Ewch i’r prif gynnwys
Peter Theobald BEng(Hons), PGCert, PhD, CEng, MIMechE, SFHEA

Dr Peter Theobald

BEng(Hons), PGCert, PhD, CEng, MIMechE, SFHEA

Darllenydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
TheobaldPS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74726
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S/2.10, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n arwain yr arbrawf meddygol, Dylunio + Labordy Cyfrifiannol llwyddiannus (MED + CL).  Rydym yn arbenigwr sy'n cynhyrchu gwybodaeth newydd i ddeall a chadw strwythur a swyddogaeth meinwe feddal. Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau arbrofol a thechnegau cyfrifiadurol i ddeall ymddygiad materol, cyn cynnig atebion arloesol i amddiffyn strwythur a swyddogaeth meinwe. 

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n benodol ar ddeall ac amddiffyn y pen a'r ymennydd. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i iechyd y pen ar draws llawer o chwaraeon, gan fabwysiadu galluoedd delweddu'r ymennydd newydd ac ymchwilio i dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg i wella lles athletwyr.    Mae ein hymchwil ehangach hefyd yn ein gweld yn gweithio gyda'r sector masnachol, Pwyllgorau Safonau (yn y DU a'r Unol Daleithiau), a chyrff llywodraethu cenedlaethol a rhyngwladol. Mae un cydweithrediad o'r fath wedi arwain at brotocol prawf newydd ar gyfer arwynebau synthetig, y dylid ei fabwysiadu'n fuan fel llwybr i leihau'r risg o niwed i'r croen.  

Mae gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn ymchwil gyda chyflawniadau clinigol posibl. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn biomecaneg orthopedig, rwy'n canolbwyntio ar ddeall ac efelychu ymddygiad meinweoedd, i gyfarwyddo technegau ac atebion llawfeddygol yn y dyfodol.  Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn biomecaneg cardiaidd, gan gynnwys astudiaeth a ariannwyd gan EPSRC yn ddiweddar sy'n ymchwilio i dwf ac ailfodelu, ac yn ddiweddar rwyf wedi cymryd rhan mewn gwella diagnosteg sy'n gysylltiedig â chanser, trwy drosoli ein buddsoddiad seilwaith EPSRC diweddar I ddechrau datblygu rhithdybiaethau delweddu newydd.

Cyhoeddiadau Diweddar:

Cydweithrediad Diwydiannol:

Mae fy ngrŵp a minnau yn ymgysylltu'n weithredol ag ystod eang o ddiwydiannau, gan ganolbwyntio ar ymchwilio a datblygu technolegau newydd y gellir eu cyfieithu i gynhyrchion. Rydym yn gweithio ar draws y sbectrwm biobeirianneg - gyda diddordeb arbennig mewn orthopaedeg a diogelu personol, gan weithio i sicrhau cyllid gan Innovate UK i gyflwyno atebion newydd i'r farchnad.  

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Landham, P. R., Nokes, L. D. M., Byrne, C. B. B., Dowson, D., Dent, C. M. and Theobald, P. 2008. A bio-tribological analysis of paratenonitis. Presented at: STLE/ASME 2008 International Joint Tribology Conference (IJTC2008), Miami, FL, USA, 20-22 October 2008Proceedings of the STLE/ASME 2008 International Joint Tribology Conference (IJTC2008), October 20–22, 2008 , Miami, Florida, USA. ASME Conference Proceedings New York, NY: ASME pp. 131-133., (10.1115/IJTC2008-71158)

2007

2006

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

Contractau

Teitl

Pobl

Noddwr

Gwerth

Hyd

Uwchraddio'r sylfaen offer bach ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar yn y Gwyddorau Peirianneg a Ffisegol

Holford K, Whatling G, Lees J, Anderson P I, Brousseau E, Cipcigan L M, Pullin R, Bigot S, Theobald P, Simpson R N, Kawashita L F, Clarke A

EPSRC

498k

01/11/2012 - 31/03/2013

Defnyddio deunyddiau 'digidol' i sefydlu llwyfan ymchwilio newydd ar gyfer ataliad ar y galon

Theobald P

Ser Cymru NRN Sweasea

57k

01/07/2014 - 30/06/2017

Dilysu'r defnydd o ddeunyddiau piezoelectric ar gyfer cais newydd mewn peirianneg bio-fecanyddol

Theobald P

Y Gymdeithas Frenhinol

15k

01/04/2013 - 31/03/2014

Optimeiddio amddiffyniad Effaith trwy weithgynhyrchu ychwanegyn

Theobald P

EPSRC drwy Brifysgol Nottingham

3k

15/08/2014 - 14/03/2015

Rhoi'r 'gwreichionen' yn ôl i mewn i beirianneg drydanol (Grant Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ingenius)

Theobald P

Academi Frenhinol Peirianneg

30k

01/04/2014 - 31/07/2015

Cynyddu derbyniad esgidiau diogelwch o fewn y dringo

Theobald P

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

40k

01/03/2013 - 28/02/2014

A ellir defnyddio argraffu 3D i wella technegau adfywio cardio-pwlmonaidd?

