Ewch i’r prif gynnwys
Rod Hick

Yr Athro Rod Hick

Athro

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus, gyda ffocws penodol ar dlodi ac amddifadedd, nawdd cymdeithasol, gwaith a thai. Rhwng 2019 a 2022, arweiniais astudiaeth a ariannwyd gan ESRC ar y cysylltiad rhwng tai a thlodi mewn cyd-destun Ewropeaidd cymharol, gan weithio gyda Dr Marco Pomati (Caerdydd) a'r Athro Mark Stephens (Glasgow). Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar werthuso cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cymru a chyn bo hir byddaf yn dechrau ymchwil newydd yn archwilio'r relatonship rhwng gwaith o ansawdd isel, tlodi a lles goddrychol yn y DU a'r Swistir. Rwy'n cynnull modiwl Blwyddyn 2 ar Dlodi a Nawdd Cymdeithasol yn y DU. 

Mae gennyf PhD o Ysgol Economeg Llundain ac yn 2015 dyfarnwyd y Wobr Papur Gorau i mi yng nghynhadledd Sefydliad Astudiaethau Rhyngwladol ar Nawdd Cymdeithasol (FISS) yn Hong Kong, Tsieina. Rhwng 2017 a 2021, cyd-olygais y Journal of Poverty and Social Justice.

Mae fy ymchwil wedi cael ei drafod neu ei grybwyll yn y ddau dŷ Senedd (DU), mewn pwyllgorau dethol yn seneddau Cymru ac Iwerddon, yn y Financial Times, Guardian, Independent, Huffington Post, Boston Globe, ac mewn nifer o bapurau newydd lleol a rhanbarthol.

Am fwy o wybodaeth am fy ymchwil, ewch i'm gwefan bersonol.

Arolygiaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

  • Tlodi ac anghydraddoldeb
  • Nawdd cymdeithasol
  • Newid cymharol y wladwriaeth les

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â PhD gyda mi yn y meysydd hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni (gyda chynnig 1 neu 2 dudalen yn amlinellu eich syniadau).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

2008

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith yn dod o dan ddwy thema gyffredinol. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn sut mae problemau cymdeithasol yn cael eu cysyniadu, eu mesur a'u deall, ac yn y rôl y gall gwyddonwyr cymdeithasol ei chwarae yn y prosesau hyn. Fel Richard Titmuss, credaf fod yn rhaid deall polisïau cymdeithasol o ran eu canlyniadau economaidd ac aneconomaidd, ac mae hyn yn arwain at bryderon â gwerth (yn enwedig mewn perthynas ag angen dynol), amlddiffinedd, cymhlethdod (a'r posibilrwydd o leihau), mesur a monitro ac, yn y pen draw, gwleidyddiaeth. Mae'r pryderon hyn yn llywio fy ngwaith ar gysyniadu a mesur tlodi ac ysgrifau ar y dull gallu.

Yn ail, mae gennyf ddiddordeb mewn prosesau newid gwladwriaeth les ac, yn benodol, diwygio nawdd cymdeithasol a'r hyn y mae'r rhain yn ei olygu ar gyfer tlodi ac amddifadedd. Mae hyn yn golygu sylw i ysgogwyr economaidd, demograffig a gwleidyddol problemau cymdeithasol, i ddadleuon ynghylch natur a maint y newid polisi (e.e. a ydym yn arsylwi ymyrraeth, ailraddnodi neu wytnwch?), ac at gyfyngiadau'r hyn a alwodd Stein Ringen yn 'bosibilrwydd gwleidyddiaeth' i sicrhau newid cadarnhaol. Mae hyn yn agor diddordebau mewn newid cymharol y wladwriaeth les, gyda phrosesau datganoli a lles yn ail-ddwysáu, a chyda diwygio nawdd cymdeithasol.

Prosiectau Parhaus

Cyd-ymchwilydd, 'Dynameg gwaith o ansawdd isel, tlodi mewn gwaith a lles goddrychol: astudiaeth hydredol o'r Swistir a'r DU', Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir, CHF 421,437 (~ £375,000, PI: Yr Athro Eric Crettaz, Prifysgol y Gwyddorau Cymhwysol a'r Celfyddydau Gorllewin y Swistir, 2024-2025).

