Ewch i’r prif gynnwys
Kathryn Jones

Dr Kathryn Jones

(hi/ei)

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
JonesK90@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10053
Campuses
Abacws, Ystafell Ystafell 3.69, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Arweinydd yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, ac ar hyn o bryd rwy'n gwasanaethu fel Dirprwy Bennaeth yr Ysgol. Yn flaenorol, rwyf wedi dal rolau Cyfarwyddwr EDI, a Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu. Fel Uwch Gymrawd AdvanceHE, rwy'n cymryd rhan weithredol mewn addysgeg, gyda ffocws ar Arloesi ac Addysg Peirianneg Meddalwedd. Mae fy meysydd o ddiddordeb mewn ymchwil, arloesi ac ysgolheictod yn cynnwys Prototeipio Cyflym, entrepreneuriaeth, a datblygu Ystwyth. Rwyf hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan Hartree Caerdydd gwerth £1.5 miliwn, sy'n anelu at ehangu mynediad at arbenigedd deallusrwydd artiffisial yn y rhanbarth. Mae gen i PhD mewn optimeiddio dylunio rhwydwaith symudol ac mae gen i 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant fel peiriannydd meddalwedd. Mae fy mhrofiad eang yn cynnwys gweithio gyda busnesau newydd, busnesau bach a chanolig, a chwmnïau rhyngwladol.

Cyhoeddiad

2023

2019

2018

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Ymchwil

Rwyf wedi datblygu portffolio o fwy na £2.8m mewn prosiectau ymchwil a ariennir yn allanol, ac ysgoloriaethau sydd wedi creu cryn effaith gymunedol gyda chyllid yn dod o STFC, UKRI, Innovate UK, Asiantaeth Ofod Sbrint/UK, GCRF ac ati.

Fy niddordebau ymchwil ac ysgolheictod sy'n canolbwyntio'n bennaf ar Beirianneg Meddalwedd ac Arloesi:

Peirianneg Meddalwedd: Arferion a datblygu cymwysiadau cyflym gan ddefnyddio fframweithiau ac ieithoedd sy'n canolbwyntio ar gymwysiadau symudol a dosbarthedig dros rwydweithiau heterogenaidd. Gweler Rapid Lab mewn Bywgraffiad.

Deallusrwydd Artiffisial: Yn benodol sut rydym yn helpu busnesau bach a chanolig a busnesau newydd i fabwysiadu technegau blaengar mewn AI cynhyrchiol a dadansoddi data. Gweler Hartree Hub Caerdydd mewn Bywgraffiad.

Cyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl: Ar gyfer rhyddfreinio a grymuso fel technoleg gynorthwyol yn enwedig i bobl â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd a gwella lles e.e. gweithredu. 

Addysg Cyfrifiadureg: Mae diddordebau'n cynnwys cydraddoldeb rhywiol, ymgorffori arferion diwydiant dilys ac asesu awtomataidd.

 

Addysgu

Mae'n anrhydedd i mi gael fy nghydnabod fel "Aelod Staff Mwyaf Dylanwadol" 2023 gan fyfyrwyr blwyddyn olaf ein hysgol, mae hyn yn adlewyrchu fy ymrwymiad i ddatblygu profiadau addysgol arloesol ac effeithiol yn ein rhaglenni BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol (ASE) a BSc Cyfrifiadureg. Fel arweinydd modiwl ac addysgwr sydd hefyd yn cyflawni ein cynllun prentisiaethau, rwyf yn ymwneud yn fawr â meithrin potensial gweithwyr proffesiynol meddalwedd yn y dyfodol.

Rheoli Newid (BSc ASE, BSc Com Sci):
Yn y modiwl Rheoli Newid, rydym yn archwilio cymhlethdodau gweithredu newidiadau a alluogir gan feddalwedd o fewn sefydliadau mawr, gan ganolbwyntio ar yr angen i lynu at safonau a phrosesau rheoli sefydledig. Gan gydnabod rôl ganolog technoleg fel galluogwr newid, rwy'n hwyluso dealltwriaeth myfyrwyr trwy gyfres o astudiaethau achos manwl. Mae gwelliannau diweddar i'r modiwl hwn yn cynnwys ffocws ar entrepreneuriaeth a busnesau newydd, gan annog myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau busnes eu hunain sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg. Trwy integreiddio prosiectau yn y byd go iawn o fusnesau lleol a busnesau newydd i'r gwaith cwrs, mae myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol sy'n adlewyrchu heriau a deinameg diwydiannau heddiw.

