Ewch i’r prif gynnwys
Esther Muddiman

Dr Esther Muddiman

(hi/ei)

Darlithydd, Addysg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MuddimanEK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70985
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd mewn Cymdeithaseg Addysg sydd â diddordeb arbennig mewn actifiaeth ieuenctid, cyfiawnder rhwng y cenedlaethau, cynaliadwyedd ac ymgysylltu dinesig. 

Mae fy ymchwil yn archwilio pam a sut mae rhai pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfunol neu 'feddwl cyhoeddus' – pethau fel gwirfoddoli, ymgyrchu gwleidyddol, mudiad llafur neu actifiaeth amgylcheddol. Rwy'n gyd-sylfaenydd y Prosiect Actifiaeth Ieuenctid, yn ymchwilio i gyfranogiad plant a phobl ifanc mewn protestiadau a gweithgareddau ymgyrchu amgylcheddol a seiliedig ar ysgolion. Rwyf hefyd yn aelod o Rwydwaith Ymchwil Addysg Cyfiawnder Hinsawdd GW4 a'r Rhwydwaith Beirniadaeth Decolonial

Ymchwiliodd fy mhrosiect WISERD sut mae Hawliau Plant yn cael eu deall a'u deddfu mewn gwahanol wledydd ledled y byd, gan roi sylw i 'lais', cyfranogiad, cynhwysiant a haeniad. Roedd fy ymchwil PhD yn archwilio cystrawennau myfyrwyr prifysgol o gyfrifoldeb dinesig, ac yn fwy diweddar rwyf wedi ysgrifennu llyfr ynglŷn â sut y gall profiadau yng nghartref y teulu arfogi pobl i ymwneud â gweithredu gwleidyddol neu gymunedol – gan gynnwys penodau ar ddadleuon teuluol, moesau amser cinio a rolau gofalu benywaidd. Fe'm hysbysir gan foeseg gofal ffeministaidd rhyngblethol, a chan ddamcaniaethau perthynol ac ymarfer.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2016

2015

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cymdeithaseg, addysg, cymdeithas sifil a chyfiawnder cymdeithasol:

 • Actifiaeth ieuenctid a chyfiawnder rhwng cenedlaethau
 • Addysg uwch a'r gymdeithas sifil
 • Teulu ac ymgysylltiad dinesig
 • Hawliau Plant
 • Damcaniaeth gymdeithasol, damcaniaeth feirniadol, addysgeg feirniadol
 • Dulliau creadigol

Actifiaeth ieuenctid, cyfiawnder pontio'r cenedlaethau a dylanwadau teuluol ar ymgysylltu dinesig

Mae fy ngwaith yn archwilio pam a sut mae rhai pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfunol neu 'feddwl cyhoeddus' – pethau fel gwirfoddoli, ymgyrchu gwleidyddol, mudiad llafur neu actifiaeth amgylcheddol. Mae pobl ifanc, yn arbennig, yn aml yn cael eu nodi yn y cyfryngau fel ymgyrchoedd blaenllaw ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ond beth all hyn ei ddweud wrthym am berthnasoedd a syniadau rhwng cenedlaethau am gyfiawnder a chyfrifoldeb ar y cyd?  Rwy'n gyd-sylfaenydd Prosiect Actifiaeth Ieuenctid SOCSI ac ar hyn o bryd rwy'n cynnal ymchwil gyda phobl ifanc sy'n ymwneud â phrotestio a mathau eraill o ymgyrchu. Mae fy ngwaith yn cael ei lywio gan foeseg gofal ffeministaidd rhyngblethol, a chan arferion a damcaniaethau perthynol. 

Roedd fy ymchwil PhD yn archwilio cystrawennau cyfrifoldeb dinesig myfyrwyr prifysgol, ac yn fwy diweddar rwyf wedi ysgrifennu llyfr am sut y gall profiadau yng nghartref y teulu arfogi pobl i ymwneud â gweithredu gwleidyddol neu gymunedol - gan gynnwys penodau ar ddadleuon teuluol, moesau amser cinio a rolau gofalu benywaidd. Daeth rôl bwyd ac amser bwyd i'r amlwg fel rhan ganolog o fywyd teuluol, a lens allweddol i ddeall tantonau moesol ac amgylcheddol yr hyn rydyn ni'n dewis ei fwyta. Mae gen i ddiddordeb arbennig ym mhoblogrwydd diweddar neu brif ffrydio dietau vegan neu blanhigion a sut mae'r ffordd rydyn ni'n siarad am wahanol arferion bwyd yn cael eu trwytho â syniadau am ddosbarth, rhinweddau moesol, lles, cyfrifoldeb amgylcheddol ac arwyddocâd is-ddiwylliannol. Rwyf wedi gwneud cais llwyddiannus am gyllid effaith SPARKing ar gyfer gweithdy sy'n archwilio dyfodol bwyd moesegol ac amgylcheddol yng Nghymru. Daeth y digwyddiad â gwahanol randdeiliaid ynghyd i archwilio'r heriau allweddol o ran gweithredu darpariaeth bwyd deg a chynaliadwy.

