Ewch i’r prif gynnwys
Sara Macbride-Stewart BSc(Hons); DipCommPsych; PhD

Dr Sara Macbride-Stewart BSc(Hons); DipCommPsych; PhD

Darllenydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
Macbride-StewartS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76354
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 0.76 Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dr Sara MacBride-Stewart, Darllenydd mewn Meddygaeth Iechyd a Chymdeithas, yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Fi yw cyd-arweinydd Rhwydwaith Ymchwil Prifysgol Iechyd Planedol Prifysgol Caerdydd.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar Just Transitions a Chyfiawnder Amgylcheddol. Mae fy ffocws ar les pobl yn deillio o'r amgylchedd naturiol, effeithiau bodau dynol ar ein tirweddau naturiol ac effeithiau anwastad polisïau lliniaru hinsawdd ar gymunedau. Rwy'n archwilio'r materion hyn fel mater o gyfiawnder amgylcheddol a byd-eang (mewn), gan fod cymunedau a thirweddau yn amrywiol a bod lles yn cael ei ddeillio'n anwastad.  Mae anghydraddoldebau mewn Sero Net, dyfodol amgylcheddol a gweithgareddau hamdden/hamdden a mannau natur (gan gynnwys coedwigoedd kauri a Pharciau Cenedlaethol) yn feysydd allweddol ar gyfer fy astudiaeth i. Mae fy ymchwil wedi archwilio atebion ar gyfer Iechyd y Planedau sy'n mynd i'r afael â gofynion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Rwy'n archwilio'n feirniadol sut mae neoryddfrydiaeth yn creu tensiynau penodol rhwng yr amgylchedd ac iechyd dynol, ac yn defnyddio geowleidyddiaeth ffeministaidd i gysylltu arferion bob dydd lleol â sgyrsiau ac ideolegau byd-eang am les.

Rwyf wedi datblygu dulliau ansoddol manwl ar gyfer archwilio'r wybodaeth, profiadau ac arferion ar gyfer galluogi dealltwriaeth o dirweddau naturiol fel lleoedd corfforedig, synhwyraidd ac affeithiol ar gyfer lles cymunedol. Mae fy ngwaith wedi cyfrannu at ddealltwriaeth academaidd a pholisi am y cysylltiadau rhwng pobl, lleoedd a natur ar gyfer lles dynol mewn ardaloedd gwarchodedig ar gyfer grwpiau ymylol yng Nghymru/y DU ac yn fyd-eang (Seland Newydd, Malaysia). 

Mae fy niddordebau ymchwil yn rhyngddisgyblaethol ac yn amlddisgyblaethol. Rwyf wedi gweithio ar draws meysydd astudiaethau ffeministaidd, gwyddorau cymdeithasol, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, a chymdeithaseg feddygol am y 15 mlynedd diwethaf. Mae fy nghyhoeddiadau cynharaf ar naratifau rhywioldeb, a rhyw a phoen yn llywio profiad corfforedig salwch, felly mae'n briodol fy mod yn awr yn troi at ystyriaeth feirniadol o les a'i rôl mewn cyfiawnder amgylcheddol (mewn). Rwy'n aelod o fwrdd gweithredol y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac yn academydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol rhyngddisgyblaethol. Mae gen i Gymrodoriaeth Unku-Omar gyda Dr Zeeda Fatima Mohammad (Prifysgol Malaya, Malaysia) ar Wyddoniaeth Dinasyddion Seiliedig ar Leoedd. Gyda phroffil ymchwil rhyngwladol sy'n datblygu, rwy'n parhau i weithio'n agos gyda chyrff lleol yng Nghymru. Rwyf wedi cael partneriaethau ymchwil gweithredol gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Run4Wales, Swyddfa'r Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Llywodraeth Cymru. Rwyf wedi bod yn weithgar wrth oruchwylio PhD, meistri ac ymchwil israddedig. Rwy'n parhau i gyfrannu at arloesi addysgu academaidd a mentoriaeth yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rwyf wedi bod yn weithgar wrth oruchwylio PhD, meistri a myfyrwyr ymchwil israddedig. Rwy'n parhau i gyfrannu at arloesi addysgu academaidd a mentoriaeth yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rwy'n croesawu myfyrwyr i gysylltu â mi i gael goruchwyliaeth ôl-raddedig mewn unrhyw un o'r meysydd sy'n gysylltiedig â: hyrwyddo lles yn yr amgylchedd naturiol, datrysiadau sy'n seiliedig ar natur neu iechyd planedol; cyfiawnder amgylcheddol; rhyw, ecoffederaliaeth, ecowleidyddiaeth ffeministaidd; cymdeithaseg amgylcheddol; datblygu cynaliadwy, gwyddoniaeth dinasyddion neu ddadansoddiadau cymdeithasol o broblemau neu atebion amgylcheddol; materoliaethau newydd. 

