Ewch i’r prif gynnwys
Krish Singh BSc Dunelm, PhD Open

Yr Athro Krish Singh BSc Dunelm, PhD Open

Athro, Pennaeth Electroffisioleg Dynol

Yr Ysgol Seicoleg

Email
SinghKD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74690
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn defnyddio delweddu anfewnwthiol o'r ymennydd dynol gan ddefnyddio delweddu cyseiniant magnetig (MRI) a Magnetoencephalograffeg (MEG). Cliciwch ar y tab ymchwil uchod am fwy o fanylion!

Yn wreiddiol o gefndir Ffiseg, rydw i bellach yn Niwrowyddonydd - yn gweithio ar y rhyngwyneb rhwng datblygiad methodolegol a chymwysiadau niwrowyddoniaeth glinigol a gwybyddol. 

Cyrhaeddais Gaerdydd yn 2005 i helpu i arwain Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd newydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC). Yma, fy mhrif rôl yw hwyluso ymchwil niwroddelweddu amlfoddol mewn cymwysiadau gwybyddol a chlinigol, gyda chylch gwaith penodol i hyrwyddo ymchwil electroffisioleg ddynol anfewnwthiol gan ddefnyddio EEG a MEG®. Fel rhan o hyn, rwyf wedi helpu i adeiladu cydweithrediadau ymchwil trawsddisgyblaethol ar draws Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys gyda chydweithwyr yn yr Ysgolion Meddygaeth a'r Biowyddorau, yn Insitute Arloesi Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Caerdydd. Mae hyn wedi arwain at raglenni ymchwil cydweithredol mewn Epilepsi, Schizophrenia a chlefyd Alzheimer, gan gynnwys astudiaethau o farcwyr electroffisiolegol o risg genetig.

Rwyf hefyd yn helpu i adeiladu a chynnal cymuned wyddonol MEG hynod gydweithredol y DU, trwy ein Partneriaeth MEG-UK. Yn ddiweddar, arweiniais grant Partneriaeth a ariannwyd gan MRC a gysylltodd holl grwpiau ymchwil MEG y DU at ei gilydd i ddatblygu dulliau hyfforddi, caffael a dadansoddi cyffredin ar gyfer ymchwil MEG, yn ogystal â chreu cronfa ddata aml-lwyfan aml-lwyfan o ddata MEG.

Crynodeb addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer modiwl Israddedig blwyddyn olaf, PS3214: "Cyflwyniad i Ddulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu". Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i gynllunio i roi cipolwg i fyfyrwyr ar yr egwyddorion y tu ôl i dechnegau niwroddelweddu anfewnwthiol modern a'u cymhwyso mewn niwrowyddoniaeth wybyddol a chlinigol. Mae'r pynciau dan sylw yn cynnwys: Egwyddorion MRI a delweddu strwythurol, DTI, fMRI, TMS, TDCS, niwroffisioleg, EEG ac MEG, seicosis, iselder, dementia a niwroleg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1991

