Ewch i’r prif gynnwys
Katarzyna Stawarz

Dr Katarzyna Stawarz

(Mae hi'n)

Darlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
StawarzK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10037
Campuses
Abacws, Ystafell 2.59, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol (HCI). Rwy'n rhan o'r grŵp ymchwil Cyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl a'r Ganolfan ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol. Mae fy addysgu yn gysylltiedig â'r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA).

Fy niddordebau ymchwil a'm harbenigedd yw defnyddio technolegau hollbresennol i gefnogi iechyd a lles. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gellid defnyddio dyfeisiau symudol, systemau dosbarthedig, a deunyddiau craff i gefnogi arferion iach trwy ysgogi amgylchedd a threfnau pobl, a sut y gellid defnyddio technoleg i gefnogi hyfforddiant crefft ymladd a chwaraeon cyswllt sy'n gofyn am symud corff llawn. Mewn ystyr ehangach, mae gen i ddiddordeb mewn dylunio moesegol, "ochr dywyll" iechyd digidol a chanlyniadau anfwriadol, ac adeiladu technolegau iechyd digidol cynhwysol.

Cyn symud i'r byd academaidd, gweithiais fel Dylunydd UX llawrydd a Dadansoddwr Gwybodaeth Busnes mewn cwmni cyfryngau mawr. Fe wnes i hefyd gyd-sefydlu Knry, cychwyn arloesi a weithiodd ar y cyd â diffoddwyr tân i ddatblygu system ddiogelwch gwisgadwy rhyngweithiol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, cyfrifiadura hollbresennol a dylunio systemau rhyngweithiol i gefnogi iechyd a lles. Mae fy ngwaith wedi'i seilio ar ymchwil seicoleg, gan gynnwys damcaniaethau newid ymddygiad a ffurfio arferion, a sut y gellir cymhwyso'r damcaniaethau hyn yn ymarferol gan ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg (dyfeisiau symudol, dyfeisiau gwisgadwy, IoT ac ati). Rwy'n arbenigo mewn defnyddio dulliau ymchwil ansoddol, gan gynnwys cyfweliadau, gweithdai cyd-ddylunio a sesiynau chwarae rôl.

Newid ymddygiad ac arferion iach
Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gellid defnyddio dyfeisiau symudol, systemau dosbarthedig, a deunyddiau craff i gefnogi arferion iach trwy drosoli amgylchedd ac arferion pobl. Mae hyn yn cynnwys annog pobl i symud ac ymarfer mwy, cymryd seibiannau sgrin hirach, ac ati.

Iechyd digidol
Mae gennyf ddiddordeb mewn archwilio sut y gellid defnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg i gefnogi atal, triniaeth ac adsefydlu, yn ogystal â hunanreolaeth. Mae fy ngwaith blaenorol yn cynnwys prosiectau sy'n ymwneud ag iselder, diabetes a chadw at feddyginiaethau.

Chwaraeon ac ymarfer corff
Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gellid defnyddio technoleg i gefnogi hyfforddiant crefft ymladd a gweithgareddau corfforol eraill yn ogystal â chwaraeon cyswllt sy'n gofyn am symud corff llawn, yn bennaf yng nghyd-destun hyfforddiant hunangyfeiriedig.

Dylunio moesegol
Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn dylunio moesegol, "ochr dywyll" iechyd digidol (technolegau newid ymddygiad a hunan-olrhain yn bennaf) a chanlyniadau anfwriadol defnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg. Mae hyn hefyd yn gysylltiedig â dylunio cynhwysol, hygyrchedd a ffactorau dynol.