Cyd-ymgeisydd, Gwerthusiad o Beilot Incwm Sylfaenol Cymru, Llywodraeth Cymru, £799,000 (PIs: David Westlake a'r Athro Sally Holland, Prifysgol Caerdydd, 2022-2027).

Prosiectau wedi'u Cwblhau

Prif Ymchwilydd, 'Materion Tai: Astudiaeth gymharol o'r berthynas rhwng tai a thlodi yn Ewrop', Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (£200,439, gyda Dr Marco Pomati a'r Athro Mark Stephens, 2019-2021).

Cyd-ymchwilydd, 'Deall effaith Credyd Cynhwysol ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ac Ôl-ddyledion Rhent yng Nghymru', Llywodraeth Cymru (£117,814, Partner arweiniol: Polisi mewn Ymarfer, 2019-20).

Cyd-ymchwilydd, 'tlodi mewn gwaith yn Seland Newydd', Comisiwn Hawliau Dynol Seland Newydd, NZ$ 107,000 (~ £ 55,500, PI: Yr Athro Gail Pacheco, Prifysgol Technoleg Auckland).

Cyd-ymgeisydd, 'Trawsffurfiadau trawswladol mewn amddiffyn cymdeithasol - cysyniadau, offerynnau a chyd-destunau', Cynghrair GW4, £71,708 (PI: Dr Rana Jawad, Prifysgol Caerfaddon, 2016-2017).

Prif Ymchwilydd, 'Y llwybr gorau allan o dlodi? Astudiaeth ar dlodi a pholisi mewn gwaith yn y DU', Sefydliad Nuffield, £47,459 (2016-2017).

Prif Ymchwilydd, 'Cael mesur tlodi yn Ynysoedd y Philipinau a Fietnam', Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC – Cronfa Heriau Byd-eang, £5,905 (2016).

Cyd-ymgeisydd, 'Paradigms Newydd o Ddiogelu Cymdeithasol', Cynghrair GW4, £7,525 (2016).

Prif Ymchwilydd, 'Retrenching Social Security in Ireland: Rôl yr IMF fel actor polisi, 2010-2013', Cynllun Grantiau Bach yr Academi Brydeinig, £2,373 (2014-15).

Arweinydd Tîm a'r Prif Ymchwilydd, Adolygiad Annibynnol ar gomisiynu a darparu gwasanaethau cymdeithasol i bobl hŷn yn Ninas a Sir Abertawe, Dinas a Sir Abertawe, £25,629 (2014).

Prif Ymchwilydd, 'Gwleidyddiaeth diwygio lles Llywodraeth y DU', Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Caerdydd (CUROP) [cystadleuaeth fewnol Prifysgol Caerdydd am gyllid ar gyfer cymorth ymchwil], £1,360 (2014).

Addysgu

Rwy'n addysgu Polisi Cymdeithasol ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Ar hyn o bryd, rwy'n gwneud cyfraniadau i:

Is-raddedig

SI0304 – Tlodi a Nawdd Cymdeithasol yn y DU (Cyfnod 2, Cynullydd)

SI0609 - Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus Rhyngwladol a Cymharol (Cyfnod 3)

Ôl-raddedig

SIO912 - Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus Rhyngwladol a Cymharol (Lefel M)

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enillydd - Sefydliad Astudiaethau Rhyngwladol ar Nawdd Cymdeithasol (FISS) / Gwobr Papur Gorau Intersentia 2015. Teitl Papur: Cyplysu Anfanteision: Tlodi Materol ac Amddifadedd Lluosog yn Ewrop cyn ac ar ôl yr Argyfwng. [Dyfarnwyd gwobr am y papur gorau a gyflwynwyd yng nghynhadledd FISS 2015 yn Hong Kong, Tsieina].

Aelodaethau proffesiynol

Editorial Board member - Journal of Comparative and International Social Policy
Associated Editorial Board Member $acirc; Sociological Research Online

Fellow - Higher Education Academy

Member - Social Policy Association

Referee for Journal of Social Policy; Journal of International and Comparative Social Policy; Sociological Research Online; Social Indicators Research; Journal of Institutional Economics; Assessment and Evaluation in Higher Education; International Journal of Sociology and Social Policy; Cahiers de la Recherche sur l$acirc; Education et les Savoirs

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Tom Dunne

Tom Dunne

Myfyriwr ymchwil

Matthew Collins

Matthew Collins

Myfyriwr Doethuriaeth

Elaine Speyer

Elaine Speyer

Myfyriwr ymchwil