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Rhaglenni Ymchwil

 • Astudiaethau fMRI a MEG o cortex gweledol dynol, gan gynnwys y berthynas rhwng yr ymateb haemodynamig a'r gweithgaredd osgiliadurol cortigol e.e. Singh et al., Neuroimage 2002, vol 16.
 • Astudiaethau sy'n dangos y gall Magnetoencephalography (MEG) ddarparu marcwyr sensitif a datrys amser o weithredu ffarmacolegol, gan alluogi mewnwelediadau mecanistig a thystiolaeth electroffisiolegol o ymgysylltu targed newydd mewn systemau derbynnydd lluosog: GABA (10.1002 / hbm.23283, 10.1016 / j.neuroimage.2017.08.034), AMPA (10.1177 / 0269881117736915, 10.1016 / j.cortex.2016.03.004) ac NMDA (10.1016 / j.euroneuro.2015.04.012, 10.1016 / j.neuroimage.2020.117189).
 • Biofarcwyr oscillatory mewn iechyd a chlefydau: Yn ddiweddar, rwyf wedi dod â diddordeb mewn defnyddio paramedrau osgiliadurol mesuredig MEG i helpu nodweddu swyddogaeth synaptig mewn clefydau y credir eu bod yn dibynnu ar namau i'r systemau hyn, fel sgitsoffrenia ac epilepsi. Er enghraifft, ynghyd â chydweithwyr clinigol, gwnaethom ddangos amhariad ar ddadelfennu beta arferol mewn cleifion ag epilepsi myoclonic ifanc (Hamandi et al., Neurophysiology Clinigol 2011, vol 122(11)). Mewn astudiaeth MEG ddiweddar, gwnaethom ddangos bod cludwyr iach ifanc y genyn risg APOE4 yn dangos hypergysylltedd a gorfywiogrwydd oscillatory ar draws y cortecs, mewn rhanbarthau tebyg i'r rhai a ddangosodd lai o gysylltedd mewn pobl hŷn â chlefyd Alzheimer sefydledig (eLife 2019; 8: e36011).
 • Yn ddiweddar, gyda chydweithwyr o'r Ysgol Meddygaeth, gwnaethom ddangos sut amharwyd ar ymatebion gama gweledol mewn sgitsoffrenia cronig, ac y gallem gael mewnwelediad i sut y deilliodd y rhain o darfu ar y cyplu arferol o fewn/rhwng rhyngniwronau ataliol a chelloedd pyramidaidd - dulliau a fydd yn hanfodol bwysig yn y prosiect arfaethedig (Bwletin Schizophrenia, sbz066).
 • Defnyddio Sbectrosgopeg Cyseiniant Magnetig i asesu amrywioldeb mewn niwrodrosglwyddyddion (fel GABA) a sut mae hyn yn pennu dynameg a swyddogaeth oscillatory (Muthukumaraswamy et al., PNAS 2009, vol 106; Edden et al., J. Neurosci. 2009, Vol 29(50)).
 • Mae astudio sut mae amrywioldeb unigol yn strwythur a swyddogaeth yr ymennydd yn arwain at amrywioldeb mewn perfformiad canfyddiadol a gwybyddol: Er enghraifft, gwnaethom ddangos bod perfformiad ar wahaniaethu ar gyfeiriadedd gweledol yn cydberthyn ag amrywioldeb unigol mewn crynodiad GABA ac amledd gamma gweledol mewn bodau dynol iach. (Edden et al., J. Neurosci. 2009, vol 29(50)).