Fframweithiau Masnachol, Ieithoedd ac Offer (BSc ASE):
Mae'r modiwl hwn yn darparu dadansoddiad manwl o fframweithiau meddalwedd masnachol, ieithoedd ac offer amrywiol, gan bwysleisio agweddau fel dibynadwyedd, scalability, a dylunio rhyngwyneb defnyddiwr. Rwy'n cydweithio ag arbenigwyr y diwydiant i ddod â mewnwelediadau newydd i'r ystafell ddosbarth a threfnu gweithdai sy'n amlygu myfyrwyr i'r technolegau diweddaraf. Mae'r dull ymarferol hwn wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr i ddewis a defnyddio'r offer gorau ar gyfer cymwysiadau masnachol penodol yn effeithiol. 

Prosiect Tîm Mawr (BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol):  
Mae'r Prosiect Tîm Mawr wedi'i strwythuro o amgylch datblygu atebion meddalwedd o ansawdd uchel sy'n mynd i'r afael ag anghenion gwirioneddol rhanddeiliaid amrywiol. Drwy weithio ar y cyd mewn timau mawr, mae myfyrwyr yn ymarfer strategaethau rheoli prosiectau proffesiynol a datrys problemau. Mae'r myfyrwyr naill ai'n gweithio gyda chleient o'r diwydiant ar broblem byd go iawn neu'n meddwl am eu syniad prosiect eu hunain. 

Drwy'r modiwlau hyn, fy nod yw arfogi ein myfyrwyr nid yn unig â'r sgiliau technegol angenrheidiol ar gyfer llwyddiant ond hefyd y meddwl beirniadol a'r gallu i addasu sydd eu hangen yn y dirwedd dechnoleg sy'n esblygu'n gyflym. Mae fy ymagwedd at addysg yn cael ei mireinio'n barhaus, wedi'i sbarduno gan adborth myfyrwyr a'r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant, gan sicrhau bod ein cwricwlwm yn parhau i fod yn berthnasol ac yn drylwyr.

Bywgraffiad

Mae Kathryn yn Uwch Arweinydd yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, ac ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Dirprwy Bennaeth yr Ysgol. Yn flaenorol, mae hi wedi dal uwch rolau arwain Cyfarwyddwr EDI, a Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu. Fel Uwch Gymrawd o AdvanceHE, mae Kathryn yn cymryd rhan weithredol mewn addysgeg, gydag arbenigedd mewn Arloesi ac Addysg Peirianneg Meddalwedd. Mae ei meysydd o ddiddordeb mewn ymchwil ac arloesi ac ysgolheictod, yn cynnwys Prototeipio Cyflym, entrepreneuriaeth, a datblygu Ystwyth. Mae Kathryn yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan Hartree Caerdydd gwerth £1.5 miliwn, sy'n anelu at ehangu mynediad at arbenigedd deallusrwydd artiffisial yn y rhanbarth. Mae ganddi PhD mewn optimeiddio dylunio rhwydwaith symudol, mae ganddi 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant fel peiriannydd meddalwedd ac mae ganddi'r profiad eang o weithio gyda busnesau cychwynnol, busnesau bach a chanolig a chwmnïau rhyngwladol.

Rolau Arweinyddiaeth

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (2023 - presennol)

Roedd y rôl hon yn fwy seremonïol o ran natur o'r blaen, ond rwyf wedi newid y rôl, gan ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb gyda phortffolio gweithredol o brosiectau newid a helpu pennaeth yr ysgol yn fwy rheolaidd.

Cyfrifoldebau:

 • Llywio a gweithredu mentrau strategol.
 • Canolbwyntio ar les yr holl staff a myfyrwyr i feithrin diwylliant o barch.
 • Hybu enw da'r ysgol ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol.
 • Sicrhau bod yr ysgol yn parhau i gydymffurfio â'r Brifysgol, y Coleg a phrotocolau statudol/llywodraethu corfforaethol yn enwedig ym meysydd iechyd, diogelwch a'r amgylchedd.
 • recriwtio staff arweiniol, gwerthusiadau perfformiad, paneli hyrwyddo.
 • Hyrwyddo cysylltiadau rhyngddisgyblaethol rhwng ysgolion e.e. cyd-gynllunio'r Coleg ar Athena Swan
 • Cynrychioli'r HoS mewn galluoedd arweinyddiaeth academaidd ac mewn digwyddiadau prifysgol e.e. graddio.
 • Cadeirio UDRh, Bwrdd yr Ysgol a'r holl gyfarfodydd ysgol.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Rôl wedi'i hailddiffinio i un sy'n gyrru newid o fewn yr ysgol yn weithredol. Mae hyn wedi golygu gweithio'n agosach gyda staff y Gwasanaethau Proffesiynol i sicrhau newid yn yr Ysgol.
 • Chwarae rhan allweddol yn y Tîm Rheoli Ysgolion (UDRh) a Bwrdd yr Ysgol.
 • Arwain ymdrechion EDI, diwylliant staff, a datblygiad proffesiynol e.e., Athena Swan Application.