Detholiad o brosiectau presennol a blaenorol

 • GamEngage (PI: Feng Mao) – Cyd-ddatblygu cyfleoedd gemau difrifol wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd yn y normal newydd. Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng ymchwilwyr o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a Chyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Gwisgadwy ar gyfer adsefydlu (PI; £26,129 wedi'i ddyfarnu gan GCRF trwy Brifysgol Caerdydd) – datblygu gwisgoedd fforddiadwy ar gyfer adsefydlu swyddogaeth aelodau uchaf ym Mangladesh. Mae'r prosiect yn gydweithrediad ag ymchwilwyr o Ogledd De Univeristy yn Dhaka, Bangladesh.
 • Byrbrydau Ymarfer GAMO (PI; wedi'i ariannu gan EPSRC drwy GetAMoveOn Network+) – archwilio sut y gallai gwrthrychau bob dydd (fel clustogau neu fama) sydd wedi'u hymgorffori â synwyryddion gefnogi ac annog cyfnodau byr o ymarfer corff gartref ymhlith oedolion hŷn cyn-fregus. Mae'r prosiect yn gydweithrediad ag ymchwilwyr o Brifysgol Caerfaddon, Prifysgol Robert Gordon Aberdeen a Phrifysgol Ulster.
 • GAMO EMA (PI: Dr Cindy Forbes, Prifysgol Hull) – gan ddefnyddio Asesiadau Eiliad Ecolegol (EMAs) i ddeall effaith technoleg gwisgadwy ar gychwyn gweithgarwch corfforol a ffurfio arferion ymhlith pobl sy'n byw y tu hwnt i ganser. Mae'r prosiect yn gydweithrediad ag ymchwilwyr o Brifysgol Hull, Prifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Northumbria.
 • PunchLearn (PI; Cyllid Prifysgol Bryste ar gyfer interniaid haf) – prosiect cydweithredol byr gyda Dr Asier Marzo (Universidad Pública de Navarra Pamplona, Sbaen) a Juan Quintero Ovalle (intern haf) ar brofi dichonoldeb cydnabyddiaeth punch gan ddefnyddio synwyryddion inertial a meicroffon.
 • ML4Diabetes (PI: Dr Aisling O'Kane, Prifysgol Bryste) – archwilio sut y gellid defnyddio cyd-ddylunio i ddatblygu algorithmau dysgu peiriant ar gyfer cefnogi gwneud penderfyniadau diabetes Math 1.
 • INTERACT (PI: Yr Athro Nicola Wiles a Dr David Kessler, Prifysgol Bryste) – datblygu ac esblygiad platfform ar-lein ar gyfer datblygu triniaeth integredig ar gyfer iselder sy'n cynnwys cyswllt wyneb yn wyneb ac o bell gyda'r therapydd, yn ogystal â thaflenni gwaith rhyngweithiol ac adnoddau eraill y gall cleifion eu cyrchu yn eu hamser eu hunain rhwng sesiynau therapi.
 • Meddyginiaethau ac oedolion hŷn (PI: Dr Marcela Rodríguez, Universidad Autónoma Baja California, Mecsico) – archwilio'r strategaethau a'r ciwiau y mae oedolion hŷn yn eu defnyddio i gofio eu meddyginiaethau a'u rhesymau dros eu hanghofio.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 2017: PhD, Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol, Coleg Prifysgol Llundain, UK.
 • 2012: MSc, Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol gydag Ergonomeg, UCL, UK.
 • 2009: BSc, Cyfrifiadureg, AHE, Łódź, Gwlad Pwyl

Profiad Ymchwil a Diwydiant

 • 2020-presennol: Darlithydd Anrhydeddus, Prifysgol Bryste
 • 2019-2020: Uwch-gydymaith Ymchwil, Prifysgol Bryste. Arwain cyd-ddylunio rhyngwynebau dysgu peiriant rhyngweithiol ar gyfer hunanreolaeth diabetes.
 • 2016-2019: Uwch-gydymaith Ymchwil, Prifysgol Bryste. Rhan o'r prosiect RHYNGWEITHIO. Arwain ymchwil defnyddwyr, dylunio a phrofi platfform integredig ar gyfer darparu CBT ar gyfer iselder.
 • Jan-Mar'15: Ymchwilydd gwadd, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Mecsico.
 • Apr-Sep'13: UX Cynllunydd/Arbenigwr Ffactorau Dynol, Knry, Llundain
 • 2006-2012: Dadansoddwr Gwybodaeth Busnes, Haymarket Media, Llundain