Papurau Ymchwil Allweddol Diweddar

 • Dima DC, Adams R, Linden SC, Baird A, Smith J, Foley S, Perry G, Routley BC, Magazzini L, Drakesmith M, Williams N, Doherty J, van den Bree MBM, Owen MJ, Hall J, Linden DEJ, Singh KD (2020) Newidiadau rhwydwaith electroffisiolegol mewn oedolion gydag amrywiadau rhif copi sy'n gysylltiedig â risg niwroddatblygiadol uchel. Seiciatreg Trosiadol10(1),  324 (PMCID: PMC7506525). Yn y papur MEG resting-wladwriaeth hwn, rydym yn dangos bod cysylltedd osgiliadurol yn wahanol mewn pobl sy'n cario amrywiadau genetig prin, megis dileu 22q11, a bod dulliau dysgu peirianyddol yn caniatáu dosbarthiad traws-grŵp. Mae'r canlyniadau'n dangos, er bod rhai nodweddion electroffisiolegol yn CNV-benodol, mae eraill yn adlewyrchu prosesau niwrobiolegol mwy cydgyfeiriol.
 • Shaw AD, Knight L, Freeman TCA, Williams GM, Moran, Friston KJ, Walters TR a Singh KD. (2020). Tystiolaeth osgilol, gyfrifiadol ac ymddygiadol am ataliad GABAergic diffygiol mewn sgitsoffrenia, Bwletin Schizophrenia, 46(2), 345-353. (PMCID: PMC7442335). Gan ddefnyddio MEG, sbectrosgopeg MR a seicoffiseg weledol, rydym yn nodi sawl nodwedd ddata sy'n wahanol mewn sgitsoffrenia cronig, o'i gymharu â rheolaethau. Gellir cysylltu llawer o'r newidiadau hyn sy'n gysylltiedig â chlefydau mewn osgiliadau gama, GABA a gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd â gostyngiadau mewn ataliad GABAergic – gwneir hyn yn eglur trwy fodelu sy'n wybodus yn niwroffisiolegol (DCM).
 • Shaw AD, Muthukumaraswamy SD, Saxena N, Sumner RL, Adams NE, Moran RJ, Singh KD (2020). Modelu cynhyrchiol y mecanweithiau cylched thalamo-cortical sy'n sail i effeithiau niwroffisiolegol cetamin. Neuroimage. 221:117189. (PMCID yn aros). Rydyn ni'n dangos sut y gall DCM-modelu data MEG lleol, a fesurir cyn ac yn ystod trwythiad cetamin, ymchwilio i newidiadau cylchedau sy'n benodol i dderbynyddion a achosir gan y gwrthweithydd NMDA hwn. Gellir defnyddio ein model wedi'i optimeiddio mewn astudiaethau cyffuriau eraill a hefyd mewn astudiaethau carfan clefyd lle mae modiwleiddiadau niwrodrosglwyddydd-benodol yn cael eu damcaniaethu, megis namau NMDAR mewn sgitsoffrenia neu risg genetig o sgitsoffrenia.
 • Koelewijn L., Lancaster T.M., Linden D., Dima DC, Routley B.C., Magazzini L., Barawi K., Brindley L., Adams R., Tansey KE, Bompas A., Tales A., Bayer A., Singh K.D. (2019). Gorfywiogrwydd a hypergysylltedd oscillatory mewn cludwyr APOE-e4 ifanc a hypogysylltedd mewn clefyd Alzheimer. eLife 2019; 8: e36011 (PMCID PMC6491037), 10.7554 / eLife.36011. Gan ddefnyddio MEG cyflwr gorffwys mewn cludwyr ifanc APOE-e4, gwelsom orfywiogrwydd / hypergysylltedd oscillatory o'i gymharu â rhai nad ydynt yn cludwyr. Mae hyn yn gyson â data anifeiliaid sy'n dangos gorfywiogrwydd sy'n gysylltiedig ag amyloid-beta a thrawsnewid clefydau diweddarach. Mewn carfan hŷn, gwnaethom hefyd nodi hypochysylltedd mewn pobl ag Alzheimer's. Mae hyn yn awgrymu marcwyr electroffisiolegol cynnar posibl o risg dementia a allai helpu i ddeall / rhagweld trawsnewidiad diweddarach.
 • Shaw, A.D., Moran, R.J., Muthukumaraswamy, SD, Brealy J., Linden D., Friston, K.J., Singh, K.D. (2017). Marcwyr niwroffisiolegol gwybodus o amrywioldeb unigol a thrin ffarmacolegol gama cortical dynol. Neuroimage. 161, tt. 19-31, (PMCID 5692925). Rydym yn dangos sut y gall modelu osgiliadau cortex gama gweledol a fesurir gan MEG, gan ddefnyddio model cyfrifiadurol sy'n deillio o astudiaethau anifeiliaid o V1, roi mewnwelediad i'r ffisioleg synaptig sy'n sail i amrywioldeb unigol dynol a tharged a dynameg cyffuriau sy'n targedu derbynyddion / niwrodrosglwyddyddion penodol.
 • Singh KD. Pa "weithgaredd niwclear" ydych chi'n ei olygu? (2012) fMRI, MEG, osgiliadau a neurotransmitters. Neuroimage, 62(2): 1121-1130 (PMID 22248578). Yma, adolygais y berthynas rhwng fMRI-BOLD a mesurau electroffisiolegol uniongyrchol gan MEG / EEG. Y syniad yw bod fMRI yn aml yn cael ei ddisgrifio fel mesur "gweithgaredd niwral" ond ei fod, mewn gwirionedd, yn gydberthyn o gymysgedd cymhleth o signalau electroffisiolegol sy'n gysylltiedig â excitation ac ataliad, sydd yn cael ei ddeall yn wael ac a allai amrywio ar draws yr ymennydd a phobl.