Theobald P, Clarke A

Crucible Cymreig

10k

01/12/2013 - 31/08/2014

Dadansoddiad biofecanyddol o blatio Pont Ddeuol

Theobald P, Jones M

Biomet Gweithgynhyrchu LLC

25k

01/06/2014 - 15/02/2015

Defnyddio deunyddiau newydd i wella diogelwch beicwyr modur mewn gwledydd sy'n datblygu

Theobald P, M. Alves (Cymrodyr)

Cymdeithas Frenhinol - Cronfa Newton

12k

01/11/2015 - 31/07/2017

Deunyddiau newydd a newydd i leihau anaf i'r pen

Theobald P, Soe S

EPSRC IAA

20k

15/06/2015 - 30/09/2015

Datblygu deunyddiau newydd i wella diogelwch beiciau modur

Theobald P, Soe S

KESS II

80k

01/01/2016 - 31/12/2019

Meintioli amrywiadau microstrwythurol a biomecanyddol tebygol rhanbarth-benodol mewn meinwe porslen aeddfed

Theobald P

EPSRC drwy Brifysgol Glasgow

6k

1/10/18 – 30/4/19

Twf ac ailfodelu yn y galon porslen – gan wthio mathemateg drwy arbrofion

Theobald P, Soe S, Yang X (mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Glasgow ac Abertawe)

EPSRC

£341k (£800k cyfanswm)

01/05/2019-30/04/2022

Deunydd newydd, cyfradd-ddibynnol i wella perfformiad leinin helmed

Theobald P, Soe S

Ymchwil Pêl-droed Inc

£80k

01/03/2019-15/07/2020

Dyfais prawf newydd ar gyfer mesur safonedig ffrithiant croen ar arwynebau synthetig

Theobald P

World Rugby

£57k

01/07/2019-30/06/2022

Datblygu deunyddiau amddiffynnol uwch trwy well dealltwriaeth o anaf i'r ymennydd

Theobald P

KESS II

£82k

01/10/2019-30/09/2022

Buddsoddiad strategol yng ngalluoedd deunydd swyddogaethol Prifysgol Caerdydd

Graham K, Theobald P, Ladak S

EPSRC

£577k

01/11/2020- 30/04/2022

Pennawd pêl-droed ac iechyd pen

Theobald P

EPSRC IAA

£14k

01/11/2020 - 31/10/2021

Gwella perfformiad helmed marchogol

Theobald P

Innovate UK/KTP

£278k

01/01/2021-30/06/2023

Gwella perfformiad helmed marchogol

Theobald P

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

£22k

01/01/2021-30/06/2023

Addysgu

Rwy'n addysgu amrywiaeth o bynciau sy'n ystyried biomecaneg cyhyrysgerbydol, a sut y gall gweithredu dyluniad arloesol ychwanegu at y maes gwerthfawr hwn.  Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

 • EN2451 - Biomecaneg 1, gan ganolbwyntio ar hanfodion y system gyhyrysgerbydol.
 • EN3450 - Biomecaneg 2, gan ystyried gweithredu technolegau sy'n dod i'r amlwg i ddylunio a gweithgynhyrchu mewnblaniadau sy'n benodol i gleifion.
 • EN4107 - Biomecaneg a Pheirianneg Biofeddygol, gan arwain cyfres o brosiectau grŵp sy'n canolbwyntio ar her benodol o fewn y sector ac sy'n cael eu noddi fel arfer gan glinigwr neu ddiwydiant. Gall enghreifftiau gynnwys dylunio dyfeisiau meddygol, datblygu strategaethau adsefydlu newydd, neu ofal gwell i gleifion.  
 • EN4119 - Ergonomeg, sy'n ymchwilio i lwybrau i wella cysur ac ymarferoldeb, a thystiolaeth trwy gynhyrchu cynnyrch newydd sy'n canolbwyntio ar ryngweithio dynol-amgylcheddol, sydd wedyn yn cael ei brofi ar boblogaeth cyfranogwyr.

Gweithiais hefyd fel Pennaeth y Mecanyddol, Meddygol a Gweithgynhyrchu (2013-17), ac ar hyn o bryd rwy'n Diwtor ar gyfer y cynllun gradd israddedig Peirianneg Feddygol.  Rwyf hefyd yn Uwch Gymrawd yn Advanced AU (gynt yr Academi Addysg Uwch).

