Ewch i’r prif gynnwys
Francesca Sobande

Dr Francesca Sobande

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfryngau Digidol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Francesca Sobande yn awdur ac yn uwch ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfryngau Digidol, sy'n ymchwilio i rym a gwleidyddiaeth y cyfryngau a'r farchnad. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ddiwylliant ailgymysgu digidol, Du diaspora, archifauffeministiaeth, hiraeth, gwaith creadigol a diwylliannol, diwylliant pop, brandio,   a gwledydd datganoledig.

Francesca yw awdur Big Brands Are Watching You: Marketing Social Justice and Digital Culture (Gwasg Prifysgol Califfornia, 2024), Argyfwng Bwyta: Gofal Addasu a COVID-19 (2022, SAGE), a The Digital Lives of Black Women in Britain (Palgrave Macmillan, 2020). Mae hi'n gyd-awdur gyda Layla-Roxanne Hill of Black Oot Here: Black Lives in Scotland (Bloomsbury, 2022), a'r nofel graffig sydd ar gael am ddim Black Oot Here: Dreams O Us (a ariannwyd gan ESRC/AHRC 2023, darluniwyd gan Chris Manson, cyfieithwyd yn yr Albanwyr gan Lesley Benzie, ac a gyfieithwyd yng Gaeleg yr Alban gan Naomi Gessesse). Mae animeiddiad Dreams O Ni sy'n cyd-fynd â nhw, a gyd-grëwyd gyda Leeds Animation Workshop, yn cynnwys cerddoriaeth gan Nathan Somevi. Mae Francesca hefyd yn gyd-olygydd gyda'r Athro Akwugo Emejulu o To Exist is to Resist: Black Feminism in Europe (Gwasg Pluto, 2019).

Mae ymchwil Francesca wedi'i gyhoeddi mewn ystod eang o gylchgronau rhyngwladol, megis European Journal of Cultural Studies, The Sociological Review, Journal of Consumer Research, Marketing Theory, Consumption Markets and Culture, European Journal of Marketing, Celebrity Studies, Television and New Media, Cultural Studies, Journal of Marketing Management, IPPR Progressive Review, European Journal of Women's Studies, Meridians, Cyfathrebu, Diwylliant a Beirniadaeth, a'r Cyfryngau, Diwylliant a Chymdeithas.

Yn 2020, datblygodd Francesca fodiwl israddedig newydd ar "(Me)me, Myself, and I: The Power and Politics of Digital Remix Culture and Online Inequalities". Rhwng 2019–2023, roedd hi'n Gyd-gadeirydd Cyfathrebu (gyda Dr Naya Jones) o'r International Race in the Marketplace Research Network. Cyn hynny, bu'n ddarlithydd mewn Marchnata a Hysbysebu (Prifysgol Edge Hill), yn diwtor mewn Marchnata a Rheoli (Prifysgol Dundee), ac yn gweithio ym maes cyfathrebu mewn addysg uwch, y celfyddydau a'r sector nid-er-elw. 

Mae Francesca wedi gwneud sylwadau ar ei phynciau ymchwil ar gyfer Al Jazeera, BBC News, ABC News, CNN, i-D, New Scientist, New Statesman, ITV, The Guardian, Quartz, The Washington Post, a Times Radio, yn ogystal ag mewn digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghasgliad Wellcome, Institute of Contemporary Arts (ICA), a'r Foundation for Art and Creative Technology (FACT).

Mae croeso i gynigion PhD yn y meysydd canlynol:

 • Diwylliant ac archifau digidol du
 • Ffeminyddiaeth ddu a diwylliant poblogaidd
 • Diwylliant enwogion a dylanwadwyr
 • Datganoli, cyfryngau digidol, a brandio cenedl
 • Dynameg rhwng diwylliant defnyddwyr a chyfiawnder cymdeithasol
 • Diwylliant meim, isddiwylliannau a gwleidyddiaeth
 • Cerddoriaeth a'r rhyngrwyd
 • Diwylliant ieuenctid, diwylliant gweledol a chyfryngau cymdeithasol