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Canmoliaeth i'n papur ar gyd-ddylunio atebion ML ar gyfer diabetes Math 1, a ddyfarnwyd i'r 5% uchaf o'r papurau gorau a gyflwynwyd i CSCW (2021)
 • Canmoliaeth am ein papur ar ddatblygu cydblethiadau iechyd meddwl, a ddyfarnwyd i'r 5% papur gorau gorau a gyflwynwyd i gynhadledd CHI (2020)
 • Gwobr Reivewer Eithriadol, Cynhadledd CHIPlay (2015, 2016, 2017)
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobrau Addysgu Dewis Myfyrwyr UCL (2015)
 • Gwobr Ulf Aberg am y prosiect myfyrwyr ôl-raddedig gorau yn Ergonomeg a Ffactorau Dynol, Sefydliad Siartredig Ffactorau Dynol ac Ergonomeg (2013)
 • Gwobr gyntaf ar y cyd am y prosiect ymchwil gorau, Gwobr Prosiect MSc Orange HCI-E 2011/12 (2012)
 • Cystadleuaeth Dylunio Myfyrwyr CHI 2012: "Silka: A Domestic Technology to Mediate the Threshold between Connection and Solitude" (2012)
 • Rownd Derfynol, Sefydliad Ffactorau Dynol ac Ergonomeg, Cynhadledd Myfyrwyr 2011: Cystadleuaeth App Symudol (2011)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas ar gyfer Peiriannau Cyfrifiadura (ACM)
 • Grŵp Diddordeb Arbennig ACM ar Ryngweithio Cyfrifiadurol-Dynol (SIGCHI)
 • Sefydliad Siartredig Ffactorau Dynol ac Ergonomeg (CIHFE)

Pwyllgorau ac adolygu

Sefydliad Cyfarfodydd Gwyddonol

 • 2019/2020: Cadeirydd Data, cynhadledd CHI 2020; rheoli'r broses gyflwyno; Wedi ymdrin â 4000+ o gyflwyniadau; Honolulu, UDA [canslo cynhadledd oherwydd pandemig COVID-19]
 • 2018/2019: Cynorthwy-ydd i Gadeiryddion Rhaglen Dechnegol, cynhadledd CHI 2019; Roedd dyletswyddau'n cynnwys trefnu'r rhaglen gynhadledd ac amserlennu 724 o bapurau yn 23 trac sesiwn cyfochrog; 3,000 o fynychwyr; Glasgow, UK
 • 2011 - 2013: Cyd-drefnydd UXCampLondon, "anghynhadledd" ar gyfer UX Designers

Gweithgareddau Adolygu

 • Aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC (ers 2022)
 • Golygydd Cyswllt, International Journal of Human Computer Studies (2021)
 • Adolygydd Grant, Cyngor Ymchwil Meddygol (2019)
 • Cadeirydd Cyswllt Cynhadledd DIS 2019, 2021
 • Cadeirydd Cyswllt ar gyfer trac Gwaith Hwyr-Breaking CHI 2017
 • Ers 2014: Adolygiadau papur ar gyfer cyfnodolion (e.e. Journal of Internet Medical Research, International Journal of Human-Computer Studies, BMC Psychology
 • Ers 2013: adolygiadau papur ar gyfer trafodion cynhadledd (ee CHI, Interact, CHI Chwarae, DIS, Iechyd Treiddiol, HCI Symudol, IMWUT, Iechyd Digidol)

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol:

Fel goruchwyliwr arweiniol:

Fel cyd-oruchwyliwr:

 • Deysi Ortega Roman – ymchwilio i sut y gallwn wella arferion bwydo cyflenwol trwy Dechnolegau Iechyd Digidol ym Mheriw (goruchwyliwr arweiniol: Dr Nervo Verdezoto Dias)
 • Jiang Liu – ymchwilio i'r defnydd o weledigaeth gyfrifiadurol a chydnabod symudiadau i gefnogi adsefydlu (goruchwyliwr arweiniol: Dr Hantao Liu)
 • Teshan Bunwaree – ymchwilio i ddyfodol gwaith a goblygiadau preifatrwydd a goruchafiaeth posibl (goruchwyliwr arweiniol: Dr Sandy Gould)
 • Chloe Apsey – archwilio'r cyfleoedd ar gyfer llwyfan TG ar gyfer olrhain amrywiadau hwyliau sy'n gysylltiedig â'r cylch mislif i gefnogi'r diagnosis PMDD (goruchwyliwr arweiniol: Yr Athro Arianna Di Florio)

Cyfleoedd goruchwylio:

Yn gyffredinol, mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Technoleg ar gyfer newid behaivour ac arferion iach
 • Iechyd digidol
 • Technoleg ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
 • Dylunio moesegol

Gweler fy adran ymchwil am fwy o fanylion.

Goruchwyliaeth gyfredol

Deysi Ortega Roman

Deysi Ortega Roman

Myfyriwr ymchwil

Sunbul Ahmad

Sunbul Ahmad

Cydymaith Addysgu

Teshan Bunwaree

Teshan Bunwaree

Myfyriwr ymchwil

Jiang Liu

Jiang Liu

Myfyriwr ymchwil