Rwy'n croesawu cydweithrediadau yn y meysydd ymchwil canlynol: rhyngddisgyblaethol, Just Transitions a chyfiawnder amgylcheddol, cysylltiadau iechyd coed/coed-ddynol, cysylltiadau iechyd dŵr, bioddiogelwch ac aflonyddwch hamdden (honeypots ac ardaloedd gwarchodedig); cyfiawnder amgylcheddol a chymdeithasol; bywyd/dyfodol ansicr (sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd) a gwaith ansicr (sector amgylcheddol); iechyd planedol; dealltwriaeth feirniadol o les; actifiaeth gymdeithasol ac actifiaeth leol ar gyfer newid yn yr hinsawdd/newid defnydd tir/colli bioamrywiaeth; gwyddoniaeth dinasyddion sy'n seiliedig ar le; Defnyddwyr Hamdden a Defnyddiau (ESP Rhyw / Ed a Defnydd / Rs ar y cyrion) 

Cyhoeddiadau Allweddol:

Parken, Alison, MacBride-stewart, Sara, Ashworth, Rachel a Minto,  Rachel   2023. Trosglwyddiad cyfartal a chyfiawn i Sero-Net: Adroddiad cryno o'r Panel Cydraddoldeb a  Thystiolaeth Pontio Uniongyrchol. [Adroddiad Prosiect]. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

MacBride-Stewart, S., McEntee, M., Macknight, V., Medvecky, F., a Martin, M. (2023). Yr hyn a wnawn yng Nghoedwigoedd Kauri: Archwilio bydoedd affeithiol defnyddwyr 'risg uchel' ardaloedd coedwigoedd bregus yn Aotearoa| Seland Newydd. Diwylliannau Gwybodaeth, 11(1), 184–204. https://doi.org/10.22381/kc111202310

MacBride-Stewart, S., O'Brien, L., Grant, A., Ayala, M., Finlay-Smits, S., Allen, W., and Greenaway, A. (2023). Healing Fragmentation of Forest Biosecurity Networks: Dadansoddiad Mapio Cysyniadol ac Adweithiol o Cysylltiadau Ôl-drefedigaethol sy'n Bwysig yn Aotearoa| Seland Newydd a Chymru| Cymru. Diwylliannau Gwybodaeth, 11(1), 205–233. https://doi.org/10.22381/kc111202311

Gweler hefyd Posibiliadau bioddiogelwch ôl-drefedigaethol - Forest Research

Greenaway, A., MacBride-Stewart, S., Grant, A., Finlay-Smits, S., Ayala, M., Allen, W., O'Brien, L., a Martin, M. (2023). Lleoli ymchwil i wella cysylltiadau bioddiogelwch coed. Diwylliannau Gwybodaeth, 11(1), 234–259. https://doi.org/10.22381/kc111202312

McEntee, M., Medvecky, F., MacBride-Stewart, S. et al.   Ceidwaid y Parc ac arbenigedd gwyddoniaeth-cyhoeddus: Gwyddoniaeth fel Gofal mewn Bioddiogelwch ar gyfer Coed Kauri yn Aotearoa / Seland Newydd. Minerva (2023). https://doi.org/10.1007/s11024-022-09482-9

Baker, S., Bruford, M. W., MacBride-Stewart, S., Essam, A., Nicol, P. a Sanderson Bellamy, A. 2022. COVID-19: Deall pathogenau newydd mewn systemau cymdeithasol-ecolegol cypledig. Cynaliadwyedd 14(18), rhif erthygl: 11649.   (10.3390/su141811649)

MacBride-Stewart, S (2022) 'diogelwch' merched mewn tirweddau anghyfarwydd: Yr angen am ffeministiaethau  anhegemonig Wrth gyflwyno pobl ifanc i dirweddau anghyfarwydd, Eds Thomas Aneurin SmithHannah Pitt a Ria Dunkley. Llundain: Palgrave McMillian

MacBride-Stewart, S (2021) Tuag at wyddor gymdeithasol feirniadol o newid yn yr hinsawdd ac iechyd. Antonia C. Lyons, Kerry Chamberlain (Eds). Llawlyfr Rhyngwladol Routledge o Faterion Critigol mewn Iechyd a Salwch (2il Argraffiad). Llundain: Routledge