Bywgraffiad

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ryngwyneb peirianneg a meddygaeth. Ochr yn ochr â'm tîm, ein nod yw nodi atebion newydd a newydd i leihau'r risg o farwolaeth, morbidrwydd ac anaf, gyda diddordeb arbennig mewn cymhwyso i chwaraeon ac orthopaedeg.   Mae ein hymchwil o natur sylfaenol a chymhwysol, sy'n golygu ein bod yn gweithio gydag amrywiaeth o academaidd, cydweithredwyr clinigol a diwydiannol yn y DU a thramor. Yn fewnol, mae gen i aelodaeth yn y grwpiau ymchwil Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel, a Pheirianneg Feddygol.  

Mae fy nhîm ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar leihau anafiadau i'r pen mewn amgylcheddau chwaraeon a gwrthdrawiadau. Mae hyn yn cynnwys gwaith 'awyr las', wrth i ni geisio deall yn well y berthynas rhwng effaith ac iechyd y pen, tra hefyd yn gweithio gyda diwydiant i greu atebion mwy effeithiol, amddiffynnol.   

Mae fy ymchwil hefyd yn cynnwys sbectrwm ehangach o beirianneg a gymhwysir i feddygaeth, sy'n golygu ein bod yn gweithio gydag amrywiaeth o gydweithwyr clinigol a chydweithwyr academaidd yn y DU a thramor. Rwy'n weithgar mewn orthopaedeg - yn enwedig o edrych ar sut y gall gweithgynhyrchu ychwanegion wella gofal cleifion.    Rydym hefyd wedi gweithio i ymchwilio i sut mae ymddygiad biomecancial meinwe cardiaidd yn newid gydag oedran, Roedd yn cynnwys y prosiect a ddaeth i ben yn ddiweddar a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, ochr yn ochr â chanolfan fawreddog SoftMECH (Prifysgol Glasgow) a Phrifysgol Abertawe.

Dechreuodd fy ngyrfa yn 2003, gan raddio mewn Peirianneg Feddygol o Brifysgol Bradford (Dosbarth 1af (Anrh), ar y pryd yn un o'r ychydig brifysgolion i gynnig rhaglen o'r fath. Symudais i Ysgol Peirianneg Caerdydd i ddarllen fy PhD mewn biomecaneg meinwe feddal, gan ganolbwyntio ar safle mewnosod Tendo Achilles.    Perfformiais gyfres o ddadansoddiadau biofecanyddol ac anatomegol, datgelu'r rhyngweithio cymhleth rhwng meinweoedd cyfagos sy'n sicrhau y gall y rhyngwyneb wrthsefyll llwythi mor uchel.  Cefais fy ngoruchwylio gan yr Athro Len Nokes (Ysgol Peirianneg), y diweddar Athro Mike Benjamin (Ysgol y Biowyddorau) a'r diweddar Athro Colin Dent (Ysgol Meddygaeth).

Rwyf bellach yn arbenigwr cydnabyddedig ym maes Peirianneg Feddygol ac yn adolygu grantiau a phapurau yn aml, ac yn archwilio myfyrwyr, ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Aelodaethau proffesiynol

 • Peiriannydd Siartredig (IMechE)
 • Aelod o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol
 • Uwch Gymrawd yr AU Uwch (yr Academi Addysg Uwch gynt)
 • ASTM (Cymdeithas America ar gyfer Profi a Deunyddiau) Aelod ar gyfer F08: Offer chwaraeon a chyfleusterau, gan gynnwys F08.53: Helmedau
 • Aelod o'r pwyllgor Safonau Prydeinig (Helmedau ar gyfer Gweithgareddau Marchogaeth)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - Yn bresennol: Darllenydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2020: Uwch Ddarlithydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
 • 2007 - 2015: Darlithydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
 • 2006 - 2007: Cyswllt Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Golygydd Adolygu (Biomecaneg)

Ffiniau mewn Biobeirianneg a Biotechnoleg

2022 - presennol

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol

Biosurface a Biotriboleg

2020 - presennol

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol

Journal of Medical Engineering & Technology

2020 - presennol

Aelodaeth Cysylltiol Coleg Adolygu Cyfoed

EPSRC

2018 - presennol

Aelod o'r Bwrdd Cynghori

Journal of Sports Science

2017 - presennol

Aelod o'r Gyfadran Ryngwladol

Cyngres Ryngwladol Ailadeiladu ar y Cyd (y Dwyrain Canol)

2016 - presennol

Cadeirydd y Rhaglen

Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy

2015 - 6

Adolygydd Cyfnodolyn:

 • Acta Physiologica
 • J Biomech
 • J Med Eng Tech
 • Biomech Chwaraeon
 • J Tribol
 • J Orthop Res
 • Friction
 • J Eng Med
 • J Sport Sci
 • J Sci Med Sport
 • Mat & Dylunio
 • Cardioleg
 • Bio Mod yn Mech
 • Med Eng Phys
 • J Chwaraeon Eng Tech