Yn ystod fy nghyfnod yn WISERD, gweithiais yn agos gyda golygyddion cyfresi i gyflwyno'r gyfres llyfrau Cymdeithas Sifil a Newid Cymdeithasol a gyhoeddwyd gan Policy Press. Yn 2017 cyflwynais weithdy ar Bobl Ifanc a Brexit yng Ngŵyl y Gelli gyda chydweithwyr, gan archwilio canfyddiadau o 'raniad cenhedlaethol' a dylanwadau teuluol ar ymgysylltiad gwleidyddol pobl ifanc mewn perthynas ag addysg ac ymgysylltu â gwahanol gyfryngau. Cafodd gweithdy mwy diweddar yn archwilio dadleuon teuluol trwy lens rhwng cenedlaethau ei ganslo oherwydd COVID-19. Rwyf hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid yn EYST i archwilio profiadau lleiafrifoedd ethnig ieuenctid o Brexit.

Hawliau plant

Ar hyn o bryd rwy'n arwain ar brosiect a ariennir gan ESRC yn WISERD fel rhan o Ganolfan Ymchwil y Gymdeithas Sifil sy'n ymchwilio i fynegi Hawliau Plant mewn gwahanol wledydd ledled y byd, gan roi sylw i 'lais', cyfranogiad, cynhwysiant a haeniad. Rwyf hefyd wedi cyfrannu at ddatblygu a dosbarthu Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD ac wedi ysgrifennu blogiau ar rôl plant mewn actifiaeth hinsawdd , ac ar sut mae COVID-19 wedi dylanwadu ar blant a phobl ifanc.

Addysg uwch a'r gymdeithas sifil

Yn fy ymchwil a'm haddysgu, cefais fy llywio gan ddealltwriaeth ddyneiddiol o rôl addysg wrth feithrin ffyniant a rhyddfreiniad dynol, wedi'i lywio gan theori galluoedd dynol ac addysgeg feirniadol. Archwiliodd fy ymchwil PhD i ba raddau y gwelir prifysgolion yn meithrin (neu'n mygu) sgiliau a gwerthoedd sy'n fuddiol i gymdeithas sifil, yn erbyn cefndir o gyfnerthu a ffocws dwysach ar gyflogadwyedd graddedigion. Mae fy astudiaeth achos gymharol ryngwladol yn rhoi cipolwg ar gymhellion a safbwyntiau myfyrwyr sy'n astudio Busnes a Chymdeithaseg ym Mhrydain a Singapore. Yn fwy diweddar rwyf wedi canolbwyntio ar brofiadau'r rhai sy'n gweithio yn y sector AU ac wedi ysgrifennu am y defnydd cynyddol o lafur achlysurol yn y byd academaidd yn y DU. 

Theori gymdeithasol, theori feirniadol ac addysgeg feirniadol

Rwy'n mwynhau ymgysylltu â llenyddiaeth ddamcaniaethol amrywiol o theori gymdeithasol glasurol a theori feirniadol i ddamcaniaethau mwy cyfoes cymdeithas sy'n cydnabod y ffurfiau croestoriadol o wahaniaethu ac anghydraddoldeb. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymagweddau dyneiddiol, ffeministaidd ac ecolegol yn gyffredinol at ddeall y byd cymdeithasol, ac yn fy ngwaith ysgrifennu a'm haddysgu rwy'n fyw i ymdrechion i ddadgytrefu cwricwla prifysgol ac i gydnabod a gwerthfawrogi cyfraniadau deallusol ysgolheigion 'anhraddodiadol'. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect sy'n archwilio hanes Adeilad Morgannwg, sylfaen gyfredol yr ysgol gwyddorau cymdeithasol, mewn perthynas â threftadaeth drefedigaethol ac imperialaidd, a sut y gallai hyn effeithio ar y ffyrdd yr ydym yn rhyngweithio â'r adeilad heddiw. 