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

202

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

 • Black Oot Here: Black Lives in Scotland: Beth mae'n ei olygu i fod yn ddu yn yr Alban heddiw? Sut brofiad yw breuddwydio am hanes yr Alban Du? Yn seiliedig ar gyfweliadau pontio'r cenedlaethau, ymatebion i'r arolwg, ffotograffiaeth a deunydd wedi'i archifo, mae Black Oot Here: Black Lives in Scotland (Bloomsbury, 2022), a gyd-awdurwyd â layla-roxanne hill, yn cynnig ciplun unigryw o hanes Du yr Alban a'r fan a'r lle. Mae cyd-greadigaethau Black Oot Here hefyd yn cynnwys y nofel graffig sydd ar gael yn rhad ac am ddim, Black Oot Here: Dreams O Ni (a ariennir gan ESRC/AHRC, 2023), darluniwyd gan Chris Manson a'i chyfieithu yn yr Albanwyr (gan Lesley Benzie) a Gaeleg yr Alban (gan Naomi Gessesse). Crëwyd animeiddiad cysylltiedig gydag Oran Rose O'Sullivan / Leeds Animation Workshop ac mae'n cynnwys cerddoriaeth gan Nathan Somevi. Gwefan y prosiect yw: blackinscotland.com.
 • Argyfwng Bwyta: Addasu Gofal a COVID-19: Argyfwng Bwyta (SAGE, 2022) sy'n cyfrif am sut y gwnaeth diwylliant defnyddwyr fanteisio ar y Coronafeirws, a sut mae brandiau'n honni eu bod yn gofalu wrth ddweud wrthym am "gadw'n dawel a bwyta". Mae'r dadansoddiad hwn o bŵer a gwleidyddiaeth marchnata yn archwilio cymysgedd eclectig o ymgyrchoedd, cynnwys a phrofiadau. Mae'n amlinellu arwyddocâd cymdeithasol hysbysebion ffasiwn cyflym, 'moment' pandemig bara banana, strategaethau cyfryngau cymdeithasol prifysgolion, a sut mae technoleg ddigidol yn cyfryngu atgofion a gwaith. Yn seiliedig ar y gred na all brandiau fod yn actifyddion, mae'r llyfr hwn yn ystyried sut maen nhw'n adeiladu gofal, cyfeillgarwch, diwylliant, a bywyd 'normal' fel y'i gelwir.
 • "Woke-washing" a "Gweithredaeth Brand": Mae Francesca yn dadansoddi'n feirniadol y berthynas rhwng brandio, marchnata, cyfiawnder cymdeithasol, a diwylliant digidol. Codwyd ei gwaith ar "woke-washing" (European Journal of Marketing, 2019) gan Yahoo! News, The Independent, Quartz, ac MSN. Mae Big Brands Are Watching You yn ehangu ar waith o'r fath i archwilio diwylliant corfforaethol a moesoldeb yn y farchnad, o frandio cwmnïau a chenhedloedd i bortreadau teledu o fusnes mawr a'r gweithle (Diwydiant, Trac Partner, Diswyddo, Olyniaeth, The Bold Type, You).
 • Ystyron a Negeseuon Vlogs am Fywyd y Brifysgol: Roedd cynllun Lleoliadau Cyfleoedd Ymchwil (CUROP) Prifysgol Caerdydd yn cynnwys Jeevan Kaur a Francesca Sobande yn ymchwilio i sut a pham mae prifysgolion a'u myfyrwyr yn defnyddio blogio. Roedd hwn yn ddadansoddiad disgwrs digidol beirniadol o flogiau YouTube "bywyd prifysgol," gan gynnwys vlogs a grëwyd gan ddylanwadwyr yn annibynnol ar brifysgolion, a vlogs a grëwyd ar gyfer / mewn partneriaeth â phrifysgolion. Mae'r dadansoddiad yn cynorthwyo dealltwriaeth o ystyriaethau, cyfleoedd a heriau sy'n gysylltiedig â defnydd myfyrwyr a phrifysgolion o flogiau.
 • Sut mae gweithwyr diwylliannol yn mynd i'r afael â hiliaeth yn yr oes ddigidol: Roedd Francesca yn brif ymchwilydd ar y prosiect hwn gyda Dr Anamik Saha (Goldsmiths, Prifysgol Llundain), yr Athro David Hesmondhalgh (Prifysgol Leeds), a'r cynorthwyydd ymchwil Jason Roberts (Prifysgol Caerdydd), gyda chefnogaeth y Gronfa Arloesi Digid (a ariennir gan ESRC). Roedd y gwaith yn seiliedig ar 30 o gyfweliadau gyda gweithwyr yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol. Roedd yr ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae pobl yn mynd i'r afael â hiliaeth ac yn mynd ar drywydd gwaith cyflogedig mewn sectorau sy'n siapio diwylliant cyhoeddus. Mae'r canfyddiadau'n ymddangos yn yr erthygl "Gweithwyr diwylliannol Du, Brown ac Asiaidd, creadigrwydd a gweithrediaeth: Amwysedd arferion hunan-frandio digidol" yn The Sociological Review.
 • Prosiect Ffotolais Trawsddisgyblaethol ar Hil a Marchnadoedd: Mewn cydweithrediad â Dr Guillaume Johnson (Prifysgol Dauphine Paris) ac fel rhan o'i rhan yn y Race in the Marketplace Research Network, roedd Francesca yn gyd-brif ymchwilydd ar brosiect a ariannwyd gan Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Annibynnol (ISRF). Fe'i seiliwyd ar "weithdy ffotovoice" deuddydd cyn Fforwm RIM (2019), a oedd yn canolbwyntio ar ddogfennaeth ffotograffig a chreadigol hiliaeth a hanes hiliol Paris. Mae'r allbynnau'n cynnwys Rhifyn Bwletin ISRF XXIII: Hil a Marchnadoedd a'r erthygl "Deddfu delweddau gwrth-hiliol trwy ddeialogau lluniau ar hil ym Mharis".
 • Profiadau Digidol a Chyfryngau Menywod Du ym Mhrydain: Ers dros wyth mlynedd, mae Francesca wedi bod yn ymchwilio i brofiadau digidol a chyfryngau menywod Du ym Mhrydain, gan barhau o'i thraethawd PhD Diaspora Digidol a (Re)mediating Black Women in Britain (2018), a phenllanw yn ei llyfr – The Digital Lives of Black Women in Britain (2020, Palgrave Macmillan), a nifer o erthyglau cyfnodolion cysylltiedig. Mae Pennod 2: Black Women and the Media in Britain yn fynediad agored ac roedd ymhlith uchafbwyntiau Springer Nature 2020 gan ei fod yn un o'r penodau llyfrau mwyaf poblogaidd a gyhoeddwyd ganddynt y flwyddyn honno.