    Cyd-gyfarwyddwr, Hyb Hartree Caerdydd (2023 - Cyfredol)

Mae'r ganolfan yn rhan o Ganolfan Genedlaethol Hartree ar gyfer Digital Innovation UK, prosiect rhyngddisgyblaethol ar raddfa fawr, a ariennir gan UKRI STFC ac a gefnogir gan IBM.

Cyfrifoldebau:

 • Goruchwylio'r defnydd strategol o'r buddsoddiad o £1.5m, i rymuso BBaChau gydag arbenigedd deallusrwydd artiffisial arloesol a dadansoddi data.
 • Arwain datblygiad a gweithrediad 22 o brosiectau tri mis dros dair blynedd, i drosi ymchwil prifysgol yn gynhyrchion a gwasanaethau i ysgogi twf diriaethol i'r busnesau dan sylw.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Cymhwyso fy mhrofiad diwydiannol mewn rheoli prosiectau ystwyth modern ac ymgysylltu â chleientiaid.
 • Cyfrannu at ysgrifennu cynigion a chynrychioli ein gweledigaeth mewn proses gyflwyno gystadleuol iawn.
 • Datblygu partneriaethau strategol gyda rhanddeiliaid rhanbarthol a chenedlaethol (CCR, SetSquared, HelpToGrow ac ati), gan ehangu ein gallu a'n gallu i gyflawni'r prosiectau hyn, ynghyd â 55 o 'gynorthwywyr' cryno, 12 awr, gan ddarparu arweiniad ar unwaith ac effeithiol.

Sylfaenydd Lab Cyflym (2020 - Cyfredol)

Menter i ddatblygu prototeipiau meddalwedd i'w defnyddio mewn prosiectau a gweithgareddau ymchwil. Mae Rapid Lab yn helpu staff a myfyrwyr i arloesi trwy droi eu syniadau'n gost-effeithiol yn brototeipiau gwaith i'w defnyddio yn y byd go iawn. Mae'r labordy wedi meithrin gallu trwy dechnoleg sydd o fudd i gymdeithas, yn ymgysylltu â chymunedau, ac yn cynyddu cynaliadwyedd. Ennill profiad ychwanegol o gynllunio ariannol a chyllidebau. Mae ein prototeipiau eisoes yn darparu effaith gymdeithasol diriaethol gan gynnwys:

 • Biowyddorau: cymhwysiad gwe ymatebol sy'n canolbwyntio ar addysg ar gyfer 'trawsnewid gwytnwch ar draws systemau dŵr a bwyd' mewn sawl cymuned Brasil.
 • Fferyllfa: cais gwe ar gyfer cofnodi rhagnodi cymdeithasol gwyrdd yn 'Anturiaethau Organig Cwm Cynon'—gardd gymunedol menter gymdeithasol yn Abercynon gyda channoedd o ymwelwyr yn flynyddol.
 • Peirianneg: prototeip sy'n defnyddio eu algorithmau effeithlonrwydd ynni perchnogol fel rhan o grant Innovate UK i'w helpu i sefydlu eu deillio o'r brifysgol.

Profiad – Diwydiant a'r byd academaidd

Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd (2020 - Cyfredol)

 • Cyfrifoldeb rheoli llinell dros staff ar wahanol lefelau gyrfa ar draws yr ysgol.
 • Tiwtor personol ar gyfer tua 30+ o fyfyrwyr bob blwyddyn.
 • Mentor i sawl aelod o staff ar draws y Brifysgol a sefydlwyr busnesau bach a chanolig y diwydiant.
 • Goruchwylio Prosiect (PhD, MSc) mewn Addysg Cyfrifiadureg a Chyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl.
 • Sylfaenydd 'Rhwydwaith Ffocws ar Addysgu Cenedlaethol' gydag academyddion o sawl sefydliad arall yn y DU.
 • Cydweithio ar sawl prosiect gyda sefydliadau rhyngwladol ee UNICAMP, Prifysgol Ffederal São Carlos.
 • Aseswr a Mentor ar gyfer Rhaglen Cymrodoriaeth AU Ymlaen Llaw Prifysgol Caerdydd.
 • Cyn-fyfyrwyr Rhaglen Datblygu Is-Gangellorion Dyfodol Caerdydd—, 22/23.
 • Siaradwr gwadd ar gyfer sefydliadau allanol, e.e. Llywodraeth Cymru, Wythnos Tech Cymru.
 • Arholwr Allanol Prifysgol Ucheldiroedd ac Ynysoedd ar gyfer BSc Datblygu Meddalwedd Cymhwysol.
 • Siaradwr Gwadd yn 'Academi Dechrau Busnes' Tramshed mewn partneriaeth â Google ar gyfer Startups.
 • Traddodi sgwrs Pennaeth yr Ysgol ar Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau Deiliad Cynnig.
 • Cyllid 'Taith' i ymweld â Phrifysgolion yng Nghanada i drafod cydweithio mewn addysgu, ymchwil ac arloesi.