Cyllid

 • £2.5M gan UKRI-MRC (2022-2026). Effaith amrywiadau rhif copi sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia ar ddeinameg rhwydwaith cortical. Hall, Van den Bree, Singh, Wilkinson, Harwood, Jones, Friston.
 • £6.8M gan Ymddiriedolaeth Wellcome (2021-2024). Astudiaethau clinigol cam 1 ar gyfer MDI-478: modulator allosterig positif derbynnydd AMPA ar gyfer trin nam gwybyddol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia. Ward, Singh, Atack, Harrison.
 • £572,131 gan Syndesi Therapeutics SA. (2021-2022). Cam B, archwiliadol, dall dwbl, plasebo a reolir, grŵp cyfochrog, astudiaeth o SDI-118 i werthuso diogelwch, goddefgarwch, a ffarmacodynameg gan gynnwys swyddogaeth wybyddol mewn cyfranogwyr gwrywaidd a benywaidd mewn allyriadau o iselder. Wilkinson, Singh, Drew, Murphy, Harrison.
 • £165,055, Grant Prosiect Endeavour gan Epilepsy Research UK. (2021-2024) . Gweld y tu mewn: mapio ymennydd anfewnwthiol o weithgaredd epileptig (SINIMA). Hamandi, Singh, Murphy, Faulkner, Sieradzan.
 • £400,000 gan yr EPSRC. (2020-2021). Grant Offer Craidd.  Graham, Singh (Cyd-PI), Murphy, Beltrachini, Holt, Lawrence, Charron.
 • £28678 gan yr EPSRC.  (2017-2020). Ehangu cymwysiadau magnetoenceffalograffeg gyda magnetometrau wedi'u pwmpio'n optegol. Beltrachini, Singh.
 • £19,968 gan yr EPSRC.  (2017-2020). Mae'r app symudol dewin synhwyrydd. Beltrachini, Singh.
 • £47210 gan Wellcome Trust ISSF ( 2020-2021). Datblygu MEG gwisgadwy, tymheredd ystafell a symudgar ar gyfer oedolion a phlant ym Mhrifysgol Caerdydd. Singh, Beltrachini, Vanderwert.
 • £971,676 o'r MRC. (2018-2020). Integreiddio data genetig, clinigol a ffenoteipig i hyrwyddo haeniad, rhagfynegiad a thriniaeth mewn iechyd meddwl. Hall, Owen, Harwood, John, Murphy, Walters, O'Donovan, Atack, Jones, Rice, Holmans, Collishaw, Moore, Singh, Thapar.
 • £44,206 gan Sefydliad Ymchwil yr Ymennydd ac Ymddygiad. (2016-2019). Effaith amrywiadau prin sy'n effeithio ar GABA a setiau genynnau glutamad mewn sgitsoffrenia: Astudiaeth MEG, Walters, Singh, Williams.
 • £99,998 o Fight For Sight. (2016-2021). Newidiadau yn y cortex gweledol mewn glawcoma a'u rôl mewn adferiad gweledol: Astudiaeth seiliedig ar fMRI.  Redmond a Singh.
 • £6.7miliwn oddi wrth y MRC. (2014-2016). Gwella Galluoedd a Thechnolegau Ymchwil Glinigol y DU 2014. MRI Maes Ultra-High: Hyrwyddo Ymchwil Niwrowyddonol Glinigol mewn Meddygaeth Arbrofol. Wise, Jones, Singh, Linden, Kauppinen (Bryste), Graham.
 • £4.9miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome. (2016-2021). Asesiad aml-raddfa ac aml-foddol o gyplu yn yr ymennydd iach ac afiechydol. Jones, Assaf, Chambers, Graham, Jezzard (Rhydychen), Linden, Morris (Nottingham), Nutt (ICL), Sumner, Singh, Wise.
 • £2.9M o'r EPSRC (2014-2019). Cyfleuster Cenedlaethol ar gyfer Delweddu In Vivo MR Microstructure. Jones, Alexander (UCL), Bowtell (Nottingham), Cercignani (Sussex), Dell'Acqua (KCL), Parker (Manceinion), Singh, Wise, Miller (Rhydychen), Thomas.
 • £1.0M gan Sefydliad Wolfson (2014-2016 ). CUBRIC – Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd. Singh, Price, Jones, Wise, Linden, Graham, Chambers, Sumner.
 • £4.9M (FEC) (£654,159 i Gaerdydd) o'r MRC. (2014-2019). MICA: STRATA - Schizophrenia: Ymwrthedd Triniaeth a Datblygiadau Therapiwtig. Kapur, McCabe, Murray, McGuire, Howes, Rose, McCrone, Pickles, Talbot, Williams, Matthews, Deakins, Lewis, Emsley, Stone, Walters, Owen, Pocklington, Singh, Lawrie, McIntosh, Egerton, Doody, O'Neill, O'Donovan.