MacBride-Stewart, S (2021) Amgylchedd Yn Lee Monaghan, Jonathan Gabe (Eds). Cysyniadau Allweddol mewn Cymdeithaseg Feddygol (Trydydd Argraffiad). Llundain: Sage

MacBride-Stewart,  Parsons, C & Carati I (2021) Chwarae a chwarae gemau: Defnyddio geogelcio i ennyn diddordeb lles pobl ifanc mewn Parc Cenedlaethol . Yn Feifei Xu a Dimitrios Buhalis (Eds) Gamification mewn twristiaeth. Agweddau ar y gyfres dwristiaeth. Bryste. DU: Cyhoeddiadau Channel View. Amlieithog: Teitl Manwl Hapchwarae ar gyfer Twristiaeth gan Feifei Xu (channelviewpublications.com)

Thornhill, I., Cornelissen, J.H.C., McPherson, JM, MacBride‐Stewart, S., Mohamad, Z., White, H.J. a Wiersma, Y.F. (2021), Tuag at wyddoniaeth ecolegol i bawb gan bawb. J Ecoleg Gymhwysol 58: 206-213. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13841

Shaw, C., Russell, M., Keall, M., MacBride-Stewart, S., Wild, K., Reeves, D., Woodward, A (2020) Y tu hwnt i'r beic: gweld cyd-destun y bwlch rhwng y rhywiau mewn beicio. Journal of Transport & Health,18 https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100871  

MacBride-Stewart, S (2019) Sgyrsiau o effaith lles ac amgylcheddol rhedwyr llwybrau mewn ardaloedd gwarchodedig yn Seland Newydd a'r Deyrnas Unedig. Geoforum 107 , tt. 134-142.  https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.09.015

MacBride-Stewart, S.  2019. Atmosfferau, tirweddau a natur: Profiadau rhedwyr oddi ar y ffordd o lesiant. Iechyd23(2), 139–157.   https://doi.org/10.1177/1363459318785675

MacBride-Stewart, S. (2019) Astudio lle. Yn P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J.W. Sakshaug, ac R.A. Williams (Eds.), Sefydliadau Dulliau Ymchwil SAGE. Llundain: Saets doi: 10.4135/9781526421036827514 https://methods.sagepub.com/foundations/studying-place?fromsearch=true

MacBride-Stewart, S., Butler, C., & Fox, N. J. (2019). Golygyddol: Rhifyn Arbennig ar Gymdeithas, Amgylchedd ac Iechyd. Iechyd23(2), 117–121. https://doi.org/10.1177/1363459318816138

Simon-Kumar, R., MacBride-Stewart., S., Baker, S and Saxena, L. P (2018). Tuag at gydgysylltiad rhwng y gogledd a'r de: beirniadaeth o ddeuoliaethau rhywedd mewn datblygu cynaliadwy, yr amgylchedd ac iechyd menywod.  Rhyw, Gwaith a Threfniadaeth 25(3), tt. 246-263.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gwao.12193

MacBride-Stewart, S. a Simon-Kumar, R (2017) Mae Janus yn wynebu anffrwythlondeb yn y gogledd byd-eang a'r de: Adolygu cyfraniadau ffeministaidd i'r ddadl. Yn Davis, G and Loughran, T. (eds), The Palgrave Handbook of Infertility in History, Llundain: Palgrave.  tt 461-490. DOI: 10.1057/978-1-137-52080-7_20

Darllen, S. and MacBride-Stewart, S (2017). Y 'farwolaeth dda' a llai o gapasiti: adolygiad llenyddiaeth. Marwolaeth: 1-15 DOI: 10.1080/13576275.2017.1339676     

http://www.tandfonline.com/eprint/rcHPFuAbTmdxgENkrgTn/full

MacBride-Stewart, S., Gong, Y., & Antell, J (2016). Archwilio'r cysylltiadau rhwng rhyw, iechyd a natur. Iechyd Cyhoeddus http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2016.09.020

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Siaradwr Arbenigol yn y rheithgor Dinasyddion a gynhaliwyd gan Gomisiwn Cyfiawnder yr Amgylchedd yn siarad ar "degwch hinsawdd yng Nghymoedd De Cymru" (Mer Tachwedd 4ydd, Zoom-event). 