Darlithydd, Prifysgol Caerdydd (2017 - 2020)

 • Arweinydd modiwl pedwar modiwl technegol gan gynnwys ein Prentisiaeth Gradd.
 • Dysgu ymarferol yn seiliedig ar brosiectau (PBL) - yn aml yn cynnal siaradwyr gwadd o'r diwydiant.
 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr i gyflwyno modiwlau gydag asesiadau a rennir a gweithdai.
 • Cwblhaodd gwrs Ymarfer Academaidd y Brifysgol a dyfarnwyd cymrodoriaeth o Advance HE.
 • Prosiectau dan oruchwyliaeth myfyrwyr gyda sefydliadau Addysg Bellach, elusennau, busnesau bach a chanolig, a'r llywodraeth.
 • Cyd-ymchwilydd academaidd ar gyfer y Cyflymydd Arloesedd Data (DIA).
 • Curadur academaidd rhaglen ehangu mynediad "Step Up" y Brifysgol.
 • Adolygwyd holl gyflwyniadau achosion effaith effaith 2021 yr Ysgol.

Uwch Beiriannydd Meddalwedd, Evolved intelligence Ltd, Bryste UK (2009 - 2017)

 • Arweinydd technegol yn datblygu gwasanaethau rhwydwaith deallus gwerth ychwanegol.
 • Rheoli prosiect ystwyth (datblygu stori defnyddwyr, cynllunio, amcangyfrif, ôl-arolygu).
 • Rôl arweiniol y gwasanaeth dan reolaeth yn cyflwyno nodweddion yn erbyn map ffordd a rheoli staff.

        · Peiriannydd Meddalwedd, Keima LTD, Caerdydd UK (2006 - 2009)

 • Wedi gweithio fel ymgynghorydd, datblygwr a hyfforddwr.
 • Gweithio ar safleoedd cleientiaid Gogledd America, hwyluso mabwysiadu meddalwedd ac integreiddio.

Peiriannydd Meddalwedd, Actix LTD, Llundain UK (2005 - 2006)

 • Arbenigwr algorithm technegol o fewn tîm sy'n datblygu datrysiadau cynllunio celloedd awtomataidd blaenllaw.
 • Darparu ymgynghoriaeth a chymorth ar y safle mewn sefydliadau mawr muti-genedlaethol.

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

2023 - Gwobr Cyfraniad Eithriadol (EDI), Prifysgol Caerdydd.

2022 - Gwobr Cyfraniad Eithriadol (Arloesi), Prifysgol Caerdydd.

2021 - Gwobr Cyfraniad Eithriadol (Arwain Addysgu), Prifysgol Caerdydd.

2020 - Gwobr Gydweithredol am Ragoriaeth Addysgu (CATE) a ddyfarnwyd gan Advance AU i Dîm yr NSA.

2019 - Rhaglen Academaidd Orau'r Flwyddyn (BSc ASE) a ddyfarnwyd gan FINTEC WALES AWARDS i Dîm yr NSA.

2017 - Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth am 'Ragoriaeth mewn Addysgu' a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd i Dîm yr NSA.

2017 - Diwydiant Trailblazer, Gwobrau Technoleg Cymru a ddyfarnwyd i Dîm yr NSA.

Aelodaethau proffesiynol

2022 - Uwch Gymrawd Advance HE.

2020 - Cymrawd, Advance HE.

Safleoedd academaidd blaenorol

Cyfarwyddwr Amrywiaeth a Chynhwysiant Cydraddoldeb (2022 - 2023)

Cefais fy mhenodi'n Gyfarwyddwr EDI cyntaf COMSC.