Meysydd goruchwyliaeth

Mae fy ngrŵp ymchwil yn canolbwyntio ar feysydd gan gynnwys:

 • Prif amddiffyniad
 • Atal anafiadau
 • Pwysau ysgafn
 • Amsugno ynni
 • gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer cais meddygol
 • Orthopedeg

Cysylltwch â mi gan ddefnyddio'r manylion uchod os yw eich diddordebau o fewn yr ardaloedd hyn

Mae fy nghyd-fyfyrwyr presennol a'u pynciau yn cynnwys:

Teitl

Myfyriwr

Statws

Gradd

Defnyddio dadansoddiad elfen gyfyngedig fel llwyfan i ymchwilio i gynnydd osteoarthritis yn y llaw ddynol

WEI, Han

Cerrynt

Phd

Perthynas â nodweddion strwythurol a heneiddio meinwe'r ymennydd

XU, Lanxi

Cerrynt

Phd

Perthynas â nodweddion biofecanyddol a heneiddio meinwe'r ymennydd

LEI, Rujing

Cerrynt

Phd

Gwella amddiffyniad pen ac iechyd yr ymennydd mewn effeithiau chwaraeon

BARNES-WOOD, Meg

Cerrynt

Phd

Atebion amlffisegol ar gyfer helmedau diogelwch

STOFF, Jasmin

Ysgrifennu i fyny

Phd

Datblygu deunyddiau amddiffynnol uwch trwy well dealltwriaeth o anaf i'r ymennydd

MCCLOSKEY, Hugh

Ysgrifennu i fyny

Phd

Ymchwilio i'r bwrdd wobble-i wella sefydlogrwydd yn y boblogaeth diabetig

ALJAWAEE, Madawi

Ysgrifennu i fyny

Phd

Datblygu a gweithredu trothwy ffrithiant ar gyfer atal anaf i'r croen mewn rygbi elitaidd

MACFARLANE, Maxwell

Ysgrifennu i fyny

Phd

Goruchwyliaeth gyfredol

Lanxi Xu

Lanxi Xu

Arddangoswr Graddedig

Rujing Lei

Rujing Lei

Arddangoswr Graddedig

Megan Barnes-Wood

Megan Barnes-Wood

Arddangoswr Graddedig

Jasmin Stoff

Jasmin Stoff

Myfyriwr ymchwil

Hugh McCloskey

Hugh McCloskey

Myfyriwr ymchwil

Mansoor Alnehayan

Mansoor Alnehayan

Myfyriwr ymchwil

Max MacFarlane

Max MacFarlane

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Mae fy ngraddedigion a'm prosiectau PhD blaenorol yn cynnwys:

 

Dr Rhosslyn Adams, myfyriwr PhD 2022:

* Mae deunydd viscoelastic ar gyfer gwell leinin helmed marchogaeth

Dr Benjamin Hanna, myfyriwr PhD a raddiodd 2021:

* Strwythurau aml-Deunydd, wedi'u hargraffu 3D ar gyfer gwell amddiffyniad pen mewn pêl-droed Americanaidd

Dr Michael Robinson, myfyriwr PhD a raddiodd 2020:

* Defnyddio argraffu 3D i ddatblygu strwythurau deunydd newydd i wella diogelwch beicwyr modur.

Dr Faizan Ahmad, myfyriwr PhD 2018:

* Defnyddio deunyddiau 'digidol' i sefydlu llwyfan ymchwiliol newydd ar gyfer ataliad ar y galon

Dr Jeyapal Kandasamy, myfyriwr PhD 2018:

* A ellir gwella perfformiad CPR pediatrig trwy ddarparu adborth 'amser real'

Dr Ghaidaa Khalid, myfyriwr PhD 2018 :

* Dadansoddiad elfen gyfyngedig o'r cymhleth pen / ymennydd yn y baban

Dr Samar Shaabeth, myfyriwr PhD 2018 :

* Sefydlu llwyfan FSI ar gyfer ymchwilio i adfywio cardiopwlmonaidd babanod.

Dr Raee Alqhtani, myfyriwr PhD 2017 :

* Rhanbarthau aml-asgwrn cefn a kinematics cymhleth clun lumbar-clun yn ystod tasgau dyddiol dominyddol

Dr Ramesh Swaminathan, myfyriwr PhD 2017 :

* Sut mae esblygiad rygbi yn dylanwadu ar y risg o anaf i'r asgwrn cefn wrth sgrymu

Dr Jonathon Hughes, myfyriwr PhD a raddiodd yn 2016:

* Biomecaneg torri penglog ac anaf intracranial mewn plant ifanc yn dilyn cwymp isel

Dr Philip Martin, myfyriwr PhD a raddiodd yn 2015:

* Peirianneg gwelliant yn ansawdd cywasgu'r frest yn ystod CPR babanod ffug