Addysgu

Mae Francesca yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Mae'n arwain y modiwlau canlynol (2022/23):

 • Israddedig - (fi)fi, fi fy hun, a fi: Grym a Gwleidyddiaeth Diwylliant Ailgymysgu Digidol ac Anghydraddoldebau Ar-lein
 • Israddedigion - Sylwadau

Wedi'i arwain yn flaenorol (2019/20):

 • Ôl-raddedig - Materion Beirniadol mewn Llafur Creadigol

Cyd-arweiniwyd yn flaenorol gyda Dr Arne Hintz (2019/20):

 • Ôl-raddedig - Deall Cyfryngau Digidol

Yn cyfrannu at ystod o fodiwlau eraill fel darlithydd gwadd, gan gynnwys y canlynol yn 2020/21:

 • Israddedig - Brandio a Hunaniaeth
 • Israddedig - Cyflogadwyedd: Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad
 • Israddedig - Cyfryngau a Rhyw
 • Ôl-raddedig - Cymdeithas Datafied
 • Ôl-raddedig - Rhoi Ymchwil ar Waith 2

Bywgraffiad

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd yn 2019, bu Francesca yn addysgu modiwlau marchnata a hysbysebu beirniadol fel Marchnata: Cyflwyniad Beirniadol (MA), E-Fasnach a M-Fasnach (UG), a Rheoli Marchnata Byd-eang (UG) ym Mhrifysgol Edge Hill. Wrth gwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Dundee (2015-2018), roedd Francesca yn diwtor ar fodiwlau megis Cysyniadau Rheoli mewn Cyd-destun (UG),  Amgylcheddau Busnes Rhyngwladol (UG), a Busnes Hawliau Dynol (UG).