Adroddiadau

Anghydraddoldebau'r Dyfodol - Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

MacBride-Stewart, S and Parken , A (2021) Tueddiadau ac Anghydraddoldebau'r Dyfodol yng Nghymru (cenedlaethau'r dyfodol.cymru). Caerdydd: Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (Adroddiad Llawn)

MacBride-Stewart, S and Parken, A (2021) Tueddiadau ac Anghydraddoldebau'r Dyfodol yng Nghymru (Adroddiad Bite Size) FGCW_Equalities-Report_E-DIWEDDARU.pdf (Cenedlaethau'r Dyfodol.Cymru) 

Parciau Cenedlaethol a Chymunedau Ymylol

Headington,J.J and MacBride-Stewart, S (2021) Manteision Iechyd a Lles posibl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer cymuned ar ei ymylon. Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy: Prifysgol  Caerdydd BBNP-and-PLACE-Report-FINAL-260321 .pdf (cardiff.ac.uk) 

Ardaloedd Trefol Gwyrddion

Villis, E and MacBride-Stewart, S (2020) Studentification and Greening Cathays: A all myfyrwyr a thrigolion weithio gyda'i gilydd i gael lle i fyw. Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy: Prifysgol Caerdydd

Greening Cathays yn canfod y gwaith a gynhyrchwyd gan fy myfyrwyr yn y modiwl Amgylchedd ac Iechyd Dynol yma https://www.cardiff.ac.uk/pharmabees/engagement/community/

Rhedeg, menywod a chydraddoldeb

MacBride-Stewart, S and Charlotte Brookfield (2020) Women Run the Streets: Adroddiad ar redeg menywod a strydoedd y gellir eu rhedeg ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd. Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy:Prifysgol Caerdydd www.cardiffhalfmarathon.co.uk/app/uploads/2021/03/Women-Run-The-Streets-Research-Report.pdf

Gellir dod o hyd i adroddiad ar gyfer digwyddiad WomenCan ar gyfer cyd-gyfranogwyr yr ymchwil ar redeg llwybrau a rhywedd yn: https://www.womencan.co.uk/news.

Cyfryngau

Tueddiadau Anghydraddoldebau'r Dyfodol

Adroddiad COP26 ar Anghydraddoldeb ac Argyfwng Hinsawdd Cysylltiad rhwng cydraddoldeb ac argyfwng hinsawdd yn cael ei anwybyddu, yn ôl adroddiad Cymru | Cymru | Y Guardian

Mae llesiant yn adrodd yn amserol am adferiad ôl-Covid. - Newyddion - Prifysgol Caerdydd

Rhedeg, yr amgylchedd ac anghydraddoldeb

Blogbost Lleoedd Cynaliadwy: http://blogs.cardiff.ac.uk/sustainableplaces/2019/07/09/running-and-neoliberalism/

Mae Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn archwilio gallu strydoedd - Run 4 Wales (R4W)

Mapiau Rhedeg Cymunedol - Creu sgwrs am 'runnability' ein strydoedd (Grangetown 10km) www.cardiffhalfmarathon.co.uk/cardiff-university-research-explores-the-runnability-of-streets-womens-running

Mae Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn archwilio 'Runnability' Street & Women's Running www.cardiffhalfmarathon.co.uk/cardiff-university-research-explores-the-runnability-of-streets-womens-running

Merched Rhedeg y Strydoedd - Hanner Marathon Caerdydd 2019 Golygfeydd   64K https://www.facebook.com/Cardiffhalf/videos/2512925962273748/

Gall menywod yn unig redeg * https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1117327-women-only-marathon-a-perfect-fithttps://www.womencan.co.uk/news

Daeth fy ymchwil gyda Run4Wales ac ymchwil Hanner Marathon Caerdydd yn ddyluniad ar gyfer y crys-T OLAF ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd 2019 https://www.cardiffhalfmarathon.co.uk/whywerun-media-day-kicks-off-race-week 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2009

2008

2007

2004

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

I am currently working on funded projects on gender and sustainable development, representations of dying well, and social science in medicine.

Addysgu

I am a module leader in my specialist areas of Gender Relations & Society (year 2) and Sociology of Health Illness & Medicine (year 3). I teach at undergraduate and graduate levels, across programmes and across schools. 

I an interested in supervising research in the following areas: environment, gender and health especially in relation to promoting sustainable health, social justice and equalities. That is, the ways in which natural environments (including national and urban parks) contribute to a health, well-being and social-justice agenda is of particular interest. In the context of global environmental pressures, I am interested in the interconnectedness in and between contexts, tensions between protecting nature and destroying nature, disenfranchised and connected communities, as well as alternative systems and institutional frameworks in which innovative approaches to gender, health and environmental changes/impacts are being advanced.

I will also consider supervision in the following topics and /or theoretical perspectives: patient experiences, professional practice, public policy, feminist theories, queer, postmodern, and embodied approaches related to regulation, subjectivity, materiality, temporality, and affect. 