Cyfrifoldebau:

 • Cadeirydd pwyllgor EDI, trefnu a hyrwyddo mentrau EDI o fewn yr ysgol.
 • Datblygu a gweithredu polisïau a strategaethau o fewn yr ysgol a'r coleg.
 • Cymryd rhan yn Rhwydwaith EDI y Coleg ac yn cyfrannu at ei weithgorau ehangol.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Amrywio aelodaeth pwyllgor i fod yn fwy cynhwysol, gan sicrhau bod safbwyntiau amrywiol yn cael eu clywed.
 • Archwilio EDI wrth addysgu e.e. materion rhyw mewn timau myfyrwyr ac archwilio'r bylchau cyrhaeddiad gradd.
 • Cyflwyno nodiadau allweddol a phaneli cadeiriol gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn trafod eu teithiau STEM sgwrs gyda'r bwriad o ysbrydoli myfyrwyr Ysgol Uwchradd ledled y wlad tuag at feysydd STEM.

Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (2018 - 2021)

Cymerais y rôl hon yn fy ail flwyddyn o addysgu gyda'r nod o ddysgu'n fwy holistaidd am arweinyddiaeth addysgu yn yr ysgol ac ymgorffori fy mhrofiad diwydiant perthnasol yn ein dysgu a'n haddysgu.

Cyfrifoldebau:

 • Cynrychiolodd y Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (DoLT) yng nghyfarfodydd craidd y Coleg, gan gynnwys y Fforwm Addysgu a'r Fforwm Addysgu Ôl-raddedig
 • Pwyllgorau Addysgu, Dysgu ac Ansawdd Academaidd Cadeiriol.
 • Mentrau dysgu ac addysgu dan arweiniad yn yr ysgol.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Cydweithiodd yn agos gyda'r DoLT i symleiddio gweithrediadau addysgu
 • Arwain a gwella'r broses Adolygu Modiwlau flynyddol.
 • Cyfrannu at Ymarfer Adolygu a Gwella Blynyddol yr Ysgol, a'r broses Adolygu Cyfnodol ar draws y coleg
 • Paneli Cymedroli Cydlynol a sicrhau aliniad mewn asesu ac adborth.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Sgyrsiau a phodlediadau gwahoddedig

Loizides, F., Jones, K., 2021. Yr angen am gyflymder: creu labordy cyflym a diwylliant prototeip cyflym. Prifysgol Efrog.

Bancio Agored yn unig yw golygfa agoriadol drama 3part o drawsnewid economaidd cyfanswm,

Gweminar Dyfodol Cyllid, 9 Rhagfyr 2021. Dan gadeiryddiaeth D. Hobson gydag aelodau blaenllaw o'r panel yn y diwydiant.

Jones, K., Walters, D., n.d. Sut mae angerdd am ddatrys problemau yn arwain at yrfa mewn STEM. "The So She Did Podcast" gan Tramshed Tech ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Adeiladu Busnes Gwasanaethau Ariannol Digidol: Peidiwch ag anwybyddu'r ffactor dynol, gweminar Dyfodol Cyllid mewn cydweithrediad â Fintech yn Wythnos Technoleg Cymru, gan ddod â chyflogwyr, gweithwyr, recriwtwyr ac arbenigwyr mewn diwylliant corfforaethol ynghyd, 16 Gorffennaf 2020. Dan gadeiryddiaeth D. Hobson gydag aelodau blaenllaw o'r panel yn y diwydiant.

Pwyllgorau ac adolygu

Lefel ysgol:

 • Tîm Rheoli Ysgolion
 • Bwrdd yr Ysgol (sefyll i mewn i HoS fel cadeirydd)
 • TLAQC, SESEC (cadeirydd)
 • Grŵp Gweithredu ACF
 • Paneli penodi (pob llwybr gyrfa)
 • Athena Swan
 • EDI gan gynnwys cadeirio
 • Hyrwyddo Academaidd
 • Rheoli Adeiladu (Abacws)
 • Byrddau arholi gan gynnwys cadeirio
 • Grwpiau Gwaith Grŵp Ysgoloriaeth COMSC:
 • Gweithgor MSc Traethodau Hir
 • Gweithgor Achredu Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

Lefelydd Coleg a Phrifysgolion:

 • Cyfarwyddwyr Fforwm y Coleg Addysgu
 • Rhwydwaith EDI Coleg
 • DiSTEM Network (Trefnu pwyllgor a siaradwr)
 • Arolwg Staff y Brifysgol (2023)
 • Ysgoloriaeth y Brifysgol (2023)
 • Fframwaith Dysgu Cyfunol (2020)
 • Cynllun Achredu Cymrodoriaethau (2021)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Matthew Moloughney

Matthew Moloughney

Cydymaith Addysgu

Charlotte Huang

Charlotte Huang

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Peirianneg meddalwedd
 • Prototeipio Cyflym
 • Arloesedd
 • Entrepreneuriaeth
 • Cyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar bobl

External profiles