 • £44569 gan ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome (2017-2018 ). Nodweddu newidiadau deinameg niwral mewn epilepsi anhydrin gan ddefnyddio modelau niwroffisiolegol. Zhang, Singh, Hamandi, Cheng.
 • £38601 gan ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome (2016-2016 ). Modelau niwroffisiolegol-wybodus a dosbarthiad dysgu peirianyddol o ddynameg osgiliadurol y wladwriaeth sy'n cael ei yrru gan dasgau a gorffwys mewn sgitsoffrenia. Singh, Walters, Freeman, Zhang.
 • £321,794 gan Ymddiriedolaeth Wellcome. (2013-2016). Cydbwysedd cynhyrfus-ataliol mewn pobl ifanc sydd â risg genetig uchel o anhwylder meddwl: Astudiaeth o osgiliadau gama cortigol a chrynodiadau GABA o syndrom dileu 22q11.2. Doherty, Owen. Linden, Van den Bree, Singh.
 • £4.2M (FEC) (£925,580 i Singh fel PI Caerdydd) o'r MRC. (2013-2018). Diffinio'r aflonyddwch mewn glutamad cortigol a swyddogaeth GABA mewn seicosis, ei darddiad a'i ganlyniadau. Deakin, Talbot, Gerhard, Hinz, Williams, Singh, Wilkinson, Walters, Freeman, Morris, Liddle, Brookes, Palaniyappan, Macdonald.
 • £1.5M (FEC) o'r MRC. (2013-2019). Adeiladu gallu ymchwil clinigol aml-safle mewn Magnetoencephalograffeg (MEG). Singh (PI), Hamandi, Gross, Kessler, Brookes, Morris, Henson, Barnes, Woolrich, Nobre, Litvak, Holliday, Furlong, Shtyrov, Gwyrdd
 • £986,846 (FEC) o'r MRC. (2013-2016). Effeithiau ymddygiadol a niwrolegol genynnau risg sgitsoffrenia: dull aml-locws, sy'n seiliedig ar lwybrau. Linden, O'Donovan, Owen, Holmans, Pocklington, Zammit, Hall, Singh, Jones, Davey-Smith.
 • £668,226 from Ymddiriedolaeth Wellcome. (2013-2018). Seilwaith Cyfrifiadura Pwrpasol ar gyfer CUBRIC. Jones, Singh, Wise.
 • £99,980 gan Epilepsy Research UK. (2010-2013). Mesurau magnetoencephalograffig o osciliadau synhwyraidd annormal: ffenestr newydd ar epilepsi ffotosensitif . Hamandi, Singh a Muthukumaraswamy.
 • £15,000 gan Gymdeithas Anesthetyddion Prydain Fawr ac Iwerddon. (2013-2014) . Deall mecanweithiau tawelydd: Effeithiau tawelyddion GABAergic a di-GABAergic ar ymatebion gama gweledol magnetoencephalograffig. Hall, Wise, Singh.
 • £195,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (A4B). (2010-2013).  Prosiect Delweddu ac Ysgogi Ymennydd Integredig (IBIS).  Siambrau, Singh, Wise, Jones a Jiles.
 • £146,543 gan Ymddiriedolaeth Wellcome. (2011-2018). Niwrowyddoniaeth Integredig. Doeth a Singh.
 • £165,000 gan Bristol Research i Alzheimer's a Gofal yr Henoed (2010-2013).  Nodweddu cyfanrwydd swyddogaethol ac anatomegol prosesu  gweledol sy'n gysylltiedig â sylw yn Alzheimer' clefydau. Tales, Singh, Bayer, Jones ac O'Sullivan.
 • £113,039 gan Sefydliad Waterloo. (2010-2013). Niwroddelweddu Uwch mewn BECTS®. Hamandi, Singh, et al.
 • £426,191 gan Ymddiriedolaeth Wellcome. (2009-2012).  Ei weld, chrafangia fo: Rheoli ymddygiad synhwyrydd awtomatig mewn iechyd a chlefydau. Sumner, Husain, Singh a Rafal.
 • £69,148 gan MedTel Ltd. (2009-2012).  Defnydd o'r Sganiwr MRI 3T, Wise, Jones, Singh.
 • £4miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome. (2008-2014).  4 yr PhD rhaglen mewn niwrowyddoniaeth integreiddiol. . Ymgeiswyr Arweiniol: Aggleton a Crunelli
 • £176,933 gan BBSRC (BBSB08035). (2004-2007). Astudiaethau Aperture Synthetig Magnetometreg o Newidiadau Pŵer Oscillatory Cysylltiedig â Ysgogi mewn Dynol Cortex gweledol.  Singh.

Addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer modiwl Israddedig blwyddyn olaf, PS3214: "Cyflwyniad i Ddulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu". Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i gynllunio i roi cipolwg i fyfyrwyr ar yr egwyddorion y tu ôl i dechnegau niwroddelweddu anfewnwthiol modern a'u cymhwyso mewn niwrowyddoniaeth wybyddol a chlinigol. Mae'r pynciau dan sylw yn cynnwys: Egwyddorion MRI a delweddu strwythurol, DTI, fMRI, TMS, TDCS, niwroffisioleg, EEG ac MEG, seicosis, iselder, dementia a niwroleg.

Bywgraffiad

Addysg israddedig

1984 – 1987: Coleg Collingwood, Prifysgol Durham. BSc (Anrh) mewn Ffiseg

Addysg ôl-raddedig

1987 – 1991: Adran Ffiseg, Y Brifysgol Agored, Milton Keynes. PhD mewn Ffiseg.

Cyflogaeth

2000 - 2005: Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Bywyd ac Iechyd, Prifysgol Aston.

1998 - 2000: Darlithydd. MARIARC, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Lerpwl.

1996 - 1998: Cymrawd Ymchwil. Seicoleg, Coleg Brenhinol Holloway, Prifysgol Llundain.

1992 - 1996: Cymrawd Ymchwil. Adran Gwyddorau Gweledigaeth, Prifysgol Aston, Birmingham.

1991 - 1992: Cymrawd Ymchwil. Adran Ffiseg, Y Brifysgol Agored, Milton Keynes.

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau PhD mewn dulliau a chymwysiadau niwroddelweddu swyddogaethol amlfoddol (MEG a fMRI), gyda ffocws penodol ar weledigaeth a niwroffisioleg sylfaenol signalau MEG a BOLD-fMRI. Diddordeb datblygol diweddar fu dibyniaeth y mesurau hyn ar ataliad GABAergig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.

 

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Stefan Brugger

Stefan Brugger

Myfyriwr ymchwil

Hellen Yuan

Hellen Yuan

Myfyriwr ymchwil

Elena Stylianopoulou

Elena Stylianopoulou

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 

Myfyrwyr blaenorol

Jacopo Barone 2018-2023

Ms Emily Lambe 2018-2020

Mr Alexander Shaw 2011-2015

Mr Panagiotis Kovanis 2010-2014

Ms Sian Robson (Griffiths) 2010-2013

Mr Benjamin Dunkley 2008-2011

Mr Ian Fawcett 2002-2005

Ms Claire Hanley 2012-2015

Ms Jennifer Brealy 2011-2015

Ms Laura Whitlow 2012-2015

Mr Mark Mikkelsen 2012-2013

Mr Lorenzo Magazzini 2013-2017

Mr Kacper Wieczorek, 2013-2016

Ms Bethany Routley 2013-2017

Dr Gemma Williams 2014-2018

Ms Diana Dima 2015-2019

Ms Rachael Stickland 2015-2019

Ms Phoebe Asquith 2015-2019

Dr Joanne Doherty 2013-2019

Ms Megan Godfrey 2016-2020

Ms Laura Bloomfield 2016-2020

Ms Melissa Wright 2016-2020

Ms Marie-Lucie Reed 2017-2021

Mr Tom Chambers 2017-2021

Mr Dominik Krzeminski 2018-2021

Arbenigeddau

 • Magnetoencephalograffeg
 • Niwroddelweddu
 • Modelu niwrolegol
 • electroffisioleg