Dulliau creadigol

Rwy'n mwynhau arbrofi gyda gwahanol ddulliau ac mae gennyf dri maes diddordeb penodol:

 • Mapio Coed y Teulu: Gyda chymorth myfyrwyr lleoliad ymchwil israddedig, datblygais ffordd o fapio coed teuluol gyda chyfranogwyr cyfweliadau a nodi'r gwahanol werthoedd ac ymddygiadau sy'n cael eu rhannu rhwng gwahanol aelodau fel cyfrwng ar gyfer trafodaethau manwl am hunaniaeth, perthyn ac arferion teuluol. Mae gan y dull hwn botensial ar gyfer prosiectau eraill sy'n archwilio themâu cyfiawnder rhwng cenedlaethau a gwydnwch (diffyg) syniadau neu ymddygiadau penodol dros amser.
 • Marginalia Cyfranogwr: Nid yw dadansoddiad o ymylon cyfranogwr wedi'i ddatblygu'n dda yn y gwyddorau cymdeithasol, ond mae llond llaw o astudiaethau yn dangos pwysigrwydd gwrando pan fydd cyfranogwyr yn 'siarad yn ôl' ac yn awgrymu y gall talu sylw i'r math hwn o ddata helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o hunaniaethau cyfranogwyr a'r ddeinameg pŵer sydd wedi'i hymgorffori yn y broses ymchwil.
 • Methodoleg Q: Rwyf wedi defnyddio methodoleg Q i archwilio goddrychebau unigol mewn perthynas â hunaniaethau proffesiynol mewn swydd ymchwil flaenorol. Er nad yw'n cael ei ddefnyddio yn ddigonol yn y gwyddorau cymdeithasol, mae ganddo'r potensial i wella casglu data sensitif mewn meysydd fel dymunoldeb cymdeithasol, caffaeledd, arddull ymateb eithafol ac agweddau tuag at faterion dadleuol. Rwyf wedi cyflwyno gweithdai ar fethodoleg Q i ystod o ymchwilwyr ôl-raddedig ac ymarferwyr meddygol yng Nghaerdydd ac mewn sefydliad partner yn Taiwan.

Addysgu

Addysgu cyfredol

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

 • Is-raddedig: Cymdeithaseg Addysg, Addysg Radical, Datrys Problemau Addysgol, Dad-drefedigaethu Gwyddorau Cymdeithasol, yr Amgylchedd ac Iechyd Dynol. 
 • Ôl-raddedig: Cyd-destunau Addysg Cymdeithasol

 

Hyfforddiant a chysylltiadau perthnasol

 • Cymrawd Advance HE
 • iACT Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

 

 

 •  

Bywgraffiad

Cyn i mi ddod yn ddarlithydd treuliais chwe blynedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunais â WISERD yn 2016 i weithio ar brosiect yn archwilio rôl teulu yng nghyfrifon pobl o ymgysylltu dinesig – gan ganolbwyntio ar y gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n cael eu rhannu rhwng gwahanol genedlaethau. Yna treuliais beth amser yn gweithio ar gyfres lyfrau Cymdeithas Sifil a Newid Cymdeithasol cyn dechrau prosiect a ariennir gan ESRC ar ehangu hawliau plant yn ddinesig. 

Cyn ymuno â WISERD, gweithiais yn CUREMeDE lle fy mhrif ffocws oedd gwerthusiad dulliau cymysg hydredol o raglen hyfforddiant addysg feddygol ôl-raddedig gyffredinol. Yn y rôl hon, archwiliais bwysigrwydd cynyddol cyffredinoldeb meddygol a sut y gallai drafferthu categorïau presennol o hunaniaeth broffesiynol.

Symudais i Gaerdydd o Orllewin Canolbarth Lloegr i ddechrau yn 2005 fel myfyriwr dylunio celf a graffeg. Astudiais ar gyfer fy ngradd BScEcon mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caerdydd a pharhau yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol i gwblhau MSc mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol a ariennir gan ESRC, a PhD gan ganolbwyntio ar brofiadau addysgol a gwerthoedd dinesig myfyrwyr prifysgol ym Mhrydain a Singapore.

Safleoedd academaidd blaenorol

PhD Candidate

Meysydd goruchwyliaeth

 • Anghydraddoldebau mewn addysg: profiadau a chanlyniadau
 • Astudiaethau prifysgol beirniadol
 • Actifiaeth, protest a mudiadau cymdeithasol
 • Cymdeithas sifil a gwirfoddoli
 • Cyfnodau bywyd a pherthynas rhwng cenedlaethau
 • Ymgysylltiad ieuenctid, cyfiawnder pontio'r cenedlaethau
 • Decolonial, ôl-drefedigaethol a beirniadaeth wrth-drefedigaethol

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Rania Vamvaka-Tatsi

Rania Vamvaka-Tatsi

Myfyriwr ymchwil

Jack Hogton

Jack Hogton

Myfyriwr ymchwil

Penny Dinh

Penny Dinh

Myfyriwr ymchwil

Rhianna Murphy

Rhianna Murphy

Myfyriwr ymchwil

Kristina Addis

Kristina Addis

Myfyriwr ymchwil

Laura Owens

Laura Owens

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Cymdeithaseg addysg
 • Cymdeithaseg amgylcheddol
 • Cymdeithaseg anghydraddoldebau
 • Cymdeithaseg y cwrs bywyd
 • Polisi addysg, cymdeithaseg ac athroniaeth