Care' sy'n ffurfio rhan o Uwchgynhadledd Drefol Brwsel / Metropolis, Cymdeithas y Byd Cyngres Metropolises Fawr (Mehefin 2023)
 • Siaradwr gwadd yn y seminar 'Urban Atmospheres of Health and Domestic Environmental Experience Design' ym Mhrifysgol Princeton (Mai 2023)
 • Siaradwr gwadd yng nghyfres seminarau 'Gwaith Maes a Moeseg Ymchwil mewn Astudiaethau Trefol' yn y Ganolfan Ryngddisgyblaethol ar gyfer Diwylliant Trefol a Man Cyhoeddus, TU Wien (Mai 2023)
 • Panelydd gwadd yn y digwyddiad 'Pensaernïaeth Gofal' yn yr Ysgol Gelf, Pensaernïaeth a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Llundain (Mai 2023)

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd y Coleg ABCh

Grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod Trefoliaeth

Bwrdd WSA

Bwrdd Gweithredol Ysgol WSA

Bwrdd Astudiaethau WSA

 

Meysydd goruchwyliaeth

Prif arbenigedd

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Aurchitectural/ Cynllunio Hanes
 • Urbanism
 • Dylunio Trefol: Hanes a Theori

Profiad Goruchwylio PhD

Pedwar PhD cyfredol (dau fel goruchwyliwr cyntaf; dau fel ail oruchwyliwr)

Cwblhaodd pedwar PhD (tri fel goruchwyliwr cyntaf; un fel ail oruchwyliwr)

Diddordebau goruchwylio ychwanegol

Mae gen i ddiddordeb mewn pynciau o:

 • Cynllunio a dylunio ar gyfer newid trefol (arferion, materion, dewisiadau amgen)
 • Adfywio (tirweddau a thai)
 • Pontio Ôl-ddiwydiannol gan gynnwys ailddefnyddio / dirywiad treftadaeth / trawsnewid
 • dinasoedd digwyddiadau Mega a chymynroddion trefol trawsnewidiol
 • Gwella trefol: cysyniadau a chymwysiadau
 • Gwneud Dyfodol Trefol
 • Moeseg o ymarfer dylunio
 • Dinasoedd gofalgar
 • Dylunio ar gyfer iechyd a lles
 • Dylunio cynhwysol

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Yunfan Zhang

Yunfan Zhang

Myfyriwr ymchwil

Dilara Yaratgan

Dilara Yaratgan

Myfyriwr ymchwil

Aysenur Kilic

Aysenur Kilic

Myfyriwr ymchwil