Yn ystod ei hymchwil doethurol ar "Diaspora Digidol a (Re)mediating Black Women in Britain", derbyniodd Francesca ddwy wobr papur cynhadledd ac ysgoloriaeth i gymryd rhan yn y Fforwm Hil yn y Farchnad (Prifysgol Americanaidd). Fel derbynnydd grant Foundation Scotland Fran Trust yn 2017, cyflwynodd Francesca ymchwil ryngwladol ar "Black Diasporic Identity (Re)Mediation". Mae ei gwaith yn parhau i ragflaenu materion sy'n ymwneud â bywydau Duon, duon digidol, rhyw, ffeministiaeth, y celfyddydau, diwylliant poblogaidd, a diwylliant ailgymysgu digidol.

Cyn gweithio fel darlithydd prifysgol, bu Francesca yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu ym maes addysg uwch, y celfyddydau a'r sector dielw. Mae profiad Francesca o addysgeg ddigidol yn cynnwys cyd-arwain cwrs gyda Daniel Lynds (Coleg Davidson) ar "Deialogau Gweledol Beirniadol" yn y Lab Pedagogy Digidol yn 2020, dysgu am wahanol ddulliau addysgeg digidol wrth fynychu'r Lab Addysgeg Digidol fel Cymrawd yn 2019, a datblygu modiwl israddedig Prifysgol Caerdydd "(Me)fi, Fi fy hun, a minnau: Grym a Gwleidyddiaeth Diwylliant Remix Digidol ac Anghydraddoldebau Ar-lein".

Erthyglau newyddion:

Dyfynnir cyfweliadau gyda Francesca yn yr erthyglau canlynol:
Tynnir sylw hefyd at ymchwil Francesca yn yr erthyglau hyn, segmentau fideo, a recordiadau radio a phodlediadau:
Mae ysgrifennu golygyddol, blog ac ar-lein Francesca yn cynnwys:

Meysydd goruchwyliaeth

Cyd-oruchwyliodd Francesca Sobande brosiect doethurol Emma-Lee Amponsah (Prifysgol Ghent), "BLACK CONNECTIVITY: A
Archwiliad ansoddol o arferion cyfryngau diwylliannol du a hunaniaethau ar y cyd yng Ngwlad Belg". Mae hi wedi bod yn rhan o'r tîm goruchwylio ar gyfer ystod o brosiectau doethuriaeth yn y gorffennol, gan gynnwys gwaith Ina Sander (Prifysgol Caerdydd) ar "Lythrennedd Data Mawr Critigol".

Cyn hynny, roedd Francesca yn gyd-oruchwyliwr prosiect Mphil in Architecture and Urban Design Khensani de Klerk (Prifysgol Caergrawnt), "public aGender: Investigating the relationship between public infrastructure and urban violence experienced by women of colour in Cape Town, South Africa". 

Ar hyn o bryd, mae Francesca yn gyd-oruchwyliwr prosiect doethurol Folashadé Ajayi (Vrije Universiteit Brussel) ar actifiaeth Ddu yn Ewrop. Mae hi hefyd yn gyd-oruchwyliwr prosiect doethurol Kelly Parker (Prifysgol Falmouth), "Blackout: A Phenomenological Study of Stereoteipiau a Cam-gynrychiolaeth mewn Hysbysebu Teledu Llinol Cyfoes y DU wedi'i anelu at Gynulleidfaoedd Du y DU".

Goruchwyliaeth gyfredol

Sandra Eyakware

Sandra Eyakware

Myfyriwr ymchwil

Clara Souza

Clara Souza

Tiwtor Graddedig

Olivia Thorne

Olivia Thorne

Myfyriwr ymchwil

Ina Sander

Ina Sander

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

Array