Bywgraffiad

Sara MacBride-Stewart is a Senior Lecturer in Sociology. She completed her doctorate at Waikato University (New Zealand) in 2001. She previously taught in Gender Studies at Canterbury University, New Zealand. Sara has a professional practice postgraduate qualification in Community Psychology (DipCommPsych, Waikato University, New Zealand).

Anrhydeddau a dyfarniadau

Sustainable Places URI fund (February 2016) Award for Gender and Sustainable Places Research 

Sciences Research Committee (February 2016) Award for Gender and Sustainable Places Research 

Cardiff Incoming Visiting Fellowship Scheme (July 2015) Award (Dr Rachel Simon-Kumar, Auckland University, New Zealand)

Higher Education Academy Affiliate (July 2015) for Research Methods in Medical Education

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme. (2016, 2015, 2014, 2008) 

'Dying Well' GW4 accelerator bid with GW4 Dying Well Community (2015) Award to develop small research grant 

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Senior Researcher, Cardiff Institute of Society Health and Ethics, Cardiff University (2004-6);
 • Postdoctoral Research Fellow, University of Canterbury (Christchurch, NZ) (2002-4);
 • Lecturer, Gender Studies, University of Canterbury (2001-2)

Pwyllgorau ac adolygu

2015-present           PhD Co-ordinator (SocSi)

2015-                   Convenor Journal Club – Gender and Sustainable Place-making (Sustainable Places Institute)

2010-2015           Year Two Tutor

2010-2014           Convenor Gender and Sexualities Research group

2009-2010           SocSi Ethics Committee Member

2007-2009           Library Representative

External Committees:

2016         Guest Editor for AMEE MedEd Publish Special Issue: Social and Behavioural Sciences in Medical Education

2010-current      BESST (Behavioural and Social Science Teaching in Medicine) Committee Member

2009-2015           Social Science Vertical Theme Lead, Cardiff School of Medicine

2005-2015           British Sociological Association (BSA) Medical Society, Wales, Regional Co-Ordinator

2015-                    HEA Associate

Reviewer for numerous journals including Medical Education, Sociology Health and Illness, Qualitative Research

Reviewer for Funding bodies inc NCIHR

Meysydd goruchwyliaeth

I an interested in supervising research in the following areas: environment, gender and health especially in relation to promoting sustainable health, social justice and equalities. That is, the ways in which natural environments (including national and urban parks) contribute to a health, well-being and social-justice agenda is of particular interest. In the context of global environmental pressures, I am interested in the interconnectedness in and between contexts, tensions between protecting nature and destroying nature, disenfranchised and connected communities, as well as alternative systems and institutional frameworks in which innovative approaches to gender, health and environmental changes/impacts are being advanced.

I will also consider supervision in the following topics and /or theoretical perspectives: environmental justice, nature-society-science discourses and policy, citizen science and participatory approaches, non-medical experiences, precarity and environmental labour, professional practice, public policy, feminist theories, queer, postmodern, and embodied approaches related to regulation, subjectivity, materiality, temporality, and affect.

Current Doctoral Students

 • Andrea Cooper (ESRC PhD) Investigating The Experience Of Informal Carers Within The Process Of Long Term Care Admission: Implications For Social Work Practice
 • Nia Came (Proff Doc) Speech & Language Therapy In Neurological Rehabilitation: Patient-Centres Care as a Dominant Discourse Underlying Daily Clinical Practice?
 • Amelia Curtis-Brown (1+3 ESRC) Personal sanitary products, sanitary poverty, and the future of the environment
 • Alice Essam (ESRC) Re-Enchantment In The Margins: Medicinal Plant Socio-Ecologies In Brazil And The Uk

International Supervision

Masters supervisor for Siti Norasiah Binti Abd. Kadir, Science and Teachnology Studies University Malaya 'Place-based Interpretation as a Sustainability Communication Strategy in Watershed Conservation'

Recently Completed Masters (completed Oct 2020) 

LIsten to a PODCAST about my students work, and how they managed their research during the pandemic Sustainable Places Podcast - Sustainable Places Research Institute - Cardiff University

 • Amelia Curtis-Rogers: Pandemics, Personal Care and Periods
 • Lucy Aprahamia: “Those Anaemic-Looking Millennials”: An Analysis of the UK Press Coverage of Vegans As Environmental Activists
 • Cathrine Winding:  Eco-Anxiety in The Welsh Capital: A Qualitative Study Of Climate Change Anxiety Amongst Young Adults In Cardiff

Goruchwyliaeth gyfredol

Andrea Karen Cooper

Andrea Karen Cooper

Myfyriwr ymchwil