Ewch i’r prif gynnwys

Katy Hamana

(Mae hi'n)

PhD FHEA

Uwch Ddarlithydd: Ffisiotherapi

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Diddordebau Ymchwil:

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwilio a deall ymarfer corff mewn cyflyrau niwrolegol fel addasydd amgylcheddol i reoli iechyd a lles.

Yn unol â hyn, nod fy ymchwil yw cael cipolwg ar ganfyddiadau a phrofiadau cleifion o'u cyflwr a'u gweithgarwch corfforol, a defnyddio theori berthnasol i ddatblygu, tanategu a gwerthuso ymyriadau wedi'u targedu i leihau anweithgarwch mewn pobl â chyflyrau niwrolegol a sicrhau cymhwysedd a throsglwyddadwyedd o ymchwil i ymarfer clinigol.

Rwy'n aelod o Weithgor Ffisiotherapi Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewrop (http://www.ehdn.org/physiotherapy-wg/). Fel cadeirydd y grŵp o 2014-2020 arweiniais gydweithrediad rhyngwladol gyda Chymdeithas Huntington Ewrop i ddatblygu'r adnodd ar-lein cyntaf i gefnogi pobl â chlefyd Huntington a'r rhai sy'n cefnogi pobl â chlefyd Huntington i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol (http://eurohuntington.org/active-huntingtons ).

Mae fy meysydd addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn cynnwys ymarfer corff mewn cyflyrau niwrolegol, dylunio a dulliau ymchwil, theori newid ymddygiad iechyd.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Rhwng 2010-2016 fe wnes i gydlynu a rheoli treialon clinigol o ymarfer corff yn Clefyd Huntington. Roedd y rhain yn cynnwys un astudiaeth genedlaethol gyda safleoedd yng Nghaerdydd a Rhydychen, un arall gyda chwe safle ar draws y DU a threial rhyngwladol gyda phum safle ar draws y DU ac Ewrop. Roedd y rolau hyn hefyd yn cynnwys darparu ymyriadau, gweithio un-i-un gyda phobl ag HD mewn campfeydd cymunedol ac yn eu cartrefi, datblygu protocolau a gweithdrefnau gweithredu safonol ar gyfer casglu data a darparu ymyrraeth, monitro astudio, datblygu a rheoli cronfa ddata, aseswyr hyfforddiant a staff sy'n darparu'r ymyriadau, dadansoddi data, cyfraniad at adroddiadau a llawysgrifau cyllidwyr i'w cyhoeddi, trefnu seminarau/cynadleddau lledaenu, Dyddiau teuluol Cymdeithas Clefyd Huntington, a chyflwyniadau poster cynadleddau.

Ar hyn o bryd rwy'n arwain y gwerthusiad proses ar gyfer treial rhyngwladol mawr rhyngwladol (y DU, yr Unol Daleithiau, Sbaen, yr Almaen) o weithgaredd corfforol rheoledig ar hap yng nghlwy'r Huntington; Gweithgaredd corfforol a chanlyniadau ymarfer corff mewn clefyd Huntington (PACE-HD). Roedd prosiect ymchwil a gwblhawyd yn ddiweddar fel cyd-ymgeisydd (dan arweiniad Dr Una Jones) yn gydweithrediad a ariannwyd gan Gymdeithas Clefyd Huntington i ddatblygu Offeryn Gweithgarwch Corfforol mewn clefyd Huntington gyda Grŵp Ffisiotherapi Clefyd Huntington Caerdydd a nifer o gydweithredwyr rhyngwladol gan gynnwys ffisiotherapyddion PWG EHDN. Fel aelod annatod o grŵp Cardiff HD, fe'm henwyd ar achos effaith REF 2021 o'r enw 'Therapi Corfforol i Wella Prognosis mewn Clefyd Huntington'.

Rwyf wedi dangos cyhoeddiadau REF o ansawdd uchel sy'n rhyngwladol ac yn arwain y byd ac wedi cydweithio ar draws HCARE, coleg BLS, clinig Clefyd Huntington Caerdydd, a phartneriaid a sefydliadau allanol (European Huntington's Disease Network, European Huntington's Association; Huntington's Disease Association of England and Wales; Sefydliad Ieuenctid Huntington's Disease; Gweithgor ffisiotherapi Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewropeaidd (cyd-gadeirydd); Uned Anhwylderau Symud, Canolfan Feddygol Tel Aviv, Israel; Coleg yr Athro, Prifysgol Colombia, Efrog Newydd).

Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar ddeall cyfranogiad gweithgarwch corfforol ar gyfer pobl â chlefyd Huntington ar draws camau y clefyd er mwyn llywio gwybodaeth am ddatblygiad ymyriadau gweithgaredd corfforol priodol a pherthnasol. Arweiniodd hyn at fy ymwneud â datblygu'r sylfeini damcaniaethol ar gyfer ymyrraeth PACE-HD. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cyfranogiad corfforol, profiadau ac ymddygiad mewn pobl â chyflyrau niwrolegol, yn enwedig mewn dementia a chlefyd Huntington, cydgynllunio ymyrraeth â rhanddeiliaid, a gwerthuso ymyriadau cymhleth mewn ffisiotherapi.

Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n addysgu, goruchwylio ac yn astudio ar lefel israddedig cyn-gofrestru, a addysgir ar lefelau ôl-raddedig a doethurol.

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer y modiwl ôl-raddedig a addysgir Niwroadsefydlu - sail ddamcaniaethol.

Mae'r addysgu ar lefel BSc ac MSc yn cynnwys dulliau ymchwil, moeseg ymchwil, gweithgaredd corfforol a newid ymarfer corff ac ymddygiad, a chymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol mewn cyflyrau niwrolegol.

2016-2020 - Tiwtor Derbyn ar gyfer y Rhaglen BSc Ffisiotherapi

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2018: PhD, Prifysgol Caerdydd. Teitl traethawd ymchwil: 'Archwiliad o'r cylch bywyd gweithgaredd corfforol mewn clefyd Huntington'.

2010: BSc Anrh Ffisiotherapi, Prifysgol Caerdydd

2007: BSc Anrh Gwyddoniaeth Anatomegol, Prifysgol Caerdydd

Aelodaethau proffesiynol

2019-presennol: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

2010-presennol: Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

2010-presennol: Health and Care Professions Council

2016-presennol: Cymdeithas Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Niwroleg

Pwyllgorau ac adolygu

2022-presennol - Arweinydd academaidd: HCARE Pwyllgor Cynnwys ac Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd

2020-presennol: Aelod, Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol HCARE

2014-2020: Cyd-gadeirydd, Gweithgor Ffisiotherapi Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewrop

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Shaima Aljahdali

Shaima Aljahdali

Myfyriwr ymchwil

Kevin Nicholas

Kevin Nicholas

Myfyriwr ymchwil